Estimating the impact of earthquake-induced landslides on contemporary sediment yield

Jente
Broeckx

Rivieren in opschudding

Aardbevingen kunnen naast het instorten van gebouwen ook grondverschuivingen veroorzaken. Bij sommige aardbevingen gaat het om enorme massa’s rots en bodemmateriaal tot wel 47 miljard kubieke meter. Om dit materiaal te transporteren zou een konvooi vrachtwagens nodig zijn dat 725 maal langer is dan onze evenaar. Een deel van deze grondverschuivingen kan bovendien in rivieren terechtkomen, met alle gevolgen van dien.

Iedereen kent de beelden waarbij men na een grondverschuiving met man en macht op zoek gaat naar overlevenden bedolven onder het puin. Jaarlijks komen naar schatting zo’n 10 000 mensen om bij grondverschuivingen. Vaak zijn er echter ook belangrijke onrechtstreekse gevolgen.  Zo kunnen een aantal van deze grondverschuivingen in rivieren terechtkomen, wat kan leiden tot het versneld dichtslibben van naturlijke meren en reservoirs. Dit kan bijgevolg een belangrijke bedreiging vormen voor de energie- en watervoorziening van sommige streken. Het goed inschatten van deze risico’s is dan ook van cruciaal belang.

Het is algemeen gekend dat veel grondverschuivingen voorkomen in de onmiddellijke nasleep van een aardbeving. Wat tot op heden echter moeilijk te voorspellen blijft is hoe deze grondverschuivingen het sedimenttransport van de omliggende rivieren beïnvloeden. In een aantal gevallen werd vastgesteld dat zware aardbevingen resulteerden in een grote piek van sedimentafvoer, omwille van de veroorzaakte grondverschuivingen. Het voorkomen en de grootte van dergelijke piek is een belangrijk gegeven, maar vereist ondermeer inzicht in de hoeveelheid, de grootte en locatie van de grondverschuivingen ten gevolge van een aardbeving.

‘Ons model kon deze schijnbare tegenstelling verklaren: de grote aardbeving veroorzaakte een relatief beperkt aantal grondverschuivingen in vergelijking met de vele kleine aardbevingen.’

Model
Verschillende factoren spelen een rol bij het voorkomen van grondverschuivingen als gevolg van een aardbeving. Enerzijds zijn de eigenschappen van de aardbeving van belang, zoals de kracht (magnitude) van de aardschok en de ligging van het epicentrum. Daarnaast zijn ook omgevingsfactoren zoals het reliëf bepalend. Algemeen kan men stellen dat de kans op grondverschuivingen toeneemt, naarmate de kracht van de aardbeving toeneemt, men zich dichter bij het epicentrum bevindt en de lokale hellingen steiler zijn. Zo veroorzaakte in 1950 de Assam aardbeving, met een magnitude van 8,6 en het epicentrum aan de voet van het zeer steile Himalaya gebergte, tienduizenden grondverschuivingen met een totaal volume van 47 miljard kubieke meter. De Lorca aardbeving in Spanje in 2011 met een magnitude van 5,1 en in een minder reliëfrijk gebied, veroorzaakte daarentegen slechts een 250-tal grondverschuivingen.

Op basis van de magnitude, de afstand tot het epicentrum en het reliëf van vele aardbevingen verspreid over de hele wereld, werd een model opgesteld. Eerst bepaalde dit model het totale sediment volume en het totale aantal grondverschuivingen veroorzaakt door een specifieke aardbeving op een zekere plaats. Nadien werden dan de locaties van al deze grondverschuivingen toegewezen. Dit gebeurde op basis van een kanskaart, die de kans op een grondverschuiving op elke plaats weergaf (bijlage 1). Uiteraard is dit model een schatting die onderhevig is aan belangrijke onzekerheden. Enerzijds door onnauwkeurigheden omtrent de meetgegevens (grondverschuivingsaantallen en –volumes). Anderzijds omdat nauwkeurige data van verklarende factoren zoals gesteentesoorten en breuklijnen niet voorhanden was.

Toepassing
Een onmiddelijke toepassing van dit model is de analyse van een lange reeks aardbevingen, bijvoorbeeld gedurende een periode van 50 jaar, in een bepaalde regio. Dit laat toe om realistische schattingen te maken van de sediment volumes die door aardbevingsgerelateerde grondverschuivingen vrij kunnen komen en potentieel door rivieren kunnen meegevoerd worden. Een dergelijkke toepassing op het Siret bekken in Roemenië (bijlage 2) leidde tot belangrijke inzichten. Zo stelde eerder onderzoek vast dat een grote aardbeving in Roemenië geen grote piek in sedimentafvoer veroorzaakte. Toch werd vastgesteld dat ruimtelijke patronen in sedimentafvoer van verschillende rivieren in sterke mate verklaard werden door verschillen in seismische activiteit. Ons model kon deze schijnbare tegenstelling verklaren: simulaties wezen uit dat de grote aardbeving slechts een relatief beperkt aantal grondverschuivingen veroorzaakte in vergelijking met het aantal grondverschuivingen die door kleine maar veel vaker voorkomende aardbevingen veroorzaakt werden. Met andere woorden: in het geval van Roemenië dragen niet alleen de grote aardbevingen, maar zeker ook de meer frequente kleinere aardbevingen bij aan de sedimentlading van rivieren.

Deze inzichten leiden niet alleen tot een betere voorspelling van sedimentafvoer en op die manier tot een beter rivierbeheer, maar laten ook toe om aardbevingsrisico’s in de toekomst beter te voorspellen. Omdat erg grote aardbevingen vaak slechts eenmaal voorkomen gedurende een periode van duizenden jaren, moet in het landschap zelf gezocht worden naar sporen van prehistorische zware aardbevingen. Sedimentafzettingen in meren kunnen hierbij belangrijke aanwijzingen leveren. Ons onderzoek kan dus ook bijdragen aan een betere interpretatie van dergelijke afzettingen.

Toekomst
In een wereld waar meer dan ooit energie en water de gemoederen verhitten, kan ons onderzoek bijdragen tot een  weloverwogen inplanning van dure infrastructuur zoals stuwdammen. In dat opzicht zouden aardbevingsgevoelige gebieden met een groot risico op grondverschuivingen dus best vermeden worden om het duurzame gebruik van dergelijke infrastructuur te garanderen.

 

Bibliografie

References in text

Airinei, S. (1977) Microplăci litosferice pe teritoriul României, SC GGG, seria Geologie, 15.

Alfaro, P., Delgado, J., Garia-Tortosa, E.J., Giner, J.J., Lenti, I., Lopez-Casado, C.,            Martino, S. (2012) Widespread landslides induced by the Mw 5.1 earthquake of 11      May 2011 in Lorca, SE Spain, Engineering Geology, 137-138, 40-52.

Allison, P. (February 13, 2013) What’s the best R-squared for logistic regression, online available on: http://www.statisticalhorizons.com/r2logistic.

Ammon, C.J. (2014) Earthquake Magnitude, online available on: http://eqseis.geosc. psu.edu/~cammon/HTML/Classes/IntroQuakes/Notes/earthquake_size.html.

