Bijen in openbaar groen hebben onze hulp nodig!

Coralie
Lagae

Als de bij van de aardbodem verdwijnt, heeft de mens nog maar vier jaar te leven

Maurice Maeterlinck, 1901

De bijensterfte neemt toe. De groene ruimte in de stad kan heel wat bieden voor bijen. Hiervoor is kennis en advies nodig. Via een criterialijst kunnen gemeentes zelf screenen of ze goed bezig zijn.

Kwetsbare diertjes

Bijen komen meer onder de aandacht. De cursus om imker te worden is populair. Mensen beginnen spontaan een bloementuintje aan te leggen. De bewustwording is broodnodig. Ook de gemeentes houden er rekening mee. Wat ontbreekt is de kennis hoe we ze het best kunnen helpen.

Om een bijenvriendelijke gemeente te creëren is het belangrijk een duurzame populatie te hebben. Zowel bij de honingbijen en de wilde bijen. Bij de honingbijen wordt het aantal bijenvolken en kasten gebaseerd op de hoeveelheid nectar en stuifmeel in hun omgeving. Het aantal soorten wilde bijen gaat ook achteruit. Hier is voor beiden het beperkte voedselaanbod en nestgelegenheid het probleem.

Sinds 2006 hebben bijenhouders wereldwijd verhoogde aantallen kolonieverliezen gerapporteerd. Dit is grotendeels door verzwakte volken die tijdens omschakelingsmomenten door ziektes worden aangetast en het gebruik van pesticiden. In april wanneer de oude bijen zijn uitgestorven dan moeten de jonge bijen het overnemen. Jonge bijen zijn kwetsbaarder voor ziektes.

Bijen zijn temperatuurgevoelig en worden beïnvloed door de klimaatverschuiving. De winterbijen worden niet in augustus geboren maar in september en oktober. Hierdoor is er niet voldoende stuifmeel op het juiste moment.

Meer groene paradijsjes in de stad

Stedelijke habitats zijn steeds in expansie hetgeen resulteert in toenemend verlies van de natuurlijke habitat. De soortendiversiteit is minder in landbouw en stedelijke gebieden. Daarom zijn semi-natuurlijke gebieden belangrijker. Tijdens de kwetsbare periodes moeter er drachtgebieden worden voorzien met voorjaars- en najaarbloeiers. De versnipperde habitats moeten met elkaar verbonden worden. Volgens de "intermediate disturbance hypothese" vind men de hoogste diversiteit in gebieden met intermediaire verstoring.

De pijnpunten van habitats is de grootte, verlies en kwaliteit. Er moet aan ecologisch en extensief beheer gedaan worden. Een aanpassing in het openbaar groen moet zorgen voor diverse plantengemeenschappen die zorgen voor een continu bloei. Er moeten plaatsen met potentieel ontwikkeld worden waar er onbebouwde bodems en nestgelegenheid wordt gecreëerd.

SOS nestgelegenheid

Nestgelegenheid kan in de vorm van ophogingen, zandheuvels, steilwanden en voegen tussen plaveisel. Natuurlijke nestplaatsen genieten de voorkeur. Nesthulp is van tijdelijke aard. 

Bijen nestelen zich in ruimtes zoals holle stengels, bakstenen, insectengangen, spleten in hout, houtstapels, rietvegetaties, oud vermolmd hout, wortelkluiten en merghoudende stengels. Ook nestblokken zijn een mogelijkheid.

Ieder draagt zijn steentje bij

Het grote publiek moet bewust worden gemaakt. Door middel van campagnes kunnen eigenaars van tuinen geïnformeerd worden om het zo natuurlijk mogelijk te maken. Stadsdiensten moeten acties uitvoeren en zorgen voor sensibilisering naar eigen personeel. Bij bloemenweides moet er geïnformeerd worden waarom het waardevol is.

De continuïteit van betrokkenheid is belangrijk. Naar de bevolking toe kunnen tal van sensibilisatieacties worden opgestart vanuit de overheid. Evenementen kaderen binnen het thema bijen. Ook moeten er acties zijn op maat van wijken.

De overheid kan imkers ondersteunen. Dit door het voorzien van locaties voor bijenkasten, bijenproducten opnemen in het toeristisch aanbod, imkercollectieven oprichten, aankoop van materialen en organiseren van cursussen.

Bij scholen kan men campagnes organiseren en de buitenruimte bijenvriendelijk inrichten. Alsook het ontwikkelen van educatieve pakketten.

Save the bees!

Via een criterialijst kan de gemeente screenen of ze zichzelf een bijvriendelijke gemeente kunnen noemen. Indien de score te laag is kan men bekijken waar het nog beter kan. Het is een gebruiksvriendelijk screeningsdocument die men onderweg kan toepassen.

De criterialijst is opgedeeld in voedselaanbod, nestgelegenheid, nestmateriaal en sensibilisatie. Er is telkens de mogelijkheid om te kiezen uit een van de drie antwoorden. Het is dan ook aan de gemeente om de vragen waar men niet goed scoort te bekijken en de nodige acties te ondernemen.

Er is nog heel wat werk om ons landschap te herstellen. Dit is belangrijk voor het voortbestaan van de bijen alsook voor de mens. Vooral de gemeentes spelen een belangrijke rol. De werknemers van gemeentes moeten geïnformeerd worden over de problematiek omtrent de bijen en hoe men die kan oplossen. De criterialijst is hiervoor het ideale werkinstrument om dit te bereiken.

 

Bibliografie

1      Bibliografie

ADRIAENS, T. Vormen sociale bijen die opgesteld staan in een natuurgebied een bedreiging voor solitiaire bijen. internet (https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/3735/Vormen-sociale-bijen-die-opgest…), n.d.

AHRNE, K., BENGTSSON, J., ELMQVIST, T. Bumble Bees (Bombus spp) along a Gradient of Increasing Urbanization. PLoS ONE, 2009.

CARETTE, J. Cursus Ecologie. Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 1, 2012- 2013.

COLPAERT, I. “Bijvriendelijk bermbeheer.” het milieucontract, 2014.

D'HAESELEER, J. “Zilverlinde nefast voor hommels.” Natuurpunt Studie, 2011 йил 5-juli.

D'HAESELEER, J. De invloed van verstedelijking op wilde bijengemeenschappen. Universiteit Gent: Faculteit Wetenschappen Opleiding Biologie, 2008- 2009.

ECOPEDIA. Minimum leefbare populatie. internet (http://www.ecopedia.be/997/encyclopedie/Minimum_leefbare_populatie), n.d.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. "Bijengezondheid; ook onze gezondheid": bijkomende acties. Brussel, 2013-2014.

FOLSCHWEILLER, M., LECOCQ, T., DUFRENE, M., RASMONT, P. Adaptation ot a changing world: How do wild bees cope wiht climate change. the BELBEES project, n.d.

FOUBERT, Olivier. bloemenweide. 2014- 2015. www.blijebijen.be/bloemenweide/.

FOUBERT, Olivier. “De blije bijen bloemenwijzer.” pdf, 2014- 2015.

FOUBERT, olivier. Informatie en inspiratie. 2016 йил 20-augustus. www.blijebijen.be/bijenvriendelijke- projectontwikkeling (accessed 2017 йил 13µ-januari).

FOUBERT, Olivier. Nestgelegenheid voor solitaire bijen. 2014- 2015. http://www.blijebijen.be/nestgelegenheidsolitairebijen/ (accessed 2017).

HEAF, D., PINTENS, L. Naar een duurzame bijenteelt. 2008.

HOLMGREN, D. Het wezen van permacultuur: een samenvatting van de concepten en principes uit 'Permaculture Principles en Pathways Beyond Sustainability. internet, pdf, sd.

honeybee. n.d. www.honeybee.be.

IMKERBOND, KONINKLIJKE VLAAMSE. Charter bijvriendelijke gemeente. 2015.

KHOURY, DAVID S., MYERSSCOUGH, MARY R., BARRON, ANDREW B. “A Quantitative Model of Honey Bee Colony Population Dynamics (Modeling Honey Bee Colony Population Dynamics).” PLoS ONE, 2011.

KLECZKOWSKI, A., ELLIS C., GOULSON D., HANLEY N. “Ecological- economic modelling of interactions between wild and commercial bees and pesticide use.” Cornell University Library, 2015.

KOCH, K. “Wilde bijensoorten in een stedelijke omgeving: stad Antwerpen.” ANTenne, 2014.

KONVIB. Bijenteelt doorheen het jaar. n.d. (http://www.konvib.be/hoe-imkeren/hoe-imkeren-basiskennis/2609-bijenteel…).

