Arbeid achter gesloten deuren: naar een volwaardig sociaal statuut?

Julie
Van thienen

SOCIALEZEKERHEIDSRECHTEN: EEN MENSENRECHT, OOK ACHTER DE TRALIES.

Dit onderzoek focust op de gevangenis, dat toch wel een heel bijzonder deel van de samenleving is. Als we de inwoners van de gevangenis bekijken, zien we vooral maatschappelijk zwakkere groepen. Velen bevonden zich voor de detentie reeds in een moeilijke situatie: ze leven van een werkloosheidsuitkering of een leefloon, ze hebben schulden, ... Deze grote kwetsbaarheid voor de veroordeling, gaat bovendien gepaard met een grotere kwetsbaarheid door de vrijheidsberoving. Gedetineerden worden uitgesloten van deelname aan de maatschappij en van toegang tot de meeste sociale vangnetten die voorzien zijn in die maatschappij: ze krijgen geen leefloon meer, ze bouwen geen pensioenrechten op en ook de achtergebleven partner ontvangt vaak geen kindergeld meer. Onderzoek wijst nochtans uit dat de sociale bescherming die gedetineerden genieten, zou kunnen bijdragen tot hun vooruitzicht op re-integratie in de maatschappij. De verantwoording van het beperkte sociaal statuut van gedetineerden is op heden allerminst duidelijk.

Werken op een nieuwe toekomst op te bouwen?
Gedetineerden hebben dus geen inkomen meer achter de tralies. Schulden blijven bestaan en de achtergebleven familie heeft het vaak moeilijk. Wanneer ze de gevangenis opnieuw verlaten, komen ze dus vaak in dezelfde moeilijke situatie terecht als voorheen.

Sommige gedetineerden denken toekomstgericht en verrichten gevangenisarbeid om een eerste stap te zetten in de richting van een (financieel) betere toekomst. Hoewel er vroeger een arbeidsplicht bestond, is dat vandaag niet meer het geval. Volgens de Basiswet van 2005 vervult gevangenisarbeid een 'resocialiserende' functie. Door het verrichten van arbeid kunnen gedetineerden onder meer nuttige vaardigheden aanleren en leren ze zich aan een gedisciplineerd arbeidsritme te houden. Het pleidooi voor een volwaardig sociaal statuut voor gedetineerden sluit naadloos aan bij die resocialisatiegedachte.

Maar deze en ook andere voordelen worden overschaduwd door de repressieve ondertoon, die de gevangenisstraf vandaag de dag nog altijd kenmerkt. De gevangenissen zijn overbevolkt en er is een te klein aanbod aan gevangenisarbeid, waardoor niet alle gedetineerden die dat wensen kunnen werken. Ook het beperkte loon dat gedetineerden ontvangen, wordt vaak als problematisch ervaren. Het loon draait gemiddeld rond de 1 à 2 euro per uur. Bovendien compenseert de Belgische wetgever die lage vergoeding voor gevangenisarbeid niet door het toekennen van socialezekerheidsrechten. Er zijn nochtans heel wat instrumenten, zowel internationale teksten, alsook onze eigen Grondwet, die het recht op sociale zekerheid waarborgen.

Dit recht geldt ook voor gedetineerden, maar ... de wijze waarop dit recht wordt vorm gegeven, wordt aan de wetgever overgelaten. Ons land heeft ervoor gekozen om de opdracht tot sociale bescherming van gedetineerden toe te vertrouwen aan de Federale Overheidsdienst Justitie, en niet aan Sociale Zaken. 'Justitie' zorgt voor onderdak en voedsel. Om te vermijden dat gedetineerden van twee walletjes zouden eten, en enerzijds 'gratis' kost en inwoon' hebben  en anderzijds uitkeringen ontvangen, wordt de uitbetaling van de meeste socialezekerheidsprestaties tijdens de duur van de vrijheidsberoving geschorst. Deze schorsing gebeurt op heden echter niet op consequente wijze.

De huidige situatie is inconsistent
Quasi elke deelsector heeft zijn eigen regeling en de onderlinge verschillen lijken niet steeds verantwoordbaar. Zo worden rustpensioenen op heden gedurende 12 maanden doorbetaald, een respijttermijn die in geen enkele andere deelsector terug te vinden is. De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden dan weer voor de ene gedetineerde volledige uitbetaald en voor de andere gehalveerd. Het leefloon wordt helemaaal niet meer uitbetaald.

Op heden zien we dus een zeer dubbelzinnig beleid: bepaalde uitkeringen worden geschorst, de schaarse gevangenisarbeid levert slechts een fractie van het minimumloon op en tegelijk staat de gedetineerde in voor eigen kosten en de vergoeding die aan slachtoffers betaald moet worden. De vraag rijst dan ook of gedetineerden geen volwaardig sociaal statuut zouden moeten hebben, wat wil zeggen dat ze in het systeem van de sociale zekerheid blijven opgenomen.

De nood aan een transparante regeling
In mijn onderzoek bespreek ik de voor- en nadelen van een volwaardig sociaal statuut of een algemene uitsluiting. Ik concludeer dat beide beleidsopties voor kritiek vatbaar zijn. Een gematigd regime zou de gulden middenweg kunnen bieden. Dit regime kan er als volgt uitzien: het recht op socialezekerheidsuitkeringen blijft tijdens de detentie behouden, maar de uitbetaling van bepaalde uitkeringen wordt getemperd door de heffing van een bijdrage. Die heffing gebeurt met het oog op de financiering van het levensonderhoud en de huisvesting tijdens de detentie. Concreet zou een forfaitair bedrag vastgesteld worden dat de tussenkomst door de FOD Justitie weerspiegelt. De hoogte van dit bedrag zou evenwel aangepast kunnen worden aan de 'individuele kenmerken' van de gedetineerde, waardoor bijvoorbeeld rekening kan gehouden worden met zijn gezinssituatie en de vergoeding die hij aan slachtoffers moet betalen. Deze werkwijze combineert de doelstellingen van resocialisatie en repressie, maar laat de balans doorwegen aan de zijde van de resocialisatie.

Wetsvoorstel
Mijn beleidsoptie werd echter tijdens de eindmeet van mijn thesisproject in snelheid gehaald door de politiek. Op 27 april 2015 werd een wetsvoorstel ingediend om de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, arbeidsongevallenvergoedingen en beroepsziektenvergoedingen tijdens de voorlopige hechtenis en de vrijheidsberoving te schorsen. Zoals in mijn onderzoek duidelijk werd, ben ik immers mijn mening dat dit voorstel op enkele punten tekortschiet.

Maar...
Het onderwerp is dus actueler, boeiender en meer besproken dan ooit tevoor. Een belangrijke eindnoot is evenwel noodzakelijk: de voorgestelde gulden middenweg is het resultaat van een uitgebreid onderzoek. Dit betekent dat deze studie niet hoeft te staan of te vallen met het besluit ervan. Waar u de geformuleerde suggesties niet zou betreden, kan de achterliggende analyse immers toch een meerwaarde bieden. Doorheen het onderzoek werden immers eveneens alternatieve denkwijzen aangereikt.

Dit onderzoek heeft dan ook geen eindpunt bereikt. Integendeel, ik hoop dat dit onderzoek het startpunt kan betekenen voor een grondige herziening van het sociaal statuut van gedetineerden. Zoals de laatste zin van mijn conclusie stelt: "La parole est donc au politique...".

