Onderzoek naar het potentieel van loopsnelheid in automatische systemen voor kreupelheidsdetectie bij melkvee

Jens
Bonnast

Kreupele koeien lopen langzamer

Kreupelheid bij melkkoeien is een belangrijk probleem in de moderne melkveesector. Zowel voor de dieren als voor de landbouwer zijn de effecten van kreupelheid sterk negatief. Manuele detectie is mogelijk maar deze aanpak is vaak te tijdrovend en bovendien subjectief. Daarom kan het gebruik van automatische kreupelheidsdetectiemodellen een oplossing zijn. In dit onderzoek werd het potentieel van loopsnelheid als nieuwe variabele in deze modellen onderzocht. Hoewel de loopsnelheid van kreupele koeien significant lager was dan voor gezonde dieren, leidde het gebruik van loopsnelheid in automatische kreupelheidsdetectiemodellen niet tot betere modellen.

De melkveesector is een belangrijk onderdeel van de Vlaamse landbouw. De laatste decennia zijn het aantal gespecialiseerde bedrijven en het aantal dieren in de Vlaamse melkveesector sterk gedaald. Zowel de totale als de individuele melkproductie daarentegen zijn gestegen en ook het gemiddeld aantal dieren per bedrijf is toegenomen. Deze trends zijn gekend als intensifiëring en schaalvergroting en zijn kenmerkend voor de meeste takken van de moderne Vlaamse landbouw. Samen met de toename in individuele melkproductie is ook het voorkomen van kreupelheid sterk gestegen. Deze trend maakt dat kreupelheid een actueel probleem is en de komende jaren nog aan belang zal winnen.

Wat is kreupelheid

Poot- en hoefaandoeningen vormen een belangrijk probleem op moderne melkveebedrijven. In een vroeg stadium blijven de effecten van deze aandoeningen beperkt, maar wanneer ze onbehandeld blijven hinderen ze de koe. Het stappatroon van de koe wijzigt door de pijn die een poot- of hoefaandoening veroorzaakt. Koeien die zich in deze situatie bevinden worden kreupel genoemd. Kreupelheid heeft in de eerste plaats een negatief effect op de gezondheid en het welzijn van de dieren. Daarnaast leidt kreupelheid ook tot economische verliezen voor de melkveehouder. De melkproductie daalt, de reproductie verloopt moeizaam en kreupele koeien worden in het algemeen reeds op jongere leeftijd geslacht. Ook de behandeling van kreupele dieren vormt een extra kost.

Aanpak van het probleem

Om de negatieve effecten zo veel mogelijk te reduceren, is een vroege detectie van het probleem noodzakelijk. Vroeger waren landbouwbedrijven kleiner en gediversifieerder. Elke landbouwer had een nauw contact met zijn dieren en wanneer er ergens een probleem dreigde te ontstaan, kon direct worden ingegrepen. Op moderne landbouwbedrijven is deze aanpak niet langer mogelijk. Manuele systemen voor kreupelheidsdetectie bestaan nog steeds, maar het gebruik van dergelijke systemen is subjectief en tijdrovend. De tijdsdruk op moderne melkveebedrijven is te hoog om een regelmatige evaluatie van de kreupelheidstoestand te maken met behulp van manuele systemen. Daarom zijn automatische kreupelheidsdetectie modellen ontwikkeld die de melkveehouder waarschuwen zodra het probleem zich voordoet. Het aantal variabelen dat in deze modellen wordt gebruikt is groot, maar het potentieel van loopsnelheid als variabele is nog niet onderzocht. Verwacht werd dat kreupelheid de loopsnelheid van melkkoeien negatief zou beïnvloeden en dat het gebruik van loopsnelheid als een extra variabele in automatische modellen de prestaties van deze modellen zou verhogen.

Onderzoek loopsnelheid

Alle data gebruikt in dit onderzoek werden verzameld op een commercieel melkveebedrijf in Arendonk, België. Om het effect van kreupelheid op de loopsnelheid van koeien te onderzoeken, werden manuele en automatische loopsnelheidsmetingen verzameld. Op basis van de manuele metingen werd een significant effect gevonden van kreupelheid op de loopsnelheid. De manuele loopsnelheid bedroeg gemiddeld 1,05 m/s voor de kreupele koeien. Deze waarde was significant lager dan de manuele loopsnelheid van gezonde koeien die gemiddeld 1,29 m/s bedroeg. De betrouwbaarheid van dit resultaat was hoog.