Ayalew, L., Yamagishi, H. (2005) The application of GIS-based logistic regression for     landslide susceptibility mapping in the Kakuda-Yahiko Mountains, Central Japan,   Geomorphology, 65, 15-31.

Barnard, P.L., Owen, L.A., Sharma, M.C., Finkel, R.C. (2001) Natural and human-induced             landsliding in the Garhwal Himalaya of northern India, Geomorphology, 40, 21-35.

Baumgart, F. (2000) Stiffness – an unknown world of mechanical science?, injury-         international journal of the care of the injured, 31, S-B14-S-B23.

Beirlant, J., Dierckx, G., Hubert, M. (2005) Statistiek en Wetenschap, Acco, Leuven,         Belgium, 337pp.

Binder, K. (2005) Monte-Carlo methods. In: Trigg, G.L. (ed.) Mathematical Tools for          Physicists, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany.

Bommer, J.J., Martinez-Pereira, A. (1999) The effective duration of earthquake strong     motion, Journal of Earthquake Engineering, 3, 127-172.

Brunetti, M.T., Guzzetti, F., Rossi, M. (2009) Probability distributions of landslide volumes,         Nonlinear Processes in Geophysics, 16, 179-188.

Burbank, D.W., Leland, J., Fielding, E., Anderson, R.S., Brozovic, N., Reid, M.R., Duncan,        C. (1996) Bedrock incision, rock uplift and threshold hillslopes in the northwestern Himalayas, Nature, 379, 505-510.

Campbell, K.W. (1997) Empirical near-source attenuation relationships for horizontal and         vertical components of peak ground acceleration, peak ground velocity, and          pseudo-absolute acceleration response spectra, Seismological Research Letters,      68, 154-179.

CGIAR-CSI (2004) SRTM database, online available on: http://srtm.csi.cgiar.org/ SELECTION             /inputCoord.asp.

Chen, X.L., Zhou, Q., Ran, H., Dong, R. (2012) Earthquake-triggered landslides in          southwest China, Natural Hazards and Earth System Sciences, 12, 351-363.

Chen, X., Ender, P., Mitchell, M., Wells, C. (2014) Logistic regression with Stata, online available on: http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/webbooks/logistic/.

Chuang, S.C., Chen, H., Lin, G.W., Lin, C.W., Chang, C.P. (2009) Increase in basin       sediment yield from    landslides in storms following major seismic disturbance,      Engineering Geology, 103, 59-65.

Clarklabs (2013) IDRISI Selva, online available on: http://clarklabs.org/.

Cruden, D.M. (1991) A simple definition of a landslide, Bulletin of the International           Association of Engineering Geology, 43, 27-29.

Cox, R., Zentner, D.B., Rakotondrazafy, A.F.M, Rasoazanamparany, C.F. (2010)             Shakedown in Madagascar: Occurrence of lavakas (erosional gullies)           associated with seismic activity, Geology, 38, 179-182.

Dahal, R.K., Bhandary, N.P., Timilsina, M., Yatabe, R., Hasegawa, S. (2013) Earthquake-          induced landslides in the roadside slopes of East Nepal after recent September 18,            2011 earthquake. In: Ugai, K., Yagi, H., Wakai, A. (Eds.) Earthquake-Induced          Landslides, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Heidelberg, 996 pp.

Dai, F.C.  Lee, C.F. (2003) A spatiotemporal probabilistic modelling of storm-induced      shallow landsliding using aerial photographs and logistic regression, Earth Surface          Processes and Landforms, 28, 527-545.

De Ferranti, J., Hormann, C. (2013) Digital Elevation Data, online available on:             http://www.viewfinderpanoramas.org/dem3.html#altsrc

Defries, R.S., Hansen, M.C., Townshend, J.R.G., Janetos, A.C. (2000) A new global 1-km         dataset of percentage tree cover derived from remote sensing, Global Change            Biology, 6, 247-254.

de Vente, J., Poesen, J., Verstraeten, G., Govers, G., Vanmaercke, M., Van Rompaey, A.,             Arabkhedri, M., Boix-Fayos, C. (2013) Predicting soil erosion and sediment yield at         regional scales: Where do we stand?, Earth Science Reviews, 127, 16-29.

Dürr, H.H., Meybeck, M., Dürr, S.H. (2005) Lithologic composition of the Earth’s   continental surfaces derived from a new digital map emphasizing riverine material           transfer, Global Biogeochemical Cycles, 19, doi:10.1029/2005GB002515.

Earth Explorer (2009) Motheplanet, online available on: http://www.motherplanet.com/.

ESRI ( 2013) Products, online available on: http://www.esri.com/products.

Figueiredo Filho, D.B., Silva, J.A., Rocha, E. (2011) What is R² all about?, Cadernos de             Pesquisa Politica, 3, 60-68.

Fry, B., Bannister, S., Beavan, J., Bland, L., Bradley, B., Cox, S., Cousins, J., Gale, N.,    Hancox, G., Holden, C., Jongens, R., Power, W., Prasetya, G., Reyners, M., Ristau,       J., Robinson, R., Samsonov, S., Wilson, K., Geonet team (2010) The Mw 7.6 Dusky            Sound earthquake of 2009: preliminary report,  Bulletin of the New Zealand Society        for Earthquake Engineering, 43, 24-40.

Giardini, D., Grünthal, G., Shedlock, K.M., Zhang, P. (1999) The GSHAP Global Seismic           Hazard Map, Annali di Geofisica, 42, 1225-1228.

GoogleTM Earth (2013) Google Earth, online available on: http://www.google.com/earth/ index.html.

Gutenberg, B., Richter, C.F. (2010) Magnitude and energy of earthquakes, Annals of      Geophysics, 53, 7-12.

Guzzetti, F., Reichenbach, P., Ardizzone, F., Cardinali M., Galli, M. (2006) Estimating the          quality of landslide susceptibility models. Geomorphology, 81, 166-184.

Guzzetti, F., Ardizzone, F., Cardinali, M., Rossi, M., Valigi, D. (2009a) Landslide volumes           and landslide mobilization rates in Umbria, central Italy, Earth and Planetary     Science Letters, 279, 222-229.

Guzzetti, F., Esposito, E., Balducci, V., Porfido, S., Cardinali, M., Violante, C., Fiorucci, F.,          Sacchi, M., Ardizzone, F., Mondini, A., Reichenbach, P., Rossi, M. (2009b) Central            Italy seismic sequences-induced landsliding: 1997-1998 Umbria-Marche and 2008-      2009 L’Aquila cases. In: The next generation of research on earthquake-induced      landslides: an international conference in commemoration of 10th anniversary of the          Chi-Chi earthquake, National Central University, Jhongli City, Taiwan, 21-26 September.

Hanks, T.C., Kanamori, H. (1979) A moment magnitude scale, journal of geophysical      research, 84, 6229-6235.

Hansen, M.C., Defries, R.S., Townshend, J.R.G., Sohlberg, R. (2000) Global land cover             classification at 1 km spatial resolution using a classification tree approach,         International Journal of Remote Sensing, 21, 1331-1364.