KOSTER, A. “Tweede West- Vlaamsebijensymposium.” Naar een bijenvriendelijk landschap. Nederlandse Bijenhoudersvereniging, 2011 йил 11-oktober.

KURSGESAGT. The death of bees explained. n.d. www.nova.org.au/video/death-bees-explained.

L. BETTI, M., M. WAHL, L., ZAMIR, M. “Effects of Infection on Honey Bee Population Dynamics: A Model.” PLoS One, 2014.

LAGET, D. Determinatietabel voor solitaire bijen in aangeboden nestgelegenheden. Bertram, 2005.

MAYER, C., MICHEZ, D., CHYZY A., BREDAT E., JACQUEMART A-L. “The Abundance and Pollen Foraging Behaviour of Bumble Bees in Relation to Population Size of Whortleberry (Vaccinium uliginosum).” PLoS One 7(11), 2012.

MERCKX, T. Zijn de hommels de Honingbij liever kwijt dan rijk? Natuur.Focus, 2013.

MILIEUADVIESRAAD. Charter Bijenvriendelijke gemeente Beernem. Beernem, 2015.

MISSOTTEN, M. Sterfte onder bijenvolken: een natuur uit evenwicht. internet (http://www.bieenkorf.be/bijensterfte.pdf), n.d.

MO*. “Klimaatverandering slecht nieuw voor bijen.” MO*, 2014 йил 27-november.

NATSOPOULOU ME., McMAHON DP., DOUBLET V., BRYDEN J., PAXTON RJ. Interspecific competition in honey bee intracellular gut parasites is asymmetric and favours the spreadof an emerging infectious disease. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2015.

NATUURPUNT. “Wilde bijen in nood, hoe kan jij helpen?” Bijen in nood. n.d.

pdf. Van groene grasakker naar bontgekleurd bloemengrasland. n.d.

ROOBROECK, B. Cursus groenbeheer. Roeselare : Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2015- 2016.

—. “Cursus Groenbeleid.” Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2014.

SCHOTANUS, A. “Waar zijn zij gebleven?” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2009.

TOLLENAERS, W. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

TORNE-NOGUERA, A., RODRIGO, A., ARNAN, X., OSORIO, S., BARRIL-GRAELLS, H., CORREIA DA ROCHA-FILLO, L., BOSCH, J. “Determinants of Spatial Distribution in a Bee Community: Nesting Resources, Flower Resources, and Body Size.” PLoS One, 2014 йил 13-mei.

TORRES, J.D., RICOY, M.U., ROYBAL, S. “Modeling Honey Bee Populations.” PLoS One, 2015.

VAN DER STEEN, J. “Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen.” Wageningen: Plant Research International, 2015 йил januari.

VAN DER STEEN, S. Nosema- WAGENINGEN UR. n.d. http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinst….

VAN DERBEKEN, A. “Succes of ondergang van een bijenvolk.” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2014.

VAN HEEMERT, K. “Europees bijenproject: de genetische diversiteit van bijenvolken.” Bijenhouden, 2015.

VAN ROOIJ, S., GEERTSEMA, W., OPDAM, P., REEMER, M., SNEP, R., SPIJKER, J., STEINGROVER, E. “Een Bij- zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden.” Handreiking voor inrichting en beheer. Wageningen: Alterra Wageningen UR, 2014 йил augustus.

VERBOVEN, H. Pollinators and Pollination in Urban Environments. Thesis, Leuven: Leuven: KU Leuven. Faculteit bio-ingenieurswetenschappen, 2014.

VERDONCKT, P. “Boeren voor bijen.” Bijensymposium: Inagro vzw, 2011.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Brochure bijen en hommels in nood: tips voor een bijenvriendelijke tuin.” 2010.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Laat het zoemen met bloemen.” Sint- Andries, 2015.

VRANKEN, D. “Wilde bijen in openbaar groen.” Roeselare: Vives Bachelorproef Groenmanagement, 2011-2012.

W., TOLLENAERS. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

 

1      Bibliografie

ADRIAENS, T. Vormen sociale bijen die opgesteld staan in een natuurgebied een bedreiging voor solitiaire bijen. internet (https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/3735/Vormen-sociale-bijen-die-opgest…), n.d.

AHRNE, K., BENGTSSON, J., ELMQVIST, T. Bumble Bees (Bombus spp) along a Gradient of Increasing Urbanization. PLoS ONE, 2009.

CARETTE, J. Cursus Ecologie. Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 1, 2012- 2013.

COLPAERT, I. “Bijvriendelijk bermbeheer.” het milieucontract, 2014.

D'HAESELEER, J. “Zilverlinde nefast voor hommels.” Natuurpunt Studie, 2011 йил 5-juli.

D'HAESELEER, J. De invloed van verstedelijking op wilde bijengemeenschappen. Universiteit Gent: Faculteit Wetenschappen Opleiding Biologie, 2008- 2009.

ECOPEDIA. Minimum leefbare populatie. internet (http://www.ecopedia.be/997/encyclopedie/Minimum_leefbare_populatie), n.d.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. "Bijengezondheid; ook onze gezondheid": bijkomende acties. Brussel, 2013-2014.

FOLSCHWEILLER, M., LECOCQ, T., DUFRENE, M., RASMONT, P. Adaptation ot a changing world: How do wild bees cope wiht climate change. the BELBEES project, n.d.

FOUBERT, Olivier. bloemenweide. 2014- 2015. www.blijebijen.be/bloemenweide/.

FOUBERT, Olivier. “De blije bijen bloemenwijzer.” pdf, 2014- 2015.

FOUBERT, olivier. Informatie en inspiratie. 2016 йил 20-augustus. www.blijebijen.be/bijenvriendelijke- projectontwikkeling (accessed 2017 йил 13µ-januari).

FOUBERT, Olivier. Nestgelegenheid voor solitaire bijen. 2014- 2015. http://www.blijebijen.be/nestgelegenheidsolitairebijen/ (accessed 2017).

HEAF, D., PINTENS, L. Naar een duurzame bijenteelt. 2008.

HOLMGREN, D. Het wezen van permacultuur: een samenvatting van de concepten en principes uit 'Permaculture Principles en Pathways Beyond Sustainability. internet, pdf, sd.

honeybee. n.d. www.honeybee.be.

IMKERBOND, KONINKLIJKE VLAAMSE. Charter bijvriendelijke gemeente. 2015.

KHOURY, DAVID S., MYERSSCOUGH, MARY R., BARRON, ANDREW B. “A Quantitative Model of Honey Bee Colony Population Dynamics (Modeling Honey Bee Colony Population Dynamics).” PLoS ONE, 2011.

KLECZKOWSKI, A., ELLIS C., GOULSON D., HANLEY N. “Ecological- economic modelling of interactions between wild and commercial bees and pesticide use.” Cornell University Library, 2015.

KOCH, K. “Wilde bijensoorten in een stedelijke omgeving: stad Antwerpen.” ANTenne, 2014.

KONVIB. Bijenteelt doorheen het jaar. n.d. (http://www.konvib.be/hoe-imkeren/hoe-imkeren-basiskennis/2609-bijenteel…).

KOSTER, A. “Tweede West- Vlaamsebijensymposium.” Naar een bijenvriendelijk landschap. Nederlandse Bijenhoudersvereniging, 2011 йил 11-oktober.

KURSGESAGT. The death of bees explained. n.d. www.nova.org.au/video/death-bees-explained.

L. BETTI, M., M. WAHL, L., ZAMIR, M. “Effects of Infection on Honey Bee Population Dynamics: A Model.” PLoS One, 2014.

LAGET, D. Determinatietabel voor solitaire bijen in aangeboden nestgelegenheden. Bertram, 2005.

MAYER, C., MICHEZ, D., CHYZY A., BREDAT E., JACQUEMART A-L. “The Abundance and Pollen Foraging Behaviour of Bumble Bees in Relation to Population Size of Whortleberry (Vaccinium uliginosum).” PLoS One 7(11), 2012.

MERCKX, T. Zijn de hommels de Honingbij liever kwijt dan rijk? Natuur.Focus, 2013.

MILIEUADVIESRAAD. Charter Bijenvriendelijke gemeente Beernem. Beernem, 2015.

MISSOTTEN, M. Sterfte onder bijenvolken: een natuur uit evenwicht. internet (http://www.bieenkorf.be/bijensterfte.pdf), n.d.

MO*. “Klimaatverandering slecht nieuw voor bijen.” MO*, 2014 йил 27-november.

NATSOPOULOU ME., McMAHON DP., DOUBLET V., BRYDEN J., PAXTON RJ. Interspecific competition in honey bee intracellular gut parasites is asymmetric and favours the spreadof an emerging infectious disease. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2015.

