6,8% van de jongeren is slachtoffer van wraakporno, slechts enkelen stappen naar de politie

Silke
Van den Eynde

Sinds eind februari 2016 is het verspreiden van gehele of gedeeltelijke naaktfoto’s of -video’s van personen zonder toestemming van de afgebeelde persoon strafbaar met een gevangenisstraf. Hoewel steeds meer jongeren slachtoffer worden van dit nieuwe misdrijf liggen de aangiftecijfers erg laag. Dit is zorgwekkend gezien de vele negatieve gevolgen dat het slachtofferschap van wraakporno teweeg brengt, denk aan: publieke vernedering, zelfpijniging, suïcide…

Ken jij ook iemand die het meemaakte? Of ben je geïnteresseerd in welke jongeren het meeste kans hebben op slachtofferschap van wraakporno; de gevolgen die ze ervaren; en hun hoofdredenen om het misdrijf al dan niet aan te geven bij de politie? Lees dan zeker even verder!

Digitale technologie

Als gevolg van de opmars van de digitale technologie bezit vrijwel elke jongere vandaag een smartphone en is hij of zij actief op socialenetwerksites zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat… Het uitwisselen van informatie, foto’s en video’s met anderen is de laatste jaren dus erg makkelijk geworden. Sterker nog, deze relatief nieuwe vorm van communicatie is tegenwoordig niet meer uit ons leven weg te denken. Kan jij je nog een wereld voorstellen zonder computer, gsm of internet?

Sexting

Deze apparaten zorgen er samen met socialenetwerksites namelijk voor dat relaties met familie, vrienden, partners en kennissen in stand worden gehouden. Bovendien vergemakkelijken ze het aangaan van nieuwe relaties en spelen ze een rol bij het experimenteren met seksualiteit. Vele jongeren verzenden wel eens een uitdagend sms’je of maken een sexy foto van zichzelf die ze nadien opslaan op hun smartphone of versturen via Snapchat. Zulke activiteiten – beter gekend als sexting – zijn heel normaal tijdens de jeugdjaren, maar helaas niet zonder gevaren.

 

Wraakporno

Een belangrijk gevaar van sexting is dat de verstuurde naaktfoto of -video achteraf verder verspreid wordt. De naaktfoto of -video kan bijvoorbeeld getoond worden aan personen voor wie het oorspronkelijk niet bedoeld was of kan naar hen worden doorgestuurd. Dit allemaal zonder toestemming van de persoon die erop wordt afgebeeld. Kortom, personen die sexy foto’s en video’s van zichzelf maken en doorsturen lopen het risico om slachtoffer te worden van wraakporno.  

Het onderzoek

Omdat het slachtofferschap van wraakporno de laatste jaren sterk is toegenomen en er tot op heden nog maar weinig over geweten is, poogde deze masterproef het misdrijf uitgebreid te onderzoeken. Specifiek probeerde het onderzoek vier zaken in kaart te brengen: 1. hoeveel jongeren er slachtoffer zijn van wraakporno; 2. de kenmerken van slachtoffers van wraakporno; 3. de gevolgen van het slachtofferschap van wraakporno; en 4. de aangiftebereidheid van slachtoffers van wraakporno. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van een online vragenlijst die verspreid werd via Facebook. Alle jongeren vanaf 16 tot en met 25 jaar oud konden hieraan deelnemen.

Resultaten

1. Hoeveel jongeren zijn er slachtoffer van wraakporno

Van alle jongeren die deelnamen aan het onderzoek, is 6,8% slachtoffer van wraakporno. Dit wil zeggen dat er plus minus van 1 op de 15 jongeren al eens naaktfoto’s of -video’s verspreid werden zonder hun toestemming. Het aantal slachtoffers ligt vermoedelijk nog hoger. Drie vierde van de jongeren kent immers minstens één persoon van wie er ooit al seksuele beelden getoond werden aan anderen of doorgestuurd werden naar anderen.

2. Kenmerken van slachtoffers van wraakporno

Het is zo dat niet elke jongere evenveel kans heeft om slachtoffer te worden van wraakporno. Jongeren met bepaalde specifieke kenmerken hebben meer kans om met wraakporno in aanmerking te komen tegenover jongeren die niet over deze kenmerken beschikken. Kort gezegd hebben personen rond de 18 jaar oud die recent een relatiebreuk hebben doorgemaakt een verhoogde kans op slachtofferschap. Dit geldt ook voor personen die naaktfoto’s of -video’s versturen naar iemand met wie ze een relatie willen of aan het daten zijn, hun ex-partner of een kennis, en druk voelen om aan sexting te doen. Verder hebben personen die zelf al eens seksuele beelden van iemand toonden aan anderen – dus eigenlijk zelf dader zijn van wraakporno – ook meer kans om hier slachtoffer van te worden.

3. Gevolgen van het slachtofferschap van wraakporno

Slachtoffers van wraakporno ervaren over het algemeen veel negatieve gevolgen. Voorbeelden van mentale en emotionele gevolgen die vele slachtoffers ervaren zijn: een gevoel van machteloosheid, schaamtegevoelens, vernedering en verdriet. Ook verdergaande mentale en emotionele gevolgen zoals een depressie, paniekaanvallen en suïcidale gedachten komen vrij vaak voor. Sociale gevolgen waar de meeste slachtoffers mee te maken krijgen zijn roddels en aanspreking door personen die hun seksuele beelden gezien hebben.

Een ander gevolg dat 56,8% van de slachtoffers ervaart is victim blaming. Anders gezegd wordt in meer dan de helft van de gevallen het slachtoffer zelf verantwoordelijk gesteld voor wat er is gebeurd. In plaats van de schuld te leggen bij de dader van het misdrijf, wordt het slachtoffer beschouwd als degene die de gebeurtenis heeft uitgelokt.

 

4. Aangiftebereidheid van slachtoffers van wraakporno

Hoewel bijna alle slachtoffers weten dat wraakporno strafbaar is, koos slechts 16,2% ervoor om het aan te geven bij de politie. De aangiftebereidheid van slachtoffers van wraakporno ligt dus relatief laag. De meeste slachtoffers kiezen ervoor om geen aangifte te doen vanuit de ideeën dat de gebeurtenis niet voldoende ernstig is; de aangifte niets zal uithalen; en het probleem reeds is opgelost.

Besluit

Omwille van het groot aantal slachtoffers van wraakporno, de vele negatieve gevolgen die ze ervaren en de lage aangiftebereidheid is het van belang het misdrijf meer onder de aandacht te brengen. Daarnaast dient er ook meer belangstelling te zijn voor de slachtoffers ervan. Zij hebben tenslotte nooit toestemming gegeven om hun seksueel beeldmateriaal te verspreiden en horen dus ook met alle ernst en respect bejegend te worden. De Amerikaanse actrice Jennifer Lawrence – die ook slachtoffer werd van wraakporno – vat dit alles samen met volgende woorden: “It’s my body, and it should be my choice, and the fact that it is not my choice is absolutely disgusting. I can’t believe that we even live in that kind of world.”

(Geraadpleegd op https://www.elle.com/nl/lifestyle/lifestyle-nieuws/a453787/jennifer-lawrence-praat-voor-het-eerst-over-de-gelekte-naaktfoto-s/)  

Bibliografie

Bibliografie

 

Regelgeving en reglementering:

Europees Parlement 11 november 2016, nr. 0123/2016.

Wet 1 februari 2016 tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme, BS 19 februari 2016.  

Wetboek van economisch recht, BS 28 februari 2013.

Wet 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, BS 8 december 1992.

Strafwetboek, BS 8 juni 1867.

Amendement (C. VAN CAUTER) op het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafbaarstelling van de aanranding van de eerbaarheid betreft, Parl.St. Kamer 2015, nr. 0699/003, 5 p.

 

Wetenschappelijke bronnen:

Ahern, N. R., & Mechling, B. (2013). Sexting: serious problems for youth. Journal of psychosocial nursing and mental health services, 51(7), 22-30. doi: 10.3928/02793695- 20130503-02

Albury, K. (2017). Just because it’s public doesn’t mean it’s any of your business: Adult’s and children’s sexual rights in digitally mediated spaces. New Media & Society, 19(5), 713-725. doi: 10.1177/1461444816686322

Baarda, B. D., & de Goede, M. P. M. (2006). Basisboek Methoden en Technieken. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Baracks, L, L., & Baracks, C. B. (2010). Do you think I’m sexty? Minors and sexting: Teenage fad or child pornography? Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 13(2), 23-31. Geraadpleegd op https://search-proquest-          com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/763224503?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=17215

Bates, S. (2017). Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors. Feminist Criminology, 12(1), 22-42. doi:               10.1177/1557085116654565

Beyens, J., & Lievens, E. (2016). Niet-consensuele verspreiding van seksuele beelden. Analyse van wetgevende initiatieven in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en België. Nieuw Juridisch Weekblad, 348, 654-666.

Bijleveld, J. H. (2015). Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Bijleveld, J. H., & J. F. Commandeur. (2012). Multivariate analyse. Een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Bothamley, S. & Tully, R. J. (2018). Understanding revenge pornography: public perceptions of revenge pornography and victim blaming. Journal of Agression, Conflict and Peace          Research, 10(1). 1-10. doi: 10.1108/JAPCR-09-2016-0253 

Branch, K., Hilinkski-Rosick, C. M., Johnson, E., & Solano, G. (2017). Revenge Porn  Victimization of College Students in the United States: An Exploratory Analysis. International Journal of Cyber Criminology, 11(1), 128-142. doi: 10.5281/zenedo.495777

Buren, J., & Lunde, C. (2018). Sexting among adolescents: A nuanced and gendered online challenge for young people. Computer in Human Behavior, 85, 210-217. doi:    10.1016/j.chb.2018.02.003

Chettiar, N. (2018). Revenge Porn – Don’t Press the Send Button! Your Options for Responding  to Non-Consensual Image Sharing. Canadian Family Law Quarterly, 37(3), 229-235. Geraadpleegd op https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/212717…

Child Focus. (2017). Cijfers en activiteiten 2017 Child Focus. Seksuele uitbuiting van minderjarigen. Geraadpleegd op        http://childfocus.be/sites/default/files/manual_uploads/cijfers_en_activiteiten_2017seksuele_uitbuiting.pdf

Christiaensen, S. (2008). Aangifte bij de politie. Een geïntegreerd sociaal-ecologisch model. Tijdschrift voor Criminologie, 4, 428-432.

Courtois, C., Paulussen, S., Mechant, P., & De Marez, L. (2011). Het techno-subsysteem van    de Vlaamse tiener. Keuze van jongeren in hun gebruik van communicatietechnologieën.Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 39(3), 17-40. Geraadpleegd op           https://search-proquest-             com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/1317398492?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo

Crofts, T., & Lievens, E. (2018). Sexting and the Law. In M. Walgrave, J. Van Ouytsel, K. Ponnet, & J. R. Temple. Sexting. Motives and risk in online sexual self-representation (pp. 119-136). doi: 10.1007/978-3-319-71882-8

Dantzker, M. L., & Hunter, R. D. (2012). Research methods for criminology and criminal justice. Sudbury: Jones & Bartlett.

Data & Society Research Institute. (2016). Nonconsensual image sharing: one in 25 Americans  has been a victim of “revenge porn”. Geraadpleegd op              https://datasociety.net/pubs/oh/Nonconsensual_Image_Sharing_2016.pdf

de Leeuw, E. D. (2008). Choosing the method of data collection. In E. D. de Leeuw,  J. J. Hox,  & D. A. Dilleman (Eds.). International Handbook of Survey  Methodology (pp. 113-135). London: Psychology Press.

