Droogzetten met beperkt gebruik van antimicrobiële middelen: Toepassing in de Vlaamse melkveehouderij

Hans
De Schutter

Selectief droogzetten: Toepassing in de Vlaamse melkveehouderij

Het antibioticagebruik in de veehouderij ligt onder vuur vanwege de maatschappelijke bezorgdheid rond  antibioticaresistentie. Selectief droogzetten is een mogelijke  manier om het gebruik van antimicrobiële middelen terug te dringen.

Als gevolg van een toenemende resistentie tegen verschillende soorten antibiotica groeit de maatschappelijke bezorgdheid rond antibioticagebruik in de veehouderij. Op het merendeel van de Vlaamse melkveebedrijven wordt vandaag de dag standaard een antibioticahoudende droogzettube toegediend bij het droogzetten. Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds kunnen de antibiotica infecties die aanwezig zijn bij het begin van de droogstand bestrijden, anderzijds helpen ze bij het vermijden dat een dier tijdens de droogstand een uierontsteking ontwikkelt. Tot wel 70% van de gevallen van mastitis tijdens de eerste 100 dagen van de lactatie vinden immers hun oorsprong in de droogstand. Het gebruik van antibiotica om te vermijden dat een dier een infectie oploopt, wordt preventief gebruik genoemd. Vooral dit preventieve gebruik van antibiotica ligt onder vuur. Een dier met een infectie mag en moet zelfs worden behandeld, maar de consument vraagt zich af of het wel nodig is om antibiotica te gebruiken bij dieren die op het moment van toediening gezond zijn.

Selectief droogzetten
Het preventieve antibioticagebruik in de melkveehouderij kan mogelijks worden teruggedrongen door middel van selectief droogzetten. Dit houdt in dat er per dier wordt beslist of het nood heeft aan een antibioticabehandeling tijdens de droogstand. De filosofie achter selectief droogzetten is dat dieren die niet geïnfecteerd zijn aan het begin van de droogstand en waarvan het weinig waarschijnlijk is dat ze tijdens de droogstand uierontsteking gaan ontwikkelen, worden drooggezet zonder antibioticahoudende droogzettube. Het celgetal van de laatste 3 MPR-uitslagen voor droogstand en informatie over klinische mastitis tijdens de voorgaande lactatie zijn veelgebruikte parameters om te beslissen of een dier al dan niet in aanmerking komt om zonder antibiotica te worden drooggezet. Vaak gebruikte selectiecriteria om zonder antibioticca droog te zetten zijn een maximum celgetal van 150.000 cellen/ml gedurende de 3 laatste MPR-uitslagen voor droogstand bij de vaarzen en een maximum van 250.000 cellen/ml voor de koeien. Omdat de bescherming vanwege antibiotica tegen nieuwe infecties achterwege blijft bij een dier dat geen droogzettube krijgt toegediend, moet er extra aandacht zijn naar managementmaatregelen tijdens de droogstand die het risico op nieuwe infecties beïnvloeden.

ADLO-project verantwoord gebruik van antibiotica
In het kader van het ADLO-project “Verantwoord gebruik van antibiotica in de Vlaamse melkveehouderij door commmunicatie, opleiding en begeleiding” werd het management op vlak van uiergezondheid op 26 bedrijven die vrijwillig selectief droogzetten toepassen geanalyseerd. Elk van de bedrijven werd bezocht met een vragenlijst die peilde naar de reden voor selectief droogzetten, de selectiecriteria die worden gebruikt om te beslissen of een dier met of zonder antibiotica wordt drooggezet en de managementmaatregelen die worden toegepast om het risico op nieuwe infecties tijdens de droogstand te beperken. Informatie over het antibioticagebruik van alle droogstanden tussen 1 januari 2013 en 1 september 2014 werd genoteerd. Op basis van celgetalgegevens uit de MPR-uitslagen voor en na de droogstand werd er bepaald welke managementmaatregelen tijdens de droogstand aan te raden zijn voor de uiergezondheid en werd er een vergelijking gemaakt tussen droogzetten met en zonder antibiotica.

