Krijgen we Europese normen voor de zwaveluitstoot door schepen?

Louis
Le Moulec

's Werelds meest milieuvriendelijke vorm transport (uitgedrukt in hoeveelheden koolstofdioxide per vervoerde ton lading) is en blijft de scheepvaart. Vermits 90% van de wereldhandel over zee gebeurt, is dit een goede zaak voor ons leefmilieu. Tegelijkertijd is diezelfde scheepvaartsector een van' s werelds grootste bronnen van zwaveldioxide.

 

Deze stof wordt gevormd tijdens de verbranding van de scheepsbrandstof wanneer niet alleen de koolstofverbindingen in die brandstof, maar ook het aanwezige zwavel reageert (verbrandt) met de zuurstof die voor die verbranding wordt geleverd. Dit zwaveldioxide wordt samen met de andere uitlaatgassen van de motor uitgestoten. Eenmaal in de atmosfeer mengen die zwaveldioxiden zich met neerslag, waardoor er de bekende 'zure regen' ontstaat.

 

Wereldwijd bevat scheepsbrandstof nog steeds gemiddeld meer dan 1000 keer meer zwavel dan de brandstof van vrachtwagens. Het gas dat bij verbranding ontstaat, zwaveldioxide, verspreidt zich over grote afstanden - tot 400 kilometer ver - en is een probleem voor de volksgezondheid, voornamelijk voor de luchtwegen.

 

De scheepvaartindustrie is alvast druk bezig om dit probleem aan te pakken. Zo is het zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen in Noord-Europa beperkt tot 0,1%, doordat de Oostzee (Baltische Zee) en de Noordzee zijn erkend als Europese zwavelemissiebeheersgebieden (Sulfur Emission Control Areas, SECAs). Sinds de invoering van die maatregel op 1 januari 2015, is het zwavelgehalte van de brandstoffen van koopvaardijschepen verminderd tot 0,1% in deze regio’s, terwijl wereldwijd een gehalte van 3,5% wordt aangenomen.

 

De eerste cijfers die in 2015 door het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA) werden gepubliceerd, toonden aan dat deze maatregel bij aanvang vrij goed werd opgevolgd door de schepen die in deze gebieden passeren. Echter, naarmate de tijd vorderde, verminderde die medewerking, zo bleek uit verschillende opvolgstudies. Wanneer immers het zwavelgehalte in de uitlaatgassen van schepen op zee werd nagekeken, kwam aan het licht dat vele schepen alleen aan de regelgeving voldoen tijdens hun verblijf in de haven en niet tijdens hun gehele doorreis door het gebied. De reden daarvoor is simpel: inspecties vinden eigenlijk alleen plaats wanneer een schip de haven binnenvaart, en niet op zee. Wie de regels wil omzeilen, hoeft slechts van brandstof te wisselen vlakbij de volgende haven. Vergeet niet – voldoen aan deze regels kost een rederij handenvol geld omdat zwavelarme brandstof veel duurder (tot 1.5 keer) is dan de gewone brandstof die schepen gebruiken.

 

Onder de druk van een aantal Europese reders, die zich ergerden aan de oneerlijke concurrentie vanwege net die schepen die zich niet veel gelegen lieten aan de reglementering, drong de vraag zich op naar een meer representatieve controle over het maritieme verkeer.

 

Daarom worden er sinds 2015 verschillende technologische oplossingen overwogen om het zwavelgehalte van brandstoffen op doelgerichte wijze te controleren. Deze zijn te danken aan initiatieven van verschillende EU-lidstaten, maar passen ook in het wereldwijd geldige MARPOL-verdrag rond (onder andere) het beteugelen van luchtemissies van koopvaardijschepen. Dat deze controlesystemen pas na de invoering van deze reglementering werden ontwikkeld, maakt het niet evident om de juiste methoden ook wereldwijd te gebruiken.

