Jeugdruimte, een kinderspel?

Leoni De Schrijver
Persbericht

Jeugdruimte, een kinderspel?

Jeugdruimte: Een kinderspel?

Onderzoek naar jeugdruimte in Affligem

In deze bachelorproef wordt een overzichtelijk, volledig en actueel beeld gegeven van alle aspecten die met jeugdruimte in Affligem te maken hebben. Het huidige beleid wordt geanalyseerd, de jeugd van Affligem wordt bevraagd naar de mening die zij over hun jeugdruimte hebben en wat zij vinden dat de prioriteiten van de gemeente moeten zijn. Dit wordt vervolgens getoetst aan de huidige situatie. Zo draagt het onderzoek dat in deze bachelorproef beschreven is bij tot de kennis van jeugdruimte in Affligem en helpt het de gemeente haar prioriteiten (bij) te stellen in haar beleid.

De vraagstellingen uit deze bachelorproef zijn de volgende:

  • Wat is jeugdruimte in Affligem en waarom is het belangrijk?
  • Wat zijn de actuele gebreken van de jeugdruimte in Affligem?
  • Hoe gaat de gemeente om met de ontwikkeling van jeugdruimte en wat zijn de verschillende stadia die zij doorloopt?
  • Wat zijn de prioriteiten van de plaatselijke jeugd op het vlak van jeugdruimte en komen deze overeen met de huidige prioriteiten van het jeugdbeleid?

In het eerste hoofdstuk wordt een algemeen kader gegeven van wat jeugdruimte is en waarom het belangrijk is dat een gemeente hierin investeert. Verschillende aspecten van veiligheid versus avontuurlijkheid van jeugdruimte worden besproken, waaruit blijkt dat té veilige speeltuigen een negatieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van het kind. Er wordt duidelijk dat er verschillende stadia voorhanden zijn die een gemeente kan doorlopen bij de ontwikkeling van jeugdruimte. Deze stadia zijn gericht op het vinden van een evenwicht tussen een uitdagende en toch veilige jeugdruimte. Kinderen- en jongerenparticipatie is daar de belangrijkste stap in.

Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk de bestaande jeugdruimte en de werking van het jeugdwerk in Affligem geanalyseerd. Hieruit blijkt dat het beleid de voorbije jaren al enkele positieve verwezenlijkingen heeft teweeg gebracht. Het actuele beleid en de verschillende organen betrokken bij de jeugdruimte worden geduid en er wordt een overzicht gegeven van alle jeugdwerkingen die actief zijn in Affligem. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog verschillende pijnpunten zijn bij de jeugdruimte. De laatste jaren zijn er echter al veel positieve ontwikkelingen gebeurd, dankzij de nieuwe jeugdconsulente.

In het laatste hoofdstuk wordt een uitgevoerd onderzoek beschreven naar de huidige plaats van de jeugd in Affligem en hun behoeftes. De bevraging werd afgenomen op de verschillende lagere scholen van de gemeente  en, bij gebrek aan middelbare scholen in de gemeente, in de tienerwerking. Zoals verwacht wordt duidelijk dat de jeugd van Affligem het meeste thuis is, maar liever hun vrije tijd op andere plaatsen zou doorbrengen: in parken, bossen of op straat. Er wordt duidelijk dat het onveiligheidsgevoel van de ouders over deze plekken een grote verhinderende factor is voor de kinderen om daar te spelen. De jeugd geeft onder meer aan dat haar voornaamste prioriteiten speelstraten en meer inspraak bij het ontwikkelen van jeugdruimte zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat de prioriteiten die de jeugd stelt anders zijn dan de prioriteiten van de gemeente. Aan de hand van deze resultaten kan de gemeente zijn beleid aanpassen en een visietekst uitschrijven over jeugdruimte in Affligem.