NATUURPUNT. “Wilde bijen in nood, hoe kan jij helpen?” Bijen in nood. n.d.

pdf. Van groene grasakker naar bontgekleurd bloemengrasland. n.d.

ROOBROECK, B. Cursus groenbeheer. Roeselare : Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2015- 2016.

—. “Cursus Groenbeleid.” Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2014.

SCHOTANUS, A. “Waar zijn zij gebleven?” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2009.

TOLLENAERS, W. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

TORNE-NOGUERA, A., RODRIGO, A., ARNAN, X., OSORIO, S., BARRIL-GRAELLS, H., CORREIA DA ROCHA-FILLO, L., BOSCH, J. “Determinants of Spatial Distribution in a Bee Community: Nesting Resources, Flower Resources, and Body Size.” PLoS One, 2014 йил 13-mei.

TORRES, J.D., RICOY, M.U., ROYBAL, S. “Modeling Honey Bee Populations.” PLoS One, 2015.

VAN DER STEEN, J. “Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen.” Wageningen: Plant Research International, 2015 йил januari.

VAN DER STEEN, S. Nosema- WAGENINGEN UR. n.d. http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinst….

VAN DERBEKEN, A. “Succes of ondergang van een bijenvolk.” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2014.

VAN HEEMERT, K. “Europees bijenproject: de genetische diversiteit van bijenvolken.” Bijenhouden, 2015.

VAN ROOIJ, S., GEERTSEMA, W., OPDAM, P., REEMER, M., SNEP, R., SPIJKER, J., STEINGROVER, E. “Een Bij- zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden.” Handreiking voor inrichting en beheer. Wageningen: Alterra Wageningen UR, 2014 йил augustus.

VERBOVEN, H. Pollinators and Pollination in Urban Environments. Thesis, Leuven: Leuven: KU Leuven. Faculteit bio-ingenieurswetenschappen, 2014.

VERDONCKT, P. “Boeren voor bijen.” Bijensymposium: Inagro vzw, 2011.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Brochure bijen en hommels in nood: tips voor een bijenvriendelijke tuin.” 2010.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Laat het zoemen met bloemen.” Sint- Andries, 2015.

VRANKEN, D. “Wilde bijen in openbaar groen.” Roeselare: Vives Bachelorproef Groenmanagement, 2011-2012.

W., TOLLENAERS. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

 

1      Bibliografie

ADRIAENS, T. Vormen sociale bijen die opgesteld staan in een natuurgebied een bedreiging voor solitiaire bijen. internet (https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/3735/Vormen-sociale-bijen-die-opgest…), n.d.

AHRNE, K., BENGTSSON, J., ELMQVIST, T. Bumble Bees (Bombus spp) along a Gradient of Increasing Urbanization. PLoS ONE, 2009.

CARETTE, J. Cursus Ecologie. Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 1, 2012- 2013.

COLPAERT, I. “Bijvriendelijk bermbeheer.” het milieucontract, 2014.

D'HAESELEER, J. “Zilverlinde nefast voor hommels.” Natuurpunt Studie, 2011 йил 5-juli.

D'HAESELEER, J. De invloed van verstedelijking op wilde bijengemeenschappen. Universiteit Gent: Faculteit Wetenschappen Opleiding Biologie, 2008- 2009.

ECOPEDIA. Minimum leefbare populatie. internet (http://www.ecopedia.be/997/encyclopedie/Minimum_leefbare_populatie), n.d.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. "Bijengezondheid; ook onze gezondheid": bijkomende acties. Brussel, 2013-2014.

FOLSCHWEILLER, M., LECOCQ, T., DUFRENE, M., RASMONT, P. Adaptation ot a changing world: How do wild bees cope wiht climate change. the BELBEES project, n.d.

FOUBERT, Olivier. bloemenweide. 2014- 2015. www.blijebijen.be/bloemenweide/.

FOUBERT, Olivier. “De blije bijen bloemenwijzer.” pdf, 2014- 2015.

FOUBERT, olivier. Informatie en inspiratie. 2016 йил 20-augustus. www.blijebijen.be/bijenvriendelijke- projectontwikkeling (accessed 2017 йил 13µ-januari).

FOUBERT, Olivier. Nestgelegenheid voor solitaire bijen. 2014- 2015. http://www.blijebijen.be/nestgelegenheidsolitairebijen/ (accessed 2017).

HEAF, D., PINTENS, L. Naar een duurzame bijenteelt. 2008.

HOLMGREN, D. Het wezen van permacultuur: een samenvatting van de concepten en principes uit 'Permaculture Principles en Pathways Beyond Sustainability. internet, pdf, sd.

honeybee. n.d. www.honeybee.be.

IMKERBOND, KONINKLIJKE VLAAMSE. Charter bijvriendelijke gemeente. 2015.

KHOURY, DAVID S., MYERSSCOUGH, MARY R., BARRON, ANDREW B. “A Quantitative Model of Honey Bee Colony Population Dynamics (Modeling Honey Bee Colony Population Dynamics).” PLoS ONE, 2011.

KLECZKOWSKI, A., ELLIS C., GOULSON D., HANLEY N. “Ecological- economic modelling of interactions between wild and commercial bees and pesticide use.” Cornell University Library, 2015.

KOCH, K. “Wilde bijensoorten in een stedelijke omgeving: stad Antwerpen.” ANTenne, 2014.

KONVIB. Bijenteelt doorheen het jaar. n.d. (http://www.konvib.be/hoe-imkeren/hoe-imkeren-basiskennis/2609-bijenteel…).

KOSTER, A. “Tweede West- Vlaamsebijensymposium.” Naar een bijenvriendelijk landschap. Nederlandse Bijenhoudersvereniging, 2011 йил 11-oktober.

KURSGESAGT. The death of bees explained. n.d. www.nova.org.au/video/death-bees-explained.

L. BETTI, M., M. WAHL, L., ZAMIR, M. “Effects of Infection on Honey Bee Population Dynamics: A Model.” PLoS One, 2014.

LAGET, D. Determinatietabel voor solitaire bijen in aangeboden nestgelegenheden. Bertram, 2005.

MAYER, C., MICHEZ, D., CHYZY A., BREDAT E., JACQUEMART A-L. “The Abundance and Pollen Foraging Behaviour of Bumble Bees in Relation to Population Size of Whortleberry (Vaccinium uliginosum).” PLoS One 7(11), 2012.

MERCKX, T. Zijn de hommels de Honingbij liever kwijt dan rijk? Natuur.Focus, 2013.

MILIEUADVIESRAAD. Charter Bijenvriendelijke gemeente Beernem. Beernem, 2015.

MISSOTTEN, M. Sterfte onder bijenvolken: een natuur uit evenwicht. internet (http://www.bieenkorf.be/bijensterfte.pdf), n.d.

MO*. “Klimaatverandering slecht nieuw voor bijen.” MO*, 2014 йил 27-november.

NATSOPOULOU ME., McMAHON DP., DOUBLET V., BRYDEN J., PAXTON RJ. Interspecific competition in honey bee intracellular gut parasites is asymmetric and favours the spreadof an emerging infectious disease. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2015.

NATUURPUNT. “Wilde bijen in nood, hoe kan jij helpen?” Bijen in nood. n.d.

pdf. Van groene grasakker naar bontgekleurd bloemengrasland. n.d.

ROOBROECK, B. Cursus groenbeheer. Roeselare : Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2015- 2016.

—. “Cursus Groenbeleid.” Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2014.

SCHOTANUS, A. “Waar zijn zij gebleven?” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2009.

TOLLENAERS, W. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

TORNE-NOGUERA, A., RODRIGO, A., ARNAN, X., OSORIO, S., BARRIL-GRAELLS, H., CORREIA DA ROCHA-FILLO, L., BOSCH, J. “Determinants of Spatial Distribution in a Bee Community: Nesting Resources, Flower Resources, and Body Size.” PLoS One, 2014 йил 13-mei.

TORRES, J.D., RICOY, M.U., ROYBAL, S. “Modeling Honey Bee Populations.” PLoS One, 2015.

VAN DER STEEN, J. “Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen.” Wageningen: Plant Research International, 2015 йил januari.

VAN DER STEEN, S. Nosema- WAGENINGEN UR. n.d. http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinst….

VAN DERBEKEN, A. “Succes of ondergang van een bijenvolk.” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2014.

VAN HEEMERT, K. “Europees bijenproject: de genetische diversiteit van bijenvolken.” Bijenhouden, 2015.

VAN ROOIJ, S., GEERTSEMA, W., OPDAM, P., REEMER, M., SNEP, R., SPIJKER, J., STEINGROVER, E. “Een Bij- zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden.” Handreiking voor inrichting en beheer. Wageningen: Alterra Wageningen UR, 2014 йил augustus.