Harp, E.L., Keefer, D.K. (1990) Landslides triggered by the earthquake, In: Rymer, M.J., Ellsworth, W.L. (Eds.) The Coalinga, California, earthquake of May 2, 1983, U.S.      Geologial Survey Professional Paper 1487, United States Government Printing          Office, Washington, 417 pp.

Harp, E.L., Jibson, R.W. (1995) Inventory of landslides triggered by the 1994 Northridge,            California earthquake, U.S. Gological Survey Open-File Report 95-213.

Harp, E.L., Jibson, R.W. (1996) Landslides triggered by the 1994 Northridge, California,             earthquake, Bulletin of the Seismological Society of America, 86, S319-S332.

Harp, E.L., Keefer, D.K., Sato, H.P., Yagi, H. (2011) Landslide inventories: The essential            part of seismic landslide hazard analyses, Engineering Geology, 122, 9-21.

Hartmann, J., Moosdorf, N. (2012) Global lithological map database v1.0 (gridded to 0.5°            spatial resolution), doi:10.1594/PANGAEA.788537, Supplement to: Hartmann, J.,             Moosdorf, N. (2012)  The new global lithological map database GLiM: A      representation of rock properties at the Earth surface, Geochemistry, Geophysics,        Geosystems, 13, doi: 10.1029/2012GC004370.

Hovius, N., Meunier, P., Lin, C.W., Chen, H., Chen, Y.G., Dadson S., Hongey, M.J., Lines,        M. (2011) Prolonged seismically induced erosion and the mass balance of a large    earthquake, Earth and Planetary Science Letters, 304, 347-355.

Huang, M.Y.F., Montgomery, D.R. (2012) Fluvial response to rapid episodic erosion by              earthquake and typhoons, Tachia River, central Taiwan, Geomorphology, 175-    176, 126-138.

Hubbard, J., Shaw, J.H. (2009) Uplift of the Longmen Shan and Tibetan plateau, and the          2008 Wenchuan (M=7.9) earthquake, Nature, 458, 194-197.

IPCC (May 4, 2014) Climate Change 2013: The Physical Science Basis, online available          on: http://www.ipcc.ch/report/ar5/.

Jibson, R.W. (2007) Regression models for estimating coseismic landslide displacement,             Engineering Geology, 91, 209-218.

Jibson, R.W., Harp, E.L., Schulz, W., Keefer, D.K. (2006) Large rock avalanches triggered         by the M 7.9 Denali fault, Alaska, earthquake of 3 November 2002, Engineering       Geology, 83, 144-160.

Jibson, R.W., Harp, E.L. (2012) Extraordinary distance limits of landslides triggered by the         2011 Mineral, Virginia, earthquake, Bulletin of the Seismological Society of         America, 102, 2368-2377.

Kanamori, H. (1977) The energy release in great earthquakes, Journal of Geophysical    Research, 82, 2981-2987.

Keefer, D.K. (1984) Landslides caused by earthquakes, Geological Society of America              Bulletin, 95, 406-421.

Keefer, D.K. (1994) The importance of earthquake-induced landslides to long-term slope          erosion and slope-failure hazards in seismically active regions, Geomorphology, 10,         265-284.

Keefer, D.K. (2000) Statistical analysis of an earthquake-induced landslide distribution -           the 1989 Loma Prieta, California event, Engineering Geology, 58, 231-249.

Keefer, D.K (2002) Investigating landslides caused by earthquakes- a historical review,             Surveys in geophysics, 23, 473-510.

Kleinbaum, D. G., Klein, M. (2002) Logistic regression: a self-learning text, Springer-       Verlag, New York, 517pp.

Koi, T., Hotta, N., Ishigaki, I., Matuzaki, N., Uchiyama, Y., Suzuki, M. (2008) Prolonged    impact of earthquake induced landslides on sediment yield in a mountain      watershed: The Tanzawa region, Japan, Geomorphology, 101, 692-702.

Korup, O. (2012) Earth’s portfolio of extreme sediment transport events, Earth Science   Reviews, 112, 115-125.

Lee, S., Evangelista, D.G. (2006) Earthquake-induced landslide-susceptibility mapping             using an artificial neural network, Natural Hazards and Earth System Sciences, 6,    687-695.

Lungu, D., Arion, C., Aldea, A., Vacareanu, R. (2004) Representation of seismic action in         the new  Romanian code for design of earthquake resistant buildings P100-2003,   13th World Conference on Earthquake Engineering Vancouver, B.C., Canada      August 1-6, 2004  Paper No. 1796.

Mahdavifar, M.R., Solaymani, S., Jafari, M.K. (2006) Landslides triggered by the Avaj, Iran             earthquake of June 22, 2002, Engineering Geology, 86, 166-182.

Malamud, B.D., Turcotte, D.L., Guzetti, F., Reichenbach, P. (2004a) Landslides,   earthquakes, and erosion, Earth and Planetary Science Letters, 229, 45-59.

Malamud, B.D., Turcotte, D.L., Guzzetti, F., Reichenbach, P. (2004b) Landslide    inventories and their statistical properties, Earth Surface Processes and Landforms,          29, 687-711.

MATLAB (2013), MATLAB the language of technical computing, online available on:             http://www.mathworks.se/products/matlab/.

Meunier, P., Uchida, T., Hovius, N. (2013) Landslide patterns reveal the sources of large             earthquakes, Earth and Planetary Science Letters, 363, 27-33.

Meunier, P., Hovius, N., Haines, J.A. (2008) Topographic site effects and the location of             earthquake induced landslides, Earth and Planetary Science Letters, 275, 221-232.

Meybeck, M. (2003) Global analysis of river systems: from Earth system controls to          Anthropocene syndromes, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 358,            1935-1955.

Miles, S.B., Keefer, D.K. (2009) Evaluation of CAMEL – comprehensive areal model of earthquake-induced landslides, Engineering Geology, 104, 1-15.

Miyagi, T., Yamashina, S., Esaka, F., Abe, S. (2011) Massive landslide triggered by 2008           Iwate-Miyagi inland earthquake in the Aratozawa Dam area, Tohoku, Japan,       Landslides, 8, 99-108.

Molnar, P., Anderson, R.S., Anderson, S.P. (2007) Tectonics, fracturing of rock, and       erosion, Journal of Geophysical research, 112, F03014.

Montgomery, D.R., Brandon, M.T. (2002) Topographic controls on erosion rates in           tectonically active mountain ranges, Earth and Planetary Science Letters, 201, 481-489.

National Research Council (2010) Landscapes on the edge: new horizons for research on         earth’s surface, The National Academies Press, Washington D.C., 180 pp.

NCECD (2013) Northern California Earthquake Datacenter, online available on:   http://www.ncedc.org/.

New, M., Lister, D., Hulme, M., Makin, I. (2002) A high-resolution data set of surface        climate over global land areas, Climate Research, 21, 1-25.

Owen, L.A., Kamp, U., Khattak, G.A., Harp, E.L., Keefer, D.K., Bauer, M.A. (2008)             Landslides triggered by the 8 October 2005 Kashmir earthquake, Geomorphology,       94, 1-9.