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

INTERNATIONALE, EUROPESE EN BILATERALE INSTRUMENTEN

VN

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948.

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten van 10 december 1966.

Verdrag nr. 102 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de minimumnormen der sociale zekerheid van 28 juni 1952.

Res. 663 C (XXIV) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 30 augustus 1955.betreffende de standaard minimumregels voor de behandeling van gevangenen van 30 augustus 1955.

Algemene Commentaar nr. 19 van het VN-Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten van 4 februari 2008 inzake het recht op sociale zekerheid (art. 9), VN Doc. E/C.12/GC/19.

Raad van Europa

Herzien Europees Sociaal Handvest van 3 mei 1996.

Europese Code voor de Sociale Zekerheid van 16 april 1964.

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950.

Res. (62)2 van het Comité van Ministers van 1 februari 1962 betreffende de electorale, burgerlijke en sociale rechten van gevangenen.

Res. (98)7 van het Comité van Ministers van 8 april 1998 betreffende de ethische en organisatorische aspecten van de gezondheidszorg in het penitentiair milieu.

Aanbev. (2006)2 van het Comité van Ministers van 11 januari 2006 inzake de Europese gevangenisregels.

Europees Comité voor Sociale Rechten, General consideration on certain areas covered by the Charter: social protection, General Introduction", Conclusions XIII-4, 35.

Rapport van 26 juni 2012 voor de regeringen van België en Nederland over het bezoek van de gevangenis van Tilburg uitgevoerd door het CPT.

Europese Unie

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 18 december 2000.

Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

Med. Commissie, EUROPA 2020, COM(2010) 2020.

Europese Commissie, "Practical guide on the applicable legislation in the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and in Switzerland", december 2013.

België en Nederland (en Luxemburg)

Verdrag van 31 oktober 2009 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen.

 

Samenwerkingsovereenkomst van 31 oktober 2009 tussen de aangewezen autoriteiten op grond van artikel 3.3. van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen.

Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, verslag van 19 april 2010 namens de Commissie voor Justitie en Binnenlandse Zaken naar aanleiding van het werkbezoek.

NATIONALE REGELGEVING

België

Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, BS 17 februari 1994.

Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1867, BS 31 oktober 1867.

Strafwetboek van 8 juni 1867, BS 9 juni 1867.

Bijzondere Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming, BS 31 januari 2014.

Algemene kinderbijslagwet van 4 april 2014, BS 5 mei 2014.

Wet van 21 december 2013 houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013 tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009, BS 30 december 2013.

Wet van 1 juli 2013 tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 6 september 2013.

Wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering, BS 1 maart 2010.

Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006.

Wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, BS 15 juni 2006.

Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 1 februari 2005.

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002.

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli 2002.

Programmawet van 30 december 2001, BS 31 december 2001.

Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, BS 29 maart 2001.

Faillissementswet van 8 augustus 1997, BS 28 oktober 1997.

Wet van 4 april 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, BS 18 september 1996.

Wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, BS 6 september 1995.

Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering, BS 27 augustus 1994.

Wet van 19 juni 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 3 september 1991.

Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, BS 28 september 1990.

Wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, BS 15 augustus 1990.

Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, BS 22 februari 1990.

Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 20 augustus 1987.

Wet van 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap, BS 1 april 1987.

Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984.

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, BS 2 juli 1981.

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978.

Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 5 augustus 1976.

Wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis, BS 10 april 1973.

Wet van 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag, BS 7 augustus 1971.

Wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, BS 24 april 1971.

Arbeidswet van 16 maart 1971, BS 30 maart 1971.

Wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, BS 27 augustus 1970.

Wet van 18 maart 1970 betreffende de arbeidsprestaties van gedetineerden, BS 21 maart 1970.

Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 25 juli 1969.

Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 1965.

Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 6 mei 1965.

Samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 22 december 1939.

Decr.Vl. van 13 juli 2012 houdende de Vlaamse sociale bescherming, BS 23 augustus 2012.

Decr.Vl. van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, BS 28 mei 1999.

KB van 1 oktober 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder tandprothesen ingevolge de letsels opgelopen bij een arbeidsongeval, worden vergoed, BS 11 oktober 2013.

KB van 30 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 11 september 2013.

KB van 30 augustus 2013 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, §1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, BS 4 september 2013.

KB van 28 december 2006 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden, BS 4 januari 2007.

KB van 12 december 2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 21 december 2006.

KB van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen, BS 5 oktober 2004.

KB van 13 september 2004 tot vaststelling van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid, BS 3 november 2004.

 

KB van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, BS 27 juni 2003.

KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli 2002.

KB van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen, BS 31 mei 2001.

KB van 25 november 1997 houdende oprichting van een Commissie “Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden”, BS 9 januari 1998.

KB van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, BS 6 maart 1997.

KB van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, BS 29 maart 1997.

KB van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting, BS 13 december 1996.

KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 31 juli 1996.

KB van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, BS 15 augustus 1992.

KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991.

KB van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen, BS 6 januari 1988.

KB van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor arbeidsongevallen, BS 31 december 1971.

KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 7 augustus 1971.

KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 5 december 1969.

KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968.

KB van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968.

KB van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 28 december 1967.

KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 november 1967.

KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1967.

KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 29 juli 1967.

KB van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen, BS 25 mei 1965.

MB van 1 oktober 2004 tot vaststelling van de bedragen van de aan de gedetineerden betaalde arbeidslonen, BS 3 november 2004.

MB van 12 juli 1971 houdende algemene instructies voor strafinrichtingen, BS 10 augustus 1971.

Besl.Vl.Reg. van 23 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, BS 3 maart 2015.

Besl.Vl.Reg. van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, BS 9 april 2010.

Verord. van 16 december 2013 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 16 januari 2014.

Verord. van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 29 augustus 2003.

Verord. van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 26 november 1997.

CAO nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag.

CAO nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van CAO nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen.

Min. Omz. nr. 1812, 30 augustus 2011 betreffende de tussenkomst van het Steunfonds voor behoeftige gedetineerden.

Min. Omz. nr. 612, 22 december 2010 betreffende de algemene afwijking genomen bij toepassing van artikel 56decies, §3, derde lid van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders ten gunste van de in de gevangenis van Tilburg opgesloten personen.

Min. Omz. nr. 1803/III, 25 juli 2008 betreffende de reglementering van het elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit.

Min. Omz. nr. 1790, 1 januari 2007 betreffende personen onder elektronisch toezicht zonder middelen van bestaan.

Min. Omz. nr. 1741/X, 8 april 2002 betreffende de reglementering van het elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit.

Min. Omz. nr. 1737/X, 14 december 2001 inzake de overgang naar de euro van het uurloontarief van de arbeidsvergoeding voor gedetineerden.

Min. Omz. nr. 1254/1 van 30 april 1976 betreffende het penitentiair verlof.

Min. Omz. nr. 1161/X, 14 november 1972 betreffende arbeidsongeval tijdens de hechtenis.

Min. Omz. nr. 1169/X, 27 december 1972 betreffende arbeidsongevallen overkomen aan gedetineerden.

Omz. nr. 16, 6 september 2002 betreffende het recht op maatschappelijke Integratie.