VERBOVEN, H. Pollinators and Pollination in Urban Environments. Thesis, Leuven: Leuven: KU Leuven. Faculteit bio-ingenieurswetenschappen, 2014.

VERDONCKT, P. “Boeren voor bijen.” Bijensymposium: Inagro vzw, 2011.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Brochure bijen en hommels in nood: tips voor een bijenvriendelijke tuin.” 2010.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Laat het zoemen met bloemen.” Sint- Andries, 2015.

VRANKEN, D. “Wilde bijen in openbaar groen.” Roeselare: Vives Bachelorproef Groenmanagement, 2011-2012.

W., TOLLENAERS. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

 

1      Bibliografie

ADRIAENS, T. Vormen sociale bijen die opgesteld staan in een natuurgebied een bedreiging voor solitiaire bijen. internet (https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/3735/Vormen-sociale-bijen-die-opgest…), n.d.

AHRNE, K., BENGTSSON, J., ELMQVIST, T. Bumble Bees (Bombus spp) along a Gradient of Increasing Urbanization. PLoS ONE, 2009.

CARETTE, J. Cursus Ecologie. Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 1, 2012- 2013.

COLPAERT, I. “Bijvriendelijk bermbeheer.” het milieucontract, 2014.

D'HAESELEER, J. “Zilverlinde nefast voor hommels.” Natuurpunt Studie, 2011 йил 5-juli.

D'HAESELEER, J. De invloed van verstedelijking op wilde bijengemeenschappen. Universiteit Gent: Faculteit Wetenschappen Opleiding Biologie, 2008- 2009.

ECOPEDIA. Minimum leefbare populatie. internet (http://www.ecopedia.be/997/encyclopedie/Minimum_leefbare_populatie), n.d.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. "Bijengezondheid; ook onze gezondheid": bijkomende acties. Brussel, 2013-2014.

FOLSCHWEILLER, M., LECOCQ, T., DUFRENE, M., RASMONT, P. Adaptation ot a changing world: How do wild bees cope wiht climate change. the BELBEES project, n.d.

FOUBERT, Olivier. bloemenweide. 2014- 2015. www.blijebijen.be/bloemenweide/.

FOUBERT, Olivier. “De blije bijen bloemenwijzer.” pdf, 2014- 2015.

FOUBERT, olivier. Informatie en inspiratie. 2016 йил 20-augustus. www.blijebijen.be/bijenvriendelijke- projectontwikkeling (accessed 2017 йил 13µ-januari).

FOUBERT, Olivier. Nestgelegenheid voor solitaire bijen. 2014- 2015. http://www.blijebijen.be/nestgelegenheidsolitairebijen/ (accessed 2017).

HEAF, D., PINTENS, L. Naar een duurzame bijenteelt. 2008.

HOLMGREN, D. Het wezen van permacultuur: een samenvatting van de concepten en principes uit 'Permaculture Principles en Pathways Beyond Sustainability. internet, pdf, sd.

honeybee. n.d. www.honeybee.be.

IMKERBOND, KONINKLIJKE VLAAMSE. Charter bijvriendelijke gemeente. 2015.

KHOURY, DAVID S., MYERSSCOUGH, MARY R., BARRON, ANDREW B. “A Quantitative Model of Honey Bee Colony Population Dynamics (Modeling Honey Bee Colony Population Dynamics).” PLoS ONE, 2011.

KLECZKOWSKI, A., ELLIS C., GOULSON D., HANLEY N. “Ecological- economic modelling of interactions between wild and commercial bees and pesticide use.” Cornell University Library, 2015.

KOCH, K. “Wilde bijensoorten in een stedelijke omgeving: stad Antwerpen.” ANTenne, 2014.

KONVIB. Bijenteelt doorheen het jaar. n.d. (http://www.konvib.be/hoe-imkeren/hoe-imkeren-basiskennis/2609-bijenteel…).

KOSTER, A. “Tweede West- Vlaamsebijensymposium.” Naar een bijenvriendelijk landschap. Nederlandse Bijenhoudersvereniging, 2011 йил 11-oktober.

KURSGESAGT. The death of bees explained. n.d. www.nova.org.au/video/death-bees-explained.

L. BETTI, M., M. WAHL, L., ZAMIR, M. “Effects of Infection on Honey Bee Population Dynamics: A Model.” PLoS One, 2014.

LAGET, D. Determinatietabel voor solitaire bijen in aangeboden nestgelegenheden. Bertram, 2005.

MAYER, C., MICHEZ, D., CHYZY A., BREDAT E., JACQUEMART A-L. “The Abundance and Pollen Foraging Behaviour of Bumble Bees in Relation to Population Size of Whortleberry (Vaccinium uliginosum).” PLoS One 7(11), 2012.

MERCKX, T. Zijn de hommels de Honingbij liever kwijt dan rijk? Natuur.Focus, 2013.

MILIEUADVIESRAAD. Charter Bijenvriendelijke gemeente Beernem. Beernem, 2015.

MISSOTTEN, M. Sterfte onder bijenvolken: een natuur uit evenwicht. internet (http://www.bieenkorf.be/bijensterfte.pdf), n.d.

MO*. “Klimaatverandering slecht nieuw voor bijen.” MO*, 2014 йил 27-november.

NATSOPOULOU ME., McMAHON DP., DOUBLET V., BRYDEN J., PAXTON RJ. Interspecific competition in honey bee intracellular gut parasites is asymmetric and favours the spreadof an emerging infectious disease. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2015.

NATUURPUNT. “Wilde bijen in nood, hoe kan jij helpen?” Bijen in nood. n.d.

pdf. Van groene grasakker naar bontgekleurd bloemengrasland. n.d.

ROOBROECK, B. Cursus groenbeheer. Roeselare : Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2015- 2016.

—. “Cursus Groenbeleid.” Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2014.

SCHOTANUS, A. “Waar zijn zij gebleven?” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2009.

TOLLENAERS, W. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

TORNE-NOGUERA, A., RODRIGO, A., ARNAN, X., OSORIO, S., BARRIL-GRAELLS, H., CORREIA DA ROCHA-FILLO, L., BOSCH, J. “Determinants of Spatial Distribution in a Bee Community: Nesting Resources, Flower Resources, and Body Size.” PLoS One, 2014 йил 13-mei.

TORRES, J.D., RICOY, M.U., ROYBAL, S. “Modeling Honey Bee Populations.” PLoS One, 2015.

VAN DER STEEN, J. “Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen.” Wageningen: Plant Research International, 2015 йил januari.

VAN DER STEEN, S. Nosema- WAGENINGEN UR. n.d. http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinst….

VAN DERBEKEN, A. “Succes of ondergang van een bijenvolk.” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2014.

VAN HEEMERT, K. “Europees bijenproject: de genetische diversiteit van bijenvolken.” Bijenhouden, 2015.

VAN ROOIJ, S., GEERTSEMA, W., OPDAM, P., REEMER, M., SNEP, R., SPIJKER, J., STEINGROVER, E. “Een Bij- zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden.” Handreiking voor inrichting en beheer. Wageningen: Alterra Wageningen UR, 2014 йил augustus.

VERBOVEN, H. Pollinators and Pollination in Urban Environments. Thesis, Leuven: Leuven: KU Leuven. Faculteit bio-ingenieurswetenschappen, 2014.

VERDONCKT, P. “Boeren voor bijen.” Bijensymposium: Inagro vzw, 2011.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Brochure bijen en hommels in nood: tips voor een bijenvriendelijke tuin.” 2010.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Laat het zoemen met bloemen.” Sint- Andries, 2015.

VRANKEN, D. “Wilde bijen in openbaar groen.” Roeselare: Vives Bachelorproef Groenmanagement, 2011-2012.

W., TOLLENAERS. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

 

1      Bibliografie

ADRIAENS, T. Vormen sociale bijen die opgesteld staan in een natuurgebied een bedreiging voor solitiaire bijen. internet (https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/3735/Vormen-sociale-bijen-die-opgest…), n.d.

AHRNE, K., BENGTSSON, J., ELMQVIST, T. Bumble Bees (Bombus spp) along a Gradient of Increasing Urbanization. PLoS ONE, 2009.

CARETTE, J. Cursus Ecologie. Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 1, 2012- 2013.

COLPAERT, I. “Bijvriendelijk bermbeheer.” het milieucontract, 2014.

D'HAESELEER, J. “Zilverlinde nefast voor hommels.” Natuurpunt Studie, 2011 йил 5-juli.

D'HAESELEER, J. De invloed van verstedelijking op wilde bijengemeenschappen. Universiteit Gent: Faculteit Wetenschappen Opleiding Biologie, 2008- 2009.