Pan, K.L., Lee, C.T., Chang, C.W., Lin, Y.H., Lin, S.Y., Lee, J.F., Wei, C.Y., Liao, C.W.     (2004) Inventory of event-induced landslides by using space imagery, Proceedings of International Symposium on Landslide and Debris Flow Hazard Assessment,           Taiwan, 7-8 October.

Parker, R.N., Densmore, A.L., Rosser, N.J., Mechele, M.d., Li, Y., Hunag, R., Whadcoat,             S., Petley, D.N. (2011) Mass wasting triggered by the 2008 Wenchuan earthquake is greater than orogenic growth, Nature Geoscience, 4, 449-452.

Parker, R.N. (2013) Hillslope memory and spatial and temporal distributions of      earthquake-induced landslides, Durham theses, Durham University, Available at             Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/7761/.

PennState (2014) Stat 501 – regression methods, online available on: https://online             courses.science.psu.edu/stat501/.

Poesen, J., Nachtergaele, J., Verstraeten, G., Valentin, C. (2003) Gully erosion and        environmental change: importance and reserach needs, Catena, 50, 91-133.

Pontius, R.G. (2000) Quantification error versus location error in comparison of categorical       maps, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 66, 1011-1016.

Pontius, R.G., Schneider, L.C. (2001) Land-cover change model validation by an ROC method for the Ipswich watershed, Massachusetts, USA, Agriculture,             Ecosystems and Environment, 85, 239-248.

Pontius, R.G., Huffaker, D., Denman, K. (2004) Useful techniques of validation for spatially      explicit land-change models, Ecological modelling, 179, 445-461.

Porterfield, G. (1972) Computation of fluvial-sediment discharge, United States     Government Printing Office, Washinton D.C., 66 pp.

Richter, C.F. (1935) An instrumental earthquake magnitude scale, Bulletin of the             Seismological Society of America, 25, 1-32.

Rodriguez, C.E., Bommer, J.J., Chandler, R.J. (1999) Earthquake-induced landslides:    1980–1997, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 18, 325-346.

Săndulescu, M. (1984) Geotectonica României, Ed. Tehnică, Bucureşti.

Scholz, C.H. (1968) The frequency-magnitude relation of microfracturing in rock and its            relation to earthquakes, Bulletin of the Seismological Society of America, 58, 399-      415.

Schumm, S.A. (2005) River variability and complexity, Cambridge University Press,        Cambridge, 234 pp.

Shedlock, K.M., Giardini, D., Grünthal, G., Zhang, P. (2000) The GSHAP Global Seismic           Hazard Map, Seismological Research Letters, 71, 679-686.

Stokes, A., Atger, C., Bengough, A.G., Fourcaud, T., Sidle, R.C. (2009) Desirable plant   root traits for protecting natural and engineered slopes against landslides, Plant             Soil, 324, 1-30.

Syvitski, J.P.M., Milliman, J.D. (2007) Geology, Geography, and Humans Battle for          Dominance over the Delivery of Fluvial Sediment to the Coastal Ocean, The   Journal of Geology, 115, 1-19.

TRIGS (2009) Triggering instabilities in materials and geosystems, Sixth Framework       Programme (FP6), New and Emerging Science and Technology Pathfinder,      January 1, 2007 – June 30, 2009.

USGS (September, 6, 2010a) HydroSHEDS, online available on: http://hydrosheds.             cr.usgs.gov/index.php

USGS (December 6, 2010b) Overview of Large Landslides of the 20th and 21st Centuries,          online available on: http://landslides.usgs.gov/learning/majorls.php.

USGS (July 24, 2012) Earthquake Glossary, online available on: http://earthquake.             usgs.gov/learn/glossary/.

USGS (October 23, 2013a) Earthquake Archive Search & URL Builder, online available             on: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/.

USGS (November 5, 2013b) Shakemap, online available on:             http://earthquake.usgs.gov/research/shakemap/..

USGS-EROS (April 16, 2013) Earth Resources and Observation Science (EROS) Center,          online available on: http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/Products_and_Data_           Available/gtopo30_info.

Vanacker, V., Vanderschaeghe, M., Govers, G., Willems, E., Poesen, J., Deckers, J., De             Bievre, B. (2003) Linking hydrological, infinite slope stability and land-use change    models through GIS for assessing the impact of deforestation on slope stability in      high Andean watersheds. Geomorphology, 52, 299-315.

Van Den Eeckhaut, M., Vanwalleghem, T., Poesen, J., Govers, G., Verstraeten, G.,             Vandekerckhove, L. (2006) Prediction of landslide susceptibility using rare events          logistic regression: A case-study in the Flemish Ardennes (Belgium),           Geomorphology, 76, 392-410.

Van Dessel, W., Van Rompaey, A., Poelmans, L., Szilassi, P. (2008) Predicting land cover        changes and their impact on the sediment influx in the Lake Balaton catchment,     Landscape Ecology, 23, 645-656.

Vanmaercke, M., Poesen, J., Maetens, W., de Vente, J., Verstraeten, G. (2011a)   Sediment yield as a desertification risk indicator, Science of the Total          Environment, 409, 1715-1725.

Vanmaercke, M., Poesen, J., Verstraeten, G., de Vente, J., Ocakoglu, F. (2011b)   Sediment yield in Europe: spatial patterns and scale dependency, Geomorphology,    130, 142-161.

Vanmaercke, M. (2012) Scale effects and human impact on sediment yield from European             catchments, PhD thesis, KU Leuven, Belgium.

Vanmaercke, M., Kettner, A.J., Van Den Eeckhaut, M., Poesen, J., Mamaliga, A.,             Verstraeten, G., Radoane, M., Obreja, F., Upton, P., Syvitski, J.P.M., Govers, G.          (2014a) Moderate seismic activity affects contemporary sediment yields, Progress            in Physical Geography, 30, doi: 10.1177/0309133313516160.

Vanmaercke, M., Obreja, F., Poesen, J. (2014b) Seismic controls on contemporary          sediment export in the Siret river catchment, Romania, Geomorphology.

Van Rompaey, A.J.J., Gover, G., Puttemans, C. (2002) Modelling land use changes and            their impact on soil erosion and sediment supply to rivers, Earth Surface Processes     and Landforms, 27, 481-194.

           

References in Appendix 1 and Table 5

Adams, J. (1980) Contemporary uplift and erosion of the Southern Alps, New Zealand, Geological Society of America Bulletin, 91, 1-114.

ADRC (August 16, 2013) Country report 2003 Tajikistan, online available on:             http://www.adrc.asia/countryreport/TJK/2003/page6.html.

Alfaro, P., Delgado, J., Garia-Tortosa, E.J., Giner, J.J., Lenti, I., Lopez-Casado, C.,            Martino, S. (2012b)          Widespread landslides induced by the Mw 5.1 earthquake of 11      May 2011 in Lorca, SE Spain, Engineering Geology, 137-138, 40-52.

Ahmad, R. (1995) Earthquake-induced landslides in the Jamaican Neogene plate          boundary zone, 3rd Geological Conference of The Geological Society of Trinadad & Tobago, Port of Spain, Trinidad, 16-21 July.

Alfaro, P., Delgado, J., Garia-Tortosa, E.J., Giner, J.J., Lenti, I., Lopez-Casado, C.,            Martino, S. (2012)             Widespread landslides induced by the Mw 5.1 earthquake of 11      May 2011 in Lorca, SE Spain, Engineering Geology, 137-138, 40-52.

Alomax (March, 2006), Location of the Focal Region and Hypocenter of the California      Earthquake of April 18, 1906, online available on: http://alomax.free.fr/posters/1906-         focus/.

Anderson, H., Beanland, S., Buck, G., Darby, D., Downes, G., Haines, J., Jackson, J.,     Robinson, R., Webb, T. (1994) The 1968 May 23 Inangahua, New Zealand,            earthquake: an integrated geological, geodetic, and seismological source model,        New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 37, 59-86.

Antonini, G., Ardizzone, F., Cardinali, M., Galli, M., Guzzetti, F., Reichenbach, P. (2002)

            Surface deposits and landslide inventory map of the area affected by the 1997    Umbria-Marche earthquakes, Bollettino della Società Geologica Italiana e del            Servizio Geologico d’Italia, Volume special n. 1, 843-853.

Barnard, P.L., Owen, L.A., Sharma, M.C., Finkel, R.C. (2001) Natural and human-induced             landsliding in the Garhwal Himalaya of northern India, Geomorphology, 40, 21-35.

Bhandari, R.K. (2010) Importance of earthquake induced landslides in landslide hazard           mapping. In: SAARC workshop on landslide risk management in South Asia, Thimpu, 11-12 May.

Blumetti, A.M., Comerci, V., Di Manna, P., Guerrieri, L., Vittori, E. (2009) Geological         effects induced by the L’aquila earthquake (6 April 2009, Ml = 5.8) on the natural     environment, preliminary report, Dipartimento Difesa del Suolo Servizio Geologica        d’Italia, Roma, 38pp.

Bommer, J.J., Benito, M.B., Ciudad-Real, M., Lemoine, A., Lopez-Menjivar, M.A., Madariaga, R., Mankelow, J., Mendez de Hasbun, P., Murphy, W., Nieto-Lovo, M., Rodriguez-Pineda, C.E., Rosa, H. (2002) The El Salvador earthquakes of January           and February 2001: context, characteristics and implications for seismic risk, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 22, 389-418.

Bommer, J.J., Rodriguez, C.E. (2002) Earthquake induced landslides in Central America,             Engineering Geology, 63, 189-220.

Bouhadad, Y., Nour, A., Slimani, A., Laouami, N., Belhai, D. (2004) The Boumerdes       (Algeria) earthquake of May 21, 2003 (Mw = 6.8): Ground deformation and intensity,           Journal of SeismologyI, 8, 497-506.

Cheng, T.C.T. (2009) Estimation of earthquake-induced landslide. In: The next generation        of research on earthquake-induced landslides: an international conference in             commemoration of 10th anniversary of the Chi-Chi earthquake, National Central         University, Jhongli City, Taiwan, 21-26 September.

Chen, X.L., Zhou, Q., Ran, H., Dong, R. (2012) Earthquake-triggered landslides in          southwest China, Natural Hazards and Earth System Sciences, 12, 351-363.

Chigira, M., Yagi, H. (2006) Geological and geomorphological characteristics of landslides        triggered by the 2004 Mid Niigta prefecture earthquake in Japan, Engineering           Geology, 82, 202-221.

Chigira, M., Wu, Xiyong, Inokuchi, T., Wang, G., (2010) Landslides induced by the 2008             Wenchuan earthquake, Sichuan, China, Geomorphology, 118, 225-238.

Chigira, M., Nakasuji, A., Fujiwara, S., Sakagami, M. (2013) Catastrophic landslides of   pyroclastics induced by the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku earthquake. In:           Ugai, K., Yagi, H., Wakai, A. (Eds.) Earthquake-Induced Landslides, Springer-         Verlag Berlin Heidelberg, Heidelberg, 996 pp.

cnki (2006) Earthquake Research in China, online available on: http://www.cnki.com.cn/.

Cole, W.F., Marcum, D.R., Shires, P.O., Cotton, Shires and Associates (1998) Analysis of             earthquake-reactivated landslides in the epicentral region, central Santa Cruz     mountains, California. In: Keefer, D.K. (Ed.) The Loma Prieta, California,             earthquake of October 17, 1989-Landslides, United States Government Printing            Office, Washington, 185pp.

Collins, B.D., Kayen, R., Tanaka, Y. (2012) Spatial distribution of landslides triggered from        the 2007 Niigata Chuetsu-Oki Japan earthquake, Engineering Geology, 127, 14-26.

Dadson, S.J., Hovius, N., Chen, H., Dade, W.B., Lin, J.C., Hsu, M.L., Lin, C.W., Horng,   M.J., Chen, T.C., Milliman, J., Stark, C.P. (2004) Earthquake-triggered increase in      sediment delivery from an active mountain belt, Geology, 32, 733-736.

Dahal, R.K., Bhandary, N.P., Timilsina, M., Yatabe, R., Hasegawa, S. (2013) Earthquake-          induced landslides in the roadside slopes of East Nepal after recent September 18,            2011 earthquake. In: Ugai, K., Yagi, H., Wakai, A. (Eds.) Earthquake-Induced          Landslides, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Heidelberg, 996 pp.

Dai, F.C., Xu, C., Yao, X., Xu, L., Tu, X.B., Gong, Q.M. (2011) Spatial distribution of          landslides triggered by the        2008 Ms 8.0 Wenchuan earthquake, China, Journal of           Asian Earth Sciences, 40, 883-895.

Delgado, J., Garrido, J., Lopez-Casado, C., Martino, S., Pelaez, J.A. (2011a) On far field             occurrence of seismically induced landslides, Engineering Geology, 123, 204-213.

Delgado, J., Pelaez, J.A., Tomas, R., Garcia-Tortosa, F.J., Alfaro, P., Lopez Casado, C.   (2011b) Seismically-induced landslides in the Betic Cordillera (S Spain), Soil         Dynamics and Earthquake Engineering, 31,  1203-1211.

Delvaux, D., Abdrakhmatov, K.E., Lenzin, I.N., Strom, A.L. (2001) Landslides and surface          breaks of the 1911 Ms 8.2 Kemin earthquake (Kyrgyzstan), Russian Geology and     Geophysics, 42, 1583-1592.

Dunning, S.A., Mitchell, W.A., Rosser, N.J., Petley, D.N. (2007) The Hattian Bala rock     avalanche and associated landslides triggered by the Kashmir Earthquake of 8       October 2005, Engineering Geology, 93, 130-144.

Esposito, E., Porfido, S., Simonelli, A.L., Mastrolorenzo, G., Iaccarino, G. (2000)    Landslides and other surface effects induced by the 1997 Umbria-Marche seismic             sequence, Engineering Geology, 58, 353-376.

Esposito, E., Porfido, S., Livio, F., Martin, S., Michetti, A.M., Chunga, K., Fanetti, D.,         Gambillara, R., Sileo, G., Vittori, E. (2005) Ground effects of the MI 5.2, November   24, 2004 earthquake, Northern Italy: a case study for the use of the INQUA scale,     International Symposium on Active Faulting, Hokudan, 17-24 January.