Handleiding voor Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn betreffende de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie van 13 oktober 2014.

Nederland

Wet van 3 december 2014 houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg, Stb. 2014, 494.

Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming, Stb. 2009, 63.

Wet van 10 november 2005, houdende bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, Stb. 2005, 572.

Wet van 16 juni 2005 houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking, Stb. 2005, 358.

Wet van 19 december 2003 houdende verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte, Stb. 2003, 555.

Wet van 9 oktober 2003 houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten, Stb. 2003, 375.

Wet van 29 november 2001 houdende regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten, Stb. 2001, 682.

Wet van 22 december 1999 tot wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt, Stb. 1999, 595.

Wet van 18 juni 1998 tot vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere wetten, Stb. 1998, 430.

Wet van 24 april 1997 houdende verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten, Stb. 1997, 176.

Wet van 24 april 1997 houdende voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten, Stb. 1997, 176.

Wet van 21 december 1995 tot regeling van een verzekering voor nabestaanden, Stb. 1995, 690.

Wet van 11 juni 1987 houdende het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen van wie het inkomen duurzaam minder bedraagt dan het sociaal minimum en die als gevolg daarvan het bedrijf of beroep hebben beëindigd, Stb. 1987, 281.

Wet van 6 november 1986, houdende verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, Stb. 1986, 562.

Wet van 6 november 1986, houdende het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindigd, Stb. 1987, 92.

Wet van 6 november 1986 tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid, Stb. 1986, 566.

Wet van 26 april 1962 tot vaststelling van een algemene kinderbijslagverzekering, Stb. 1962, 160.

Wet van 31 mei 1956 inzake een algemene ouderdomsverzekering, Stb. 1956, 281.

Wet van 21 december 1951 tot vaststelling van een nieuwe Beginselenwet gevangeniswezen en daarmede verband houdende wijzigingen van het W.v.Sr. en het W.v.Sv, Stb. 1951, 596.

Wet van 2 april 1948 houdende vaststelling van de Wet sociale verzekering gedetineerden, Stb. 1949, 125.

Wet van 5 juni 1913 tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering, Stb. 1913, 204.

Regeling arbeidsloon gedetineerden, Stb. 1999, 248.

Besluit van 28 januari 2000 tot openstelling van het recht op een socialezekerheidsuitkering voor personen die deelnemen aan een penitentiair programma en personen die ter beschikking zijn gesteld en proefverlof genieten, Stb. 2000, 53.

 

VOORBEREIDENDE DOCUMENTEN, ADVIEZEN EN VRAGEN

België

Wetsvoorstel van 27 april 2015 tot wijziging van de regelgeving wat de schorsing van het recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen of beroepsziekten in geval van voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving betreft, Parl.St. Kamer 2014-15, 1038/001.

Wetsvoorstel van 24 november 2011 tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, wat betreft de betaling van de uitkeringen in geval van verblijf in de gevangenis of een instelling van sociaal verweer, Parl.St. Kamer 2011-12, 1910/001.

Wetsvoorstel van 13 juli 2011 betreffende de schorsing van het recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid in geval van voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving, Parl.St. Kamer 2010-11, 1678/001.

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009, Parl.St. Senaat 2009-10, nr. 4-1491/1.

Ontwerp van basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, Parl.St. Kamer 2003-04, nr. 231/015.

Eindverslag van de commissie “basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden” (V. Decroly and T. Van Parys), Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 1076/001.

Verslag (A. Perpète) betreffende het voorstel van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Kamer 2003-04, nr. 231/015, 112.

Verslag namens de Commissie voor de tewerkstelling, arbeid en sociale voorzorg bij het wetontwerp tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Parl.St. Senaat 1968-69, nr. 150, 19.

MvT bij Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1.

MvT bij Wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1603/001.

Hand. Senaat 2012-13, 5 juli 2012, Bull. 5-70 (Vr. 5-636 D. Pieters).

Hand. Senaat 2007-08, 21 februari 2008, Bull. 4-17 (Vr. 4-13 H. Stevens).

Vr. en Antw. Senaat, 5 februari 2014, nr. 5-11038 (B. Anciaux).

Vr. en Antw. Senaat, 16 januari 2014, nr. 5-10894 (W. Demeyer).

Vr. en Antw. Senaat, 13 mei 2013, nr. 5-9010 (B. Anciaux).

Vr. en Antw. Senaat, 31 oktober 2012, nr. 5-7259 (B. Anciaux).

Vr. en Antw. Senaat, 12 juni 2012, nr. 5-6455 (B. Anciaux).

Vr. en Antw. Senaat, 20 april 2011, nr. 5-2131 (B. Anciaux).

Vr. en Antw. Senaat, 25 februari 2011, nr. 5-1504 (B. Anciaux).

Vr. en Antw. Senaat, 17 november 2008, nr. 4-1989 (G. Lambert).

Vr. en Antw. Senaat, 17 mei 2004, nr. 3-963 (C. Nyssens).

Vr. en Antw. Kamer, 29 april 2015, nr. 54-023 (Vr. 84 V. Van peel).

Vr. en Antw. Kamer, 22 januari 2015, nr. 54-012 (Vr. 181 K. Temmerman).

Vr. en Antw. Kamer, 19 december 2014, nr. 54-013 (Vr. 129 P. Goffin).

 

Vr. en Antw. Kamer, 18 december 2014, nr. 54-010 (Vr. 127 P. Goffin).

Vr. en Antw. Kamer, 17 december 2014, nr. 54-010 (Vr. 117 P. Goffin).

Vr. en Antw. Kamer, 17 december 2014, nr. 54-010 (Vr. 112 P. Goffin).

Vr. en Antw. Kamer, 24 juli 2014, nr. 54-001 (Vr. 2 S. Lahaye-Battheu).

Vr. en Antw. Kamer, 7 maart 2014, nr. 53-128 (Vr. 225 N. Sminate).

Vr. en Antw. Kamer, 18 maart 2014, nr. 53-160 (Vr. 806 K. Jadin).

Vr. en Antw. Kamer, 21 oktober 2013, nr. 53-148 (Vr. 1154 B. Schoofs).

Vr. en Antw. Kamer, 11 oktober 2013, nr. 53-144 (Vr. 658 Z. Demir).

Vr. en Antw. Kamer, 16 april 2013, nr. 53-113 (Vr. 875 F. Wilrycx).

Vr. en Antw. Kamer, 14 januari 2013, nr. 53-150 (Vr. 741 Z. Demir).

Vr. en Antw. Kamer, 27 juli 2012, nr. 53-077 (Vr. 645 Y. Mayeur).

Vr. en Antw. Kamer, 4 juli 2012, nr. 53-088 (Vr. 270 N. Sminate).

Vr. en Antw. Kamer, 9 maart 2012, nr. 53-065 (Vr. 378 S. Lahaye-Battheu).

Vr. en Antw. Kamer, 10 februari 2012, nr. 53-059 (Vr. 327 B. Schoofs).

Vr. en Antw, Kamer. 15 maart 2012, nr. 53-094 (vr. 404 S. De Wit).

Vr. en Antw. Kamer, 15 december 2011, nr. 53-069 (Vr. 37 S. De Wit).

Vr. en Antw. Kamer, 25 mei 2011, nr. 53-037 (Vr. 254 C. Van Cauter).