ECOPEDIA. Minimum leefbare populatie. internet (http://www.ecopedia.be/997/encyclopedie/Minimum_leefbare_populatie), n.d.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. "Bijengezondheid; ook onze gezondheid": bijkomende acties. Brussel, 2013-2014.

FOLSCHWEILLER, M., LECOCQ, T., DUFRENE, M., RASMONT, P. Adaptation ot a changing world: How do wild bees cope wiht climate change. the BELBEES project, n.d.

FOUBERT, Olivier. bloemenweide. 2014- 2015. www.blijebijen.be/bloemenweide/.

FOUBERT, Olivier. “De blije bijen bloemenwijzer.” pdf, 2014- 2015.

FOUBERT, olivier. Informatie en inspiratie. 2016 йил 20-augustus. www.blijebijen.be/bijenvriendelijke- projectontwikkeling (accessed 2017 йил 13µ-januari).

FOUBERT, Olivier. Nestgelegenheid voor solitaire bijen. 2014- 2015. http://www.blijebijen.be/nestgelegenheidsolitairebijen/ (accessed 2017).

HEAF, D., PINTENS, L. Naar een duurzame bijenteelt. 2008.

HOLMGREN, D. Het wezen van permacultuur: een samenvatting van de concepten en principes uit 'Permaculture Principles en Pathways Beyond Sustainability. internet, pdf, sd.

honeybee. n.d. www.honeybee.be.

IMKERBOND, KONINKLIJKE VLAAMSE. Charter bijvriendelijke gemeente. 2015.

KHOURY, DAVID S., MYERSSCOUGH, MARY R., BARRON, ANDREW B. “A Quantitative Model of Honey Bee Colony Population Dynamics (Modeling Honey Bee Colony Population Dynamics).” PLoS ONE, 2011.

KLECZKOWSKI, A., ELLIS C., GOULSON D., HANLEY N. “Ecological- economic modelling of interactions between wild and commercial bees and pesticide use.” Cornell University Library, 2015.

KOCH, K. “Wilde bijensoorten in een stedelijke omgeving: stad Antwerpen.” ANTenne, 2014.

KONVIB. Bijenteelt doorheen het jaar. n.d. (http://www.konvib.be/hoe-imkeren/hoe-imkeren-basiskennis/2609-bijenteel…).

KOSTER, A. “Tweede West- Vlaamsebijensymposium.” Naar een bijenvriendelijk landschap. Nederlandse Bijenhoudersvereniging, 2011 йил 11-oktober.

KURSGESAGT. The death of bees explained. n.d. www.nova.org.au/video/death-bees-explained.

L. BETTI, M., M. WAHL, L., ZAMIR, M. “Effects of Infection on Honey Bee Population Dynamics: A Model.” PLoS One, 2014.

LAGET, D. Determinatietabel voor solitaire bijen in aangeboden nestgelegenheden. Bertram, 2005.

MAYER, C., MICHEZ, D., CHYZY A., BREDAT E., JACQUEMART A-L. “The Abundance and Pollen Foraging Behaviour of Bumble Bees in Relation to Population Size of Whortleberry (Vaccinium uliginosum).” PLoS One 7(11), 2012.

MERCKX, T. Zijn de hommels de Honingbij liever kwijt dan rijk? Natuur.Focus, 2013.

MILIEUADVIESRAAD. Charter Bijenvriendelijke gemeente Beernem. Beernem, 2015.

MISSOTTEN, M. Sterfte onder bijenvolken: een natuur uit evenwicht. internet (http://www.bieenkorf.be/bijensterfte.pdf), n.d.

MO*. “Klimaatverandering slecht nieuw voor bijen.” MO*, 2014 йил 27-november.

NATSOPOULOU ME., McMAHON DP., DOUBLET V., BRYDEN J., PAXTON RJ. Interspecific competition in honey bee intracellular gut parasites is asymmetric and favours the spreadof an emerging infectious disease. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2015.

NATUURPUNT. “Wilde bijen in nood, hoe kan jij helpen?” Bijen in nood. n.d.

pdf. Van groene grasakker naar bontgekleurd bloemengrasland. n.d.

ROOBROECK, B. Cursus groenbeheer. Roeselare : Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2015- 2016.

—. “Cursus Groenbeleid.” Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2014.

SCHOTANUS, A. “Waar zijn zij gebleven?” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2009.

TOLLENAERS, W. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

TORNE-NOGUERA, A., RODRIGO, A., ARNAN, X., OSORIO, S., BARRIL-GRAELLS, H., CORREIA DA ROCHA-FILLO, L., BOSCH, J. “Determinants of Spatial Distribution in a Bee Community: Nesting Resources, Flower Resources, and Body Size.” PLoS One, 2014 йил 13-mei.

TORRES, J.D., RICOY, M.U., ROYBAL, S. “Modeling Honey Bee Populations.” PLoS One, 2015.

VAN DER STEEN, J. “Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen.” Wageningen: Plant Research International, 2015 йил januari.

VAN DER STEEN, S. Nosema- WAGENINGEN UR. n.d. http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinst….

VAN DERBEKEN, A. “Succes of ondergang van een bijenvolk.” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2014.

VAN HEEMERT, K. “Europees bijenproject: de genetische diversiteit van bijenvolken.” Bijenhouden, 2015.

VAN ROOIJ, S., GEERTSEMA, W., OPDAM, P., REEMER, M., SNEP, R., SPIJKER, J., STEINGROVER, E. “Een Bij- zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden.” Handreiking voor inrichting en beheer. Wageningen: Alterra Wageningen UR, 2014 йил augustus.

VERBOVEN, H. Pollinators and Pollination in Urban Environments. Thesis, Leuven: Leuven: KU Leuven. Faculteit bio-ingenieurswetenschappen, 2014.

VERDONCKT, P. “Boeren voor bijen.” Bijensymposium: Inagro vzw, 2011.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Brochure bijen en hommels in nood: tips voor een bijenvriendelijke tuin.” 2010.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Laat het zoemen met bloemen.” Sint- Andries, 2015.

VRANKEN, D. “Wilde bijen in openbaar groen.” Roeselare: Vives Bachelorproef Groenmanagement, 2011-2012.

W., TOLLENAERS. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

 

1      Bibliografie

ADRIAENS, T. Vormen sociale bijen die opgesteld staan in een natuurgebied een bedreiging voor solitiaire bijen. internet (https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/3735/Vormen-sociale-bijen-die-opgest…), n.d.

AHRNE, K., BENGTSSON, J., ELMQVIST, T. Bumble Bees (Bombus spp) along a Gradient of Increasing Urbanization. PLoS ONE, 2009.

CARETTE, J. Cursus Ecologie. Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 1, 2012- 2013.

COLPAERT, I. “Bijvriendelijk bermbeheer.” het milieucontract, 2014.

D'HAESELEER, J. “Zilverlinde nefast voor hommels.” Natuurpunt Studie, 2011 йил 5-juli.

D'HAESELEER, J. De invloed van verstedelijking op wilde bijengemeenschappen. Universiteit Gent: Faculteit Wetenschappen Opleiding Biologie, 2008- 2009.

ECOPEDIA. Minimum leefbare populatie. internet (http://www.ecopedia.be/997/encyclopedie/Minimum_leefbare_populatie), n.d.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. "Bijengezondheid; ook onze gezondheid": bijkomende acties. Brussel, 2013-2014.

FOLSCHWEILLER, M., LECOCQ, T., DUFRENE, M., RASMONT, P. Adaptation ot a changing world: How do wild bees cope wiht climate change. the BELBEES project, n.d.

FOUBERT, Olivier. bloemenweide. 2014- 2015. www.blijebijen.be/bloemenweide/.

FOUBERT, Olivier. “De blije bijen bloemenwijzer.” pdf, 2014- 2015.

FOUBERT, olivier. Informatie en inspiratie. 2016 йил 20-augustus. www.blijebijen.be/bijenvriendelijke- projectontwikkeling (accessed 2017 йил 13µ-januari).

FOUBERT, Olivier. Nestgelegenheid voor solitaire bijen. 2014- 2015. http://www.blijebijen.be/nestgelegenheidsolitairebijen/ (accessed 2017).

HEAF, D., PINTENS, L. Naar een duurzame bijenteelt. 2008.

HOLMGREN, D. Het wezen van permacultuur: een samenvatting van de concepten en principes uit 'Permaculture Principles en Pathways Beyond Sustainability. internet, pdf, sd.

honeybee. n.d. www.honeybee.be.

IMKERBOND, KONINKLIJKE VLAAMSE. Charter bijvriendelijke gemeente. 2015.