Bibliografie

Media artikels:

Soens, T. (2015, 30 juni). Spelende kinderen worden stilaan een bedreigde soort. Opinie. Geraadpleegd via http://www.knack.be/

Rosin, H. (2014, 19 maart). The Overprotected Kid. Tijdschrift. Geraadpleegd via http://www.theatlantic.com/

Websites:

Goe gespeeld! [Website]. (z.j.). Geraadpleegd via http://www.goegespeeld.be/

Kindvriendelijke steden en gemeenten [Website]. (z.j.). Geraadpleegd via http://www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be/

Kinderrechtenverdrag (z.j.) Geraadpleegd via http://www.kinderrechtencommissariaat.be/kinderrechtenverdrag

Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw [Website]. (z.j.). Geraadpleegd via http://www.vvj.be/

 

Ongepubliceerde documenten:

De Schouwer, N. (2015). Verslag stuurgroep jeugdruimtebeleid 31 maart 2015 [Onuitgegeven intern document]. Affligem: Gemeente Affligem.

De Schouwer, N. (2015). Voorbereiding stuurgroepvergadering 28/04/2015 [Onuitgegeven intern document]. Affligem: Gemeente Affligem

De Schouwer, N. (2015). Overzicht participatieprojecten uit het verleden [Onuitgegeven intern document]. Affligem: Gemeente Affligem

De Schouwer, N. (2014). Aanvraag begeleidingstraject jeugdruimte bij provincie Vlaams-Brabant [Onuitgegeven intern document]. Affligem: Gemeente Affligem

VVJ. (2014). Afsprakennota & engagementsverklaring: Begeleidingstraject ‘lift je jeugdbeleid’ visie op jeugdruimte |Affligem. [Onuitgegeven intern document]. Antwerpen: Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw.

Goe Gespeeld! (2014). Beleidsnota 2015-2017 [Onuitgegeven intern document]. Brussel: Goe Gespeeld!

Goe Gespeeld! (2014). Persdossier Goe Gespeeld! [Onuitgegeven intern document]. Brussel Goe Gespeeld!

 

Publicaties:

Walton, A.G. (2012, 1 februari). New playgrounds are safe- and that’s why nobody uses them. Tijdschrift. Geraadpleegd via http://www.theatlantic.com/

Provinciale jeugddienst Antwerpen. (2010). Mag ik buiten spelen?: Een publicatie die goesting geeft in buiten spelen. [Publicatie]. Geraadpleegd via http://www.vvj.be/

Vercruysse, J. (2012). Natuurlijke speelruimte in het Meetjesland [PowerPoint-presentatie] Zottegem: Regionaal landschap Meetjesland & Regionale jeugddienst Meetjesland

VVJ. (z.j.). VVJ visie op de toekomst van lokaal jeugdbeleid [Visie]. Antwerpen: Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw. Geraadpleegd via http://www.vvj.be/

Provincie Vlaams Brabant. (2014). De provincie Vlaams-Brabant lift je jeugdbeleid! [Brochure]

Federale Overheidsdienst Economie (2011). Veiligheid van speelterreinen: Een praktische leidraad voor uitbaters. [Handboek] Brussel: Regis Massant

Sandseter, E., & Kennair, L. (2011). Children’s risky play from an evolutionary perspective: The anti-phobic effects of thrilling experiences. Trondheim, Norway: Queen Maud University College of Early Childhood Education & Norwegian University of Science and Technology

KPMG Advisory N.V.(2012). Groen, gezond en productief. Nederland: The Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB NL)

Kind & Samenleving vzw (z.j.) Manifest voor kindgerichte planning van publieke ruimte. Meise: Kind & Samenleving – Ruimtecel

Kind & Samenleving vzw (z.j.) Over reuzenkaarten & wegvragertjes: Inspraak van kinderen in publiekeruimteprojecten. Meise: Kind & Samenleving – Ruimtecel

Kind & Samenleving vzw (z.j.) Picto-play: Een methodiek om kinderen en jongeren mee (speel)ruimte te laten ontwerpen. Meise: Kind & Samenleving

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (2009). Colloquium buitenspelen: Een verslagboek. Brussel: Vlaamse overheid Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Geraadpleegd via http://sociaalcultureel.be/jeugd/publicaties.aspx

Kindvriendelijke steden en gemeenten (z.j.). Beleving van kinderen en jongere: Methodieken voor belevingsonderzoek. Geraadpleegd via http://www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be/toolkit-methodieken/fas…

 

Wettelijke teksten:

Art. 12 Verdrag inzake de rechten van het kind

Art. 31 Verdrag inzake de rechten van het kind

Universiteit of Hogeschool
Maatschappelijk werk - Sociaal-Cultureel Werk
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
https://twitter.com/Loensj
Share this on: