Onzeker over de toekomst van uw job of liever direct werkloos?

Anna Katharina
Schopf

In ons land zijn ongeveer 400.000 mensen werkloos. Bovendien zijn er meer dan 700.000 werkende Belgen die onzeker zijn over het voortbestaan van hun job, jobonzekeren genoemd. De vraag die hierbij opkomt, is wiens welzijn en gezondheid meer is aangetast; dat van de werklozen of dat van de jobonzekeren.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat zowel werkloosheid als jobonzekerheid negatieve gevolgen kunnen hebben. Maar er is geen duidelijkheid over welke van de twee kwalen erger is. Een recent onderzoek heeft daarom onderzocht of en in hoeverre het welzijn en de gezondheid van werklozen en jobonzekeren verschillen: eist werkloosheid een zwaardere tol dan jobonzekerheid? Is het net andersom? Of zijn beide fenomenen even problematisch?

Uitgaande van oudere bevragingen van jobonzekeren en werklozen lijkt het alsof werklozen het over het algemeen ofwel even erg ofwel net iets slechter hebben dan jobonzekeren. Uit een enquête die specifiek in Vlaanderen werd uitgevoerd, blijkt iets gelijkaardigs, hoewel in sommige opzichten jobonzekeren zelfs erger getroffen lijken te zijn.

Veel hangt ervan af wat men als “gezond” of “welzijnd” beschouwt.

Zo zijn werklozen – niet zo verassend – doorgaans minder tevreden met hun inkomen en levensstandaard dan jobonzekeren. Maar ze zijn ook in het algemeen minder tevreden met hun leven. Dit terwijl jobonzekeren minder tevreden zijn met de tijd die ze hebben om te doen wat gedaan moet worden. Dit is wellicht intuïtief begrijpelijk gezien de extra tijd die werklozen hebben. Bovendien – en dat is heel interessant – maken jobonzekeren zich meer zorgen over de toekomst dan werklozen.

Op een aantal aspecten zijn er geen verschillen tussen de twee groepen. Jobonzekeren lijken even veel mentale klachten, zoals angst of depressie, te hebben dan werklozen. Ook hun gezondheid lijkt nauwelijks beter te zijn. Bovendien zijn er geen verschillen met betrekking tot de tevredenheid met de omgeving waar men woont, met contacten met vrienden, buren of familie of ermee wat men in zijn vrije tijd doet. Tot slot lijken jobonzekeren en werklozen zich evenveel zorgen te maken over de eigen gezondheid, over geldzaken en over de veiligheid.

Ook wie u bent speelt een rol.

Onder andere uit welk land men komt, wanneer men bevraagd wordt en hoe lang men reeds jobonzeker of werkloos is, heeft een invloed op hoe nadelig jobonzekerheid en werkloosheid voor een persoon zijn. Bovendien reageren mannen anders dan vrouwen, ouderen anders dan jongeren en hoogopgeleiden anders dan laagopgeleiden. Het kan dus zijn dat voor de ene werkloosheid ergere gevolgen heeft, en voor de andere jobonzekerheid.

Wat betekent dit nu voor de praktijk?

Jobonzekeren hebben vaak een even lage gezondheid en een even laag welzijn dan werklozen. Zowel werkloosheid als jobonzekerheid dienen dus vermeden of gereduceerd te worden. Ook de negatieve gevolgen moeten gereduceerd of opgevangen worden. Eén mogelijkheid om aan de situatie te werken is door middel van trainingen. Deze kunnen zowel voor jobonzekeren en werklozen voordelig zijn, als voor de brede bevolking die werkloos of jobonzeker dreigt te worden.

Samengevat is het belangrijk om zowel werkloosheid als jobonzekerheid tegen te gaan omdat beiden even erge gevolgen kunnen hebben. Zou u kunnen kiezen tussen de twee? Uiteindelijk blijft het kiezen tussen de pest en de cholera.

Bibliografie

 ADDIN EN.REFLIST Amick, B. C., McDonough, P., Chang, H., Rogers, W. H., Pieper, C. F., & Duncan, G. (2002). Relationship between all-cause mortality and cumulative working life course psychosocial and physical exposures in the United States labor market from 1968 to 1992. Psychosomatic Medicine, 64(3).

Arnetz, B. B., Brenner, S.-O., Hjelm, R., Levi, L., & Petterson, I.-L. (1988). Stress reactions in relation to threat of job loss and actual unemployment: physiological, psychological and economic effects of job loss and unemployment: National Institute for Psychosocial Factors and Health [Statens institut för psykosocial miljömedicin].

Arnetz, B. B., Brenner, S. O., Levi, L., Hjelm, R., Petterson, I. L., Wasserman, J., . . . Vigas, M. (1991). Neuroendocine and Immunological Effects of Unemployment and Job Insecurity. Psychotherapy and Psychosomatics, 55(2-4), 76-80.

Barnes, M., Mansour, A., Tomaszewski, W., & Oroyemi, P. (2009). Social impacts of recession: The impact of job loss and job insecurity on social disadvantage. National Centre for Social Research, 39, 1-25.

Berth, H., Förster, P., Balck, F., Brähler, E., & Stöbel-Richter, Y. (2008). Arbeitslosigkeitserfahrungen, Arbeitsplatzunsicherheit und der Bedarf an psychosozialer Versorgung [Unemployment, job insecurity and the need for psychosocial support]. Gesundheitswesen, 70(5), 289-294. doi:10.1055/s-2008-1065363

Berth, H., Förster, P., & Brähler, E. (2003). Gesundheitsfolgen von Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzunsicherheit bei jungen Erwachsenen [Unemployment, job insecurity and their consequences for health in a sample of young adults]. Gesundheitswesen, 65(10), 555-560.

Berth, H., Förster, P., & Brähler, E. (2005). Arbeitslosigkeit, Arbeitsplatzunsicherheit und Lebenszufriedenheit: Ergebnisse einer Studie bei jungen Erwachsenen in den neuen Bundesländern [Unemployment, job insecurity and life satisfaction: results of a study with young adults in the new German states]. Sozial-Und Praventivmedizin, 50(6), 361-369. doi:10.1007/s00038-005-3166-7

Broom, D. H., D'Souza, R. M., Strazdins, L., Butterworth, P., Parslow, R., & Rodgers, B. (2006). The lesser evil: Bad jobs or unemployment? A survey of mid-aged Australians. Social Science & Medicine, 63(3), 575-586. doi:10.1016/j.socscimed.2006.02.003

Buffel, V., Dereuddre, R., & Bracke, P. (2015). Medicalization of the Uncertainty? An Empirical Study of the Relationships between Unemployment or Job Insecurity, Professional Care Seeking, and the Consumption of Antidepressants. European Sociological Review, 31(4), 446-459. doi:10.1093/esr/jcv004

Burchell, B. (1994). The Effects of Labour Market Position, Job Insecurity, and Unemployment on Psychological Health. In D. Gallie, C. Marsh, & C. Vogler (Eds.), Social Change and the Experience of Unemployment (pp. 188-212). Oxford, England: Oxford University Press.

Burchell, B. (2011). A Temporal Comparison of the Effects of Unemployment and Job Insecurity on Wellbeing. Sociological Research Online, 16(1), 13. doi:10.5153/sro.2277

Burgard, S. A., Brand, J. E., & House, J. S. (2009). Perceived job insecurity and worker health in the United States. Social Science & Medicine, 69(5), 777-785. doi:10.1016/j.socscimed.2009.06.029

Büssing, A. (1987). Arbeitsplatzunsicherheit und Antizipation von Arbeitslosigkeit als Stadien des Arbeitslosigkeitsprozesses. Soziale Welt, 309-329.

Carton, A., Bral, L., & Pickery, J. (2017). Achtergrond en valorisatie van 20 jaar SCV-survey. In A. Carton, J. Pickery, & D. Verlet (Eds.), 20 jaar peilen in Vlaanderen! : De survey 'Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen' (pp. 9-31): Departement Kanselarij en Bestuur. Studiedienst Vlaamse Regering. Retrieved from regionalestatistieken.vlaanderen.be.

Cheng, G. H. L., & Chan, D. K. S. (2008). Who suffers more from job insecurity? A meta-analytic review. Applied Psychology-an International Review-Psychologie Appliquee-Revue Internationale, 57(2), 272-303. doi:10.1111/j.1464-0597.2007.00312.x

Clark, A. E. (2003). Unemployment as a Social Norm: Psychological Evidence from Panel Data. Journal of Labor Economics, 21(2), 323-351. doi:10.1086/345560

Clark, A. E., Knabe, A., & Rätzel, S. (2010). Boon or bane? Others' unemployment, well-being and job insecurity. Labour Economics, 17(1), 52-61. doi:10.1016/j.labeco.2009.05.007

Cobb, S., & Kasl, S. V. (1977). Termination: the consequences of job loss. Cincinnati: Cincinnati: US Department of health, education, and welfare.

Cole, M. (2008). Sociology contra government? The contest for the meaning of unemployment in UK policy debates. Work, Employment and Society, 22(1), 27-43. doi:10.1177/0950017007087415

De Cuyper, N., Bernhard‐Oettel, C., Berntson, E., De Witte, H., & Alarco, B. (2008). Employability and Employees' Well‐Being: Mediation by Job Insecurity. Applied Psychology, 57(3), 488-509. doi:10.1111/j.1464-0597.2008.00332.x

De Cuyper, N., & De Witte, H. (2006). The impact of job insecurity and contract type on attitudes, well‐being and behavioural reports: A psychological contract perspective. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79(3), 395-409. doi:10.1348/096317905X53660

De Witte, H. (1993). Gevolgen van langdurige werkloosheid voor het psychisch welzijn: overzicht van de onderzoeksliteratuur. Psychologica Belgica, 33(1), 1-35.

De Witte, H. (1994). ('t Is geen) leven zonder werk: Een overzicht van recente literatuur over de psychische gevolgen van werkloosheid. Welzijnsgids, 12, 1-23.

De Witte, H. (1999). Job insecurity and psychological well-being: Review of the literature and exploration of some unresolved issues. European Journal of work and Organizational psychology, 8(2), 155-177.

De Witte, H. (2005). Job insecurity: Review of the international literature on definitions, prevalence, antecedents and consequences. 31(4), 1-6. doi:10.4102/sajip.v31i4.200

De Witte, H. (2006). Onzeker over de toekomst van je baan: Een groeiend maatschappelijk fenomeen. Peilen naar oorzaken, gevolgen en oplossingen.

De Witte, H., Pienaar, J., & De Cuyper, N. (2016). Review of 30 Years of Longitudinal Studies on the Association Between Job Insecurity and Health and Well‐Being: Is There Causal Evidence? Australian Psychologist, 51(1), 18-31. doi:10.1111/ap.12176

De Witte, H., Vander Elst, T., & De Cuyper, N. (2013). Baanonzekerheid. In W. Schaufeli & A. Bakker (Eds.), Psychologie van Arbeid en Gezondheid (3e druk ed.). Houten, Nederland: Bohn Stafleu Van Loghum.

Eurofound. (2016). Data visualisation: Sixth European Working Conditions Survey 2015. Retrieved from https://www.eurofound.europa.eu/surveys/data-visualisation/sixth-europe…

European Commission. (2007). Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Retrieved from http://www.ine.otoe.gr/Upl/pdf/flexicurity_en.pdf.

Eurostat. (2017). Unemployment by sex and age - monthly average. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database

Ferrie, J. E. (1997). Labour market status, insecurity and health. Journal of health psychology, 2(3), 373-397. doi:10.1177/135910539700200307

Ferrie, J. E., Martikainen, P., Shipley, M. J., Marmot, M. G., Stansfeld, S. A., & Smith, G. D. (2001). Employment status and health after privatisation in white collar civil servants: prospective cohort study. British Medical Journal, 322(7287), 647-651. doi:10.1136/bmj.322.7287.647

Finch, H. (2005). Comparison of the Performance of Nonparametric and Parametric MANOVA Test Statistics when Assumptions Are Violated. Methodology: European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences, 1(1), 27-38. doi:10.1027/1614-1881.1.1.27