KHOURY, DAVID S., MYERSSCOUGH, MARY R., BARRON, ANDREW B. “A Quantitative Model of Honey Bee Colony Population Dynamics (Modeling Honey Bee Colony Population Dynamics).” PLoS ONE, 2011.

KLECZKOWSKI, A., ELLIS C., GOULSON D., HANLEY N. “Ecological- economic modelling of interactions between wild and commercial bees and pesticide use.” Cornell University Library, 2015.

KOCH, K. “Wilde bijensoorten in een stedelijke omgeving: stad Antwerpen.” ANTenne, 2014.

KONVIB. Bijenteelt doorheen het jaar. n.d. (http://www.konvib.be/hoe-imkeren/hoe-imkeren-basiskennis/2609-bijenteel…).

KOSTER, A. “Tweede West- Vlaamsebijensymposium.” Naar een bijenvriendelijk landschap. Nederlandse Bijenhoudersvereniging, 2011 йил 11-oktober.

KURSGESAGT. The death of bees explained. n.d. www.nova.org.au/video/death-bees-explained.

L. BETTI, M., M. WAHL, L., ZAMIR, M. “Effects of Infection on Honey Bee Population Dynamics: A Model.” PLoS One, 2014.

LAGET, D. Determinatietabel voor solitaire bijen in aangeboden nestgelegenheden. Bertram, 2005.

MAYER, C., MICHEZ, D., CHYZY A., BREDAT E., JACQUEMART A-L. “The Abundance and Pollen Foraging Behaviour of Bumble Bees in Relation to Population Size of Whortleberry (Vaccinium uliginosum).” PLoS One 7(11), 2012.

MERCKX, T. Zijn de hommels de Honingbij liever kwijt dan rijk? Natuur.Focus, 2013.

MILIEUADVIESRAAD. Charter Bijenvriendelijke gemeente Beernem. Beernem, 2015.

MISSOTTEN, M. Sterfte onder bijenvolken: een natuur uit evenwicht. internet (http://www.bieenkorf.be/bijensterfte.pdf), n.d.

MO*. “Klimaatverandering slecht nieuw voor bijen.” MO*, 2014 йил 27-november.

NATSOPOULOU ME., McMAHON DP., DOUBLET V., BRYDEN J., PAXTON RJ. Interspecific competition in honey bee intracellular gut parasites is asymmetric and favours the spreadof an emerging infectious disease. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2015.

NATUURPUNT. “Wilde bijen in nood, hoe kan jij helpen?” Bijen in nood. n.d.

pdf. Van groene grasakker naar bontgekleurd bloemengrasland. n.d.

ROOBROECK, B. Cursus groenbeheer. Roeselare : Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2015- 2016.

—. “Cursus Groenbeleid.” Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2014.

SCHOTANUS, A. “Waar zijn zij gebleven?” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2009.

TOLLENAERS, W. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

TORNE-NOGUERA, A., RODRIGO, A., ARNAN, X., OSORIO, S., BARRIL-GRAELLS, H., CORREIA DA ROCHA-FILLO, L., BOSCH, J. “Determinants of Spatial Distribution in a Bee Community: Nesting Resources, Flower Resources, and Body Size.” PLoS One, 2014 йил 13-mei.

TORRES, J.D., RICOY, M.U., ROYBAL, S. “Modeling Honey Bee Populations.” PLoS One, 2015.

VAN DER STEEN, J. “Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen.” Wageningen: Plant Research International, 2015 йил januari.

VAN DER STEEN, S. Nosema- WAGENINGEN UR. n.d. http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinst….

VAN DERBEKEN, A. “Succes of ondergang van een bijenvolk.” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2014.

VAN HEEMERT, K. “Europees bijenproject: de genetische diversiteit van bijenvolken.” Bijenhouden, 2015.

VAN ROOIJ, S., GEERTSEMA, W., OPDAM, P., REEMER, M., SNEP, R., SPIJKER, J., STEINGROVER, E. “Een Bij- zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden.” Handreiking voor inrichting en beheer. Wageningen: Alterra Wageningen UR, 2014 йил augustus.

VERBOVEN, H. Pollinators and Pollination in Urban Environments. Thesis, Leuven: Leuven: KU Leuven. Faculteit bio-ingenieurswetenschappen, 2014.

VERDONCKT, P. “Boeren voor bijen.” Bijensymposium: Inagro vzw, 2011.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Brochure bijen en hommels in nood: tips voor een bijenvriendelijke tuin.” 2010.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Laat het zoemen met bloemen.” Sint- Andries, 2015.

VRANKEN, D. “Wilde bijen in openbaar groen.” Roeselare: Vives Bachelorproef Groenmanagement, 2011-2012.

W., TOLLENAERS. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

 

1      Bibliografie

ADRIAENS, T. Vormen sociale bijen die opgesteld staan in een natuurgebied een bedreiging voor solitiaire bijen. internet (https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/3735/Vormen-sociale-bijen-die-opgest…), n.d.

AHRNE, K., BENGTSSON, J., ELMQVIST, T. Bumble Bees (Bombus spp) along a Gradient of Increasing Urbanization. PLoS ONE, 2009.

CARETTE, J. Cursus Ecologie. Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 1, 2012- 2013.

COLPAERT, I. “Bijvriendelijk bermbeheer.” het milieucontract, 2014.

D'HAESELEER, J. “Zilverlinde nefast voor hommels.” Natuurpunt Studie, 2011 йил 5-juli.

D'HAESELEER, J. De invloed van verstedelijking op wilde bijengemeenschappen. Universiteit Gent: Faculteit Wetenschappen Opleiding Biologie, 2008- 2009.

ECOPEDIA. Minimum leefbare populatie. internet (http://www.ecopedia.be/997/encyclopedie/Minimum_leefbare_populatie), n.d.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. "Bijengezondheid; ook onze gezondheid": bijkomende acties. Brussel, 2013-2014.

FOLSCHWEILLER, M., LECOCQ, T., DUFRENE, M., RASMONT, P. Adaptation ot a changing world: How do wild bees cope wiht climate change. the BELBEES project, n.d.

FOUBERT, Olivier. bloemenweide. 2014- 2015. www.blijebijen.be/bloemenweide/.

FOUBERT, Olivier. “De blije bijen bloemenwijzer.” pdf, 2014- 2015.

FOUBERT, olivier. Informatie en inspiratie. 2016 йил 20-augustus. www.blijebijen.be/bijenvriendelijke- projectontwikkeling (accessed 2017 йил 13µ-januari).

FOUBERT, Olivier. Nestgelegenheid voor solitaire bijen. 2014- 2015. http://www.blijebijen.be/nestgelegenheidsolitairebijen/ (accessed 2017).

HEAF, D., PINTENS, L. Naar een duurzame bijenteelt. 2008.

HOLMGREN, D. Het wezen van permacultuur: een samenvatting van de concepten en principes uit 'Permaculture Principles en Pathways Beyond Sustainability. internet, pdf, sd.

honeybee. n.d. www.honeybee.be.

IMKERBOND, KONINKLIJKE VLAAMSE. Charter bijvriendelijke gemeente. 2015.

KHOURY, DAVID S., MYERSSCOUGH, MARY R., BARRON, ANDREW B. “A Quantitative Model of Honey Bee Colony Population Dynamics (Modeling Honey Bee Colony Population Dynamics).” PLoS ONE, 2011.

KLECZKOWSKI, A., ELLIS C., GOULSON D., HANLEY N. “Ecological- economic modelling of interactions between wild and commercial bees and pesticide use.” Cornell University Library, 2015.

KOCH, K. “Wilde bijensoorten in een stedelijke omgeving: stad Antwerpen.” ANTenne, 2014.

KONVIB. Bijenteelt doorheen het jaar. n.d. (http://www.konvib.be/hoe-imkeren/hoe-imkeren-basiskennis/2609-bijenteel…).

KOSTER, A. “Tweede West- Vlaamsebijensymposium.” Naar een bijenvriendelijk landschap. Nederlandse Bijenhoudersvereniging, 2011 йил 11-oktober.

KURSGESAGT. The death of bees explained. n.d. www.nova.org.au/video/death-bees-explained.

L. BETTI, M., M. WAHL, L., ZAMIR, M. “Effects of Infection on Honey Bee Population Dynamics: A Model.” PLoS One, 2014.

LAGET, D. Determinatietabel voor solitaire bijen in aangeboden nestgelegenheden. Bertram, 2005.

MAYER, C., MICHEZ, D., CHYZY A., BREDAT E., JACQUEMART A-L. “The Abundance and Pollen Foraging Behaviour of Bumble Bees in Relation to Population Size of Whortleberry (Vaccinium uliginosum).” PLoS One 7(11), 2012.

MERCKX, T. Zijn de hommels de Honingbij liever kwijt dan rijk? Natuur.Focus, 2013.