Resultaten managementmaatregelen
Op de deelnemende bedrijven bleek dat op bedrijven die stapsgewijs droogzetten door de 2 laatste dagen voor het begin van de droogstand eenmaal daags te melken, er minder uierontstekingen zijn in de eerste 100 dagen van de volgende lactatie. Verder blijkt dat een productie lager dan 15 kg de dag voor droogstand en het gebruik van interne teatsealers het aantal uierontstekingen in de volgende lactatie doet afnemen. Zelfs een simpele ingreep zoals de dieren minstens 30 minuten vastzetten in het voederhek na droogzetten reduceert het aantal mastitisgevallen in de volgende lactatie. Op gebied van huisvesting valt er moeilijk algemeen te stellen of droge koeien nu best op de weide of in de stal staan voor de uiergezondheid. Feit is wel dat iedereen op zijn bedrijf moet uitmaken waar de infectiedruk op de uier het laagste is, in de stal of op de weide. Beweiden tijdens de winter blijkt wel uit den boze te zijn. Ligboxenstallen dragen voor de uiergezondheid de voorkeur op potstallen en bindstallen. De ligplaatsen worden best ingestrooid met zaagsel, in potstallen blijkt gebruik van compost als beddingsmateriaal beter te zijn voor de uiergezondheid dan stro. De ligplaatsen van de droogstaande koeien moeten minstens dagelijks worden proper gemaakt of worden ingestrooid.

Resultaten op dierniveau
Op dierniveau werden er vergeleken wat de impact was op uiergezondheid als er dieren worden drooggezet zonder antibiotica. Doorheen de volledige analyse werd er een onderscheid gemaakt in dieren die hun eerste droogstand ingaan, de ‘vaarzen’, en dieren die al minstens 1 droogstand achter de rug hebben, de ‘koeien’. In tabel 1 wordt, per diercategorie, de verschillen in het geometrisch gemiddelde celgetal van de eerste 3 MPR-uitslagen na afkalven weergegeven in functie van het antibioticagebruik.    Het blijkt duidelijk dat vaarzen die de laatste 3 MPR-uitslagen voor de droogstand minder dan 150.000 cellen/ml hebben geen hoger celgetal hebben na afkalven als ze zonder antibiotica worden drooggezet. Koeien die de laatste 3 MPR-uitslagen onder de grens van 250.000 cellen/ml blijven en zonder antibiotica worden drooggezet hebben echter een hoger celgetal na afkalven! Dit geeft aan dat de vaak het vaak gebruikte selectiecriterium voor de vaarzen, namelijk de 3 laatste MPR-uitslagen een celgetal van maximum 150.000 cellen/ml gepast is voor de vaarzen. Het vaak gebruikte selectiecriterium van maximaal 250.000 cellen/ml bij de laatste 3 MPR-uitslagen voor droogstand  bij koeien geeft duidelijk aanleiding tot hogere celgetaluitslagen na afkalven.

Conclusie
Via het management van de droogstaande koeien kan het risico op nieuwe infecties tijdens de droogstand sterk worden beperkt. Vaarzen die de laatste 3 MPR-uitslagen voor de droogstand niet meer dan 150.000 cellen/ml scoren, komen zeker in aanmerking om zonder antibiotica droog te zetten zonder dat het celgetal na droogstand hoger ligt. Hetzelfde kan niet worden gezegd van de koeien. De vaak gebruikte grenswaarde van maximum 250.000 cellen/ml gedurende de laatste 3 MPR-uitslagen voor droogstand geeft aanleiding tot hogere celgetaluitslagen na afkalven.

 

 

Tabel 1: celgetal van vaarzen en koeien na selectief droogzetten op basis van vaak voorgestelde selectiecriteria

Diercategorie

Gebruikt selectiecriterium

Antibiotica bij droogzetten

Geometrisch gemiddelde celgetal na afkalven (cellen/ml)

Vaarzen

3 laatste MPR-controles voor droogstand <150/000 cellen/ml

Ja

88.440

Neen

88.390

Koeien

3 laatste MPR-controles voor droogstand <250/000 cellen/ml

Ja

108.240

Neen

168.160

 

Bibliografie

Literatuurlijst

Akers, R.M. & Nickerson, S.C. (2011). Mastitis and its Impact on Structure and Function in the Ruminant Mammary Gland. Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia, 16, 275-289.