 

Het opstellen van een Europees systeem om schepen te dwingen om aan de geldende regelgeving te voldoen, is geen sinecure. Om te beginnen zijn er de verschillende betrokken spelers en trends. Centraal staat het EMSA, het agentschap dat de communautaire aanpak en de overheidsmaatregelen coördineert en toetst aan de nieuwe norm die in de Europese directieven is opgenomen. Op het wetgevend vlak is er de Europese Unie, maar ook de lidstaten hebben het nodige in de pap te brokken, vooral dan de staten langsheen de zwavelemissiebeheersgebieden.

 

Wil men de regels ook laten handhaven, dan moet men de nodige controles uitvoeren, om uit te maken of schepen en mariene brandstoffen wel voldoen aan de MARPOL-normen. Zo zijn er drones, sensoren en sniffers, om maar een paar van de gebruikte technologieën te noemen. Sniffers zijn toestellen die op strategische plekken (bruggen, nauwe doorvaarten) geplaatst zijn om de uitstoot van de passerende schepen te kunnen meten. Zo weet men meteen of een schip zich aan de regels houdt of niet. Ook de bemanning moet kunnen rekenen op technologische oplossingen, om voor zichzelf te garanderen dat de normen nageleefd worden.

 

Op papier lijkt dit een valabele methode om te komen tot een betere luchtkwaliteit. In de praktijk zijn er echter nog een hele reeks verbeteringen nodig. Elke methode die tot op de dag vandaag is ontwikkeld (of zelfs nog in ontwikkeling is), heeft eigen voor- en nadelen, niet alleen op technisch vlak, maar ook om te komen tot een efficiënt controlesysteem in Europees verband. Zo stelde EMSA vast dat in 2015 niet eens het minimumaantal noodzakelijke controles gehaald wordt. Wel goed nieuws is dat van de gecontroleerde schepen slechts 6,2% niet voldeed aan de normen. Sancties blijven vaak ook uit, in sommige lidstaten dan toch. België doet het op dat vlak niet slecht, al gaat Nederland ons nog steeds vooraf. Een echt gecoördineerd beleid kan je dat niet noemen.

 

Er ligt dus nog heel wat werk op de plank. De centrale vraag blijft: “hoe kunnen we de controle van koopvaardijschepen zo organiseren dat de luchtkwaliteit in Europese wateren er effectief beter van wordt?” De enige echt zinvolle maatregel is het aanpakken van zwavel in de brandstof zelf. Maar dat is wel de duurste…

Bibliografie

Alda, S. (2016, 8 décembre). Compliance framework – Enforcement lessons learnt and future action. Présenté à CompMon Conference, Bruxelles. Consulté à l’adresse https://www.trafi.fi/filebank/a/1481613675/14271584b1f5d82c86ab9e8d14d8…- Enforcement_lessons_learnt_and_future_action_-_Sergio_Alda.pdf

Assemblée Nationale (France). (2015, 24 décembre). Code de l’Environnement. Code de l’Environnement. Consulté à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DFDEB5E840B0EDD… 721BB.tpdila22v_1?idSectionTA=LEGISCTA000031695039&cidTexte=LEGITEXT00000607422 0&dateTexte=20160210

Balzani, J., Alfoldy, B., & Lagler, F. (2011). Remote measurement of sulphur content in marine fuel by the « sniffing » method. Commission Européenne.

Balzani Lööv, J. M., Alfoldy, B., Gast, L. F. L., Hjorth, J., Lagler, F., Mellqvist, J., Beecken, J., et al. (2014). Field test of available methods to measure remotely SOx and NOx emissions from ships. Atmospheric Measurement Techniques, (7), 2597-2613.

Berg, N., Mellqvist, J., Beecken, J., & Johansson, J. (2010). Ship Emission Measurements by the Chalmers IGPS System during the Rotterdam campaign 2009. Göteborg, Chalmers University of Technology.