Vr. en Antw. Kamer, 25 mei 2011, nr. 53-043 (vr. 436 C. Van Cauter).

Vr. en Antw. Kamer, 23 november 2010, nr. 53-048 (Vr. 198 P. Logghe).

Vr. en Antw. Kamer, 15 januari 2009, nr. 52-063 (Vr. 49 S. Lahaye-Battheu).

Vr. en Antw. Kamer, 17 mei 2004, nr. 51-032 (Vr. 21 G. Van Gool).

Vr. en Antw. Kamer, 24 maart 2004, nr. 51-044 (Vr. 19 G. Van Gool).

Vr. en Antw. Commissie voor Sociale Zaken van de Kamer, 21 januari 2015, nr. 54-062 (Vr. 330 J. Spooren).

Beknopt verslag van de plenumvergadering van de Kamer, 16 december 2014, nr. 54-040 (Vr. 701 C. Van Cauter en Vr. 932 P. Goffin).

Vraag om uitleg van de heer Marc Hendrickx tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het Vlaamse beleid in de gevangenis van Tilburg, Parl.St. Vl.Parl. 2010-11, nr. 2627.

Nederland

Goedkeuring en uitvoering van het op 2 maart 2015 te Veenhuizen tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen, Trb. 2015, 37.

Nota naar aanleiding van het verslag over het Wetsontwerp tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting, Kamerstukken II 2014-15, 34.068, nr. 6.

Adv.RvS, Kamerstukken II 2014-15, 34.068, nr. 4.

Adviezen ter bijlage bij Kamerstukken II 2014-15, 34.068, nr. 3.

MvT bij Wetsontwerp tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting, Kamerstukken II 2014-15, 34.068, nr. 3.

 

Nota naar aanleiding van het verslag over het wetsontwerp tot instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, Kamerstukken II 2009-10, 32.215, nr. 5.

MvT bij Wetsontwerp tot wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de uitsluiting van het recht op een socialezekerheidsuitkering en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt, Kamerstukken II 1997-98, 26.063, nr. 3.

MvT bij Wetsontwerp van de Penitentiaire Beginselenwet, Kamerstukken II 1994-95, 24.263, nr. 3.

RECHTSPRAAK

Internationaal en Europese rechtspraak

HvJ 15 januari 2015, nr. C-179/13, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/L. F. Evans.

HvJ 4 juni 2014, nr. C‑255/13, I./Health Service Executive.

HvJ 21 februari 2013, nr. C-282/11, Concepcíon Salgado Gonzáles/Institutio Nacional de la Seguridad Social.

HvJ 5 mei 2011, nr. C-434/09, Shirley McCarthy/Secretary of State for the Home Department.

HvJ 8 maart 2011, nr. C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de l’emploi.

HvJ 20 mei 2008, nr. C‑352/06, Brigitte Bosmann/ Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Aachen.

HvJ 1 april 2008, nr. C-212/06, Regering Waalse Gemeenschap/Waalse Gemeenschap.

HvJ 20 januari 2005, nr. C-302/02, Laurin Essing/Oostenrijk.

HvJ 25 februari 1999, nr. C-90/97, Swaddling/Adjudication officer.

HvJ 30 januari 1997, nr. C-221/95, E.J.M. De Jaeck/Staatssecretaris van Financiën.

HvJ 8 juli 1992, nr. C-102/91, Knoch/Bundesanstalt für Arbeit.

HvJ 3 mei 1990, nr. C-2/89, Kits van Heijningen/Bestuur van de sociale verzekeringsbank.

HvJ 23 september 1982, nr. C-275-81, Koks/Raad van Arbeid.

HvJ 17 februari 1977, nr. 76/76, Di Paolo/Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

HvJ 22 juni 1972, nr. 1-72, R. Frilli/Belgische Staat.

EHRM 12 februari 2008, nr. 21906/04, Kafkaris/Cyprus.

EHRM 4 december 2007, nr. 44362/04, Dickson/Verenigd Koninkrijk.

EHRM 6 oktober 2005, nr. 74025/01, Hirst/Verenigd Koninkrijk (nr. 2).

EHRM 29 september 2005, nr. 24919/03, Mathew/Nederland.

EHRM 6 juli 2005, nr. 65731/01 en 65900/01, Stec en anderen/Verenigd Koninkrijk.

EHRM 30 september 2003, nr. 40892/98, Koua Poirrez/Frankrijk.

EHRM 28 juni 2001, nr. 70258/01, Selmani/Zwitserland, RW 2010-11, afl. 37, 1571.

EHRM 7 december 1997, nr. 27537/95, Carlin/Verenigd Koninkrijk, E.H.R.L.R. 1998, 3, 351-352, noot.

EHRM 8 juni 1995, nr. 458/539, Jamil/Frankrijk.

EHRM 9 februari 1995, nr. 17440/90, Welch/Verenigd Koninkrijk.

EHRM 28 juni 1984, nr. 7819/77 en 7878/77, Campbell en Fell/Verenigd Koninkrijk.

EHRM 21 februari 1975, nr. 4451/70, Golder/Verenigd Koninkrijk.

 

Belgische rechtspraak

GwH 26 april 2007, nr. 66/2007.

GwH 1 december 1993, nr. 82/19933.

Cass. 26 maart 2009, JT 2009, 289.

Cass. 17 december 2007, JTT 2008, 112, concl. J.F. Leclercq.

Cass. 24 mei 2004, AR S.02.0129.F, onuitg.

Cass. 18 mei 1992, Chron.D.S. 1992, 329.

Cass. 21 oktober 1982, Arr. Cass 1983, 277.

Cass. 10 maart 1980, Pass. 1980, I, 844.

Cass. 27 mei 1971, Arr. Cass. 1971, 958.

RvS 24 oktober 2005, nr. 150.550, RABG 2006, 907, noot Y. Van Den Berghe.

RvS 17 februari 1997, nr. 64.554, Jura Falc. 2000-01, nr. 4, 499-501.

RvS 10 april 1981, nr. 21.098, Arr.RvS. 1981.

Arbh. Luik 12 september 2011, JTT 2011, 409-411.

Arbh. Luik 2 november 2010, JTT 2011, 36-39.

Arbh. Bergen 3 september 2009, AR 21.033, onuitg.

Arbh. Bergen 14 mei 2009, AR 19.839, onuitg.

Arbh. Brussel 27 augustus 2007, AR 47.364.

Arbh. Luik 25 april 2006, JTT 2006, 363-366.

Arbh. Luik 23 december 2005, Chron.D.S. 2006, 517.

Arbh. Antwerpen, 1 februari 1995, Chron.D.S. 1996, 544

Arbrb. Namen 9 november 2012, AR 11.2286, onuitg.

Arbrb. Charleroi 12 juni 2012, AR 12.1288, onuitg.

Arbrb. Brussel 27 januari 2006, Soc.Kron. 2007, afl. 2, 111.

Arbrb. Nijvel 21 september 2005, Soc.Kron. 2007, afl. 9, 558-560.

Arbrb. Bergen 12 mei 2005, AR 7.158, onuitg.

Arbrb. Charleroi 6 mei 2005, Chron.D.S. 2006, 518.

Arbrb. Luik 17 november 2004, Chron.D.S. 2006, 517.

Arbrb. Brugge 13 november 2002, RW 2003-04, afl. 16, 632.

Arbrb. Nijvel 25 april 2001, JTT 2001, 394.

Arbrb. Luik 21 juni 1995, JTT 1996, 145-147.

Arbrb. Charleroi 14 oktober 1991, RRD 1991, 500.

Brussel 14 april 2010, RW 2010-11, afl. 37, 1568-1577, noot C. Idomon.

Nederlandse rechtspraak

CRvB 8 augustus 2014, LJN: 12-3607 WAO.

CRvB 3 mei 2013, LJN: 11-6286 AOW.

CRvB 13 januari 2010, LJN: BK9126.

CRvB 10 april 2007, LJN: BA 2764.

CRvB 18 juni 2004, LJN: AP 4680.

RSJ 12 juni 2012, 11/4434/GA.

RSJ 21 februari 2010, 10/1550/GM.

RSJ 5 april 2005, 04/751/TA.

RSJ 25 mei 2004, 04/0156/GM.

Duitse rechtspraak

Bundesverfassungsgericht 1 juli 1998, Zeitschrift für Strafrechtsvolzug 1998, afl. 4, 242-249.

RECHTSLEER

Boeken

Auvergnon, Ph. en Guilleman, C., Le travail pénitentiaire en question: une approche juridique et comparative, Parijs, Mission de recherche de Droit et Justice, 2006, 195 p.

Batselé, D., Mortier, T., Scarcez, M. en Turtelboom, A., Algemeen Administratief Recht, Brussel, Bruylant, 2012, 142 p.

Beernaert, M., Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 448 p.

Bentham, J., Le Panoptique, Parijs, Belfond, 1977, 221 p.

Boone, M. en de Jonge, G., De Penitentiaire Beginselenwet in werking, Deventer, Gouda Quint, 2001, 443 p.

Bouverne-De Bie, M., Kloeck, K., Meyvis, W., Roose, R. en Van acker, J., Handboek Forensisch Welzijnswerk. Ontwikkeling, beleid, organisatie & praktijk, Gent, Academia Press, 2012, 414 p.

Claes, P., Rechten van de gedetineerde, Gent, Liga voor Mensenrechten, 1989, 58 p.

Delsen, L., van Gestel, N. en Pennings, F., Social security and solidarity in the European union: facts, evaluations and perspectives, New York, Heidelberg, 2000, 289 p.

Dujardin, J., Vande Lanotte, J., Goossens, J. en Goedertier, G., Basisbegrippen publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2014, 461 p.

Dupont, L., Op weg naar een beginselenwet gevangeniswezen, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998, 294 p.

Dupont, L. en Verstraeten, R., Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1989, 432 p.

Foucault, M., Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenis., Groningen, Historische uitgeverij, 2010, 445 p.

Franke, E., Twee eeuwen gevangenen: misdaad en straf in Nederland, Utrecht, Het Spectrum, 1990, 919 p.

Funck, J.-F., Droit de la sécurité sociale, Brussel, Larcier, 2006, 672 p.

Kelk, C., Nederlands detentierecht, Deventer, Gouda Quint, 2008, 414 p.

Kelk, C., Strafrecht binnen menselijke proporties, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 46 p.

Kellens, G., Punir. Pénologie et droit des sanctions pénales, Luik, Eds. juridiques de l'Université de Liège, 2000, 488 p.

Lenaerts, H., Inleiding tot het sociaal recht, Diegem, Kluwer, 1995, 557 p.

Lesting, W., Normalisierung im Strafvollzug: Potential und Grenzen, Pfaffenweiler, Centaurus Verlag, 1988, 150 p.

Maes, E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf: 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, Antwerpen, Maklu, 2009, 1228 p.

Pacolet, J., Spruytte, N. en Merckx, S., Bestaansonzekerheid in Vlaanderen bij chronisch zorgbehoeftige zieken thuis: belang van de Vlaamse Zorgverzekering, 2008, Leuven, HIVA, 326 p.

Pennings, F., European Social Security Law, Antwerpen, Intersentia, 2010, 382 p.

Pennings, F., Grondslagen van het Europese socialezekerheidsrecht, Deventer, Kluwer, 2005, 287 p.

Pieters, D. en Schoukens, P., Triptiek Sociale Zekerheid. De beginselen van socialezekerheidsrecht en hun toepassing in België en Nederland, Leuven, Acco, 2006, 284 p.

Poma, K., De Verlichting belicht, Antwerpen, Garant, 2014, 370 p.

Put, J. en Verdeyen, V., Praktijkboek sociale zekerheid. Voor de onderneming en de sociaal adviseur, Mechelen, Kluwer, 2014, 1157 p.

Rusche, G. en Kirchheimer, O., Peine et structure sociale: histoire et théorique critique du régime pénal, Parijs, Cerf, 1994, 399 p.

Simoens, D., Handboek OCMW-dienstverlening, Brugge, Die Keure, 2009, 909 p.

Smaers, G., Gedetineerden en mensenrechten: de toepassing van het EVRM in penitentiaire detentiesituaties door de Europese jurisdicties en haar gevolgen voor de rechtspositie van veroordeelde gedetineerden in België, Antwerpen, Maklu, 1994, 348 p.

Van Den Berge, Y., Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, Brussel, Larcier, 2006,
314 p.

Vandenhole, W., Non-discrimination and Equality in the View of the UN Human Rights Treaty Bodies, Antwerpen, Intersentia, 2005, 293 p.

Van den Wyngaert, C., De smet, B. Vandromme en S., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 1286 p.

Vander Beken, T., Howardreizen: de rol van de gevangenis in Europa, Antwerpen, Maklu, 2015, 214 p.

Van Eeckhoutte, W., Handboek Belgisch sociaal recht, Gent, Universiteit Gent, 2014, 1.

Van Eeckhoutte, W., Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht. Met fiscale notities, Mechelen, Kluwer, 2012-13, 2027 p.

Van Langendonck, J., Put, J., Simoens, D., Van Limberghen, G. en Van Regenmortel, A., Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 888 p.

Van Limberghen, G. en Everheyden, E., Ambtenaar, werknemer of zelfstandige in het socialezekerheidsrecht Vergelijkende studie van de socialeverzekeringssystemen voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen, Brugge, Die Keure, 2004, 486 p.

Van Limberghen, G. en Van Der Plancke, V. (eds.), Beperking van het recht op sociale zekerheid van gedetineerden: een dubbele straf?, Brugge, Die Keure, 2010, 258 p.

Van Limberghen, G. en Van Der Plancke, V. (eds.), Sociale zekerheid van (ex-)gedetineerden en hun verwanten, Brugge, Die Keure, 2008, 438 p.

Van Outrive, L., De gevangenis: een systeem op drift, Leuven, Davidsfonds, 1978, 129 p.

Veny, L., Carlens, I., Goes, P. en Warnez, B., Overzicht van de rechtspraak 2012 aangaande het recht op maatschappelijke integratie en het recht op maatschappelijke dienstverlening, Gent, Gent Universiteit, 2014,
217 p.

Vermeulen, G., Paterson, N., Verbeke, P., De Bondt, W., van Kalmthout, A. en Knapen, M., Material detention conditions, execution of custodial sentences and prisoner transfer in the EU Member States, Antwerpen, Maklu, 2011, 1006 p.