Evans, S.G., Roberts, N.J., Ischuk, A., Delaney, K.B., Morozova, G.S., Tutubalina, O.                   (2009) Landslides triggered by the 1949 Khait earthquake, Tajikistan, and associated loss of life,  Engineering Geology, 109, 195-212.

FindTheData (September 24, 2013) Compare Earthquakes, online available on:             http://earthquakes.findthedata.org/.

Fry, B., Bannister, S., Beavan, J., Bland, L., Bradley, B., Cox, S., Cousins, J., Gale, N.,    Hancox, G., Holden, C., Jongens, R., Power, W., Prasetya, G., Reyners, M., Ristau,       J., Robinson, R., Samsonov, S., Wilson, K., Geonet team (2010) The Mw 7.6 Dusky            Sound earthquake of 2009: preliminary report,  Bulletin of the New Zealand Society        for Earthquake Engineering, 43, 24-40.

Furumura, T., Takemura, S., Noguchi, S., Takemoto, T., Maeda, T., Iwai, K., Padhy, S.     (2011) Strong ground motions from the 2011 off-the Pacific-Coast-of-Tohoku, Japan       (Mw=9.0) earthquake obtained from a dense nationwide seismic network,         Landslides, 8, 333-338.

Gerolymos, N. (2010) Earthquake-triggered violent landslides. In: Schmitter, E.D.,            Mastorakis, N. (Eds.) Water and Geoscience, University of Cambridge, UK, 23-25   February.      

Godt, J., Sener, B., Verdin, K., Wald, D., Earle, P., Harp, E., Jibson, R. (2008) Rapid         assessment of earthquake-induced landsliding. In: Proceedings of the First World Landslide Forum, United Nations University, Tokyo, 18-21 November.

Gorum, T., Fan, X., van Westen, C.J., Huang, R.Q., Xu, Q., Tang, C., Wang, G. (2011)     Distribution pattern of earthquake-induced landslides triggered by the 12 May 2008     Wenchuan earthquake, Geomorphology, 133, 152-167.

Gorum, T., van Westen, C.J., Korup, O., van der Meijde, M., Fan, X., van der Meer, F.D.   (2013) Complex rupture mechanism and topography control symmetry of mass-        wasting pattern, 2010 Haiti earthquake, Geomorphology, 184, 127-138.

Gosar, A. (2012) Application of environmental seismic intensity scale (ESI 2007) to Krn             Mountains 1998 Mw = 5.6 earthquake (NW Slovenia) with emphasis on rockfalls,           Natural Hazards and Earth System Sciences, 12, 1659-1670.

Guzzetti, F., Esposito, E., Balducci, V., Porfido, S., Cardinali, M., Violante, C., Fiorucci, F.,          Sacchi, M., Ardizzone, F., Mondini, A., Reichenbach, P., Rossi, M. (2009) Central Italy seismic sequences-induced landsliding: 1997-1998 Umbria-Marche and 2008-   2009 L’Aquila cases. In: The next generation of research on earthquake-induced landslides: an international conference in commemoration of 10th anniversary of the     Chi-Chi earthquake, National Central University, Jhongli City, Taiwan, 21-26             September.

Hancox, G.T., Cox, S.C., Turnbull, I.M., Crozier, M.J. (2003) Reconnaissance studies of             landslides and other ground damage caused by the Mw 7.2 Fiorland earthquake of   22 August 2003, institute of Geological & Nuclear Sciences science report, 32pp.

Hancox, G.T., Dellow, G., Mc Saveney, M., Scott, B., Villamor, P. (2004) Reconnaissance          studies of landslides caused by the ML 5.4 Lake Rotoehu earthquake and swarm of             July 2003, institute of Geological & Nuclear Sciences science report, 26pp.

Harp, E.L., Wilson, R.C., Wieczorek, G.F. (1981) Landslides from the Febrary 4, 1976,     Guatemala earthquake, U.S. Geological Survey Professional Paper 1204-A, United    States Government Printing Office, Washington, 34 pp.

Harp, E.L., Tanaka, K., Sarmiento, J.S., Keefer, D.K. (1984) Landslides from the May 25-            27, 1980, Mammoth Lakes, California, earthquake sequence, U.S. Geological           Survey Professional Paper 1204-A, United States Government Printing Office,      Washington, 35pp.

Harp, E.L., Jibson, R.W. (1995) Inventory of landslides triggered by the 1994 Northridge,            California earthquake, U.S. Gological Survey Open-File Report 95-213.

Harp, E.L., Jibson, R.W. (1996) Landslides triggered by the 1994 Northridge, California,             earthquake, Bulletin of the Seismological Society of America, 86, S319-S332.

Has, B., Ogawa, K., Onoda, S., Noro, T., Maruyama, K., Nakamura, A. (2013)         Characteristics of earthquake-induced landslides in heavy snowy area: the case of    the Northern Nagano Prefecture earthquake, March 12, 2011, Japan. In: Ugai, K.,          Yagi, H., Wakai, A. (Eds.) Earthquake-Induced Landslides, Springer-Verlag Berlin          Heidelberg, Heidelberg, 996 pp.

Havenith, H.B., Bourdeau, C. (2010) Earthquake-induced landslide hazards in mountain          regions: a review of case histories from Central Asia, Geologica Beligica, 13, 135-      150.

Hovius, N., Meunier, P., Lin, C.W., Chen, H., Chen, Y.G., Dadson S., Hongey, M.J., Lines,        M. (2011) Prolonged seismically induced erosion and the mass balance of a large    earthquake, Earth and Planetary Science Letters, 304, 347-355.

INGV (September 24, 2013) Datasets, online available on: http://istituto.ingv.it/the-            institute/datasets/view?set_language=en.

IRIS (May 14, 2012) SeismoArchives, online available on: http://www.iris.edu/      seismo/quakes/.

Jain, S.K., Murty, C.V.R., Arlekar, J.N., Rajendran, C.P., Rajendran, K., Sinha, R. (1999)            Chamoli (Himalaya, India) earthquake of 29 March 1999, EERI Special Earthquake            Report, EERI, Newsletter, 33, No.7.

Jibson, R.W., Prentice, C.S., Borissoff, B.A., Rogozhin, E.A., Langer, C.J. (1994) Some observations of landslides triggered by the 29 April 1991 Racha earthquake,             Republic of Georgia, Bulletin of the Seismological Society of America, 84, 963-973.

Jibson, R.W., Harp, E.L., Schulz, W., Keefer, D.K. (2004) Landslides triggered by the 2002        Denali fault, Alaska, earthquake and the inferred nature of the strong shaking,     Earthquake Spectra, 20, 669-691.

Jibson, R.W., Harp, E.L., Schulz, W., Keefer, D.K. (2006) Large rock avalanches triggered         by the M 7.9 Denali fault, Alaska, earthquake of 3 November 2002, Engineering       Geology, 83, 144-160.

Jibson, R.W., Harp, E.L. (2011) Field reconnaissance report of landslides triggered by the         January 12, 2010, Haiti earthquake, U.S. Geological Survey Open-File Report,         19pp.