Aslam, M. & Hurley, W.L. (1997). Proteolysis of Milk Proteins During Involution of the Bovine Mammary Gland. Journal of Dairy Science, 80, 2004-2010.

Astiz, S., Sebastian, F., Fargas, O., Fernández, M & Calvet, E. (2014). Enhanced udder health and milk yield of dairy cattle on compost bedding systems during the dry period: A comparative study. Livestock Science, 159, 161-164.

Babaei, H., Mansouri-Najand, L., Molaei, M.M., Kheradmand, A. & Sharifan, M. (2007). Assesment of Lactate Dehydrogenase, Alkaline Phosphatase and Aspartate Aminotransferase Activities in Cow’s Milk as an Indicator of Subclinical Mastitis. Veterinary Research Communications, 31, 419-425.

Barkema, H.W., Schukken, Y.H., Lam, T.J.G.M., Beiboer, M.L., Wilmink, H., Benedictus, G. & Brand, A. (1998). Incidence of Clinical Mastitis in Dairy Herds Grouped in Three Categories by Bulk Milk Somatic Cell Counts. Journal of Dairy Science, 81, 411-419.

Barkema, H.W., Schukken, Y.J. & Zadoks, R.N. (2006). Invited Review: The Role of Cow, Pathogen, and Treatment Regimen in the Therapeutic Success of Bovine Staphylococcus aureus Mastitis. Journal of Dairy Science, 89, 1877-1895.

Barnouin, J., Chassagne, M., Bazin, S. & Boichard, D. (2004). Managament Practices from Questionnaire Surveys in Herds with Very Low Somatic Cell Score Through a National Mastitis Program in France. Journal of Dairy Science, 87, 3989-3999.

Barnouin, J., Bord, S., Bazin, S. & Chassagne, M. (2005). Dairy Management Practices Associated with Incidence Rate of Clinical Mastitis in Low Somatic Cell Score Herds in France. Journal of Dairy Science, 88, 3700-3709.

Barrington, G.M., McFadden, T.B., Huyler, M.T. & Besser, T.E. (2001). Regulation of colostrogenesis in cattle. Livestock Production Science, 70, 95-104.

Berning, L.M. & Shook, G.E. (1992). Prediction of Mastitis Using Milk Somatic Cell Count, N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase, and lactose. Journal of Dairy Science, 75, 1840-1848.

Berry, E.A. & Hillerton, J.E. (2002a). The Effect of Selective Dry Cow Treatment on New Intramammary Infections. Journal of Dairy Science, 85, 112-121.

Berry, E.A. & Hillerton, J.E. (2002b). The Effect of an Intramammary Teat Seal on New Intramammary Infections. Journal of Dairy Science, 85, 2512-2520.

Bhutto, A.L., Murray, R.D. & Woldehiwet, Z. (2011). The effect of dry cow therapy and internal teat-sealant on intramammary infections during subsequent lactation. Research in Veterinary Science, 90, 316-320.

Blowey, R. & Edmondson, P. (1995). Mastitis control in dairy herds: an illustrated practical guide.

Bradley, A.J. (2002). Bovine Mastitis: An Evolving Disease. The Veterinary Journal, 164, 116-128.

Bradley, A.J. & Green, M.J. (2004). The importance of the nonlactating period in the epidemiology of intramammary infection and strategies for prevention. Veterinary Clinics of North-America: Food Animal Practice, 20, 547-568.

Brandt, M., Haeussermann, A. & Hartung, E. (2010). Invited review: Technical solutions for analysis of milk constituents and abnormal milk. Journal of Dairy Science, 93, 427-436.

Cameron, M., McKenna, S.L., MacDonald, K.A., Dohoo, I.R., Roy, J.P. & Keefe, G.P. (2014). Evaluation of selective dry cow treatment following on-farm culture: Risk of postcalving intramammary infection and clinical mastitis in the subsequent lactation. Journal of Dairy Science, 97, 270-284.

Capuco, A., Akers, R.M. (1999). Mammary involution in dairy animals. Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia, 4, 137-144.

Cavero, D., Tölle, K.H., Henze, C., Buxadé, C. & Krieter, J. (2008). Mastitis detection in dairy cows by application of neural network. Livestock Science, 114, 280-286.