Op basis van de automatische metingen, berekend uit video-opnames, kon niet langer een significant verschil worden teruggevonden. De automatische loopsnelheid was wel lager voor kreupele koeien, maar het verschil was niet significant. Een groot deel van de verklaring ligt in het beperkte gezichtsveld van de gebruikte videocamera.

Ontwikkeling automatische kreupelheidsdetectiemodellen

Om het potentieel van loopsnelheid in automatische kreupelheidsdetectiemodellen te onderzoeken werden tijdreeksen voor drie variabelen verzameld: loopsnelheid, rugkromming en activiteit. Rugkromming en activiteit zijn variabelen waarvan het nut in automatische modellen reeds is aangetoond. In deze studie werden drie types modellen ontwikkeld: statistische modellen, dynamische auto-regressieve modellen en input-output modellen. De modelstructuren werden geoptimaliseerd en de prestaties van de ontwikkelde modellen werden bepaald. De sensitiviteit en de specificiteit werden berekend voor elk model. De meest interessante modellen werden geselecteerd en gevalideerd.

Over het algemeen lag de specificiteit hoger voor modellen die de loopsnelheid gebruikten maar de verschillen bleven beperkt tot maximaal 5%. Het best ontwikkelde model was een statistisch model gebaseerd op rugkromming en loopsnelheid. De specificiteit en sensitiviteit bedroegen 81,6% en 18,3%. Dit was een veelbelovend resultaat voor een statistisch model. De resultaten van de dynamische auto regressieve modellen en de input-output modellen waren echter niet beter dan voor de statistische modellen ten gevolge van praktische beperkingen van de opstelling welke het gebruik van dynamische informatie in de gemeten variabelen beperkten.

In vergelijking met gepubliceerde modellen, bleven de prestaties van de hier ontwikkelde modellen beperkt. Toch kan het, zeker op basis van de significant lagere loopsnelheid van kreupele koeien bij manuele metingen, interessant zijn om de opstelling zoals gebruikt in dit onderzoek aan te passen op een manier die toelaat de dynamische informatie in de variabelen in rekening te brengen. Een camera met een breder gezichtsveld lijkt hier veelbelovend.