Flint, E., Bartley, M., Shelton, N., & Sacker, A. (2013). Do labour market status transitions predict changes in psychological well-being? Journal of Epidemiology and Community Health, 67(9), 796-802. doi:10.1136/jech-2013-202425

Flint, E., Shelton, N., Bartley, M., & Sacker, A. (2013). Do local unemployment rates modify the effect of individual labour market status on psychological distress? Health & Place, 23, 1-8. doi:10.1016/j.healthplace.2013.04.004

Fritz, C. O., Morris, P. E., & Richler, J. J. (2012). Effect Size Estimates: Current Use, Calculations, and Interpretation. Journal of Experimental Psychology: General, 141(1), 2-18. doi:10.1037/a0024338

Fryer, D. (1986). Employment deprivation and personal agency during unemployment: A critical discussion of Jahoda's explanation of the psychological effects of unemployment.

Fryer, D. (1995). Agency restriction. In N. Nicholson (Ed.), The Blackwell encyclopedic dictionary of organizational behavior (pp. 12). Oxford, England: Blackwell.

Fryer, D., & Payne, R. (1984). Proactive behaviour in unemployment: Findings and implications. Leisure studies, 3(3), 273-295.

Geishecker, I. (2010). Perceived Job Insecurity and Well-Being Revisited: Towards Conceptual Clarity. SOEPpapers. Retrieved from SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research at DIW Berlin website: http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.353976.de/diw_sp0…

Geishecker, I. (2012). Simultaneity bias in the analysis of perceived job insecurity and subjective well-being. Economics Letters, 116(3), 319-321. doi:10.1016/j.econlet.2012.03.018

Goh, J., Pfeffer, J., & Zenios, S. A. (2016). The Relationship Between Workplace Stressors and Mortality and Health Costs in the United States. Management Science, 62(2), 608-628. doi:10.1287/mnsc.2014.2115

Green, F. (2009). Job insecurity, employability, unemployment and well-being. Retrieved from http://hdl.handle.net/10419/50570

Green, F. (2011). Unpacking the misery multiplier: How employability modifies the impacts of unemployment and job insecurity on life satisfaction and mental health. Journal of Health Economics, 30(2), 265-276. doi:10.1016/j.jhealeco.2010.12.005

Green, S., Higgins, J. P., Alderson, P., Clarke, M., Mulrow, C. D., Oxman, & D, A. (2011). Introduction. In J. P. T. Higgins & S. Green (Eds.), Cochrane handbook for systematic reviews of interventions (Vol. 5.1.0): The Cochrane Collaboration. Retrieved from http://handbook.cochrane.org/.

Griep, Y., Kinnunen, U., Natti, J., De Cuyper, N., Mauno, S., Mäkikangas, A., & De Witte, H. (2016). The effects of unemployment and perceived job insecurity: a comparison of their association with psychological and somatic complaints, self-rated health and life satisfaction. International Archives of Occupational and Environmental Health, 89(1), 147-162. doi:10.1007/s00420-015-1059-5

Halvorsen, K. (1998). Impact of re-employment on psychological distress among long-term unemployed. Acta Sociologica, 41(3), 227-242.

Hardering, F., & Bergheim, S. (2011). Sicherheit macht zufrieden: Wie Verunsicherung die Zufriedenheit mit der Arbeit beeinträchtigt. Retrieved from Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt: https://fortschrittszentrum.de/dokumente/2011-09_Sicherheit_macht_zufri…

Henkel, D. (2011). Unemployment and substance use: a review of the literature (1990-2010). Current drug abuse reviews, 4(1), 4-27.

Hipp, L. (2016). Insecure times? Workers' perceived job and labor market security in 23 OECD countries. Social science research, 60, 1-14. doi:10.1016/j.ssresearch.2016.04.004

Hobföll, S. E. (1989). Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress. American Psychologist, 44(3), 513-524. doi:10.1037/0003-066x.44.3.513

Huikari, S., & Korhonen, M. (2016). The Impact of Unemployment on Well-Being: Evidence from the Regional Level Suicide Data in Finland. Social Indicators Research, 128(3), 1103-1119. doi:10.1007/s11205-015-1071-x

Jahoda, M. (1981). Work, employment, and unemployment: Values, theories, and approaches in social research. American Psychologist, 36(2), 184-191. doi:10.1037/0003-066X.36.2.184

Jahoda, M. (1995). Manifest and latent functions. In N. Nicholson (Ed.), The Blackwell encyclopedic dictionary of organizational behavior (pp. 317-318). Oxford, England: Blackwell.

Jex, S. M., & Crossley, C. D. (2005). Organizational consequences. In J. Barling, E. K. Kelloway, & M. R. Frone (Eds.), Handbook of work stress (pp. 575-599). Thousand

Oaks, CA: Sage publications.

Joelson, L., & Wahlquist, L. (1987). The psychological meaning of job insecurity and job loss: Results of a longitudinal study. Social Science & Medicine, 25(2), 179-182. doi:10.1016/0277-9536(87)90386-8

Kaltenbach, H.-M. (2012). A Concise Guide to Statistics. Berlin, Heidelberg: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint Springer.

Kim, T. J., & von dem Knesebeck, O. (2015). Is an insecure job better for health than having no job at all? A systematic review of studies investigating the health-related risks of both job insecurity and unemployment. Bmc Public Health, 15, 9. doi:10.1186/s12889-015-2313-1

Kim, T. J., & von dem Knesebeck, O. (2016). Perceived job insecurity, unemployment and depressive symptoms: a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. International Archives of Occupational and Environmental Health, 89(4), 561-573. doi:10.1007/s00420-015-1107-1

Knabe, A., & Rätzel, S. (2010). Better an insecure job than no job at all? Unemployment, job insecurity and subjective wellbeing. Economics Bulletin, 30(3), 2486-2494.

Knabe, A., & Rätzel, S. (2011). Scarring or Scaring? The Psychological Impact of Past Unemployment and Future Unemployment Risk. Economica, 78(310), 283-293. doi:10.1111/j.1468-0335.2009.00816.x

Koen, J., Klehe, U. C., Van Vianen, A. E. M., Zikic, J., & Nauta, A. (2010). Job-Search Strategies and Reemployment Quality: The Impact of Career Adaptability. Journal of Vocational Behavior, 77(1), 126-139. doi:10.1016/j.jvb.2010.02.004

Kroll, L. E., & Lampert, T. (2012). Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung und Gesundheit. GBE kompakt, 3(1). Retrieved from Robert Koch-Institut website:

Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York (N.Y.): New York (N.Y.) : MacGraw-Hill.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: New York : Springer.

Leana, C., & Feldman, D. (1995). Finding new jobs after a plant closing: antecedents and outcomes of the occurrence and quality of reemployment. Human relations, 48(12), 1381-1401.

Levenstein, S., Smith, M. W., & Kaplan, G. A. (2001). Psychosocial predictors of hypertension in men and women. Archives of Internal Medicine, 161(10), 1341-1346. doi:10.1001/archinte.161.10.1341

Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gotzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., . . . Moher, D. (2009). The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration. Annals of Internal Medicine, 151(4), W65-W94. doi:10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00136

Maggiori, C., Johnston, C. S., Krings, F., Massoudi, K., & Rossier, J. (2013). The role of career adaptability and work conditions on general and professional well-being. Journal of Vocational Behavior, 83(3), 437-449. doi:10.1016/j.jvb.2013.07.001

Mandal, B., Ayyagari, P., & Gallo, W. T. (2011). Job loss and depression: The role of subjective expectations. Social Science & Medicine, 72(4), 576-583. doi:10.1016/j.socscimed.2010.11.014

Marchand, A., Drapeau, A., & Beaulieu-Prevost, D. (2012). Psychological distress in Canada: The role of employment and reasons of non-employment. International Journal of Social Psychiatry, 58(6), 596-604. doi:10.1177/0020764011418404

Maxwell, S. E., & Delaney, H. D. (2004). Designing experiments and analyzing data : a model comparison perspective (2nd ed. ed.). Mahwah: Mahwah : Erlbaum.

McKee-Ryan, F. M., Song, Z., Wanberg, C. R., & Kinicki, A. J. (2015). Psychological and Physical Well- Being During Unemployment: A Meta- Analytic Study. Journal of Applied Psychology, 90(1), 53-76. doi:10.1037/0021-9010.90.1.53

Mental Health. (1995). In N. Nicholson (Ed.), The Blackwell encyclopedic dictionary of organizational behavior (pp. 321-323). Oxford, England: Blackwell.

Mewes, R., Rief, W., Martin, A., Glaesmer, H., & Brähler, E. (2013). Arbeitsplatzunsicherheit vs. Arbeitslosigkeit: Trotz der Unterschiede im sozioökonomischen Status sind die Auswirkungen auf psychische Gesundheit und Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen ähnlich [Job Insecurity versus Unemployment: Unequal in Socioeconomic Status but Comparable Detrimental Effects on Mental Health and Health Care Utilization]. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie, 63(3-4), 138-144. doi:10.1055/s-0032-1332981

Milner, A., Kavanagh, A., Krnjacki, L., Bentley, R., & Lamontagne, A. D. (2014). Area- Level Unemployment and Perceived Job Insecurity: Evidence from a Longitudinal Survey Conducted in the Australian Working- Age Population. Annals Of Occupational Hygiene, 58(2), 171-181. doi:10.1093/annhyg/met066

Mäkikangas, A., Hyvönen, K., Leskinen, E., Kinnunen, U., & Feldt, T. (2011). A person-centred approach to investigate the development trajectories of job-related affective well-being: A 10-year follow-up study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 84(2), 327-346. doi:10.1111/j.2044-8325.2011.02025.x

Nimon, K. F. (2012). Statistical Assumptions of Substantive Analyses across the General Linear Model: A Mini-Review. Frontiers in Psychology, 3, 71-75. doi:10.3389/fpsyg.2012.00322

Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N. L. (2004). Post hoc power: A concept whose time has come. Understanding statistics, 3(4), 201-230.

Otterbach, S., & Sousa-Poza, A. (2016). Job insecurity, employability and health: an analysis for Germany across generations. Applied Economics, 48(14), 1303-1316. doi:10.1080/00036846.2015.1100248

Otto, K., & Dalbert, C. (2013). Are insecure jobs as bad for mental health and occupational commitment as unemployment? Equal threat or downward spiral. Psihološka obzorja/Horizons of Psychology, 22, 27-38.

Ouweneel, E., Schaufeli, W., & Le Blanc, P. (2009). Van preventie naar amplitie: Interventies voor optimaal functioneren. Gedrag en Organisatie, 22(2), 118-135.

Parent-Thirion, A., Biletta, I., Cabrita, J., Vargas, O., Vermeylen, G., Wilcynska, A., & Wilkens, M. (2016). Sixth European Working Conditions Survey - Overview Report. Retrieved from Publications Office of the European Union, Luxembourg:

Paul, K., & Moser, K. (2009). Unemployment impairs mental health: Meta-analyses. Journal of Vocational Behavior, 74(3), 264-282. doi:10.1016/j.jvb.2009.01.001

Perlman, F., & Bobak, M. (2009). Assessing the Contribution of Unstable Employment to Mortality in Posttransition Russia: Prospective Individual-Level Analyses From the Russian Longitudinal Monitoring Survey. American Journal of Public Health, 99(10), 1818-1825. doi:10.2105/ajph.2008.154815

Peterson, R. A. (1994). A meta-analysis of Cronbach's coefficient alpha. Journal of consumer research, 21(2), 381-391.

Robert Koch-Institut. (2017). Aufgaben und gesetzliche Grundlagen. Retrieved from http://www.rki.de/DE/Content/Institut/Aufgaben/aufgaben_node.html

Roelfs, D. J., Shor, E., Davidson, K. W., & Schwartz, J. E. (2011). Losing life and livelihood: A systematic review and meta-analysis of unemployment and all-cause mortality. Social Science & Medicine, 72(6), 840-854. doi:10.1016/j.socscimed.2011.01.005

Rosenblatt, Z., & Ruvio, A. (1996). A test of a multidimensional model of job insecurity: The case of Israeli teachers. Journal Of Organizational Behavior, 17, 587-605.