Chagunda, M.G.G., Larsen, T., Bjerring, M. & Ingvartsen, K.K. (2006). L-lactate dehydrogenase and N-acetyl-β-D-glucosaminidase activities in bovine milk as indicators of non-specific mastitis. Journal of Dairy Research, 73, 431-440.

Church, G.T., Fox, L.K., Gaskins, C.T., Hancock, D.D. & Gay, J.M. (2008). The effect of a Shortened Dry Period on Intramammary Infections During the Subsequent Lactation. Journal of Dairy Science, 91, 4219-4225.

Contreras, G.A. & Rodríguez, J.M. (2011). Mastitis: Comparative Etiology and Epidemiology. Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia, 16, 339-356.

Cressier, B. & Bissonnette, N. (2011). Assessment of an extraction protocol to detect the major mastitis-causing pathogens in bovine milk. Journal of Dairy Science, 94, 2171-2184.

de Haas, Y., Ouweltjes, W., ten Napel, J., Windig, J.J. & de Jong, G. (2008). Alternative Somatic Cell Count Traits as Mastitis Indicators for Genetic Selection. Journal of Dairy Science, 91, 2501-2511.

de Mol, R.M. & Ouweltjes, W. (2001). Detection model for mastitis in cows milked in an automatic milking system. Preventive Veterinary Medicine, 49, 71-82.

Dingwel, R.T., Duffield, T.F., Leslie, K.E., Keefe, G.P., DesCoteaux, L., Kelton, D.F., Lissemore, K.D., Schykken, Y.H., Dick, P. & Bagg, R. (2002). The Efficacy of Intramammary Tilmicosin at Drying-off, and other Risk Factors for the Prevention of New Intramammary Infections during the Dry Period. Journal of Dairy Science, 85, 3250-3259.

Dingwell, R.T., Kelton, D.F. & Leslie, K.E. (2003a). Management of the dry cow in control of peripartum disease and mastitis. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 19, 235-265.

Dingwell, R.T., Leslie, K.E., Duffield, T.F., Schukken, Y.H., DesCoteaux, L., Keefe, G.P., Kelton, D.F., Lissemore, K.D., Shewfelt, W., Dick, P. & Bagg, R. (2003b). Efficacy of Intramammary Tilmicosin and Risk Factors for Cure of Staphylococcus aureus Infection in the Dry Period. Journal of Dairy Science, 86, 159-168.

Dingwell, R.T., Leslie, K.E., Schukken, Y.H., Sargeant, J.M., Timms, L.L., Duffield, T.F., Keefe, G.P., Kelton, D.F., Lissemore, K.D. & Conklin, J. (2004). Association of cow and quarter-level factors at drying-off with new intramammary infections during the dry period. Preventive Veterinary Medicine, 63, 75-89.

Djabri, B., Bareille, N., Beaudeau, F. & Sleegers, H. (2002). Quarter milk somatic cell count in infected dairy cows: a meta-analysis. Veterinary Research, 33, 335-357.

Dohoo, I.R., Smith, J., Andersen, S., Kelton, D.F. & Godden, S. (2011). Diagnosing intramammary infections: Evaluation of definitions based on a single milk sample. Journal of Dairy Science, 94, 250-261.

Dufour, S. & Dohoo, I.R. (2012). Monitoring dry period intramammary infection incidence and elimination rates using somatic cell count measurements. Journal of Dairy Science, 95, 7173-7185.

Dufour, S., Fréchette, A., Barkema, H.W., Mussel, A. & Scholl, D.T. (2011). Invited review: Effect of udder health management practices on herd somatic cell count. Journal of Dairy Science, 94, 563-579.

Erkskine, R.J., Wagner, S. & DeGraves, F.J. (2003). Mastitis therapy and pharmacology. The Veterinary Clinics: Food Animal Practice, 19, 109-138.

Green, M.J., Bradley, A.J., Medley, G.F. & Browne, W.J. (2007). Cow, Farm, and Management Factors During the Dry Period that Determine the Rate of Clinical Mastitis After Calving. Journal of Dairy Science, 90, 3764-3776.