Bibliografie

Akaike, H. 1974. A New Look at the Statistical Model Identification. Automatic Control,  IEEE Transactions 19(6):716-723. Alban, L. 1995. Lameness in Danish dairy cows: frequency and possible risk factors.  Preventive Veterinary Medicine 22(3):213-225. Alsaaod, M., C. Romer, J. Kleinmanns, K. Hendriksen, S. Rose-Meierhofer, L. Plumer, and  W. Buscher. 2012. Electronic detection of lameness in dairy cows through measuring  pedometric activity and lying behavior. Applied Animal Behaviour Science 142(3- 4):134-141. Aoki, Y., M. Kamo, H. Kawamoto, J. Zhang, and A. Yamada. 2006. Changes in walking  parameters of milking cows after hoof trimming. Animal Science Journal 77(1):103- 109. Archer, S., N. Bell, and J. Huxley. 2010a. Lameness in UK dairy cows: a review of the  current status. In Practice 32(10):492-504. Archer, S., M. Green, and J. Huxley. 2010b. Association between milk yield and serial  locomotion score assessments in UK dairy cows. Journal of Dairy Science 93(9):4045- 4053. Barker, Z., J. Amory, J. Wright, R. Blowey, and L. Green. 2007. Management factors  associated with impaired locomotion in dairy cows in England and Wales. Journal of  Dairy Science 90(7):3270-3277. Barker, Z. E., K. A. Leach, H. R. Whay, N. J. Bell, and D. C. J. Main. 2010. Assessment of  lameness prevalence and associated risk factors in dairy herds in England and Wales.  Journal of Dairy Science 93(3):932-941. Bauman, D. E. and W. B. Currie. 1980. Partitioning of nutrients during pregnancy and  lactation: a review of mechanisms involving homeostasis and homeorhesis. Journal of  Dairy Science 63(9):1514-1529. Bewley, J., R. Boyce, J. Hockin, L. Munksgaard, S. Eicher, M. Einstein, and M. Schutz. 2010.  Influence of milk yield, stage of lactation, and body condition on dairy cattle lying  behaviour measured using an automated activity monitoring sensor. Journal of Dairy  Research 77(1):1-6. Bicalho, R., S. Cheong, G. Cramer, and C. Guard. 2007. Association between a visual and an  automated locomotion score in lactating holstein cows. Journal of Dairy Science  90(7):3294-3300. Bicalho, R., L. Warnick, and C. Guard. 2008. Strategies to analyze milk losses caused by  diseases with potential incidence throughout the lactation: A lameness example.  Journal of Dairy Science 91(7):2653-2661. Bikker, J., H. van Lear, R. Rump, J. Doorenbos, K. van Meurs, G. Griffioen, and J. Dijkstra.  2014. Technical note: Evaluation of an ear-attached movement sensor to record cow  feeding behavior and activity. Journal of Dairy Science 97(5):2974-2979. Blackie, N., J. Amory, E. Bleach, and J. Scaife. 2011a. The effect of lameness on lying  behaviour of zero grazed Holstein dairy cattle. Applied Animal Behaviour Science  134(3-4):85-91. Blackie, N., E. Bleach, J. Amory, and J. Scaife. 2011b. Impact of lameness on gait  characteristics and lying behaviour of zero grazed dairy cattle in early lactation.  Applied Animal Behaviour Science 129(2-4):67-73. Booth, C., L. Warnick, Y. Grohn, D. Maizon, C. Guard, and D. Janssen. 2004. Effect of  lameness on culling in dairy cows. Journal of Dairy Science 87(12):4115-4122. Borderas, T., A. Fournier, J. Rushen, and A. De Passille. 2008. Effect of lameness on dairy  cows' visits to automatic milking systems. Canadian Journal of Animal Science  88(1):1-8. Borderas, T., B. Pawluczuk, A. de Passille, and J. Rushen. 2004. Claw hardness of dairy  cows: Relationship to water content and claw lesions. Journal of Dairy Science  87(7):2085-2093. Brehme, U., U. Stollberg, R. Holz, and T. Schleusener. 2008. ALT pedometer - New sensor- aided measurement system for improvement in oestrus detection. Computers and  Electronics in Agriculture 62(1):73-80. Bruijnis, M., H. Hogeveen, and E. Stassen. 2010. Assessing economic consequences of foot  disorders in dairy cattle using a dynamic stochastic simulation model. Journal of Dairy  Science 93(6):2419-2432. Chapinal, N., A. de Passille, J. Rushen, and S. Wagner. 2010. Automated methods for  detecting lameness and measuring analgesia in dairy cattle. Journal of Dairy Science  93(5):2007-2013. Clarkson, M., D. Downham, W. Faull, J. Hughes, F. Manson, J. Merritt, R. Murray, W.  