De Vocht, A. (2017). Basishandboek SPSS 25 voor SPSS 25 & SPSS Subscription. Utrecht: Bijleveld Press.

Englander, E., K. (2016). Sexting, Revenge Pornography, and Digital Dating Abuse: New Research on Adolescent Digital Behaviors. Journal of the American Academy of Child &        Adolescent Psychiatry, 55(10), 338. doi: 10.1016/j.jaac.2016.07.415

Earnshaw, R. (2017). State of the Art in Digital Media and Applications. doi: 10.1007/978-3-319-61409-0

Fiedler, L. (2014). Public shaming in the digital age: are criminal laws the most effective means to regulate revenge porn? Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review, 34(2), 155-     192. Geraadpleegd op https://heinonline-       org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/HOL/Page?lname=&public=false&handle=hein.jou             rnals/laent34&page=155&collection=journals

Flook, C. A. (2006). The Emotional Revolution trough Digital Media: The Internet as a Virtual Social Reality. The Review of Communication, 6, 52-61. doi:          10.1080.15358590600763276

Franklin, Z. (2014). Justice for Revenge Porn Victims: Legal Theories to Overcome Claims of  Civil Immunity by Operators of Revenge Porn Websites. California Law Review, 102(5), 1303-1335. Geraadpleegd op https://heinonline-       org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/HOL/Page?lname=&public=false&handle=hein.jou             rnals/calr102&page=1303&collection=journals

Genn, B. A. (2014). What comes off, comes back to burn: revenge pornography as the hot new flame and how it applies to the first amendment and privacy law. American University Journal of Gender, Social Policy, and the Law, 23(1). 163-195. Geraadpleegd op https://heinonline-             org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/HOL/Page?lname=&public=false&collection=jour  nals&handle=hein.journals/ajgsp23&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=163

Goudriaan, H., & Nieuwbeerta, P. (2007). Contextual determinants of juveniles’ willingness to report crimes. A vignette experiment. Journal of Experimental Criminology, 3, 89-111. doi: 10.1007/s11292-007-9030-4

Harber, K.D., Podolski, P., & Williams, C.H. (2015). Emotional Disclosure and Victim  blaming. Emotion, 15(5), 603-614. doi: 1528-3542/15/$12.00

Hasinhof, A. A. (2015). Sexting panic. Urbana: University of Illinois Press.

Henry, N., & Powell, A. (2015). Beyond the ‘sext’: Technology-facilitated sexual violence and harassment against adult women. Australian & New Zealand Journal of Criminology, 48(1). 104-118. doi: 10.1177/0004865814524218

Jacobs, A. (2016). Fighting Back Against Revenge Porn: A Legislative Solution. Northwestern Journal of Law and Social Policy, 12(1), 69-91. Geraadpleegd op https://search-proquest- com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/1860283582?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo

Kaplan, A. K. (2015). Social Media, the Digital Revolution, and the Business of Media. International Journal on Media Management, 17(4), 197-199. doi: 10.1080/14241277.2015.1120014

Kia-Keating, M., Santacrose, D., & Liu, S. (2017). Photography and Social Media Use in  Community-Based Participatory Research with Youth: Ethical Considerations. American Journal of Community Psychology, 60(3), 375-384. doi: 10.1002/ajcp.12189

Kop, N., & van Duin, M. (2016). Burgerparticipatie. In W. Stol, C. Tielenburg, W. Rodenhuis, E. Kolthoff, M. van Duin, & S. Veenstra (Red.), Basisboek integrale veiligheid (189-190). Den Haag: Boom criminologie.