Green, M.J., Bradley, A.J., Medley, G.F. & Browne, W.J. (2008a). Cow, Farm, and Herd Management Factors in the Dry Period Associated with Raised Somatic Cell Counts in Early Lactation. Journal of Dairy Science, 91, 1403-1415.

Green, M., Huxley, J., Madouasse, A., Browne, W., Medley, G., Bradley, A., Biggs, A., Breen, J., Burnell, M., Hayton, A., Husband, J., Reader, J., Statham, J. & Thorne, M. (2008b). Making Good Decisions on Dry Cow Management to Improve Udder Health – Synthesising Evidence in a Bayesian Framework. Cattle Practice, 16, 200-208.

Halasa, T., Nielen, M., Whist, A.C. & Østeras, O. (2009a). Meta-analysis of dry cow management for dairy cattle. Part 2. Cure of existing intramammary infections. Journal of Dairy Science, 92, 3150-3157.

Halasa, T., Østeras, O., Hogeveen, H., van Werven, T. & Nielen, M. (2009b). Meta-analysis of dry cow management for dairy cattle. Part 1. Protection against new intramammary infections. Journal of Dairy Science, 92, 3134-3149.

Harmon, R.J. (1994). Physiology of Mastitis and Factors Affecting Somatic Cell Counts. Journal of Dairy Science, 77, 2103-2112.

Hassan, K.J., Samarasinghe, S. & Lopez-Benavides, M.G. (2009). Use of neural networks to detect minor and major pathogens that cause bovine mastitis. Journal of Dairy Science, 92, 1493-1499.

Hillerton, J.E. & Kliem, K.E. (2002). Effective Treatment of Streptococcus uberis Clinical Mastitis to Minimize the Use of Antibiotics. Journal of Dairy Science, 85, 1009-1014.

Hogan, J.S., Smith, K.L., Hoblet, K.H., Schoenberger, P.S., Todhunter, D.A., Hueston, W.D., Pritchard, D.E., Bowman, G.L., Heider, L.E., Brockett, B.L. & Conrad, H.R. (1989). Field Survey of Clinical Mastitis in Low Somatic Cell Count Herds. Journal of Dairy Science, 72, 1547-1556.

Hogan, J.S. & Smith, K.L. (1997). Bacteria Counts in Sawdust Bedding. Journal of Dairy Science, 80, 1600-1605.

Hogan, J., Smith, K.L. (2012). Managing Environmental Mastitis. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 28, 217-224.

Hogan, J.S, Bogacz, V.L., Thompson, L.M., Romig, S., Schoenberger, P.S., Weiss, W.P. & Smith, K.L. (1999). Bacterial Counts Associated with Sawdust and Recycled Manure Bedding Treated with Commercial Conditioners. Journal of Dairy Science, 82, 1690-1695.

Højsgaard, S. & Friggens, N.C. (2010). Quantifying degree of mastitis from common trends in a panel of indicators for mastitis in dairy cows. Journal of Dairy Science, 93, 582-592.

Holst, B.D., Hurley, W.L. & Nelson, D.R. (1987). Involution of the Bovine Mammary Gland: Histological and Ultrastructural Changes. Journal of Dairy Science, 70, 935-944.

Hovinen, M., Aisla, A.-M. & Pyörälä, S. (2006). Accuracy and reliability of mastitis detection with elecrical conductivity and milk colour measurement in automatic milking. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science, 56, 121-127.

Huijps, K., Hogeveen, H., Lam, T.J.G.M. & Oude Lansink, A.G.J.M. (2010). Costs and efficacy of management measures to improve udder health on Dutch dairy farms. Journal of Dairy Science, 93, 115-124.

Hurley, W.L. (1989). Symposium: Mammary Gland Function During Involution and the Declining Phase of Lactation. Journal of Dairy Science, 72, 1637-1646.

Koivula, M., Pitkälä, A., Pyörälä, S. & E.E. Mäntysaari. (2007). Distribution of bacteria and seasonal and regional effects in a new database for mastitis pathogens in Finland. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science, 57, 89-96.

Koskinen, M.T., Wellenberg, G.J., Sampimon, O.C., Holopainen, J., Rothkamp, A., Salmikivi, L., van Haeringen, W.A., Lam, T.J.G.M. & Pyörälä, S. (2010). Field comparison of real-time polymerase chain reaction and bacterial culture for identification of bovine mastitis bacteria. Journal of Dairy Science, 93, 5707-5715.