Russell, J. Sutherst, and W. Ward. 1996. Incidence and prevalence of lameness in  dairy cattle. Veterinary Record 138(23):563-567. Cook, N. and K. Nordlund. 2009. The influence of the environment on dairy cow behavior,  claw health and herd lameness dynamics. Veterinary Journal 179(3):360-369. Cooper, M., D. Arney, and C. Phillips. 2008. The effect of temporary deprivation of lying and  feeding on the behaviour and production of lactating dairy cows. Animal 2(2):275- 283. Cramer, G., K. Lissemore, C. Guard, K. Leslie, and D. Kelton. 2008. Herd- and cow-level  prevalence of foot lesions in Ontario dairy cattle. Journal of Dairy Science  91(10):3888-3895. de Mol, R., G. Andre, E. Bleumer, J. van der Werf, Y. de Haas, and C. van Reenen. 2013.  Applicability of day-to-day variation in behavior for the automated detection of  lameness in dairy cows. Journal of Dairy Science 96(6):3703-3712. Diskin, M. and J. Sreenan. 2000. Expression and detection of oestrus in cattle. Reproduction  Nutrition Development 40(5):481-491. Dohoo, I. R. and S. W. Martin. 1984. Disease, production and culling in Holstein-Friesian  cows. Preventive Veterinary Medicine 2(6):755-770. Enting, H., D. Kooij, A. Dijkhuizen, R. Huirne, and E. NoordhuizenStassen. 1997. Economic  losses due to clinical lameness in dairy cattle. Livestock Production Science  49(3):259-267. Espejo, L., M. Endres, and J. Salfer. 2006. Prevalence of lameness in high-producing Holstein  cows housed in freestall barns in Minnesota. Journal of Dairy Science 89(8):3052- 3058. Fabian, J., R. Laven, and H. Whay. 2014. The prevalence of lameness on New Zealand dairy  farms: A comparison of farmer estimate and locomotion scoring. Veterinary Journal  201(1):31-38. Fenwick, M. A., S. Llewellyn, R. Fitzpatrick, D. A. Kenny, J. J. Murphy, J. Patton, and D. C.  Wathes. 2008. Negative energy balance in dairy cows is associated with specific  changes in IGF-binding protein expression in the oviduct. Society for Reproduction  and Fertility 135(1):63-75. Flower, F., A. de Passille, D. Weary, D. Sanderson, and J. Rushen. 2007. Softer, higher- friction flooring improves gait of cows with and without sole ulcers. Journal of Dairy  Science 90(3):1235-1242. Flower, F., D. Sanderson, and D. Weary. 2005. Hoof pathologies influence kinematic  measures of dairy cow gait. Journal of Dairy Science 88(9):3166-3173. Flower, F., D. Sanderson, and D. Weary. 2006. Effects of milking on dairy cow gait. Journal  of Dairy Science 89(6):2084-2089. Flower, F. and D. Weary. 2006. Effect of hoof pathologies on subjective assessments of dairy  cow gait. Journal of Dairy Science 89(1):139-146. Flower, F. and D. Weary. 2009. Gait assessment in dairy cattle. Animal 3(1):87-95. Fregonesi, J., C. Tucker, and D. Weary. 2007. Overstocking reduces lying time in dairy cows.  Journal of Dairy Science 90(7):3349-3354. Garbarino, E., J. Hernandez, J. Shearer, C. Risco, and W. Thatcher. 2004. Effect of lameness  on ovarian activity in postpartum Holstein cows. Journal of Dairy Science  87(12):4123-4131. Gregory, N., L. Craggs, N. Hobson, and C. Krogh. 2006. Softening of cattle hoof soles and  swelling of heel horn by environmental agents. Food and Chemical Toxicology  44(8):1223-1227. Hall, S. J. 1995. Basic Biomechanics. 2nd ed. William C Brown Publishers, Dubuque, Iowa ,  US. Haskell, M. J., L. J. Rennie, V. A. Bowell, M. J. Bell, and A. B. Lawrence. 2006. Housing  System, Milk Production, and Zero-Grazing Effects on Lameness and Leg Injury in  Dairy Cows. Journal of Dairy Science 89(11):4259-4266. Herlin, A. H. and S. Drevemo. 1994. Biomechanics of dairy cows; effects of different  management systems. Sverige. Hollenbeck, A. R. 1978. Problems of reliability in observational research. Pages 79-98 in  Observing behaviour, vol. II. Data collection and analysis methods. Vol. 2. G. Sackett,  ed. University Park Press, Baltimore. Huybrechts, T., K. Mertens, J. De Baerdemaeker, B. De Ketelaere, and W. Saeys. 2014. Early  warnings from automatic milk yield monitoring with online synergistic control.  