Vonk, G.J. en Klosse, S., Socialezekerheidsrecht, Deventer, Kluwer, 2014, 460 p.

Bijdragen in verzamelwerken

Ang, F., “Het recht van gedetineerden op gezondheid” in E. Brems, S. Sottiaux, P. Vanden Heede en W. Vandenhole (eds.), Vrijheden en vrijheidsbeneming: mensenrechten van gedetineerden, Antwerpen, Intersentia, 2005, 249-276.

Beernaert, M-A., "L'exécution des peines et mesures privatives de liberté en Belgique: le droit nouveau est-il vraiment arrivé?" in A. Masset, M-A. Beernaert, F. Close, A. Devos, C. Hoffmann, P. Ferreira Marum, T. Moreay, G-F. Raneri en P. Reynaert (eds.), L'exécution des condamnations pénales, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 7-32.

Beyens, K., "De calvarietocht van de (re)constructie en verklaring van punitiviteit" in I. Aertsen, K. Beyens, T. Daems en E. Maes (eds.), Hoe punitief is België?, Antwerpen, Maklu, 2010, 209-220.

Brems, E., "Mensenrechten: universaliteit en diversiteit" in E. Brems en B. Machiels (eds.), Mensenrechten hier en nu, 1901-2001, 100 jaar mensenrechtenbeweging in België, Gent, Liga voor mensenrechten, 2001, 25-29.

Brems, E. en Voorhoof, D., “Politieke vrijheden van gedetineerden: vrijheid van meningsuiting, recht op toegang tot informatie, vrijheden van vergadering en vereniging, recht op deelname aan verkiezingen” in E. Brems, S. Sottiaux, P. Vanden Heede en W. Vandenhole (eds.), Vrijheden en vrijheidsbeneming: mensenrechten van gedetineerden, Antwerpen, Intersentia, 2005, 79-120.

De Jonge, G., “Modern Nederlands detentierecht: De hoofdlijnen van de Penitentiaire beginselenwet 1998” in X., La peine et le droit. L'exécution des peines dans tous ses états, Luik, Editions du Jeune Barreau de Liège, 2000, 169-184.

De ruyver, B., "Het strafrechtelijk beleid in de postmoderne samenleving" in T. Balthazar, J. Christiaensens, M. Cools, T. Decorte, B. De Ruyver, P. Hebberecht, P. Ponsaers, S. Snacken, P. Traest, T. Vander Beken, en G. Vermeulen (eds.), Het strafrechtssysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, Kluwer, 2004, 155-168.

Dijon, X., "Prolegomena" in G. Van Limberghen en V. Van Der Plancke (eds.), Sociale zekerheid van
(ex-)gedetineerden en hun verwanten
, Brugge, Die Keure, 2008, XXIX-XXXVI.

Ferreira Marum, P. en Devos, A., "La peine de travail au quotidien" in A. Masset, M-A. Beernaert, F. Close, A. Devos, C. Hoffmann, P. Ferreira Marum, T. Moreay, G-F. Raneri en P. Reynaert (eds.), L'exécution des condamnations pénales, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, 245-324.

Hubert, H-O. en van der Plancke, V., ”Peine et sécurité sociale: le jeu de la less eligibility” in G. Van Limberghen en V. Van Der Plancke (eds.), Beperking van het recht op sociale zekerheid van gedetineerden: een dubbele straf?, Brugge, Die Keure, 2010, 217-242.

Kelk, C., "The Netherlands: Work in the Dutch Prison" in D. Van Zyl Smit en F. Dünkel (eds.), Prison Labour: salvation or slavery? International perspectives, Aldershot, Ashgate, 1999, 169-184.

Maes, E., “Het actuele penitentiaire beleid in confrontatie met zijn verleden” in T. Daems, P. Pletinckx, L. Robert, V. Scheirs, A. Van De Wiel en K. Verpoest (eds.), Achter tralies in België, Gent, Academia Press, 2009, 47-74.

Moerings, M., "Hoe verfrissend is het Nederlandse strafklimaat nog?" in I. Aerts, T. Daems, K. Beyens en E. Maes (eds.), Hoe punitief is België?, Antwerpen, Maklu, 191-208.

Moreau, T., ”Le regard des détenus sur le droit à la sécurité sociale" in G. Van Limberghen en V. Van Der Plancke (eds.), Beperking van het recht op sociale zekerheid van gedetineerden: een dubbele straf?, Brugge, Die Keure, 2010, 99-174.

Rasson, R. en Verstraete, A., ”Dagelijkse ervaringen van de psychosociale diensten van de strafinrichtingen met sociale zekerheid/sociale bijstand” in G. Van Limberghen en V. Van Der Plancke (eds.), Beperking van het recht op sociale zekerheid van gedetineerden: een dubbele straf?, Brugge, Die Keure, 2010, 151-163.

Smaers, G., “De ontwikkeling van een Europees bewustzijn rond rechten van gedetineerden” in E. Brems et al. (eds.), Vrijheden en vrijheidsbeneming: mensenrechten van gedetineerden, Antwerpen, Intersentia, 2005, 1-17.

Stevens, Y., “Het EVRM en de sociale zekerheid” in S. Simoens, Y. Stevens, K. Kapuy en L. Vermeulen (eds.), Themis School voor postacademische juridische vorming. Vormingsonderdeel 45, Brugge, Die Keure, 2007, (53) 53 en 70.

Vandenhole, W., ”Het mensenrecht op sociale zekerheid voor gedetineerden: sprokkels en principes” in G. Van Limberghen en V. Van Der Plancke (eds.), Beperking van het recht op sociale zekerheid van gedetineerden: een dubbele straf?, Brugge, Die Keure, 2010, 17-46.

Vandenhole, W., "Recht op arbeid, beroepsopleiding en onderwijs voor gedetineerden", in E. Brems, S. Sottiaux, P. Vanden Heede en W. Vandenhole (eds.), Vrijheden en vrijheidsbeneming: mensenrechten van gedetineerden, Antwerpen, Intersentia, 2005, 221-248.

Van Grunderbeeck, D., “Het recht van gedetineerden op het ontstaan, het behoud en de ontwikkeling van een familie- en gezinsleven en hun recht om te huwen” in E. Brems, S. Sottiaux, P. Vanden Heede en W. Vandenhole (eds.), Vrijheden en vrijheidsbeneming: mensenrechten van gedetineerden, Antwerpen, Intersentia, 2005, 189-220.

Van Limberghen, G. en Van Der Plancke V., “Naar een volwaardige regeling voor ongevallen bij penitentiaire arbeid” in X, Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen, Intersentia, 2009, 147-162.

Van Limberghen, G. en Van Der Plancke, V., “Sociale gerechtigheid mag geen halt houden aan de gevangenispoort: het (niet erkend) recht op sociale zekerheid van gedetineerden in België” in G. Van Limberghen en V. Van Der Plancke (eds.), Beperking van het recht op sociale zekerheid van gedetineerden: een dubbele straf?, Brugge, Die Keure, 2010, 99-150.

Vonk, G., "De gevangenis als alternatief voor de sociale zekerheid. Berichten uit de Noordelijke Nederland" in G. Van Limberghen en V. Van Der Plancke (eds.), Beperking van het recht op sociale zekerheid van gedetineerden: een dubbele straf?, Brugge, Die Keure, 2010, 175-186.