Kristula, M.A., Dou, Z., Toth, J.D., Smith, B.I., Harvey, N. & Sabo, M. (2008). Evaluation of Free-Stall Mattress Bedding Treatments to Reduce Mastitis Bacterial Growth. Journal of Dairy Science, 91, 1885-1892.

Landers, T.F., Cohen, B., Wittum, T.E. & Larson, E.L. (2012). A Review of Antibiotic Use in Food Animals: Perspective, Policy and Potential. Public Health Reports, 127, 4-22.

Legrand, D., Elass, E., Carpentier, M. & Mazurier, J. (2005). Lactoferrin: a modulator of immune and inflammatory responses. Cellular and Molecular Life Sciences, 62, 2549-2559.

Lim, G.H., Leslie, K.E., Kelton, D.F., Duffield, T.F., Timms, L.L. & Dingwell, R.T. (2007). Adherence and Efficacy of an External Teat Sealant to Prevent New Intramammary Infections in the Dry Period. Journal of Dairy Science, 90, 1289-1300.

Lopez-Benavides, M.G., Williamson, J.H., Lacy-Hulbert, S.J. & Cursons, R.T. (2009).  Heifer teats sprayed in the dry period with an iodine teat sanitizer have reduced Streptococcus uberis teat-end contamination and less Streptococcus uberis intra-mammary infections at calving. Veterinary Microbiology, 134, 186-191.

Lukas, J.M., Reneau, J.K., Wallace, R., Hawkins, D. & Munoz-Zanzi, C. (2009). A novel method of analyzing daily milk production and electrical conductivity to predict disease onset. Journal of Dairy Science, 92, 5964-5976.

 

MCC (Melkcontrolecentrum Vlaanderen). (2014). Jaarverslag 2014. p51-53.

Milner, P., Page, K.L. & Hillerton, J.E. (1997). The Effects of Early Antibiotic Treatment Following Diagnosis of Mastitis Detected by a Change in the Electrical Conductivity of Milk. Journal of Dairy Science, 80, 859-863.

Munoz, M.A. & Zadoks, R.N. (2007). Short Communication: Patterns of Fecal Shedding of Klebsiella by Dairy Cows. Journal of Dairy Science, 90, 1220-1224.

Natzeke, R.P., Everett, R.W & Bray, D.R. (1975) Effect of Drying Off Practices on Mastitis Infection. Journal of Dairy Science, 58, 1828-1835.

Newman, K.A., Rajala-Schultz, P.J., DeGraves; F.J. & Lakritz, J. (2010). Association of milk yield and infection status at dry-off with intramammary infections at subsequent calving. Journal of Dairy Research, 77, 99-106.

Norberg, E. (2005). Electrical conductivity of milk as a phenotypic and genetic indicator of bovine mastitis: A review. Livestock Production Science, 96, 129-139.

Norberg, E., Hogeveen, H., Korsgaard, I.R., Friggens, N.C., Sloth, K.H.M.N. & Løvendahl, P. (2004). Electrical Conductivity of Milk: Ability to Predict Mastitis Status. Journal of Dairy Science, 87, 1099-1107.

Oliveira, L., Hulland, C. & Ruegg, P.L. (2013). Characterization of clinical mastitis occurring in cows on 50 large dairy herds in Wisconsin. Journal of Dairy Science, 96, 7538-74549.

Oliver, S.P., Gillespie, B.E., Headrick, S.J., Moorehead, H., Lunn, P., Dowlen, H.H., Johnson, D.L., Lamar, K.C., Chester, S.T. & Moseley, W.M. (2004). Efficacy of Extended Ceftiofur Intramammary Therapy for Treatment of Subclinical Mastitis in Lactating Dairy Cows. Journal of Dairy Science, 87, 2393-2400.

Oliver, S.P. & Sordillo, L.M. (1989). Approaches to the Manipulation of Mammary Involution. Journal of Dairy Science, 72, 1647-1664.

Ollier, S., Zhao, X. & Lacasse, P. (2013). Effect of prolactin-release inhibition on milk production and mammary gland involution at drying-off in cows. Journal of Dairy Science, 96, 335-343.