Journal of Dairy Science 97(6):3371-3381. Ito, K., M. von Keyserlingk, S. LeBlanc, and D. Weary. 2010. Lying behavior as an indicator  of lameness in dairy cows. Journal of Dairy Science 93(8):3553-3560. Juarez, S., P. Robinson, E. DePeters, and E. Price. 2003. Impact of lameness on behavior and  productivity of lactating Holstein cows. Applied Animal Behaviour Science 83(1):1- 14. Junge, W. 1997. Effects on the health of claws of dairy cows. Züchtungskunde 69(2):122-129. Kamphuis, C., E. Frank, J. Burke, G. Verkerk, and J. Jago. 2013. Applying additive logistic  regression to data derived from sensors monitoring behavioral and physiological  characteristics of dairy cows to detect lameness. Journal of Dairy Science  96(11):7043-7053. Keady, T., C. Mayne, D. Fitzpatrick, and M. McCoy. 2001. Effect of concentrate feed level in  late gestation on subsequent milk yield, milk composition, and fertility of dairy cows.  Journal of Dairy Science 84(6):1468-1479. Klaas, I., T. Rousing, C. Fossing, J. Hindhede, and J. Sorensen. 2003. Is lameness a welfare  problem in dairy farms with automatic milking systems? Animal Welfare 12(4):599- 603. Kutner, M. H., C. J. Nachtsheim, J. Neter, and W. Li. 2005. Applied Linear Statistical  Models. 5th ed. McGraw-Hill/Irwin. Leach, K., D. Tisdall, N. Bell, D. Main, and L. Green. 2012. The effects of early treatment for  hindlimb lameness in dairy cows on four commercial UK farms. Veterinary Journal  193(3):626-632. Mackinson, R., J. Bewley, G. Heersche, and B. Silvia. 2013. Automated Heat Detection May  Change The Way You Breed Cows. Vol. 2014. University of Kentucky, Kentucky. Maertens, W., J. Vangeyte, J. Baert, A. Jantuan, K. Mertens, S. De Campeneere, A. Pluk, G.  Opsomer, S. Van Weyenberg, and A. Van Nuffel. 2011. Development of a real time  cow gait tracking and analysing tool to assess lameness using a pressure sensitive  walkway: The GAITWISE system. Biosystems Engineering 110(1):29-39. Main, D., J. Clegg, A. Spatz, and L. Green. 2000. Repeatability of a lameness scoring system  for finishing pigs. Veterinary Record 147(20):574-576. Manske, T., J. Hultgren, and C. Bergsten. 2002. Prevalence and interrelationships of hoof  lesions and lameness in Swedish dairy cows. Preventive Veterinary Medicine  54(3):247-263. Manson, F. and J. Leaver. 1988. The influence of concentrate amount on locomotion and  clinical lameness in dairy cattle. Animal Production 47:185-190. March, S., J. Brinkmann, and C. Winkler. 2007. Effect of training on the inter-observer  reliability of lameness scoring in dairy cattle. Animal Welfare 16(2):131-133. Marquer, P. 2014. Milk and dairy production statistics. Vol. 2014. Eurostat, ed. European  Commission. Martin, S., S. Aziz, W. Sandals, and R. Curtis. 1982. The association between clinical disease,  production and culling of Holstein-Friesian cows. Canadian Journal of Animal Science  62(2):633-640. O'Callaghan, K., P. Cripps, D. Downham, and R. Murray. 2003. Subjective and objective  assessment of pain and discomfort due to lameness in dairy cattle. Animal Welfare  12(4):605-610. O'Driscoll, K., L. Boyle, and A. Hanlon. 2008. A brief note on the validation of a system for  recording lying behaviour in dairy cows. Applied Animal Behaviour Science 111(1- 2):195-200. Opsomer, G., M. Coryn, H. Deluyker, and A. de Kruif. 1998. An analysis of ovarian  dysfunction in high yielding dairy cows after calving based on progesterone profiles.  Reproduction in Domestic Animals 33(3-4):193-204. Pastell, M. and M. Kujala. 2007. A probabilistic neural network model for lameness  detection. Journal of Dairy Science 90(5):2283-2292. Pastell, M., H. Takko, H. Grohn, M. Hautala, V. Poikalainen, J. Praks, I. Veermae, M. Kujala,  and J. Ahokas. 2006. Assessing cows' welfare: weighing the cow in a milking robot.  Biosystems Engineering 93(1):81-87. Pastell, M., J. Tiusanen, M. Hakojarvi, and L. Hanninen. 2009. A wireless accelerometer  system with wavelet analysis for assessing lameness in cattle. Biosystems Engineering  104(4):545-551. Peham, C., T. Licka, D. Girtler, and M. Scheidl. 