BPO. (2016). SECA - one year later. Baltic Ports Organization. Consulté à l’adresse http://www.bpoports.com/seca-one-year-later.html

Bruker. (2017a). Bruker: High-performance scientific instruments and solutions for molecular and materials research, as well as for industrial and applied analysis. Consulté le 11 avril 2017, a à l’adresse https://www.bruker.com/

Bruker. (2017b). Handheld XRF: how it works. Consulté à l’adresse 73

https://www.bruker.com/products/x-ray-diffraction-and-elemental-analysi…- xrf/how-xrf-works.html

Bunker Index. (2017, 10 avril). Bunker Index. Consulté le 10 avril 2017, à l’adresse bunkerindex.com

Chevallier, D. (2017, 3 mai). Interview de Damien Chevallier, adjoint au sous-directeur de la sécurité maritime française.

Commission européenne. (1999, 26 avril). Directive 1999/32/CE. Consulté à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31999L0032

Commission européenne. (2012, 21 novembre). Directive 2012/33/UE. Consulté à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/legal- content/FR/TXT/?qid=1456302217918&uri=CELEX:32012L0033

Commission européenne. (2016). What is Horizon 2020? Consulté à l’adresse https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

Commission of the European Communities. (2005, 21 septembre). The Communication on Thematic Strategy on Air Pollution - Impact assessment.

DMA. (2014). Action plan for more effective enforcement of rules for ships sulfur emissions. DMA.

DMA. (2015, 26 janvier). Now a joint sulphur campaign is launched from east to west. Consulté à l’adresse http://www.dma.dk/news/Sider/Nowajointsulphurcampaignislaunchedfromeast…

DMA. (2016a). Action plan 2016 for the effective enforcement of rules for ships sulfur emission. DMA.

DMA. (2016b, 11 octobre). Port State Control across the continents to target sulphur 74

compliance. Consulté à l’adresse http://www.dma.dk/Presse/Nyheder/Sider/Port-State- Control-across-the-continents-to-target-sulphur-compliance.aspx

EASA. (2017). Civil drones (unmanned aircrafts). Consulté à l’adresse https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas

EMSA. (2015a, 6 janvier). Council Directive 1999/32/EC - Sulphur Inspection Guidance. Consulté à l’adresse http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external- news/download/3503/2407/23.html

EMSA. (2015b). THETIS - EMSA - European Maritime Safety Agency. Consulté à l’adresse http://emsa.europa.eu/psc-main/thetis.html

EMSA. (2015c, 10 janvier). 2015 Inspection Obligation.

EMSA. (2016, 2 février). Latest News - Newsletter February 2016 - EMSA - European Maritime Safety Agency. EMSA. Consulté à l’adresse http://www.emsa.europa.eu/news-a- press-centre/newsletters.html?start=12

Gubernator, A. (2017, 24 février). Interview d’Andreas Gubernator, directeur des ventes Europe chez Bruker Nano GmBH.

HELCOM. (2014). Helsinki Convention, corrected version July 2014. Consulté à l’adresse http://www.helcom.fi/Documents/About%20us/Convention%20and%20commitment… nki%20Convention/Helsinki%20Convention_July%202014.pdf

Inspectie Leefomgeving en Transport. (2015, 26 février). Fuel Sampling on board ships : Efficient sampling using handheld devices.

International Chamber of shipping. (2017). Shipping and World Trade. Consulté le 20 avril 2017, à l’adresse http://www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-world-trade

ISO. (2005). ISO/IEC 17025:2005 - Exigences générales concernant la compétence des 75

laboratoires d’étalonnages et d’essais. Consulté le 7 avril 2016, à l’adresse http://www.iso.org/iso/fr/catalogue_detail?csnumber=39883

Kattner, L., Mathieu-Üffing, B., Burrows, J. P., Richter, A., Schmolke, S., Seyler, A., & Wittrock, F. (2015). Monitoring compliance with sulfur content regulations of shipping fuel by in situ measurements of ship emissions. Atmospheric Measurement Techniques, (15), 10087-10092.

Kine. (2017). KINE Robot Solutions. Consulté le 11 avril 2017, à l’adresse https://kine.fi/en Knudsen, J. (2016, 4 février). Interview de Jon Knudsen, directeur de la société Explicit.