MILIEUADVIESRAAD. Charter Bijenvriendelijke gemeente Beernem. Beernem, 2015.

MISSOTTEN, M. Sterfte onder bijenvolken: een natuur uit evenwicht. internet (http://www.bieenkorf.be/bijensterfte.pdf), n.d.

MO*. “Klimaatverandering slecht nieuw voor bijen.” MO*, 2014 йил 27-november.

NATSOPOULOU ME., McMAHON DP., DOUBLET V., BRYDEN J., PAXTON RJ. Interspecific competition in honey bee intracellular gut parasites is asymmetric and favours the spreadof an emerging infectious disease. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2015.

NATUURPUNT. “Wilde bijen in nood, hoe kan jij helpen?” Bijen in nood. n.d.

pdf. Van groene grasakker naar bontgekleurd bloemengrasland. n.d.

ROOBROECK, B. Cursus groenbeheer. Roeselare : Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2015- 2016.

—. “Cursus Groenbeleid.” Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2014.

SCHOTANUS, A. “Waar zijn zij gebleven?” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2009.

TOLLENAERS, W. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

TORNE-NOGUERA, A., RODRIGO, A., ARNAN, X., OSORIO, S., BARRIL-GRAELLS, H., CORREIA DA ROCHA-FILLO, L., BOSCH, J. “Determinants of Spatial Distribution in a Bee Community: Nesting Resources, Flower Resources, and Body Size.” PLoS One, 2014 йил 13-mei.

TORRES, J.D., RICOY, M.U., ROYBAL, S. “Modeling Honey Bee Populations.” PLoS One, 2015.

VAN DER STEEN, J. “Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen.” Wageningen: Plant Research International, 2015 йил januari.

VAN DER STEEN, S. Nosema- WAGENINGEN UR. n.d. http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinst….

VAN DERBEKEN, A. “Succes of ondergang van een bijenvolk.” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2014.

VAN HEEMERT, K. “Europees bijenproject: de genetische diversiteit van bijenvolken.” Bijenhouden, 2015.

VAN ROOIJ, S., GEERTSEMA, W., OPDAM, P., REEMER, M., SNEP, R., SPIJKER, J., STEINGROVER, E. “Een Bij- zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden.” Handreiking voor inrichting en beheer. Wageningen: Alterra Wageningen UR, 2014 йил augustus.

VERBOVEN, H. Pollinators and Pollination in Urban Environments. Thesis, Leuven: Leuven: KU Leuven. Faculteit bio-ingenieurswetenschappen, 2014.

VERDONCKT, P. “Boeren voor bijen.” Bijensymposium: Inagro vzw, 2011.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Brochure bijen en hommels in nood: tips voor een bijenvriendelijke tuin.” 2010.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Laat het zoemen met bloemen.” Sint- Andries, 2015.

VRANKEN, D. “Wilde bijen in openbaar groen.” Roeselare: Vives Bachelorproef Groenmanagement, 2011-2012.

W., TOLLENAERS. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

 

1      Bibliografie

ADRIAENS, T. Vormen sociale bijen die opgesteld staan in een natuurgebied een bedreiging voor solitiaire bijen. internet (https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/3735/Vormen-sociale-bijen-die-opgest…), n.d.

AHRNE, K., BENGTSSON, J., ELMQVIST, T. Bumble Bees (Bombus spp) along a Gradient of Increasing Urbanization. PLoS ONE, 2009.

CARETTE, J. Cursus Ecologie. Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 1, 2012- 2013.

COLPAERT, I. “Bijvriendelijk bermbeheer.” het milieucontract, 2014.

D'HAESELEER, J. “Zilverlinde nefast voor hommels.” Natuurpunt Studie, 2011 йил 5-juli.

D'HAESELEER, J. De invloed van verstedelijking op wilde bijengemeenschappen. Universiteit Gent: Faculteit Wetenschappen Opleiding Biologie, 2008- 2009.

ECOPEDIA. Minimum leefbare populatie. internet (http://www.ecopedia.be/997/encyclopedie/Minimum_leefbare_populatie), n.d.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. "Bijengezondheid; ook onze gezondheid": bijkomende acties. Brussel, 2013-2014.

FOLSCHWEILLER, M., LECOCQ, T., DUFRENE, M., RASMONT, P. Adaptation ot a changing world: How do wild bees cope wiht climate change. the BELBEES project, n.d.

FOUBERT, Olivier. bloemenweide. 2014- 2015. www.blijebijen.be/bloemenweide/.

FOUBERT, Olivier. “De blije bijen bloemenwijzer.” pdf, 2014- 2015.

FOUBERT, olivier. Informatie en inspiratie. 2016 йил 20-augustus. www.blijebijen.be/bijenvriendelijke- projectontwikkeling (accessed 2017 йил 13µ-januari).

FOUBERT, Olivier. Nestgelegenheid voor solitaire bijen. 2014- 2015. http://www.blijebijen.be/nestgelegenheidsolitairebijen/ (accessed 2017).

HEAF, D., PINTENS, L. Naar een duurzame bijenteelt. 2008.

HOLMGREN, D. Het wezen van permacultuur: een samenvatting van de concepten en principes uit 'Permaculture Principles en Pathways Beyond Sustainability. internet, pdf, sd.

honeybee. n.d. www.honeybee.be.

IMKERBOND, KONINKLIJKE VLAAMSE. Charter bijvriendelijke gemeente. 2015.

KHOURY, DAVID S., MYERSSCOUGH, MARY R., BARRON, ANDREW B. “A Quantitative Model of Honey Bee Colony Population Dynamics (Modeling Honey Bee Colony Population Dynamics).” PLoS ONE, 2011.

KLECZKOWSKI, A., ELLIS C., GOULSON D., HANLEY N. “Ecological- economic modelling of interactions between wild and commercial bees and pesticide use.” Cornell University Library, 2015.

KOCH, K. “Wilde bijensoorten in een stedelijke omgeving: stad Antwerpen.” ANTenne, 2014.

KONVIB. Bijenteelt doorheen het jaar. n.d. (http://www.konvib.be/hoe-imkeren/hoe-imkeren-basiskennis/2609-bijenteel…).

KOSTER, A. “Tweede West- Vlaamsebijensymposium.” Naar een bijenvriendelijk landschap. Nederlandse Bijenhoudersvereniging, 2011 йил 11-oktober.

KURSGESAGT. The death of bees explained. n.d. www.nova.org.au/video/death-bees-explained.

L. BETTI, M., M. WAHL, L., ZAMIR, M. “Effects of Infection on Honey Bee Population Dynamics: A Model.” PLoS One, 2014.

LAGET, D. Determinatietabel voor solitaire bijen in aangeboden nestgelegenheden. Bertram, 2005.

MAYER, C., MICHEZ, D., CHYZY A., BREDAT E., JACQUEMART A-L. “The Abundance and Pollen Foraging Behaviour of Bumble Bees in Relation to Population Size of Whortleberry (Vaccinium uliginosum).” PLoS One 7(11), 2012.

MERCKX, T. Zijn de hommels de Honingbij liever kwijt dan rijk? Natuur.Focus, 2013.

MILIEUADVIESRAAD. Charter Bijenvriendelijke gemeente Beernem. Beernem, 2015.

MISSOTTEN, M. Sterfte onder bijenvolken: een natuur uit evenwicht. internet (http://www.bieenkorf.be/bijensterfte.pdf), n.d.

MO*. “Klimaatverandering slecht nieuw voor bijen.” MO*, 2014 йил 27-november.

NATSOPOULOU ME., McMAHON DP., DOUBLET V., BRYDEN J., PAXTON RJ. Interspecific competition in honey bee intracellular gut parasites is asymmetric and favours the spreadof an emerging infectious disease. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2015.

NATUURPUNT. “Wilde bijen in nood, hoe kan jij helpen?” Bijen in nood. n.d.

pdf. Van groene grasakker naar bontgekleurd bloemengrasland. n.d.

ROOBROECK, B. Cursus groenbeheer. Roeselare : Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2015- 2016.

—. “Cursus Groenbeleid.” Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2014.

SCHOTANUS, A. “Waar zijn zij gebleven?” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2009.

TOLLENAERS, W. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

TORNE-NOGUERA, A., RODRIGO, A., ARNAN, X., OSORIO, S., BARRIL-GRAELLS, H., CORREIA DA ROCHA-FILLO, L., BOSCH, J. “Determinants of Spatial Distribution in a Bee Community: Nesting Resources, Flower Resources, and Body Size.” PLoS One, 2014 йил 13-mei.

TORRES, J.D., RICOY, M.U., ROYBAL, S. “Modeling Honey Bee Populations.” PLoS One, 2015.