2001. Hindlimb lameness: clinical judgement  versus computerised symmetry measurement. Veterinary Record 148(24):750-752. Platteau, J., D. Van Gijseghem, T. Van Bogaert, and E. Maertens. 2012. Landbouwrapport  2012. D. L. e. Visserij, ed. Jules Van Liefferinge, Brussel. Pluk, A., C. Bahr, A. Poursaberi, W. Maertens, A. van Nuffel, and D. Berckmans. 2012.  Automatic measurement of touch and release angles of the fetlock joint for lameness  detection in dairy cattle using vision techniques. Journal of Dairy Science 95(4):1738- 1748. Potterton, S., N. Bell, H. Whay, E. Berry, O. Atkinson, R. Dean, D. Main, and J. Huxley.  2012. A descriptive review of the peer and non-peer reviewed literature on the  treatment and prevention of foot lameness in cattle published between 2000 and 2011.  Veterinary Journal 193(3):612-616. Poursaberi, A., C. Bahr, A. Pluk, A. Van Nuffel, and D. Berckmans. 2010. Real-time  automatic lameness detection based on back posture extraction in dairy cattle: Shape  analysis of cow with image processing techniques. Computers and Electronics in  Agriculture 74(1):110-119. Rajala-Schultz, P., Y. Grohn, and C. McCulloch. 1999. Effects of milk fever, ketosis, and  lameness on milk yield in dairy cows. Journal of Dairy Science 82(2):288-294. Rajkondawar, P., A. Lefcourt, N. Neerchal, R. Dyer, M. Varner, B. Erez, and U. Tasch.  2002a. The development of an objective lameness scoring system for dairy herds: Pilot  study. Transactions of the Asae 45(4):1123-1125. Rajkondawar, P., M. Liu, R. Dyer, N. Neerchal, U. Tasch, A. Lefcourt, B. Erez, and M.  Varner. 2006. Comparison of models to identify lame cows based on gait and lesion  scores, and limb movement variables. Journal of Dairy Science 89(11):4267-4275. Rajkondawar, P., U. Tasch, A. Lefcourt, B. Erez, R. Dyer, and M. Varner. 2002b. A system  for identifying lameness in dairy cattle. Applied Engineering in Agriculture 18(1):87- 96. Renn, N., J. Onyango, and W. McCormick. 2014. Digital Infrared Thermal Imaging and  manual lameness scoring as a means for lameness detection in cattle. Veterinary  Clinical Science 2(2):16-23. Rouha-Mulleder, C., C. Iben, E. Wagner, G. Laaha, J. Troxler, and S. Waiblinger. 2009.  Relative importance of factors influencing the prevalence of lameness in Austrian  cubicle loose-housed dairy cows. Preventive Veterinary Medicine 92(1-2):123-133. Rutten, C. J., A. G. J. Velthuis, W. Steeneveld, and H. Hogeveen. 2012. Invited review:  Sensors to support health management on dairy farms. Journal of Dairy Science  96(4):1928-1952. Schlageter-Tello, A., E. Bokkers, P. Koerkamp, T. Van Hertem, S. Viazzi, C. Romanini, I.  Halachmi, C. Bahr, D. Berckmans, and K. Lokhorst. 2014. Manual and automatic  locomotion scoring systems in dairy cows: A review. Preventive Veterinary Medicine  116(1-2):12-25. Scott, G. 1988. Studies of the gait of Friesian heifer cattle. Veterinary Record 123(10):245- 248. Scott, G. 1989. Changes in limb loading with lameness for a number of Friesian cattle. British  Veterinary Journal 145(1):28-38. Somers, J. G. C. J., K. Frankena, E. N. Noordhuizen-Stassen, and J. H. M. Metz. 2005. Risk  factors for interdigital dermatitis and heel erosion in dairy cows kept in cucible houses  in The Netherlands. Preventive Veterinary Medicine 71(1-2):23-34. Song, X., T. Leroy, E. Vranken, W. Maertens, B. Sonck, and D. Berckmans. 2008. Automatic  detection of lameness in dairy cattle - Vision-based trackway analysis in cow's  locomotion. Computers and Electronics in Agriculture 64(1):39-44. Sprecher, D., D. Hostetler, and J. Kaneene. 1997. A lameness scoring system that uses posture  and gait to predict dairy cattle reproductive performance. Theriogenology 47(6):1179- 1187. St-Pierre, N. R. 2001. Invited review: integrating quantitative findings from multiple studies  using mixed model methodology. Journal of Dairy Science 84(4):741-755. Tadich, N., E. Flor, and L. Green. 2010. Associations between hoof lesions and locomotion  score in 1098 unsound dairy cows. Veterinary Journal 184(1):60-65. van der Tol, P., J. Metz, E. Noordhuizen-Stassen, W. Back, C. Braam, and W. Weijs. 2002.  