Langois, G., & Slane, A. (2017). Economies of reputation: the case of revenge porn. Communication and Critical/Cultural Studies, 14(2), 120-138. doi: 10.1080/14791420.2016.1273534

Lawson, C. E., (2015). Pixels, porn, and private selves: intimacy and authenticity in the celebrity nude photo hack. Celebrity Studies, 4(6), 607-609. doi: 10.1080/19392397.2015.1092215

Lawson, C. E. (2018). Innocent victims, creepy boys: discursive framings of sexuality in online news coverage of the celebrity nude photo hack. Feminist Media Studies, 18(5), 825-841. doi: 10.1080/14680777.2017.1350197

Leukfeldt, E. R., Jansen, J., & Stol, W. P. (2013). Child pornography, the Internet and juvenile suspects. Journal of Social Welfare and Family Law, 36(1), 3-13. doi:              10.1080/09649069.2013.851178 

Maddocks, S. (2018). From Non-consensual Pornography to Image-based Sexual Abuse: Charting the Course of a Problem with Many Names. Australian Feminist Studies, 1-17. doi: 10.1080/08164649.2018.1542592

Manfreda, K, L., & Vehovar, V. (2008). Internet Surveys. In E. D. de Leeuw, J. J. Hox, & D.  A. Dilleman (Eds.). International Handbook of Survey Methodology (pp. 264-284). London: Psychology Press.

Marwick, A. E. (2017). Scandal or sex crime? Gendered privacy and the celebrity nude photo  leaks. Ethics and Information Technology, 19(3), 177-191. doi: 10.1007/s10676-017-   9431-7

Matsui, S. (2015). The criminalization of revenge porn in Japan. Washington International Law Journal, 24(2), 289-317. Geraadpleegd op https://search-proquest-             com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/1862880173/fulltext/29325BCD48A744    59PQ/1?accountid=17215

McGovern, A., & Lee, M. (2018). A Sexting ‘Panic’? What We Learn from Media Coverage of Sexting Incidents. In M. Walgrave, J. Van Ouytsel, K. Ponnet, & J. R. Temple. Sexting. Motives and risk in online sexual self-representation (pp. 99-118). doi: 10.1007/978-3-319-71882-8

Moran, J. B., Salerno, K. J., & Wade, T. J. (2018). Snapchat as a new tool for sexual access: Are there sex differences? Personality and Individual Differences, 129, 12-16. doi:        10.1016/j.paid.2018.02.040

Munar, A.M. (2010). Digital Exhibition: The Age of Exposure. Journal of Current Cultural Research, 2(3), 401-422. Geraadpleegd op    http://www.cultureunbound.ep.liu.se/article.asp?DOI=10.3384/cu.2000.1525.1022340          1

Murphy, K., & Barkworth, J. (2014). Victim Willingness to Report Crime to Police: Does Procedural Justice or Outcome Matter Most? Victims & Offenders, 9(2), 178-204. doi:              10.1080/15564886.2013.872744

O’Connor, K., Drouin, M., Davis, J., & Thompson, H. (2018). Cyberbullying, revenge porn and the mid-sized university: Victim characteristics, prevalence and students’ knowledge of       university policy and reporting procedures. Journal of Higher Education, 72(4), 344-359. doi: 10.1111/hequ.12171

O’Keeffe, G. S., & Clarke-Pearson, K. (2011). The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families. Pediatrics, 127(4), 800-804. doi: 10.1542/peds.2011-0054

Papp, L.P., Hagerman, C., Gnoleba, M.A., Erchull, M.J., Liss, M., Miles-McLean, H., &  Robertson, C.M. (2015). Exploring Perceptions of Slut-shaming on Facebook: Evidence  for a Reverse Sexual Double Standard. Gender Issues, 32(1), 57-76. doi: 10.1007/s12147-014-9133-y

Pauwels, L. (2017). Kwantitatieve criminologie. Basishandboek kwantitatieve methoden van criminologisch onderzoek. Gent: Academia Press.

Pollack, J.M. (2016). Getting even: empowering victims of revenge porn. Albany Law Review,  80(1), 353-380. Geraadpleegd op https://heinonline- org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/HOL/Page?lname=&public=false&handle=hein.jou        rnals/albany80&page=353&collection=journals

Poole, E. (2014). Fighting back against non-consensual pornography. University of San Francisco Law Review, 49(1), 181-214. Geraadpleegd op https://heinonline-              org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journ             als/usflr49&id=186&men_tab=srchresults

Rauzzino, A., & Correa, J. C. (2017). Millennials sex differences on Snapchat perceived privacy. Suma Psicὁlogica, 24, 129-134. doi: 10.1016/j.sumpsi.2017.08.002

Reid, C., Yolanda, L., Radesky, J., Christakes, D., Moreno, M. A., & Cross, C. (2016). Children and Adolescents and Digital Media. Pediatrics, 138(5), 1-18. doi: 10.1542/peds.2016-2593

Ringrose, J., Harvey, L., Gill, R., & Livingstone, S. (2013). Teen girls, sexual double standards  and ‘sexting’: Gendered value in digital image exchange. Feminist Theory, 14(3), 305-323. doi: 10.1177/1464700113499853

Ryan, D. (2018). European remedial coherence in the regulation of non-consensual disclosures  of sexual images. Computer Law & Security Review, 34, 1053-1076. doi:     10.1016/j.clsr.2018.05.016

Sheikh, S., & McNamara, M. E. (2014). Insights from Self-Blame and Victim Blaming. Psychological Inquiry, 25(2), 241-244. doi: 10.1080/1047840X.2014.904138 

Siegle, D. (2010). Cyberbullying and Sexting: Technology Abuses of the 21st Century. Gifted Child Today, 33(2), 14-16. Geraadpleegd op https://limo.libis.be/primo- explore/search?query=any,contains,cyberbullying%20and%20sexting%20technology     %20abuses&tab=all_content_tab&search_scope=ALL_CONTENT&vid=KULeuven&             lang=en_US&offset=0

Stroud, S. R. (2014). The Dark Side of the Online Self: A Pragmatist Critique of the Growing  Plague of Revenge Porn. Journal of Mass Media Ethics, 29(3), 168-183. doi:            10.1080/08900523.2014.917976

Subrahmanyam, K., & Greenfield, P. (2018). Online Communication and Adolescent Relationships. The Future of Children, 18(1), 119-146. Geraadpleegd op https://www-             jstororg.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/stable/20053122?seq=1#metadata_info_tab_contents

Swier, C., & Wijkman, M. (2011). Seks op afstand. Tijdschrift voor Criminologie, 53(3), 214-226. Geraadpleegd op https://search-proquest-     com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/912292159?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo

Temple, J.R., & Lu, Y. (2018). Sexting from a Health Perspective: Sexting, Health, and Risky  Sexual Behaviour. In M. Walgrave, J. Van Ouytsel, K. Ponnet, & J. R. Temple. Sexting. Motives and risk in online sexual self-representation (pp. 53-62). doi: 10.1007/978-3- 319-71882-8

Ten Voorde, J. (2017). Gluren bij de buren. Over strafbaarstelling van heimelijk filmen. Tijdschrift voor Strafrechtspleging, 96(5), 359-369. doi: 10.5553/PROCES/016500762017096005005

The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy. (2008). Sex and Tech. Geraadpleegd op https://powertodecide.org/what-we-do/information/resource-    library/sex-and-tech-results-survey-teens-and-young-adults

Tolsma, J. (2011). Aangiftebereidheid: Welke overwegingen spelen een rol bij de beslissing om wel of niet aangifte te doen? In Smets, L., De Kinder, J., & Moor, L (Red.), Proces-verbaal, aangifte en forensisch onderzoek (pp. 11-32). Antwerpen: Maklu.

