Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van online platformen voor uploads van gebruikers die het auteursrecht van derden schenden?

Arne
Saerens

Vandaag de dag maken we naar hartenlust gebruik van de mogelijkheid die diverse online platformen bieden om alle denkbare soorten inhoud met elkaar te delen. Websites zoals Facebook en YouTube laten de gebruiker in beginsel toe om volledig zelfstandig te beslissen welke inhoud zij uploaden en publiceren binnen hun persoonlijke ruimte op het internetplatform. Internetgebruikers maken maar al te vaak gebruik van deze mogelijkheid om inhoud te publiceren waarover anderen hun auteursrecht kunnen laten gelden, onder meer om te kunnen profiteren van de bijhorende reclame-inkomsten. Hoe vaak heb je op YouTube al naar volledige muzieknummers geluisterd die zonder medeweten van de auteur(s) naar het platform geüpload zijn geweest, en waar dan ook geen enkele vergoeding voor overeengekomen is? Aangezien het afdwingen van de auteursrechtelijke regels tegenover individuele internetgebruikers gepaard gaat met verschillende moeilijkheden, onderzoekt de scriptie de voorwaarden waaronder online platformen zelf aansprakelijk gesteld kunnen worden voor auteursrechtelijke inbreuken die in feite gepleegd zijn door hun gebruikers.

Publieke mededeling

In alle lidstaten van de EU is ten gevolge van de Auteursrechtrichtlijn uit 2001 verplicht gesteld dat auteurs over het uitsluitende recht beschikken om de mededeling van hun werken aan het publiek toe te staan, dan wel te verbieden. Dit laat auteurs en de beheerders van hun rechten ook toe om op te treden in een digitale omgeving, waar gebruikers zelf bepalen waar en wanneer ze bepaalde inhoud afnemen.

Iemand die op het internet dus overgaat tot de upload van een auteursrechtelijk beschermd werk en het hiermee ter beschikking stelt van een publiek, zal een handeling verrichten zoals hierboven beschreven. Dit betekent dat de voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) vereist is. In de regel zal hiervoor een tegenprestatie verwacht worden, aangezien auteurs natuurlijk ook een vergoeding willen verkrijgen voor het gebruik van hun creatieve creaties zoals muzieknummers, films en foto's. De ruime beschikbaarheid van auteursrechtelijk beschermde werken op het internet waarvoor een dergelijke toestemming niet verkregen werd en waarover dus nooit een overeenkomst is gesloten, ligt aan de oorzaak van het probleem dat men aanduidt als de ‘value gap’.

'Value gap'

Het staat immers vast dat uitbaters van online platformen voordeel halen uit beschermd materiaal dat in grote hoeveelheden op hun netwerken wordt gedeeld, vaak zonder dat hiertegenover staat dat rechthebbenden in ruil auteursrechtelijke vergoedingen innen. De term ‘value gap’ wijst dus op het verschil tussen de toegevoegde waarde die de werken verlenen aan de online platformen en de waarde van de vergoedingen die de rechthebbenden daarvoor (niet) ontvangen.  Creatieve personen hebben het in een online omgeving moeilijker om een inkomen te verwerven dan in de offline wereld, onder meer door hoe gemakkelijk werken tegenwoordig gedeeld kunnen worden op het internet en omdat verschillende factoren de handhaving van het auteursrecht in een online omgeving bemoeilijken.

Waarom niet optreden tegen de individuele internetgebruiker?

Er zijn verschillende redenen voorhanden waarom rechthebbenden opteren om zich niet te richten tot de individuele internetgebruiker die overgaat tot de illegale upload van beschermde werken, maar wel tot de beheerders van de betrokken online platformen. Zij maken het als tussenpersoon immers mogelijk dat de inhoud die in strijd met het auteursrecht wordt aangeboden, daadwerkelijk via het internet wordt verspreid en toegankelijk wordt gemaakt. In tegenstelling tot de eigenlijke “piraat”, zijn deze tussenpersonen makkelijk identificeerbaar en aanspreekbaar, wat toelaat om een einde te stellen aan de inbreuk. Optreden tegen de beheerders van het betrokken online platform is dus een stuk efficiënter, zeker omdat de focus meestal ligt op het stopzetten van de inbreuk en niet op het bekomen van een schadevergoeding van een individuele internetgebruiker.

Nu: ‘notice and takedown’-systeem

De scriptie doet daarom onderzoek naar de juridische regels die relevant zijn om de aansprakelijkheid van online platformen te bepalen, wanneer hun gebruikers overgaan tot de ongeoorloofde upload van auteursrechtelijk beschermde werken. Op dit gebied voorzien Europese regels die reeds dateren uit 2000 een vrijstelling van aansprakelijkheid voor alle online dienstverleners die illegaal materiaal doorgeven, dat afkomstig is van hun gebruikers. Dit is te kaderen in een tijdsgeest waarin de internetindustrie nog in zijn kinderschoenen stond. Men wou de ontwikkeling hiervan niet al te zeer belemmeren door hen aansprakelijk te houden voor de aanwezigheid van alle mogelijke soorten illegale inhoud op hun netwerken.

De regels zijn gebaseerd op een zogenaamd ‘notice and takedown’-principe. Dit houdt in dat de ondernemingen achter online platformen in principe niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor auteursrechtelijke inbreuken die gebruikers hierop plegen. De aanbieders van online platformen kunnen in dit verband dus niet veroordeeld worden tot het betalen van schadevergoeding. Zij kunnen echter nog steeds een bevel opgelegd krijgen van de rechter om een inbreuk door één van hun gebruikers te beëindigen of te voorkomen.

Wanneer de beheerders van het betreffende online platform echter op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid van inbreukmakende inhoud op hun servers (notice), dienen zij deze inhoud zonder al te veel vertraging offline te halen (takedown). Een dergelijke kennisgeving zal natuurlijk meestal afkomstig zijn van de rechthebbenden op de betrokken inhoud. Indien de dienstverleners niet voldoen aan voornoemde verplichting, vervalt de hierboven vermelde vrijstelling van aansprakelijkheid. Deze korte bespreking gaat natuurlijk voorbij aan verschillende juridische nuances die de scriptie wel maakt.

Binnenkort: rechtstreekse verantwoordelijkheid voor uploads van gebruikers

De hierboven kort besproken regels zijn echter een lange tijd geleden tot stand gekomen en niet langer aangepast aan de huidige online omgeving, waarin platformen zoals Facebook en YouTube een dominante rol spelen. Er is een tendens zichtbaar om de beheerders van online platformen steeds meer verantwoordelijk te stellen voor de beschikbaarheid van inbreukmakende inhoud die gebruikers op hun websites geplaatst hebben. Een nog maar zeer recent goedgekeurd Europees regelgevend instrument onderschrijft deze evolutie. De nieuwe regelgeving bepaalt namelijk dat de ondernemingen achter online platformen binnenkort zelf direct verantwoordelijk zijn voor de auteursrechtelijk beschermde werken die gebruikers hiernaar uploaden. De nieuwe richtlijn bestempelt het verlenen van toegang tot deze inhoud door de dienstverlener namelijk expliciet als een handeling waarvoor de betrokken auteurs hun toestemming moeten verlenen.

Het einde van het internet?

Platformen zullen wanneer de nieuwe regels in werking treden (ten laatste in juni 2021), dus preventief moeten optreden om auteursrechtinbreuken te voorkomen om hun aansprakelijkheid te vermijden. Critici zien de nieuwe regels daarom als een grote bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting. De verwachting is immers dat platformen op veilig gaan spelen en bij de minste onzekerheid de betrokken inhoud gaan blokkeren via onder meer uploadfilters. De vrees is dan ook dat de nieuwe richtlijn het einde betekent van het internet zoals we dat momenteel kennen. Het gaat hier om een vraag die op dit ogenblik ongetwijfeld moeilijk te beantwoorden is, maar de scriptie analyseert de gevreesde bijwerkingen van de nieuwe regels op diepgaande wijze.

Bibliografie

Bibliografie

1. Wetgeving en voorbereidende werken

 

1.1. Europese wetgeving en voorbereidende werken

1.1.1 Europese wetgeving

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt, Pb. L. 17 juli 2000, afl. 178, 1-16.

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, Pb. L. 22 juni 2001, afl. 167, 10-19.

Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, Pb. L. 2 juni 2004, afl. 195, 16-25.

Richtlijn 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie), Pb. L. 17 september 2015, afl. 241, 1-15.

Richtlijn 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG, Pb. L. 17 mei 2019, afl. 130, 92-125, www.eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790& from=EN.

1.1.2 Europese voorbereidende werken en beleidsdocumenten

Europese Commissie (Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CONNECT)), European study on the legal analysis of a single market for the information society: new rules for a new age? 6. Liability of online intermediaries, SMART 2007/0037, november 2009, 39 p., http://ec.europa.eu/newsroom/dae/ document.cfm?doc_id=835.

Europese Commissie, Public consultation on the regulatory environment for platforms, online intermediaries, data and cloud computing and the collaborative economy, 2015-2016, 46 p., http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=10932.

Europese Commissie, Synopsis Report on the public consultation on the regulatory environment for platforms, online intermediaries and the collaborative economy, 2016, 27 p., http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15877.

Commission staff working document: Impact assessment on the modernisation of EU copyright rules accompanying the document ‘Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market’, and ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes’: part 1/3, SWD(2016) 301 final, 14 september 2016, 200 p., https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e065cd0d-7a57-11e6-b076-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF.

Commission staff working document: Impact assessment on the modernisation of EU copyright rules accompanying the document ‘Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market’, and ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes’: part 3/3, SWD(2016) 301 final, 14 september 2016, 117 p., https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-301-F1-EN-MAIN-PART-3.PDF.

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt, COM(2016) 593 final, 2016/0280 (COD), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN.

Europese Commissie, Code of conduct on countering illegal hate speech  online, mei 2016, 3 p., www.ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=42985.

Commission staff working document: Online platforms, accompanying the document ‘Communication on online platforms and the digital single market’, SWD(2016) 172 final, 25 mei 2016, 54 p., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:52016SC0172&from=en.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: online platformen en de digitale eengemaakte markt: kansen en uitdagingen voor Europa, COM(2016) 288 final, {SWD(2016) 172 final}, 25 mei 2016, 16 p., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0288&from=EN.

SARTOR, G., “Providers liability: from the eCommerce Directive to the future: in depth analysis for the IMCO Committee”, 2017, 5, http://www.europarl.europa.eu/RegData/ etudes/IDAN/2017/614179/IPOL_IDA(2017)614179_EN.pdf.

Draft opinion of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) for the Committee on Legal Affairs on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market, PE599.682v01-00, 20 februari 2017, 43 p., www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do? type=COMPARL&reference=PE-599.682&format=PDF&language=EN&secondRef =01.

Directorate General for Internal Policies of the Union: Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Study for the JURI committee: strengthening the position of press publishers and authors and performers in the Copyright Directive, PE 596.810, september 2017, 96 p., www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596810/ IPOL_STU(2017)596810_EN.pdf.

Europese Commissie, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions ‘Tackling illegal content online: towards an enhanced responsibility of online platforms’, COM(2017) 555 final, Brussel, 28 september 2017, 20 p., http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=47383.

1.1.3 Europese persberichten

Europese Commissie, “State of the Union 2016: nieuwe EU-regels voor het auteursrecht moeten voor een culturele opleving zorgen”, 14 september 2016, www.europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_nl.htm.

Europese Commissie, “State of the Union 2016: questions and answers on the modernisation of EU copyright rules for the digital age”, 14 september 2016, www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3011_en.htm.

Europese Commissie, “Bestrijding van illegale haatuitlatingen online – Commissie boekt verdere vooruitgang met samenwerkingsinitiatief, nog meer platforms sluiten zich aan”, 19 januari 2018, www.europa.eu/rapid/press-release_IP-19-805_nl.htm.

Europese Commissie, “A Europe that protects: Commission reinforces EU response to illegal content online”, 1 maart 2018, www.europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1169_en.htm.

Europees Parlement, “Vragen en antwoorden over de richtlijn auteursrechten op de digitale markt”, 4 maart 2019, www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190111 IPR23225/vragen-en-antwoorden-over-de-richtlijn-auteursrechten-op-de-digitale-markt

Europees Parlement, “Europees Parlement keurt nieuwe regels auteursrecht voor het internet goed”, 26 maart 2019, www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190321 IPR32110/europees-parlement-keurt-nieuwe-regels-auteursrecht-voor-het-internet-goed.

1.2.          Belgische wetgeving en voorbereidende werken

1.2.1 Belgische wetgeving

Wetboek Economisch Recht

Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, BS 17 maart 2003.

1.2.2 Belgische voorbereidende werken

Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, Parl. St. Kamer 2002-2003, nr. 50-2100/001, 165 p.

1.3.          Duitse wetgeving en voorbereidende werken

1.3.1 Duitse wetgeving

Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG), www.gesetze-im-internet.de/netzdg/ __1.html.

Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html#BJNR012730965BJNE022614360.

1.4.          Nederlandse wetgeving en voorbereidende werken

1.4.1 Nederlandse voorbereidende werken

Memorie van toelichting (NL), Parl. St. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2012-13, nr. 28197/3, 72 p., https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28197-3.html.

1.5.          Spaanse wetgeving

Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930.

2.                Rechtspraak

 

2.1.          Hof van Justitie

Hof van Justitie (EU) 23 maart 2010, C-236/08 tot C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, Vuitton e.a./Google, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83961& pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8729621.

Hof van Justitie (EU) 9 december 2010, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, L’Oréal/eBay, www.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83750&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5682511.

Hof van Justitie (EU) 24 november 2011, C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771, Sabam/Scarlet, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=778948.

Hof van Justitie (EU) 16 februari 2012, C-360/10, ECLI:EU:C:2012:85, Sabam/Netlog, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=778948.

Hof van Justitie (EU) 27 maart 2014, C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192, Constantin Film Verleih, Wega Filmproduktionsgesellschaft/UPC Telekabel Wien, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=361EA47DA729ECD6CFF846CAE096BD85?text=&docid=149924&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2053076.

Hof van Justitie (EU) 14 juni 2017, C-610-15, ECLI:EU:C:2017:456, Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text= &docid=191707&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=302552.

Verzoek om prejudiciële vraagstelling aan het Hof van Justitie (EU) 8 mei 2017, C-299/17, VG Media/Google,  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=194481 &te xt=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=1&cid=8739984.

Verzoek om prejudiële vraagstelling aan het Hof van Justitie (EU) 6 november 2018, C-682/18, LF/Google, YouTube, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf? text=& docid=211267&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=355028.

Verzoek om  prejudiële vraagstelling aan het Hof van Justitie (EU) 6 november 2018, C683/18, Elsevier/Cyando, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?%20text=&docid =%20211268&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=357143.

2.2.          België

Kh. Brussel 2 november 1999, IFPI/Skynet, De Juristenkrant 1999, 1, noot DE CORTE, R, https://users.ugent.be/~rdecorte/documenten/doctrine/De_Corte_Skynet.pdf.

Brussel 13 februari 2001, IFPI/Skynet, RW 2001, 279.

Cass. 3 februari 2004, A.R. P.03.1427.N, Arr. Cass. 2004, II, 169, www.bib.kuleuven.be/rbib/collectie/online-tijdschriften/cassatie/2004/02.pdf.

2.3.          Duitsland

Bundesgerichtshof (DE) 23 september 2003, VI ZR 335/02, www.lexetius.com/2003,3403.

OLG München (DE) 21 september 2006, 29 U 2119/06, www.jurpc.de/jurpc/show? id=20060124.

Bundesgerichtshof (DE) 15 augustus 2013, I ZR 80/12, GEMA/RapidShare, www.lexetius.com/2013,3114

2.4.          Frankrijk

Tribunal de Grande Instance de Troyes (FR) 4 juni 2008, Hermès/eBay.

2.5.          Italië

Ordinario di Milano (IT) 24 februari 2010, nr. 1972/2010, Vividown/Google, https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=26201&dpath=document&dfile=04062014182619.pdf&content=Tribunale%2C%2BMilano%2C%2B%2BSentenza%2Bn%2E%2B1972%2F2010%2C%2Bin%2Btema%2Bdi%2Bresponsabilit%C3%A0%2Bdell%27hosting%2Bprovider%2B-%2Bstato%2B-%2Bdocumentazione%2B-%2B.

2.6.          Nederland

Rechtbank Amsterdam (NL) 22 oktober 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK1067, Stichting Brein/Mininova, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL: RBAMS:2009:BK1067.

Hoge Raad (NL) 29 juni 2018, nr. 14/02399, ECLI:NL:HR:2018:1046, Brein/Ziggo, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:1046.

2.7.          Oostenrijk

OLG Innsbruck (AU) 24 mei 2005, 2R 114/05i, www.internet4jurists.at/entscheidungen/olgi_114_05i.htm.

OLG Wien (AU) 3 augustus 2006, 3 R 10/06x, www.internet4jurists.at/entscheidungen/ olgw_10_06x.htm.

HG Wien (AU) 4 juni 2018, 11 Cg 65/14t – 56, Puls 4/Youtube, Google, www.hocker.nl/wp-content/uploads/2018/10/Urteil-Puls4-Youtube04.06.2018.pdf.

OLG Wien (AU) 31 januari 2019, 11 Cg 65/14t – 61, Puls 4/YouTube, Google, www.torrentfreak.com/images/Puls-4-vs-YouTube_original_31-1-2019_made-available-14-2-2019.pdf.

2.8.          Spanje

Commercial Court nr. 7 Madrid (ES) 20 september 2010 , nr. 289/2010, Telecinco/YouTube, www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-3-2010/2797/Telecino.pdf.

2.9.          Verenigde Staten

United States District Court for the Southern District of New York (VS), 23 juni 2010, Viacom/YouTube, https://www.google.com/press/pdf/msj_decision.pdf.

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (VS) 20 december 2011, Universal Music Group Recordings/Shelter Capital Partners, http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore /opinions/2011/12/20/09-55902.pdf.

United States District Court for the Southern District of New York (VS), 18 april 2013, Viacom International/YouTube, www.docketalarm.com/cases/New_York_Southern_District_ Court/1--07-cv-02103/Viacom_International_Inc. _et_al_v._Youtube_Inc._et_al/452/.

United States Court of Appeals for the Second Circuit (VS), 16 juni 2016, Capital Records/Vimeo, https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/ca2/14-1048/14-1048-2016-06-16.pdf?ts=1466089206.

3.                Rechtsleer

 

BARTHOLOMEW, T., “The death of fair use in cyberspace: YouTube and the problem with Content ID”, Duke Law & Technology Review 2015, afl. 13, 66-88.

BODARD, K., Praktijkboek Recht en ICT – Aansprakelijkheid op internet, Brugge, Vanden Broele, 2015, 94 p.

CHAVANNES, R.D., “’Juist evenwicht’ in de praktijk: de toelaatbaarheid van internetblokkades volgens het Hof van Justitie in UPC Telekabel Wien”, Tijdschrift voor auteurs-, media- & informatierecht 2015, afl. 2, 38-47.

DE CORTE, R., “Skynet veroordeeld voor hyperlinks: de rechter begrijpt het internet niet”, De Juristenkrant 1999, afl. 9, 1-3, https://users.ugent.be/~rdecorte/documenten/ doctrine/De_Corte_Skynet.pdf.

DE STREEL, A., BUITEN, M. en PEITZ, M. (Centre on Regulation in Europe), “Liability of online hosting platforms: should exceptionalism end?”, september 2018, 67 p., www.cerre.eu/sites/cerre/files/180912_CERRE_LiabilityPlatforms_Final_0.pdf.

DUMORTIER, J., “Websites, hyperlinks, MP3-files en service providers: rechters over het internet”, Jura Falconis 1999-2000, afl. 2, 187-192, www.law.kuleuven.be/ apps/jura/artikels/show/101.

EDWARDS, L., Law, policy and the internet, Oxford, Hart Publishing, 2018, 480 p.

EDWARDS, L. (ed.), The new legal framework for e-commerce in Europe, Oxford, Hart Publishing, 2005, 546 p.

Electronic Commerce Platform Nederland|Platform voor InformatieSamenleving: Platform Internetveiligheid, Gedragscode Notice-and-Take-Down, 13 december 2018, 10 p., https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2018/12/ECP_01054-Gedragscode-notice-and-takedown-pdf-2.pdf.

HALE, C., “Users’ copyright infringement: are online platforms liable?”, LegalVision, 1 januari 2019, www.legalvision.com.au/online-platform-users-copyright-infringement/.

HUYGHE, E., "Het internet zoals we het vandaag kennen, kan er op het einde van het jaar al niet meer zijn", DataNews, 11 juli 2018, https://datanews.knack.be/ict/nieuws/het-internet-zoals-we-het-vandaag-kennen-kan-er-op-het-einde-van-het-jaar-al-niet-meer-zijn/article-opinion-1172479.html.

KELLER, D. en BRIDY, A., “DMCA counter-notice: does it work to correct erroneous takedowns?”, Stanford Law School: Center for Internet and Society, 17 januari 2017, http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2017/01/dmca-counter-notice-does-it-work-correct-erroneous-takedowns.

KUZCERAWY, A., “Active vs. passive hosting in the EU intermediary liability regime: time for a change?”, KU Leuven Centre for IT & IP Law Blog, 7 augustus 2018, www.law.kuleuven.be/citip/blog/active-vs-passive-hosting-in-the-eu-intermediary-liability-regime-time-for-a-change/.

KUCZERAWY, A., “Dear European Commission – academics express concern about monitoring obligations in the proposed Copyright Directive”, KU Leuven Centre for IP & IT Law Blog, 1 december 2016, www.law.kuleuven.be/citip/blog/dear-european-commission-academics-express-concern-about-monitoring-obligations-in-the-proposed-copyright-directive/.

KUZCERAWY, A., “EU proposal for a directive on copyright in the digital single market: compatibility of article 13 with the EU intermediary liability regime”, KU Leuven Centre for IP & IT Law, 11 januari 2019, www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=3309099.

KUCZERAWY, A., “The EU Commission on voluntary monitoring: Good Samaritan 2.0 or Good Samaritan 0.5”, KU Leuven Centre for IT & IP Law Blog, 24 april 2018, www.law.kuleuven.be/citip/blog/the-eu-commission-on-voluntary-monitoring-good-samaritan-2-0-or-good-samaritan-0-5/.

KULK., S., “De aansprakelijkheid van platformen voor auteursrechtsinbreuken”, ResearchGate, december 2017, 11 p., www.researchgate.net/publication/ 323337015_De_Aansprakelijkheid_van_Platforms_voor_Auteursrecht inbreuken.

NORDEMANN, J.B., “YouTube is a hosting provider, but one with extensive duties of care, say two German courts”, Kluwer Copyright Blog, 6 november 2015,  http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2015/11/06/youtube-is-a-hosting-provider-but-one-with-extensive-duties-of-care-say-two-german-courts/.

NORDEMANN, J.B., “Are preventive duties on hosting service providers in line with EU law? Some comments from a legal perspective on art. 13 Draft DSM Directive and “upload filters”, Kluwer Copyright Blog, 28 juni 2018, http://copyrightblog. kluweriplaw.com/2018/06/28/preventive-duties-hosting-service-providers-line-eu-law-comments-legal-perspective-art-13-draft-dsm-directive-upload-filters/.

NORDEMANN, J.B. en JEHLE, S., “The German press publishers’ right before the CJEU – will it survive? The AG’s opinion in VG Media/Google (C-299-17) and some background from Germany”, Kluwer Copyright Blog, 21 januari 2019, http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/01/21/the-german-press-publishers-right-before-the-cjeu-will-it-survive-the-ags-opinion-in-vg-mediagoogle-c%E2%80%9129917-and-some-background-from-germany/.

Organisation for Economic Co-operation and Development, Directorate for Science, Technology and Industry, Committee for Information, Computer and Communications Policy, “The role of internet intermediaries in advancing public policy objectives: forging partnerships for advancing policy objectives for the internet economy, part II.”, 22 juni 2011, 93 p., www.oecd.org/internet/ieconomy/48685066.pdf.

PEUKERT, A., “An EU related right for press publishers concerning digital uses. A legal analysis”, SSRN, 21 december 2016, 126 p., https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=2888040.

RIEFA, C., Consumer protection and online auction platforms: towards a safer legal framework, London/New York, Routledge, 2015, 276 p.

RIORDAN, J., The liability of internet intermediaries, Oxford, Oxford University Press, 2016, 1246 p.

ROSATI, E., “DSM Directive Series #1: do member states have to transpose the value gap provision and does the YouTube referral matter?”, IPKat, 29 maart 2019, www.ipkitten.blogspot.com/2019/03/dsm-directive-series-1-do-member-states.html.

ROSATI, E., “DSM Directive Series #2: is the press publishers’ right waivable?”, IPKat, 1 april 2019, www.ipkitten.blogspot.com/2019/04/dsm-directive-series-2-is-press.html.

SCHULTES, R., “Puls 4 v YouTube in Austria does not anticipate article 17”, Kluwer Copyright Blog, 2 april 2019, http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/04/02/puls-4-v-youtube-in-austria-does-not-anticipate-article-17/.

SENFTLEBEN, M., “EU Copyright AMA”, Reddit, 28 juni 2018, www.reddit.com/ r/europe/comments/8ugrow/eu_copyright_ama_we_are_professors_lionel_bently/e1gogxr/.

SPREAFICO, F., “Hosting providers: passive vs. active”, Kluwer Copyright Blog, 31 januari 2012, http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2012/01/31/passive-vs-active-hosting/.

STUETZLE, C., WAGNER, C. en ERNST, P.C., “Copyrights, internet: YouTube decision may obligate content check on upload”, Morrison Foerster, 25 juni 2018, www.mofo.com/resources/publications/180625-copyrights-internet-youtube.html.

TADDEO, M. en FLORIDI, L. (eds.), The responsibilities of online service providers, Cham, Springer, 2017, 347 p.

TRAPMAN, L., “American and European safe harbours”, Kluwer Copyright Blog, 14 december 2016, http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2016/12/14/american-european-safe-harbours/.

VAN BESIEN, B., “Nieuwe EU Auteursrechtrichtlijn: wat verandert er concreet?”, 27 maart 2019, Finnian & Columba, www.finniancolumba.be/nieuwe-eu-auteursrechtrichtlijn/.

VAN DER NET, C., “Civil liability of internet providers following the directive on electronic commerce”, in SNIJDERS, H. en WEATHERILL, S. (eds.), E-commerce law, national and transnational topics and perspectives, Den Haag, Kluwer Law International, 2003, 49-57.

VAN DER PERRE, K., LIEVENS, E. en VOORHOOF, D., Handboek auteursrecht, Gent, Academia Press, 2017, 338 p.

VAN EECHOUD, M., “Het communautair acquis voor auteursrecht en naburige rechten: zeven zonden of zestien gelukkige jaren?”, IVIR, 2007, 13 p., www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2007_3.pdf.

VAN EECKE, P., “De nieuwe wetgeving inzake elektronische handel. Een eerste commentaar”, RW 2003-04, afl. 9, 321-341.

VAN EECKE, P., “Online service providers and liability: a plea for a balanced approach”, Common Market Law Review 2011, afl. 5, 1455-1502.

VAN EECKE, P. en TRUYENS, M., “L’Oréal v. eBay: the Court of Justice clarifies the position of online auction providers”, Computer Law Review International 2011, afl. 5, 129-136.

VAN MIL, J., “German BGH – Does YouTube perform acts of communication to the public?”, Kluwer Copyright Blog, 27 januari 2019, http://copyrightblog.kluweriplaw.com/ 2019/01/27/german-bgh-does-youtube-perform-acts-of-communication-to-the-public/.

VAN NUNEN, C., “Praktijkstandpunt van de dienstverlener”, in VAN EECKE, P. en DUMORTIER, J. (eds.), Elektronische handel. Commentaar bij de wetten van 11 maart 2013, Brugge, die Keure, 2003, 259 – 276.

VERBIEST, T., SPLINDER, G., RICCIO, M. en PERRE, A., “Study on the liability of internet intermediaries”, 12 november 2007, 115 p., https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=2575069.

WALRAVE, M., PONNET, K., VANDERHOVEN, E., HAERS, J. en SEGAERT, B., Youth 2.0: social media and adolescence: connecting, sharing and empowering, Cham, Springer, 255 p.

WANG, J., Regulating hosting ISP’s responsibilities for copyright infringement, Singapore, Springer, 2018, 261 p.

4.                Overige bronnen en niet-juridische bronnen

 

BELGHMIDI, L. en CARDOEN, S., “Europees Parlement keurt hervorming auteursrechten op het internet goed: waarover gaat dit en wat zijn de gevolgen?”, VRT NWS, 26 maart 2019, www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/26/auteursrechten-op-het-internet-hervorming/.

BROUWER, B., “YouTube now gets over 400 hours of content uploaded every minute”, Tubefilter, 26 juli 2015, www.tubefilter.com/2015/07/26/youtube-400-hours-content-every-minute/.

CALZADA, J. en GIL, R., “What do news aggregators do? Evidence from Google News in Spain and Germany”, SSRN, december 2018, https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=2837553&.

DOCTOROW, C., “Even the rightsholders think Europe’s article 13 is a mess, call for an immediate halt in negotiations”, Electronic Frontier Foundation, 15 januari 2019, www.eff.org/nl/deeplinks/2019/01/even-rightsholders-think-europes-article-13-mess-call-immediate-halt-negotiations.

DROZDIAK, N., “Google considering pulling news service from Europe”, Bloomberg, 22 januari 2019, www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-22/google-says-it-s-considering-pulling-news-service-from-europe.

ENGSTROM, E. en FEAMSTER, N., “The limits of filtering: a look at the functionality & shortcomings of content detection tools”, Engine, maart 2017, 27 p., https://static1.squarespace.com/static/571681753c44d835a440c8b5/t/58d058712994ca536bbfa47a/1490049138881/FilteringPaperWebsite.pdf

European Composer & Songwriter Alliance, “European authors’ open letter in support of the Copyright Directive”, 20 maart 2019, 15 p., www.composeralliance.org/european-authors-open-letter-in-support-of-the-copyright-directive/.

Facebook Servicevoorwaarden, www.facebook.com/legal/terms/update (raadpleging op 24 april 2019).

GINGRAS, R., “An update on Google News in Spain”, Google Europe Blog, 11 december 2014, https://europe.googleblog.com/2014/12/an-update-on-google-news-in-spain.html.

GOOD, O., “Game critic says YouTube copyright policy threatens his livelihood”, Kotaku, 12 december 2013, www.kotaku.com/game-critic-says-youtube-copyright-policy-threatens-his-1482117783.

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), “The WIPO Treaties: ‘making available’ right”, maart 2003, 3 p., www.ifpi.org/content/library/wipo-treaties-making-available-right.pdf.

JANSEN, J. en VAN VOORST, S., “Linkbelasting en uploadfilters? Europees auteursrecht gaat op de schop.”, Tweakers, 8 september 2018, 6 p., www.tweakers.net/reviews/ 6323/1/komen-er-linkbelastingen-en-uploadfilters-op-internet-inleiding.html.

KOP, M. en SLIJPEN, S., “Content platformen (UGC), value gap en digital single market”, MusicaJuridica, 1 januari 2017, www.musicajuridica.nl/blog/2017/1/content-platformen-ugc-value-gap-en-digital-single-market.

LEVINE, R., “The case of the disappearing ‘Despacito’ rightsholder”, Billboard, 13 december 2018, www.billboard.com/articles/business/8490176/despacito-disappearing-rightsholder-youtube-article-13.

LIVNI, E., “The EU copyright directive will consolidate big tech’s power”, Quartz, 4 maart 2019, www.qz.com/1564495/the-eu-copyright-directive-will-boost-big-tech-companies/.

LUA, A., “21 top social media sites to consider for your brand”, Buffer, 24 januari 2019, https://buffer.com/library/social-media-sites.

MEINDERSMA, C., “Hebben we straks een linktaks & uploadfilter?”, Frankwatching, 10 september 2018, www.frankwatching.com/archive/2018/09/10/hebben-we-straks-een-link-tax-uploadfilter/.

MEYER, D., “Can Google News use articles for free? Court wrangles take new twist”, ZDNet, 10 mei 2017, www.zdnet.com/article/can-google-news-use-articles-for-free-court-wrangles-take-new-twist/.

MOUNK, Y., “Verboten: Germany’s risky law for stopping hate speech on Facebook and Twitter”, The New Republic, 3 april 2018, www.newrepublic.com/article/ 147364/verboten-germany-law-stopping-hate-speech-facebook-twitter.

MORROW, S., “What is digital watermarking?”, LegalZoom, december 2009, https://www.legalzoom.com/articles/what-is-digital-watermarking.

MUELLER, F., “Germany’s federal data protection commissioner: EU copyright reform poses risks to data protection”, Foss Patents, 26 februari 2019, http://www.fosspatents.com/2019/02/germanys-federal-data-protection.html.

MULLIN, J., “New study shows Spain’s “Google tax” has been a disaster for publishers”, Ars Technica, 30 juli 2015, www.arstechnica.com/tech-policy/2015/07/new-study-shows-spains-google-tax-has-been-a-disaster-for-publishers/.

REDA, J., “What’s at stake in the July 5 #SaveYourInternet vote: the text, explained”, Julia Reda, 29 juni 2018, www.juliareda.eu/2018/06/article-11-13-vote/.

Save The Internet, “Stop the censorship-machinery! Save the internet!” (Petitie), Change.org, www.change.org/p/european-parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet.  

SNIJDERS, R., “YouTube en auteursrecht: over Hangouts On Air en Content ID”, Vakblog, 5 april 2013, www.rsnijders.info/vakblog/2013/04/05/youtube-en-auteursrecht-over-hangouts-on-air-en-content-id/.

STERLING, G., “German publishers to Google: we want our snippets back”, Search Engine Land, 23 oktober 2014, www.searchengineland.com/german-publishers-google-want-snippets-back-206520.

STERLING, G., “EU copyright directive nearing final form as Google tests stripped-down news SERPs”, Search Engine Land, 15 januari 2019, www.searchengineland.com/eu-copyright-directive-nearing-final-form-as-google-tests-stripped-down-news-serps-310494.

TEN WOLDE, H. en AUCHARD, E., “Germany’s top publisher bows to Google in news licensing row”, Reuters, 5 november 2014, www.reuters.com/article/us-google-axel-sprngr/germanys-top-publisher-bows-to-google-in-news-licensing-row-idUSKBN0IP1YT20141105.

Test-Aankoop, “Voorgestelde richtlijn inzake auteursrecht bedreiging voor de rechten van de consument”, 25 maart 2019, www.test-aankoop.be/action/pers%20informatie/ persberichten/2019/copyright.

The Society of Authors, “The Society of Authors’ response to the Intellectual Property Office’s calls for views on the European Commission’s draft legislation to modernise the European copyright framework.”, 11 p., www.societyofauthors.org/SOA/MediaLibrary /SOAWebsite/Submissions/20161205-Submission-to-IPO-on-DSM-directive-dec-2016.pdf.

VAN NUFFEL, P., “Wikipedia in vier talen geblokkeerd uit protest tegen Europese hervorming van auteursrecht”, DataNews, 21 maart 2019, https://datanews.knack.be/ict/nieuws/ wikipedia-in-vier-talen-geblokkeerd-uit-protest-tegen-europese-hervorming-van-auteursrecht/article-news-1443681.html.

WINKHAUS, U. en WINDE, M., “Save the internet rallies in Germany protest EU copyright reforms”, DPA International, 23 maart 2019, www.dpa-international.com/topic/save-internet-rallies-germany-protest-eu-copyright-reforms-190323-99-514230.  

WOICICKI, S., “The potential unintended consequences of article 13”, YouTube Creator Blog, 12 november 2018, https://youtube-creators.googleblog.com/2018/11/i-support-goals-of-article-13-i-also.html.

YouTube, “Managing Rights and Content ID on YouTube”, Reddit, 18 maart 2014, www.reddit.com/r/letsplay/comments/20qdkx/letter_from/.

YouTube Fair use guidelines, www.youtube.com/intl/nl/yt/about/copyright/fair-use/#yt-copyright-four-factors.

YouTube Servicevoorwaarden, www.youtube.com/static?gl=NL&template=terms (raadpleging op 24 april 2019).

YouTube Statistieken, www.youtube.com/yt/about/press/.

YouTube Support, www.support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=nl&ref_topic= 2778545 (raadpleging op 8 april 2019).

YouTube Support, www.support.google.com/youtube/answer/2797454?hl=nl&ref_topic= 2778545 (raadpleging op 8 april 2019).

X, “Article 13 of the EU Copyright Directive threatens the internet”, 12 juni 2018, www.eff.org/files/2018/06/13/article13letter.pdf.

X, “Academics against press publishers’ right: 169 academics warn against it”, IVIR, 24 april 2018, www.ivir.nl/publicaties/download/Academics_Against_Press_Publishers_Right. pdf.

X, “World internet usage and population statistics”, Internet World Stats, maart 2019, www.internetworldstats.com/stats.htm (raadpleging op 19 maart 2019).

X, “Net advertising revenues of YouTube in the United States from 2015 to 2018 (in billion U.S. dollars)”, Statista, 2019, www.statista.com/statistics/289660/youtube-us-net-advertising-revenues/.

X, “Mumsnet settles with Gina Ford but queries libel law”, Out-Law, 11 mei 2007, www.out-law.com/page-8040.

Download scriptie (1.41 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Frank Gotzen (promotor), Marie-Christine Janssens (corrector)