VAN DER STEEN, J. “Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen.” Wageningen: Plant Research International, 2015 йил januari.

VAN DER STEEN, S. Nosema- WAGENINGEN UR. n.d. http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinst….

VAN DERBEKEN, A. “Succes of ondergang van een bijenvolk.” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2014.

VAN HEEMERT, K. “Europees bijenproject: de genetische diversiteit van bijenvolken.” Bijenhouden, 2015.

VAN ROOIJ, S., GEERTSEMA, W., OPDAM, P., REEMER, M., SNEP, R., SPIJKER, J., STEINGROVER, E. “Een Bij- zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden.” Handreiking voor inrichting en beheer. Wageningen: Alterra Wageningen UR, 2014 йил augustus.

VERBOVEN, H. Pollinators and Pollination in Urban Environments. Thesis, Leuven: Leuven: KU Leuven. Faculteit bio-ingenieurswetenschappen, 2014.

VERDONCKT, P. “Boeren voor bijen.” Bijensymposium: Inagro vzw, 2011.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Brochure bijen en hommels in nood: tips voor een bijenvriendelijke tuin.” 2010.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Laat het zoemen met bloemen.” Sint- Andries, 2015.

VRANKEN, D. “Wilde bijen in openbaar groen.” Roeselare: Vives Bachelorproef Groenmanagement, 2011-2012.

W., TOLLENAERS. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

 

1      Bibliografie

ADRIAENS, T. Vormen sociale bijen die opgesteld staan in een natuurgebied een bedreiging voor solitiaire bijen. internet (https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/3735/Vormen-sociale-bijen-die-opgest…), n.d.

AHRNE, K., BENGTSSON, J., ELMQVIST, T. Bumble Bees (Bombus spp) along a Gradient of Increasing Urbanization. PLoS ONE, 2009.

CARETTE, J. Cursus Ecologie. Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 1, 2012- 2013.

COLPAERT, I. “Bijvriendelijk bermbeheer.” het milieucontract, 2014.

D'HAESELEER, J. “Zilverlinde nefast voor hommels.” Natuurpunt Studie, 2011 йил 5-juli.

D'HAESELEER, J. De invloed van verstedelijking op wilde bijengemeenschappen. Universiteit Gent: Faculteit Wetenschappen Opleiding Biologie, 2008- 2009.

ECOPEDIA. Minimum leefbare populatie. internet (http://www.ecopedia.be/997/encyclopedie/Minimum_leefbare_populatie), n.d.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. "Bijengezondheid; ook onze gezondheid": bijkomende acties. Brussel, 2013-2014.

FOLSCHWEILLER, M., LECOCQ, T., DUFRENE, M., RASMONT, P. Adaptation ot a changing world: How do wild bees cope wiht climate change. the BELBEES project, n.d.

FOUBERT, Olivier. bloemenweide. 2014- 2015. www.blijebijen.be/bloemenweide/.

FOUBERT, Olivier. “De blije bijen bloemenwijzer.” pdf, 2014- 2015.

FOUBERT, olivier. Informatie en inspiratie. 2016 йил 20-augustus. www.blijebijen.be/bijenvriendelijke- projectontwikkeling (accessed 2017 йил 13µ-januari).

FOUBERT, Olivier. Nestgelegenheid voor solitaire bijen. 2014- 2015. http://www.blijebijen.be/nestgelegenheidsolitairebijen/ (accessed 2017).

HEAF, D., PINTENS, L. Naar een duurzame bijenteelt. 2008.

HOLMGREN, D. Het wezen van permacultuur: een samenvatting van de concepten en principes uit 'Permaculture Principles en Pathways Beyond Sustainability. internet, pdf, sd.

honeybee. n.d. www.honeybee.be.

IMKERBOND, KONINKLIJKE VLAAMSE. Charter bijvriendelijke gemeente. 2015.

KHOURY, DAVID S., MYERSSCOUGH, MARY R., BARRON, ANDREW B. “A Quantitative Model of Honey Bee Colony Population Dynamics (Modeling Honey Bee Colony Population Dynamics).” PLoS ONE, 2011.

KLECZKOWSKI, A., ELLIS C., GOULSON D., HANLEY N. “Ecological- economic modelling of interactions between wild and commercial bees and pesticide use.” Cornell University Library, 2015.

KOCH, K. “Wilde bijensoorten in een stedelijke omgeving: stad Antwerpen.” ANTenne, 2014.

KONVIB. Bijenteelt doorheen het jaar. n.d. (http://www.konvib.be/hoe-imkeren/hoe-imkeren-basiskennis/2609-bijenteel…).

KOSTER, A. “Tweede West- Vlaamsebijensymposium.” Naar een bijenvriendelijk landschap. Nederlandse Bijenhoudersvereniging, 2011 йил 11-oktober.

KURSGESAGT. The death of bees explained. n.d. www.nova.org.au/video/death-bees-explained.

L. BETTI, M., M. WAHL, L., ZAMIR, M. “Effects of Infection on Honey Bee Population Dynamics: A Model.” PLoS One, 2014.

LAGET, D. Determinatietabel voor solitaire bijen in aangeboden nestgelegenheden. Bertram, 2005.

MAYER, C., MICHEZ, D., CHYZY A., BREDAT E., JACQUEMART A-L. “The Abundance and Pollen Foraging Behaviour of Bumble Bees in Relation to Population Size of Whortleberry (Vaccinium uliginosum).” PLoS One 7(11), 2012.

MERCKX, T. Zijn de hommels de Honingbij liever kwijt dan rijk? Natuur.Focus, 2013.

MILIEUADVIESRAAD. Charter Bijenvriendelijke gemeente Beernem. Beernem, 2015.

MISSOTTEN, M. Sterfte onder bijenvolken: een natuur uit evenwicht. internet (http://www.bieenkorf.be/bijensterfte.pdf), n.d.

MO*. “Klimaatverandering slecht nieuw voor bijen.” MO*, 2014 йил 27-november.

NATSOPOULOU ME., McMAHON DP., DOUBLET V., BRYDEN J., PAXTON RJ. Interspecific competition in honey bee intracellular gut parasites is asymmetric and favours the spreadof an emerging infectious disease. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2015.

NATUURPUNT. “Wilde bijen in nood, hoe kan jij helpen?” Bijen in nood. n.d.

pdf. Van groene grasakker naar bontgekleurd bloemengrasland. n.d.

ROOBROECK, B. Cursus groenbeheer. Roeselare : Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2015- 2016.

—. “Cursus Groenbeleid.” Roeselare: Vives Bachelor Groenmanagement 4, 2014.

SCHOTANUS, A. “Waar zijn zij gebleven?” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2009.

TOLLENAERS, W. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

TORNE-NOGUERA, A., RODRIGO, A., ARNAN, X., OSORIO, S., BARRIL-GRAELLS, H., CORREIA DA ROCHA-FILLO, L., BOSCH, J. “Determinants of Spatial Distribution in a Bee Community: Nesting Resources, Flower Resources, and Body Size.” PLoS One, 2014 йил 13-mei.

TORRES, J.D., RICOY, M.U., ROYBAL, S. “Modeling Honey Bee Populations.” PLoS One, 2015.

VAN DER STEEN, J. “Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen.” Wageningen: Plant Research International, 2015 йил januari.

VAN DER STEEN, S. Nosema- WAGENINGEN UR. n.d. http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinst….

VAN DERBEKEN, A. “Succes of ondergang van een bijenvolk.” Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, 2014.

VAN HEEMERT, K. “Europees bijenproject: de genetische diversiteit van bijenvolken.” Bijenhouden, 2015.

VAN ROOIJ, S., GEERTSEMA, W., OPDAM, P., REEMER, M., SNEP, R., SPIJKER, J., STEINGROVER, E. “Een Bij- zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden.” Handreiking voor inrichting en beheer. Wageningen: Alterra Wageningen UR, 2014 йил augustus.

VERBOVEN, H. Pollinators and Pollination in Urban Environments. Thesis, Leuven: Leuven: KU Leuven. Faculteit bio-ingenieurswetenschappen, 2014.

VERDONCKT, P. “Boeren voor bijen.” Bijensymposium: Inagro vzw, 2011.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Brochure bijen en hommels in nood: tips voor een bijenvriendelijke tuin.” 2010.

VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-. “Laat het zoemen met bloemen.” Sint- Andries, 2015.

VRANKEN, D. “Wilde bijen in openbaar groen.” Roeselare: Vives Bachelorproef Groenmanagement, 2011-2012.

W., TOLLENAERS. Diversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen; Invloed van bijvriendelijk beheer. Katholieke Hogeschool Kempen, 2012.

 

Download scriptie (6.39 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Bregt Roobroeck