Ollier, S., Zhao, X. & Lacasse, P. (2015).  Effects of feed restriction and prolactin-release inhibition at drying-off on susceptibility to new intramammary infection in cows. Journal of Dairy Science, 98, 221-228.

Østerås, O. & Sølverød, L. (2009). Norwegian mastitis control programme. Irish Veterinary Journal, 62, 26-33.

Oviedo-Boyso, J., Valdez-Alarcón, J.J., Cajero-Juárez, M., Ochoa-Zarzosa, A., López-Meza, J.E., Bravo-Patiño, A. & Baizabal-Aguirre, V.M. (2007). Innate immune response of bovine mammary gland to pathogenic bacteria responsible for mastitis. Journal of infection, 54, 399-409.

Pinedo, P.J., Fleming, C. & Risco, C.A. (2012). Events occurring during the previous lactation, the dry period, and peripartum as risk factors for early lactation mastitis in cows receiving 2 different intramammary dry cow therapies. Journal of Dairy Science, 95, 7015-7026.

Pyörälä, S. (2003). Indicators of inflammation in the diagnosis of mastitis. Veterinary Research, 34, 565-578.

Pyörälä, S. & Taponen, S. (2009). Coagulase-negative staphylococci—Emerging mastitis pathogens. Veterinary Microbiology, 134, 3-8.

Rabiee, A.R. & Lean, I.J. The effect of internal teat sealant products (Teatseal and Orbeseal) on intramammary infection, clinical mastitis, and somatic cell counts in lactating dairy cows: A meta-analysis. Journal of Dairy Science, 96, 6915-6931.

Rajala-Schultz, P.J., Hogan, J.S., Smith, K.L. (2005). Short Communication: Association Between Milk Yield at Dry-Off and Probability of Intramammary Infections at Calving. Journal of Dairy Science, 88, 577-579.

Rajala-Schultz, P.J., Torres, A.H. & DeGraves, F.J. (2011). Milk yield and somatic cell count during the following lactation after selective treatment of cows at dry-off. The Journla of Dairy Research, 78, 489-499.

Rasmussen, M.D. & Bjerring, M. (2005). Visual scoring of milk mixed with blood. Journal of Dairy Research, 72, 257-263.

Reyher, K.K., Dohoo, I.R., Scholl, D.T. & Keefe, G.P. (2012). Evaluation of minor pathogen intramammary infection, susceptibility parameters, and somatic cell counts on the development of new intramammary infections with major mastitis patoghens. Journal of Dairy Science, 95, 3766-3780.

Roberson, J.R., Warnick, L.D. & Moore, G. (2004). Mild to Moderate Clinical Mastitis: Efficacy of Intramammary Amoxicillin, Frequent Milk-Out, a Combined Intramammary Amoxicillin and Frequent Milk-Out Treatment Versus No Treatment. Journal of Dairy Science, 87, 583-592.

Robert, A., Roussel, P., Bareille, N., Ribaud, D., Sérieys, F., Heuchel, V. & Seegers, H. (2008). Risk factors for new intramammary infections during the dry period in untreated dairy cows from herds using selective dry cow therapy. Animal, 2, 247-254.

Schepers, A.J., Lam, T.J.G.M., Schukken, Y.H., Wilmink, J.B.M. & Hanekamp, W.J.A. (1997). Estimation of Variance Components for Somatic Cell Counts to Determine Thresholds for Uninfected Quarters. Journal of Dairy Science, 80, 1833-1840.

Scherpenzeel, C.G.M., den Uijl, I.E.M., van Schaik, G., Olde Riekerink, R.G.M., Keurentjes, J.M. & Lam, T.J.G.M. (2014). Evaluation of the use of dry cow antibiotics in low somatic cell count cows. Journal of Dairy Science, 97, 3606-3614.

Schukken, Y., Chuff, M., Moroni, P., Gurjar, A., Santisteban, C., Welcome, F. & Zadoks, R. (2012). The “Other” Gram-Negative Bacteria in Mastitis: Klebsiella, Serratia and More. Veterinary Clinicls of North America: Food Animal Practice, 28, 239-256.