Jibson, R.W., Harp, E.L. (2012) Extraordinary distance limits of landslides triggered by the         2011 Mineral, Virginia, earthquake, Bulletin of the Seismological Society of         America, 102, 2368-2377.

Kamp, U., Growley, B., Khattak, G.A., Owen, L.A. (2008) GIS-based landslide        susceptibility mapping for the 2005 Kashmir earthquake region, Geomorphology,     101, 631-642.

Kanamori, H. (1977) The energy release in great earthquakes, Journal of Geophysical   Research, 82, 2981-2987.

Keefer, D.K. (1984) Landslides caused by earthquakes, Geological Society of America Bulletin, 95, 406-421.

Keefer, D.K. (1994) The importance of earthquake-induced landslides to long-term slope          erosion and slope-failure hazards in seismically active regions, Geomorphology, 10,         265-284.

Keefer, D.K. (1998) The Loma Prieta, California, Earthquake of October 17, 1989 -          Landslides, U.S. Geological Survey Professional Paper 1551-C, United States           Government Printing Office, Washington, 185pp.

Keefer, D.K. (2000) Statistical analysis of an earthquake-induced landslide distribution -                       the 1989 Loma Prieta, California event, Engineering Geology, 58, 231-249.

Keefer, D.K (2002) Investigating landslides caused by earthquakes- a historical review,             Surveys in geophysics, 23, 473-510.

King, J., Loveday, I., Schuster, R.L. (1989) The 1985 Bairaman landslide dam and           resulting debris flow, Papua New Guinea, Quarterly Journal of Engineering   Geology, 22, 257-270.

Koukouvelas, I., Mpresiakas, A., Sokos, E., Doutsos, T. (1996) The tectonic setting and earthquake ground hazards of the 1993 Pyrgos earthquake, Peloponnese, Greece,     Journal of the Geological Society, 153, 39-49.

Kuchai, O.A., Muraliev, A.M., Abdrakhmatov, K.E., Delvaux, D., Duchkov, A.D. (2002) The         1992 Suusamyr earthquake and the aftershock strain field, Russian Geology and         Geophysics, 43, 1038-1048.

Lacroix, P., Zavala, B., Berthier, E., Audin, L. (2013) Supervised method of landslide       inventory using panchromatic SPOT5 images and application to the earthquake-     triggered landslides of Pisco (Peru, 2007, Mw 8.0), Remote Sensing, 5, 2590-2616.

Lei, C.I. (2012) Earthquake-triggered landslides, Civil and Environmental engineering     Student Conference, London, 25-26 June.

Mahdavifar, M.R., Solaymani, S., Jafari, M.K. (2006) Landslides triggered by the Avaj, Iran             earthquake of June 22, 2002, Engineering Geology, 86, 166-182.

Mahdavifar, M.R., Memarian, P. (2013) Assessment of earthquake-induced landslides   triggered by Roudbar-Manjil earthquake in Rostamabad (Iran) quadrangle using           knowledge-based hazard analysis approach. In: Ugai, K., Yagi, H., Wakai, A. (Eds.)       Earthquake-Induced Landslides, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Heidelberg,     996 pp.

Malamud, B.D., Turcotte, D.L., Guzetti, F., Reichenbach, P. (2004) Landslides,     earthquakes, and erosion,          Earth and Planetary Science Letters, 229, 45-59.

Meunier, P., Hovius, N., Haines, J. (2007) Regional patterns of earthquake-triggerd        landslides and their relation to ground motion, Geophysical research letters, 34,      doi:10.1029/2007GL031337.

Mikos, M., Fazarinc, R. (2000) Earthquake-induced erosion processes in two alpine       valleys in Slovenia, internationals Symposion Interpraevent, Villach/Austria,   Tagungspubliation, 143-154.

Mikos, M., Fazarinc, R., Ribicic, M. (2006) Sediment production and delivery from recent            large landslides and earthquake-induced rock falls in the Upper Soca River Valley,      Slovenia, Engineering Geology, 86, 198-210.

Mousavi, S.M., Omidvar, B., Ghazban, F., Feyzi, R. (2011) Quantitative risk analysis for earthquake-induced landslides- Emamzadeh Ali, Iran, Engineering Geology, 122,         191-203.

Murphy, W. (1995) The geomorphological controls on seismically triggered landslides    during the 1908 Straits of Messina earthquake, Southern Italy, Quarterly Journal of   Engineering Geology, 28, 61-74.

NOAA (September 24, 2013) Natural Hazards, online available on: http://www.noaa.gov/.

Okada, Y., Ochiai, H., Kurokawa, U., Ogawa, Y., Asano, S. (2008) A channelised long run-       out debris slide triggered by the Noto Hanto earthquake in 2007, Japan, Landslides, 5, 235-239.

Oldham, R.D. (1923) The Pamir earthquake of 18th February, 1911, Quarterly Journal of             the Geological Society, 79, 237-245.

Owen, L.A., Kamp, U., Khattak, G.A., Harp, E.L., Keefer, D.K., Bauer, M.A. (2008)             Landslides triggered by the 8 October 2005 Kashmir earthquake, Geomorphology, 94, 1-9.

Papathanassiou, G., PaVlides, S., Ganas, A. (2005) The 2003 Lefkada earthquake: Field             observations and preliminary microzonation map based on liquefaction potential            index for the town of Lefkada, Engineering Geology, 82, 12-31.

Parise, M., Wasowski, J. (2002) Slope movements triggered by the 1980 Irpinia    earthquake. In: Comerci, V. (Ed.), Seismically induced ground ruptures and large     schael mass movements, Italian Agency for Environment Protection and Technical      Services, Roma, 111 pp.

Parker, R.N., Densmore, A.L., Rosser, N.J., Mechele, M.d., Li, Y., Hunag, R., Whadcoat,             S., Petley, D.N. (2011) Mass wasting triggered by the 2008 Wenchuan earthquake is greater than orogenic growth, Nature            Geoscience, 4, 449-452.

Parker,  R.N. (2013) Hillslope memory and spatial and temporal distributions of     earthquake-induced landslides, Durham theses, Durham University, Available at             Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/7761/.

Paterson, B.R., Berrill, J.B. (1995) Damage to State Highway 73 from the 29 May 1995, Arthur’s Pass earthquake, Bulletin of the New Zealand National Society for             Earthquake Engineering, 28, 300-310.

Pearce, A.J., O’Loughlin, C.L. (1985) Landsliding during a M 7.7 earthquake: influence of        geology and topography, Geology, 13, 855-858.

Plafker, G. (1969) Tectonics of the March 27, 1964 Alaska Earthquake, U.S. Governement         Printing Office, Washington D.C., 174 pp.

Plafker, G., Ericksen, G.E., Concha, J.F. (1971) Geological aspects of the May 31, 1970,            Peru earthquake, Bulletin of the Seismological society of America, 61, 543-578.

Porfido, S., Esposito, E., Vittori, E., Tranfaglia, G., Michetti, A.M., Blumetti, M., Ferreli, L.,             Guerrieri, L., Serva, L. (2002) Areal distribution of ground effects induced by strong erathquakes in the Southern Apennines (Italy), Surveys in Geophysics, 23, 529-      562.