Tijdschriften

Berbuto, S. en Simon, J., "Droit et prison: avec foi et loi", RDPC 2003, 257-287.

Beveridge, W., "Social insurances and allied services", Bulletin of the World Health Organization 2000, afl. 6, 847-855.

Beyens, K., Dirkzwager, A. en Korf, D., "Detentie en gevolgen van detentie: Onderzoek in Nederland en België", Tijdschrift voor Criminologie 2014, afl. 2, 3-30.

Beyens, K. en Jansens, F., "Gevangenisbouw voor de eenentwintigste eeuw. De missie is helder: méér capaciteit! Maar waar is de visie?", Orde dag 2009, afl. 48, 7-20.

Bouquin, S., "Basisinkomen, impasse of nooduitgang?", De Gids 2014, afl. 6, 5-10.

Claes, E. en Vandaele, A., "L'effet direct des traités internationaux. Une analyse en droit positif et en théorie du droit axée sur les droits de l'homme", BTIR 2001, 411-491.

Colardyn, M., "Toepassing van de sociale wetgeving op gedetineerden en hun familie", Bull.Best.Strafinr. 1972, 301-323.

Daems, T., "Michel(in)gevangenissen", Juristenkrant 2014, afl. 297, 16.

Daems, T., "Recht stopt nog steeds aan de gevangenispoort", Juristenkrant 2009, afl. 209, 11.

Dams, M., "Het statuut van de gedetineerde in de Belgische sociale zekerheid", TSR 1998, 65-96.

Deboutte, R. en Doutrepont, E., “De professionele situatie van de gedetineerde”, Panopticon 1985, 210-220.

De Jonge, G., "De betekenis van de herziene Europese Gevangenisregels voor het Nederlandse gevangeniswezen", Proces 2006, afl. 6, 208-213.

De Jonge, G., “De Europese gevangenisregels zijn vernieuwd. De rechtskracht ervan blijft echter gering”, Sancties 2006, afl. 6, 340-354.

De Mars, B., "Artikel 60, §7 OCMW-wet: op het kruispunt van arbeidsrecht en maatschappelijke dienstverlening", TSR 2011, afl. 4, 360-420.

De Meersman, T., “Met twee voeten in de samenleving. Over wat gedetineerden nodig hebben en wie daarvoor moet zorgen”, Orde dag 2009, afl. 48, 61-68.

De Meersman, T., “Van de bak naar de straat. Over thuisloosheid na detentie”, Fatik 2009, afl. 124, 4-11.

Detienne, J., "Détention et soin de santé aux détenus", JT 1999, 526-532.

Goossens, L., "Het grondrecht op sociale zekerheid en sociale bijstand: dammen tegen de afbouw van de sociale welvaartsstaat? Over de harde kern van deze grondrechten en de proportionaliteitstoets bij een vermindering van het sociale beschermingsniveau", RW 2014-15, 803-824.

Janssens, F. en Scheirs, V., "'Detentie: einde verhaal?' en hopend op het einde van het Ducpétiaux-verhaal", Fatik 2014, afl. 142, 3-5.

Jorens, J., "De nieuwe EG-Verordening 1408/71 inzake de sociale zekerheid van migrerende personen: naar een vereenvoudiging en modernisering?", TSR 2004, 193-231.

Keereman, A., "Als detentie echt alleen penitentie is, dan staat er niets tegenover", Juristenkrant 2014, afl. 294, 6.

Leclercq, J.F., "Sociale zekerheid: honderdduizend of niets, stop je of ga je verder?", RW 2007-08, 506-530.

Mathieu, R., "De toepassing van de sociale zekerheid op gedetineerden, die voorheen onderworpen waren aan de algemene regeling van de sociale zekerheid voor werknemers en op de leden van hun gezin", BTSZ 1980, 596-612.

More, A., en Weijters, G., “Detentie en de ongewenste gevolgen voor inkomen en huisvesting van gedetineerden”, Proces 2011, afl. 1, 42-51.

Nacinovic, H., “Zich onttrekken aan sociale zekerheid en detentie”, PS Documenta 2013, 133-135.

Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, "Advies betreffende de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (20/12/2008)", T.Orde Geneesh. 2009, nr. 123, 13.

Nevens, K., “Penitentiaire arbeid: dringt het arbeidsrecht de gevangenis binnen?”, TSR 2007, afl. 3, 231-302.

Neys, A., “Het gevangenisregime bekeken vanuit een rechtspositioneel oogpunt”, Ad Rem 2004, themanummer, 4-11.

Paterson, N., “Resocialisatie anno 2014: waarom er meer dan toezicht en controle nodig is”, Fatik 2014, afl. 141, 3-6.

Pieters, F., "Hebben de gedetineerden en de personen te hunnen laste, als leden van de samenleving recht op maatschappelijke zekerheid?", Bull.Best.Strafinr. 1983, 5-37 en 145-171.

Pletinckx, P., "Oude praktijken, nieuwe regels: reflecties op de wet op de interne rechtspositie vanuit een penitentiair kader", Fatik 2012, afl. 133, 24-27.

Robert, L., "Belgische straffen, Nederlandse tralies. Fatik sprak met Frank Schoeters, directeur van Penitentiaire Inrichting van Tilburg", Fatik 2011, afl. 129, 15-22.

Seron, V., "La loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus: vers la fin d’un non-droit?", JTT 2006, 553-562.

Simoens, D., "Lijdt een arbeidsongeschikte gedetineerde loonschade? Implicaties naar gemeen recht en naar socialezekerheidsrecht", RW 2000-01, afl. 31, 1176-1180.

Smaers, G., "Een stille revolutie in Straatsburg: de rechtsbescherming van gedetineerden door het E.V.R.M”, Panopticon 2000, 7-40.

Thienpont, A. en van de Wiel, A., "De Verenigde Naties als hoeder van de rechten van gedetineerden", Fatik 2009, afl. 123, 24-29.

Thomaes-Lodefier, M.-C., "De OCMW's en de van hun vrijheid beroofde personen", CPAS+ 2006, afl. 4, 56-57.

Todts, S. en Van Meir, J., "Het gebruik van psychofarmaca in de Belgische gevangenissen", Panopticon 2011, afl. 3, 53-55.

Vandelanotte, W., "Detentie en sociale uitsluiting", Oikos 2013, afl. 1, 31-36.

Van Den Berghe, Y., “De tussenkomst van de rechter in detentiegeschillen”, T.Strafr. 2006, afl. 2, 95-97.

Van Den Berghe, Y., “De tussenkomst van de rechter in kort geding inzake detentiegeschillen” (noot onder Gent 14 juli 2004), RABG 2005, afl. 13, 1238-1240.

Van Den Berge, Y., "Een nieuwe regeling van de rechtspositie van gedetineerden", RABG 2005, 557.

Vandenhole, W., “Het leerstuk van de directe werking van verdragsbepalingen inzake sociaal-economische mensenrechten in beweging, (noot onder RvS 28 april 2008, nr. 182-454), RW 2008-09, 1000-1002.

Vandenhole, W., “Weg vrijheid, weg sociale zekerheid? (sociale zekerheid van ex-gedetineerden)”, Juristenkrant 2008, afl. 178, 7.