Knudsen, J. (2016, 8 décembre). Using mini sniffers for compliance monitoring. Présenté à CompMon Conference, Bruxelles. Consulté à l’adresse https://www.trafi.fi/filebank/a/1481613675/20acb88d9ef2c4311a9e821a6c48…- The_use_of_mini_sniffers_and_helicopters_in_compliance_monitoring_- _Jon_Knudsen_and_Karsten_Fuglsang.pdf

Krog-Meyer, P. (2016, 4 avril). Interview de Peter Krog-Meyer, conseiller spécial auprès de l’Autorité maritime danoise.

Krog-Meyer, P. (2017, 18 avril). Interview de Peter Krog-Meyer, conseiller spécial auprès de l’Autorité maritime danoise.

Larsson, A. (2016, 4 février). Interview d’Anna Larsson, présidente de la Trident Alliance.

Marine Insight. (2016, 22 juillet). Fuel Oil Change Over Procedure for Ship’s Main and Auxiliary Engines. Consulté à l’adresse http://www.marineinsight.com/main-engine/fuel-oil- change-over-procedure-for-ships-main-and-auxiliary-engine/

Matczak, M., & Rozmarynowska-Mrozek, M. (2016). SECA : one year after its entry into force. Tallinn, Baltic Ports Organization.

Meech, R. (2017, 21 mars). Can we get to 2020 by 2025? What might happen. Copenhagen. 76

Consulté à l’adresse www.ecocouncil.dk

Mélennec, O. (2017, 30 mars). La France s’attaque aux émissions de soufre en Méditerranée. Le Marin. Consulté à l’adresse http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/28175-la- france-sattaque-aux-emissions-de-soufre-en-mediterranee

Mellqvist, J. (2014). Compliance monitoring - recommendations. Göteborg.

Mellqvist, J. (2016, 8 décembre). Measurement techniques used within CompMon for fixed and airborne sulfur compliance monitoring. Présenté à CompMon conference, Bruxelles. Consulté à l’adresse https://www.trafi.fi/filebank/a/1481613675/a425c23b2be7295f0ed86084d46d…- Measurement_tecniques_-_Johan_Mellqvist.pdf

Mellqvist, J. (2016, 5 avril). Interview de Johan Mellqvist, professeur-chercheur associé à la chaire Terre et sciences de l’espace de l’Université Technologique de Chalmers (Suède).

Miljøstyrelsen. (2016). Miljøstyrelsen - Agence danoise de Protection de l’Environnement. Consulté le 13 décembre 2016, à l’adresse http://mst.dk/

Molitor, E. (2016, 6 avril). Interview d’Edvard Molitor, directeur environnement du Port de Göteborg.

NABU. (2017). Reducing shipping emissions. Consulté à l’adresse https://en.nabu.de/issues/traffic/19832.html

NMA. (2015). New sulphur requirements: Are you in compliance? Consulté à l’adresse https://www.sjofartsdir.no/PageFiles/17742/Sulphur%20Regulation_korrekt…

OMI. (2009, 17 juillet). MEPC.182(59) Guidelines for the sampling of fuel oil for determination of compliance with the revised Annex VI of MARPOL.

OMI. (2011a). International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as 77

modified by the 1978 and 1997 Protocols, Consolidated edition 2011.

OMI. (2011b). Appendix VI to the Annex VI of the MARPOL convention - Fuel verification

procedure for MARPOL Annex VI fuel oil samples (Regulation 18.8.2).

OMI. (2016a, 28 octobre). L’OMI statue en faveur d’un nouveau plafond mondial de la teneur en soufre à partir de 2020. Consulté à l’adresse http://www.imo.org/fr/MediaCentre/PressBriefings/Pages/MEPC-70-2020sulp…

OMI. (2016b, 28 octobre). IMO sets 2020 date for ships to comply with low sulphur fuel oil requirement. Consulté à l’adresse http://www.imo.org/en/mediacentre/pressbriefings/pages/mepc-70-2020sulp…

OMI. (2017, 26 avril). Status of Conventions. Consulté le 26 avril 2017, à l’adresse http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/s…

OMI, M. (2016c, 12 septembre). MEPC.1/Circ. 864: Guidelines for Onboard Sampling for the Verification of the Sulphur Content of the Fuel Oil Used On Board Ships. Consulté à l’adresse http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollut… ts/MEPC%201-CIRC%20864%20(E).pdf

Paris MoU. (2015). Organisation Paris MoU. Consulté le 24 février 2016, à l’adresse https://www.parismou.org/about-us/organisation

Paulin, A. (2017, 12 avril). Interview d’Andrea Paulin, ingénieur du service technique de Wärtsilä.