Tolsma, J., Blaauw, J., & te Grotenhuis, M. (2012). When do people report crime to the police? Results from a factorial survey design in the Netherlands, 2010. Journal of Experimental            Criminology, 8, 117-134. doi: 10.1007/s11292-011-9138-4

Utz, S., Muscanell, N., & Khalid, C. (2015). Snapchat Elicits More Jealousy than Facebook: A Comparison of Snapchat and Facebook Use. Cyberpsychology, Behavior, and Social      Networking, 18(3), 141-146. doi: 10.1089/cyber.2014.0479

van der Hof, S. (2016). Wraakporno op internet. Een verkenning van de (on)mogelijkheden voor een strafrechtelijke aanpak. Ars Aequi 65(1), 54-59.

Van Ouytsel, J., Walgrave, M., & Ponnet, K. (2018). A Nuanced Account: Why Do Individuals Engage in Sexting? In M. Walgrave, J. Van Ouytsel, K. Ponnet, & J. R. Temple. Sexting. Motives and risk in online sexual self-representation (pp. 39-51). doi: 10.1007/978-3- 319-71882-8

Vaterlaus, J. M., Barnett, K., Roche, C., & Young, J. A. (2016). “Snapchat is more personal”: An exploratory study on Snapchat behaviours and young adult interpersonal relationships. Computer in Human Behavior, 62, 594-601. doi:        10.1016/j.chb.2016.04.029 

Vandonick, S., d’Haesens, L., & Donose, V. (2010). Digitale geletterdheid bij Vlaamse jongeren: hoe gaan ze om met onlinecontentrisico’s? Tijdschrift voor        Communicatiewetenschap, 38(2), 100-117. Geraadpleegd op        file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/digitale%20(2).pdf

Vynckier, G., & De Bie, B. (2015). Een held vertelt. De meldingsbeleving: voor, tijdens en na. Orde van de dag, 72, 17-24.

Vynckier, G., Vande Walle, G., & De Beats, P. (2015). Je hoeft de klokken niet te luiden om    misstanden te melden: naar een normalisatie van meldprocedures in de professionele      organisatie. Orde van de dag, 72, 6-15.

Walgrave, M., Van Ouytsel, J., Ponnet, K., & Temple, J. R. (2018). Sharing and Caring? The     Role of Social Media and Privacy in Sexting Behaviour. In M. Walgrave, J. Van Ouytsel, K. Ponnet, & J. R. Temple (Eds.). Sexting. Motives and risk in online sexual self-representation (pp. 1-18). doi: 10.1007/978-3-319-71882-8

Webb, W. (2010). Being mobile. Engineering & Technology, 5(15), 64-65. doi:  10.1049/et.2010.1513

Willem, C., Araüna, N., & Tortajada, I. (2018). Chonis and pijas: Slut-shaming and double standards in online performances among Spanish teens. Sexualities, 0(0), 1-17. doi:      10.1177/1363460717748620

 

Niet-wetenschappelijke bronnen:

Gross, D. (03.01.2013). Snapchat: Sexting tool or the next Instagram? CCN Wire. Geraadpleegd op http://www-lexisnexis-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/hottopics/lnacad…

Marquez, S. (07.03.2005). A New Kind of Hack Attack. Time. Geraadpleegd op               http://web.b.ebscohost.com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/ehost/detail/detail?vid=1&s   id=06e0e7f0-6054-4122-85ce-        bc765976a00c%40sessionmgr101&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1              zaXRl#AN=16253740&db=bth

McAfee. (04.02.2013). Lover Beware: Scorned Exes May Share Intimate Data and Image Online. Business Wire. Geraadpleegd op       https://www.businesswire.com/news/home/20130204005437/en/Lovers-Beware-          Scorned-Exes-Share-Intimate-Data

O’Connor. (21.10.2014). [blog bericht]. Celebrity Nude Photo Leak: Just One More Reminder That Privacy Does Not Exist Online and Legally, There’s Not Much We Can Do About It. Geraadpleegd op               https://digitalcommons.law.ggu.edu/ggu_law_review_blog/30/

Webb, L. (2015). Shame transfigured: Slut-shaming from Rome to cyberspace. First Monday, 20(4), 1-10. Geraadpleegd op https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/5464

Download scriptie (11.14 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Johan Put