Vanhamme, F. en Beyens, K., "La recherche en sentencing: un survol contextualisé", Déviance et Socitété 2007, afl. 2, 199-228.

Vanderlinden, C., “Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu”, Rev.dr.pén. 2003, 626-686.

 

Van Eeckhoutte, W., Taghon, A. en Vanoverbeke, S., "Overzicht van rechtspraak. Arbeidsovereenkomsten (1988-2005)", TPR 2006, afl. 1, 129-751.

Van Helmont, M., “De tewerkstelling van de gedetineerden”, Bull.Best.Strafinr. 1952, 149-157.

Van Langendonck, J., “Een rechtmatige financiering van de sociale zekerheid”, TSR 2005, 211-230.

VDAB, "Aan de bak (van)uit de bak. Een brug tussen gevangenis en arbeidsmarkt", ArbeidsmarktTopic, februari 2004, 1-16.

Venturuzzo, A., ”De besteding van het inkomen van werkende gedetineerden.”, Fatik 2013, afl. 114, 26-29.

ONLINE BRONNEN

Ang, F. en Panken, H., De rechten achter de tralies, www.mensenrechten.be/word/De%20rechten%20achter%20de%20tralies.rtf.

Australian Centre for Financial Studies, Melbourne Mercer Global Pension Index, www.globalpensionindex.com/wp-content/uploads/MMGPI-Report-2014.pdf.

CTRG, Jaarrapport 2008-2010, http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/ toezicht_en_advies/centrale_toezichtsraad_voor_het_gevangeniswezen/, 29.

Cornélis, M., "Soigner la prison", En Marche, 20 maart 2014, www.enmarche.be/Societe/Exclusion/2014/20140320_ soigner_la_prison.htm.

DG EPI, Jaarverslag 2013, http://justitie.belgium.be/nl/binaries/nl_small_tcm265-248342.pdf.

Europees Comité voor de Preventie van Foltering
en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing van de Raad van Europa, Rapport au gouvernement de la Belgique rélatif à la visite effectuée en Belgique, Straatsburg, 2006, www.cpt.coe.int/fr/etats/bel.htm.

Federaal Regeerakkoord, 9 oktober 2014, http://premier.fgov.be/sites/default/files/articles/ Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf.

Federaal memorandum 2014 van de OCMW's, "Een menswaardig bestaan voor iedereen", technische nota, www.avcb-vsgb.be/documents/documents/cpas/ocmw_technische_nota_federaal….

Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index 2014, www.healthpowerhouse.com/files/EHCI_2014/EHCI_2014_report.pdf.

Institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming, 11 oktober 2011, www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/home/NLdirupo.pdf.

Kruispunt Migratie-Integratie vzw, "Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus", januari 2013, www.kruispuntmi.be/sites/default/files/document_medischekosten_vreemdel….

Liga voor mensenrechten, "Tilburg: gevangenisregime en levensomstandigheden", 30 juni 2011, www.mensenrechten.be/index.php/site/acties/verslag_van_het_ bezoek_aan_tilburg.

Mollon, M., Les droits sociaux des détenus, masterproef Rechten, Université Panthéon-Asssas Paris II, 2011-13, https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/62be84d0-1269-4840….

POD Maatschappelijke Integratie, "Daklozengids 2014", www.mi-is.be/sites/default/files/doc/c1828-daklozengids_website_nl.pdf.

Reflectiegroep zorg en detentie, Memorandum "Naar een volwaardige gezondheidszorg voor gedetineerden en geïnterneerden in België", 2014, Brussel, www.health.belgium.be/exportal/healthcare/specialisedcare/careanddetent….

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-15, 22 juli 2014, www4wvg.vlaanderen.be/wvg/armoede/publicaties/Documents/regeerakkoord_Vlaamse_Regering_2014-19.pdf.

RIZIV en Dokters van de Wereld, Witboek over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/toegang-gezondheidszorg-aanbev….

Spooren, J., "N-VA maakt werk van een logische en gelijke behandeling voor alle gevangenen", www.jan-spooren.be/nieuws/n-va-maakt-werk-van-een-logische-en-gelijke-b…".

SVB, "Beleidsregels Verordening (EG) 883/04", www.svb.nl/int/nl/over_de_svb/actueel_kennis/beleidsregels/ beleidsregels/index.jsp?id=D2_H1_S1_P1_SP2.

SVB, "Toelichting op de Europese basisverordening voor sociale zekerheid. Verordening (EG) 883/2004", www.svb.nl/Images/toelichting_basisverordening.pdf, 17-18.

Van Mol, F. De gezondheidszorg in de Belgische gevangenissen, Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen, FOD Justitie, april 2013, www.atsp.be/en-savoir-plus/.

World Health Organization, Health in Prison Project, www.hipp-europe.org/background/0030.htm.

www.cellmade.be

www.riziv.fgov.be/NL/nomenclatuur/

www.werk.be/online-diensten/tewerkstelling-en-sociale-economie/werkerva….

X, Benefits and prison, www.gov.uk/benefits-and-prison/benefits-that-stop-or-are-suspended.

X, "Hoe Duchâtelet een basisinkomen wil realiseren met drie keer 12 miljard euro", De Morgen, 8 maart 2015, www.demorgen.be/economie/hoe-duchatelet-een-basisinkomen-wil-realiseren….

X, "Kindergeld loskoppelen van leeftijd is geen goed idee", De Standaard, 19 maart 2015, www.standaard.be/cnt/dmf20150319_01587362.

X, "Niemand is erbij gebaat dat gedetineerden hun ziekte-uitkering verliezen", De Morgen, 24 oktober 2014, www.demorgen.be/opinie/-niemand-is-erbij-gebaat-dat-gedetineerden-hun-z….

X, "Regering wil gevangenen ziekte-uitkering afnemen", De Standaard, 23 oktober 2014, www.standaard.be/cnt/dmf20141023_01337162.

X, "Sociaal protest tegen schrappen ziekteverzekering bij gevangenen", De Morgen, 24 oktober 2014, www.demorgen.be/binnenland/sociaal-protest-tegen-schrappen-ziekteverzek….

X, "VUB-onderzoek: bibliotheek zeer populair bij gevangenen", www.vub.ac.be/nieuws/2013/11/21/vub-onderzoek-bibliotheek-zeer-populair….

X, "Ziekte-uitkering voor gevangenen op de schop", De Morgen, 23 oktober 2014, www.demorgen.be/plus/ziekte-uitkering-voor-gevangenen-op-de-schop-a-141….

X, "Zorg voor zieke gevangenen mensonwaardig", De Standaard, 23 december 2013, www.standaard.be/cnt/dmf20131222_033.

INTERVIEWS

Interview met S. Goossens, directrice Justitiehuis Gent, 29 april 2015.

Interview met W. Vanhout, adviseur-generaal en N. Vanden Driessche, inspecteur maatschappelijk welzijn bij DG EPI (Dienst Kernopdrachten), 28 april 2015

Interview met S. Delmaere, VDAB-detentieconsulent, en D. Bamelis van JWW, in de gevangenis van Gent, 19 maart 2015.

Interview met A. Vanhouche, onderzoekster aan VUB (vakgroep Criminologie), 19 februari 2015.

Interview met H. Mortier, algemeen directeur van CDRGA, 16 januari 2015.

 

Download scriptie (2.66 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2015