Schukken, Y.H., Wilson, D.J., Welcome, F., Garrison-Tikofsky, L. & Gonzalez, R.N. (2003). REVIEW: Monitoring udder health and milk quality using somatic cell counts. Veterinary Research, 34, 579-596.

Sepúlveda-Varas, P., Proudfoot, K.L., Weary, D.M. & von Keyserlingk, M.A.G. (2014). Changes in behaviour of dairy cows with clinical mastitis. Applied Animal Behaviour Science

Sol, J., Sampimon, O.C., Snoep, J.J. & Schukken, Y.H. (1994). Factors Associated with Bacteriological Cure After Dry Cow Treatment of Subclinical Staphylococcal Mastitis with Antibiotics. Journal of Dairy Science, 77, 75-79.

Sordillo, L.M., Shafer-Weaver, K. & Derosa, D. (1997). Immunobiology of the mammary gland. Journal of Dairy Science, 80, 1851-1865.

Suojala, L., Simojoki, H., Mustonen, K., Kaartinen, L. & Pyörälä, S. (2010). Efficacy of enrofloxacin in the treatment of naturally occurrin acute clinical Escherichia coli mastitis. Journal of Dairy Science, 93, 1960-1969.

Supré, K., Haesebrouck, F., Zadoks, R.N., Vaneechoutte, M., Piepers, S. & De Vliegher, S. (2011). Some coagulase-negative Staphylococcus species affect udder health more than others. Journal of Dairy Science, 94, 2329-2340.

Taponen, S., Koort, J., Björkroth, J., Saloniemi, H. & Pyörälä, S. (2007). Bovine Intramammary Infections Caused by Coagulase-Negative Staphylococci May Persist Throughout Lactation According to Amplified Fragment Length Polymorphism-Based Analysis. Journal of Dairy Science, 90, 3301-3307.

Taponen, S., Salmikivi, L., Simojoli, H., Koskinen, M.T. & Pyörälä, S. (2009). Real-time polymeraxe chain reaction-based identification of bacteria in milk samples from bovine clinical mastitis with no growth in conventional culturing. Journal of Dairy Science, 92, 2610-2617.

Timms, L.L. (2004). Field trial evalutations of a novel persistent barrier teat dip for preventing mastitis during the dry period and as a potential substitute for dry cow antibiotic therapy. Animal Industry Report, AS650, ASL R1914.

Torres, A.H., Rajala-Schultz, P.J., DeGraves, F.J. & Hoblet, K.H. (2008). Using dairy herd improvement records and clinical mastitis history to identify subclinical mastitis infections at dry-off. Journal of Dairy Research, 75, 240-247.

Tucker, C.B., Lacy-Hulbert, S.J. & Webster, J.R. (2009). Effect of milking frequency and feeding level before and after dry off on dairy cattle behavior and udder characteristics. Journal of Dairy Science, 92, 3194-3203.

van den Borne, B.H.P., van Schaik, G., Lam, T.J.G.M. & Nielen, M. (2010). Therapeutic effects of antimicrobial treatment during lactation of recently acquired bovine subclinical mastitis: Two linked randomized field trails. Journal of Dairy Science, 93, 218-233.

Viguier, C., Arora, S., Gilmartin, N., Welbeck, K. & O’Kennedy, R. (2009). REVIEW: Mastitis detection: current trends and future perspectives. Trends in Biotechnology, 27, 486-493.

Whist, A.C., Østeras, O. & Sølverød, L. (2006). Clinical Mastitis in Norwegian Herds After a Combined Selective Dry-Cow Therapy and Teat-Dipping Trial. Journal of Dairy Science, 89, 4649-4659.

Woolford, M.W., Williamson, J.H., Day, A.M. & Copeman, P.J.A. (1998). The prophylactic effect of a teat sealer on bovine mastitis during the dry period and the following lactation. New Zealand Veterinary Journal, 46, 12-19.

Zadoks, R.N. & Fitzpatrick J.L. (2009). Review: Changing trends in mastitis. Irish Veterinary Journal, 62, 59-70.

Zobel, G., Leslie, K., Weary, D.M. & von Keyserlingk, M.A.G. (2013). Gradual cessation of milking reduces milk leakage and motivation to be milked in dairy cows at dry-off. Journal of Dairy Science, 96, 5064

Download scriptie (1.07 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015