Roskies, E., Louis‐Guerin, C., & Fournier, C. (1993). Coping with job insecurity: How does personality make a difference? Journal of organizational behavior, 14(7), 617-630.

Rueda, S., Smith, P., Bekele, T., O'Brien, K., Husbands, W., Li, A., . . . Team, E. S. (2015). Is any job better than no job? Labor market experiences and depressive symptoms in people living with HIV. Aids Care-Psychological and Socio-Medical Aspects of Aids/Hiv, 27(7), 907-915. doi:10.1080/09540121.2015.1015479

Rugulies, R., Thielen, K., Nygaard, E., & Diderichsen, F. (2010). Job insecurity and the use of antidepressant medication among Danish employees with and without a history of prolonged unemployment: a 3.5-year follow-up study. Journal of Epidemiology and Community Health, 64(1), 75-81. doi:10.1136/jech.2008.078493

Schwarz, P. (2012). Neighborhood effects of high unemployment rates: Welfare implications among different social groups. Journal of Socio-Economics, 41(2), 180-188. doi:10.1016/j.socec.2011.12.006

Sjöberg, O. (2010). Social Insurance as a Collective Resource: Unemployment Benefits, Job Insecurity and Subjective Well-being in a Comparative Perspective. Social Forces, 88(3), 1281-1304. doi:10.1353/sof.0.0293

Snorradottir, A., Tomasson, K., Vilhjalmsson, R., & Rafnsdottir, G. L. (2015). The health and well-being of bankers following downsizing: a comparison of stayers and leavers. Work Employment and Society, 29(5), 738-756. doi:10.1177/0950017014563106

Stansfeld, S., & Candy, B. (2006). Psychosocial work environment and mental health--a meta-analytic review. Scandinavian journal of work, environment & health, 32(6), 443-462. doi:10.5271/sjweh.1050

Starrin, B., & Janson, S. (2006). Unemployment, Secure employment and Insecure Employment: Differences in Self-Reported Ill Health. In T. Kieselbach, A. H. Winefield, C. Boyd, & S. Anderson (Eds.), Unemployment and Health: International and Interdisciplinary Perspectives (pp. 61-74). Bowen Hills Qld, Australia: Australian Academic Press.

Stern, L. D. (2014). A visual approach to SPSS for windows: a guide to SPSS statistics 17.0 (2nd ed. ed.). Essex, UK: Pearson Education Limited.

Studiedienst Vlaamse Regering. (2016). SCV-surveygegevens.

Sverke, M., Hellgren, J., & Näswall, K. (2002). No Security: A Meta- Analysis and Review of Job Insecurity and Its Consequences. Journal of Occupational Health Psychology, 7(3), 242-264. doi:10.1037/1076-8998.7.3.242

Vander Steene, T., De Witte, H., Forrier, A., Sels, L., & Van Hootegem, G. (2002). Op zoek naar effecten van contractuele flexibiliteit bij werknemers. Retrieved from Leuven, België: http://www.werk.be/sites/default/files/rapporten/viona_98_rpt_impact_va…

Vanhercke, D., De Cuyper, N., Peeters, E., & De Witte, H. (2014). Defining perceived employability: a psychological approach. Personnel Review, 43(4), 592-605. doi:10.1108/PR-07-2012-0110

VDAB. (2017). Werkloosheidsbericht Maart 2017. Retrieved from https://www.vdab.be/trends/berichten

Warr, P. (1987). Work, unemployment, and mental health. Oxford, England: Clarendon.

World Values Survey Wave 5. (2005-2009). Retrieved from http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp

Zenger, M., Hinz, A., Petermann, F., Brähler, E., & Stöbel-Richter, Y. (2013). Health and Quality of Life within the Context of Unemployment and Job Worries. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie, 63(3-4), 129-137. doi:10.1055/s-0032-1332989

Download scriptie (1.78 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Prof. Hans De Witte