Port of Gothenburg. (2015). Cheating ships sniffed out at the Port of Gothenburg. Consulté à l’adresse https://www.portofgothenburg.com/news-room/

Ringbom, H. (2016, 8 décembre). Legal Framework for Monitoring and Enforcing Compliance with MARPOL Annex VI. Présenté à CompMon Conference, Bruxelles. Consulté à l’adresse https://www.trafi.fi/filebank/a/1481613675/457ec0be62436581a176025c1465…-

78

Legal_framework_-_Henrik_Ringbom.pdf

Ship & bunker. (2016, 1 juin). Focus on Bunker Suppliers, Drone Surveillance Tech Part of Denmark’s 2016 Action Plan for ECA Enforcement. Ship & Bunker. Consulté à l’adresse http://shipandbunker.com/news/emea/639932-focus-on-bunker-suppliers-dro…- surveillance-tech-part-of-denmarks-2016-action-plan-for-eca-enforcement

Stares, J. (2016, 18 mai). Low-Sulphur Non-Compliance Jumps from 1% to 5%, and 8.5% in North Sea. Ship & Bunker. Consulté à l’adresse http://shipandbunker.com/news/emea/156465-low-sulphur-non-compliance-ju…- to-5-and-85-in-north-sea

Stippa, T. (2016, 8 décembre). Introduction to CompMon. Présenté à CompMon Conference, Bruxelles. Consulté à l’adresse https://www.trafi.fi/filebank/a/1481613675/0fd08dd65bbf77e7b5d2cfd56108…- Introduction_to_CompMon_-_Tapani_Stipa.pdf

Swolfs, C. (2016, 13 décembre). The use of remote sensing in the Belgian legislation on administrative fines. Présenté à CompMon Conference, Bruxelles. Consulté à l’adresse https://www.trafi.fi/filebank/a/1481613675/5192087c4c80244a4dbb2516c16f…- The_use_of_remote_sensing_in_the_Belgian_administrative_fines_-Christophe_Swolfs.pdf

Swolfs, C. (2017, 6 mars). Interview de Christophe Swolfs, conseiller auprès de la direction générale du transport maritime du Service public fédéral de la Mobilité et Transport belge.

Transport Styrelsen. (2015). Sulphur content in bunker oil. Consulté à l’adresse http://www.transportstyrelsen.se/en/shipping/Environmental-protection/A…- Emission-Control-Area-SECA/

Trident Alliance. (2016, 2 février).Trident Alliance. Consulté le 2 février 2016, à l’adresse http://www.tridentalliance.org/

Van Eeckhout, L. (2015, 22 juillet). La pollution du transport maritime plus dangereuse que 79

celle du transport automobile. Le Monde. Consulté à l’adresse http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/07/22/la-pollution-du-tr…- plus-dangereuse-que-celle-du-transport-automobile_4694015_3244.html

van Roy, W. (2016, 8 décembre). CompMon : Airborne MARPOL Annex VI monitoring. Présenté à CompMon Conference, Bruxelles. Consulté à l’adresse https://www.trafi.fi/filebank/a/1481613675/a2d8ffc87a90275a3658481417b7…- Airborne_MARPOL_Annex_VI_monitoring_%E2%80%93_Ward_Van_Roy.pdf

Vandenbussche, R. (2017, 24 février). Interview de Roland Vandenbussche, officier du PSC belge.

Wärtsilä. (2017). Wärtsilä and the environment. Consulté à l’adresse http://cdn.wartsila.com/docs/default-source/product-files/brochure-o-env- general.pdf?sfvrsn=6

Download scriptie (7.89 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogere Zeevaartschool Antwerpen
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Helen Verstraelen