The pressure distribution under the bovine claw during square standing on a flat  substrate. Journal of Dairy Science 85(6):1476-1481. van Eerdenburg, F. J. C. M., H. de Boer, and F. Gómez. 2003. Relationship among subclinical  lameness and oestrus expression. Pages 211-216 in Proceedings of the 11th  International Congress of the International Society of Animal Hygiene. Mexico City. Van Hertem, T., V. Alchanatis, A. Antler, E. Maltz, I. Halachmi, A. Schlageter-Tello, C.  Lokhorst, S. Viazzi, C. Romanini, A. Pluk, C. Bahr, and D. Berckmans. 2013a.  Comparison of segmentation algorithms for cow contour extraction from natural barn  background in side view images. Computers and Electronics in Agriculture 91:65-74. Van Hertem, T., E. Maltz, A. Antler, C. Romanini, S. Viazzi, C. Bahr, A. Schlageter-Tello, C.  Lokhorst, D. Berckmans, and I. Halachmi. 2013b. Lameness detection based on  multivariate continuous sensing of milk yield, rumination, and neck activity. Journal  of Dairy Science 96(7):4286-4298. Van Hertem, T., S. Viazzi, M. Steensels, E. Maltz, A. Antler, V. Alchanatis, A. Schlageter- Tello, K. Lokhorst, E. Romanini, C. Bahr, D. Berckmans, and I. Halachmi. 2014.  Automatic lameness detection based on consecutive 3D-video recordings. Biosystems  Engineering 119:108-116. Van Nuffel, A., J. Vangeyte, K. Mertens, L. Pluym, S. De Campeneere, W. Saeys, G.  Opsomer, and S. Van Weyenberg. 2013. Exploration of measurement variation of gait  variables for early lameness detection in cattle using the GAITWISE. Livestock  Science 156(1-3):88-95. van Winsen, F., Y. de Mey, E. Wauters, L. Lauwers, S. Van Passel, and M. Vancauteren.  2011. ILVO-mededeling nr. 84: Een volatiele melkprijs: het effect op het risicoprofiel  van melkveebedrijven. I. v. L.-e. Visserijonderzoek, ed, Merelbeke. Versonnen, A. 2012. Kerncijfers landbouw, de landbouw in België in cijfers. K. M. O. FOD  Economie, Middenstand en Energie, ed, Brussel. Viazzi, S., C. Bahr, A. Schlageter-Tello, T. Van Hertem, C. Romanini, A. Pluk, I. Halachmi,  C. Lokhorst, and D. Berckmans. 2013. Analysis of individual classification of  lameness using automatic measurement of back posture in dairy cattle. Journal of  Dairy Science 96(1):257-266. Viazzi, S., C. Bahr, T. Van Hertem, A. Schlageter-Tello, C. Romanini, I. Halachmi, C.  Lokhorst, and D. Berckmans. 2014. Comparison of a three-dimensional and two- dimensional camera system for automated measurement of back posture in dairy cows.  Computers and Electronics in Agriculture 100:139-147. Warnick, L., D. Janssen, C. Guard, and Y. Grohn. 2001. The effect of lameness on milk  production in dairy cows. Journal of Dairy Science 84(9):1988-1997. Weary, D., L. Niel, F. Flower, and D. Fraser. 2006. Identifying and preventing pain in  animals. Applied Animal Behaviour Science 100(1-2):64-76. Welsh, E., G. Gettinby, and A. Nolan. 1993. Comparison of a visual analog scale and a  numerical rating scale for assessment of lameness, using sheep as a model. American  Journal of Veterinary Research 54(6):976-983. Whay, H. 2002. Locomotion scoring and lameness detection in dairy cattle. In Practice  24(8):444-449. Whay, H., D. Main, L. Green, and A. Webster. 2003. Assessment of the welfare of dairy  cattle using animal-based measurements: direct observations and investigation of farm  records. Veterinary Record 153(7):197-202. Whay, H., A. Waterman, A. Webster, and J. O'Brien. 1998. The influence of lesion type on  the duration of hyperalgesia associated with hindlimb lameness in dairy cattle.  Veterinary Journal 156(1):23-29. Whay, H. R., A. E. Waterman, and A. J. F. Webster. 1997. Associations between locomotion,  claw lesions and nociceptive treshold in dairy heifers during the peri-partum period.  Veterinary Journal 154(2):155-161. Williamson, J. A., D. Bailey, and K. Butler. 2006. Electronic Heat Detection. in Proc. South  Island Dairy Event. Massey University, New Zealand. Winckler, C. and S. Willen. 2001. The reliability and repeatability of a lameness scoring  system for use as an indicator of welfare in dairy cattle. Acta Agriculturae  Scandinavica A: Animal Science 51(30):103-107.

Download scriptie (1.59 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015