Qi, S., Xu, Q., Lan, H., Zhang, B., Liu, J. (2010) Spatial distribution analysis of landslides           triggered by 2008.5. 12 Wenchuan earthquake, China, Engineering Geology, 116,   96-108.

Ravindran, K.V., Philip, G. (1999) 29 March 1999 Chamoli earthquake A preliminary report       on earthquake-induced landslides using IRS-1C1D data, Current Science, 77, 21-    25.

Rodriguez, C.E., Bommer, J.J., Chandler, R.J. (1999) Earthquake-induced landslides:    1980–1997, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 18, 325-346.

Rodriguez, C.E. (2006) Earthquake-induced landslides in Colombia, Proceedings          Geohazards, Engineering Conference International.

Rogozhin, E.A., Ovsychenko, A.N., Marakhanov, A.V., Novikov, S.S. (2009) Tectonic      position and geological manifestations of the 2006 olyutor earthquake in Koryakia,        Geotectonics, 43, 443-461.

Rymer, M.J., Ellsworht, W.L. (1990) The Coalinga, California, earthquake of May 2, 1983,           U.S. Geological Survey Professional Paper 1487, United States Government    Printing Office, Washington, 417 pp.

Saraf, A.K. (2000) IRS-1C-PAN depicts Chamoli earthquake induced landslides in         Garhwal Himalayas, India, International Journal of Remote Sensing, 21, 2345-2352.

Sato, H.P., Hasegawa, H., Fujiwara, S., Tobita, M., Koarai, M., Une, H., Iwahashi, J.         (2007) Interpretation of landslide distribution triggered by the 2005 Northern          Pakistan earthquake using SPOT 5 imagery, Landslides, 4, 113-122.

Sato, G., Hayashi, K., Yagi, H., Higaki, D. (2013) Distribution of landslides induced in Iwaki       City, Japan, by two large-scale earthquakes in 2011. In: Ugai, K., Yagi, H., Wakai,        A. (Eds.) Earthquake-Induced Landslides, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,         Heidelberg, 996 pp.

Schuster, R.L., Nieto, A.S., O’Rourke, T.D., Crespo, E., Plaza-Nieto, G. (1995) Mass        wasting triggerd by the 5 March 1987 Ecuador earthquakes, Engineering Geology,   42, 1-23.

Sepulveda, S.A., Serey, A., Lara, M., Pavez, A., Rebolledo, S. (2010) Landslides induced          by the April 2007 Aysén Fjord earthquake, Chilean Patagonia, Landslides, 7, 483-          492.

Tang, C., Zhu, J., Qi, X., Ding, J. (2011) Landslides induced by the Wenchuan earthquake       and the subsequent strong rainfall event: A case study in the Beichuan area of     China, Engineering Geology, 122, 22-33.

Tibaldi, A., Farrari, L., Pasquarè, G. (1995) Landslides triggered by earthquakes and their          relations with faults and mountain slope geometry: an example from Ecuador,          Geomorphology, 11, 215-226.

TRIGS (2009) Triggering instabilities in materials and geosystems, Sixth Framework       Programme (FP6), New and Emerging Science and Technology Pathfinder,      January 1, 2007 – June 30, 2009.

USGS & NOAA (1971) The San Fernando, California, earthquake of February 9, 1971,             U.S. Geological Survey Professional paper 733, United States Government Printing    Office, Washington, 254pp.

USGS (December 6, 2010) Overview of Large Landslides of the 20th and 21st Centuries,          online available on: http://landslides.usgs.gov/learning/majorls.php.

USGS (September 12, 2011) Earthquake Hazards Program, online available on:             http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/pager/events/us/2010rja6/index.html16/08/        2013.

USGS (November 1, 2012a) HISTORIC EARTHQUAKES, online available on:             http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1950_08_15.php.

USGS (November 30, 2012b) Largest earthquakes in the world since 1900, online           available on: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/10_largest_world.

USGS (October 23, 2013) Earthquake Archive Search & URL Builder, online available on:             http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/.

Vidrih, R., Ribicic, M. (2004) The earthquake of 12 July 2004 in Upper Soca territory (NW          Slovenia)-preliminary geological and seismological characterstics, Geologija, 47,       199-220.

Wang, W.N., Wu, H.L., Nakamura, H., Wu, S.C., Ouyang, S., Yu, M.F. (2003) Mass          movements caused by recent tectonic activity: the 1999 Chi-chi earthquake in   central Taiwan, The Island Arc, 12, 325-334.

Wartman, J., Dunham, L., Tiwari, B., Pradel, D. (2013) Landslides in eastern Honshu     induced by the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku earthquake, Bulletin of             Seismological Society of America, 103, 1503-1521.

Wick, E., Baumann, V., Jaboyedoff, M. (2010) Report on the impact of the 27 February   2010 earthquake (Chile, Mw 8.8) on rockfalls in the Las Cuevas valley, Argentina,     Natural Hazards and Earth System Sciences, 10, 1989-1993.

Wiggins-Grandison, M.D. () The earthquake of January 13, 1993, and implications for    earthquake hazard in eastern Jamaica. In: Ambeh, W.B. (ed.) Proceedings of the          Caribbean Conference on Natural Hazards: Volcanoes, Windstorms, Floods,        Trinidad, Seismic Research Unit, UWI - St. Augustine, October 11-15, 65-67.

Xu, C., Xu, X.W. (2012) Spatial prediction models for seismic landslides based on support        vector machine and varied kernel functions: a case study of the 14 April 2010      Yushu earthquake in China, Chinese Journal of Geophysics, 55, 666-679.

Xu, C., Xu, X.W. (2013) Quantitative study on landslide volume, gravitational potential   energy reduction, and resulting in regional centroid change triggered by 2010       Yushu earthquake,  科技导报, 31:2.

Yagi, H., Sato, G., Higaki, D., Yamamoto, M., Yamasaki, T. (2009) Distribution and           characteristics of landslides induced by the Iwate-Miyagi Nairiku earthquake in 2008            in Tohou District, northeast Japan, Landslides, 6, 335-344.

Yin, Y. (2009) features of landslides triggered by the Wenchuan earthquake, Journal of             Engineering Geology, 17, 29-38.

Yu, S.B., Kuo, L.C., Hsu, Y.J., Su, H.H., Liu, C.C., Hou, C.S., Lee, J.F., Lai, T.C., Liu,       C.C., Liu, C.L., Tseng, T.F., Tsai, C.S., Shin, T.C. (2001) Preseismic deformation     and coseismic displacement associated with the 1999 Chi-Chi, Taiwan, earthquake,          Bulletin of the Seismological Society of America, 91, 995-1012.

Zavala, B., Hermanns, R., Valderrama, P., Costa, C., Rosado, M. (2009) Procesos            Geologicos e intensidad macrosismica inqua del sismo de pisco del 15/08/2007, Peru, Revista de la Asociacion Geologica Argentina, 65, 760-779.

Zupancic, P., Cecic, I., Gosar, A., Placer, L., Poljak, M., Zvcic, M. (2001) The earthquake   of 12 April 1998 in the Krn Mountains (Upper Soca valley, Slovenia) and its                seismotectonic characteristics, Geologija, 44, 169-192.

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2014