Opleiding van tolken laagdrempelig en goedkoper dankzij nieuw softwaresysteem

Klaas
Govaerts

Stel je een wereld voor waar mensen elkaar beter begrijpen

Welkom dames en heren. Bienvenue Mesdames et Messieurs. Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Onze planeet is rijk aan verschillende talen. Dat zorgt soms voor Babylonische spraakverwarringen. Is het dan onbegonnen werk om elkaar te begrijpen? Gelukkig zijn er tolken en vertalers. Zij dragen ertoe bij dat mensen elkaar begrijpen. 

Stel je een wereld voor waar meer mensen meer talen kunnen leren

Alleen al in de Europese Unie zijn er 24 officiële talen. Wereldwijd zijn er dat duizenden. Onbegonnen werk om al die talen te leren. Maar wij, Vlamingen, zijn wel toppers als het gaat over het leren van vreemde talen.

Door technologie te integreren in het onderwijs kunnen taallessen aangenamer, efficiënter en goedkoper gemaakt worden. Daarom werd tijdens deze masterproef software ontwikkeld voor de opleiding van conferentietolken.

Stel je voor dat opleidingen voor tolken goedkoper worden 

Als Europese leiders of wereldleiders samenkomen, komen er ook veel verschillende talen samen. Tijdens een conferentie waar de aanwezigen verschillende talen spreken, zorgen de tolken dat de toespraken vertaald worden naar de taal van de luisteraars. In hun hoofdtelefoon kunnen de luisteraars de vertaling horen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het Europees parlement of bij de Verenigde Naties. Het bedrijf Televic Conference in Izegem levert veel van die conferentieapparatuur.

Afbeelding Europees Parlement

Televic Education, ook in Izegem, gebruikt deze conferentieapparatuur ook om tolken op te leiden. 

In veel scholen vind je deze taallabo’s terug. Het idee was om een goedkopere versie van dit taallabo te ontwikkelen dat kan uitgevoerd worden op eenvoudige laptops. De software ontwikkelen om dit mogelijk te maken was dan ook het doel van deze masterproef bij Televic Education: “Studie en ontwikkeling van een softwaregebaseerd systeem met gecentraliseerde opname voor opleiding van tolken”. Deze masterproef is een nieuw product in ontwikkeling, door onderzoek, zelfstudie, programmeren en testen.

Stel je voor: je eigen taallabo op je pc

Tijdens de masterproef werden 3 verschillende webapplicaties ontwikkeld, namelijk de Interpeter App, Delegate App en Chairman App. De laatste twee zijn volledig nieuw.

De studenten (tolken in opleiding) en leerkracht beschikken elk over een pc, waarop de webapplicaties worden uitgevoerd in een browser. Elke pc binnen de opstelling is verbonden met eenzelfde netwerk.

Figuur opstelling (3 pc's verbonden met switch)

De eerste webapplicatie is de “Interpreter App”, voor tolken in opleiding. Op het scherm van hun pc zien de studenten een afbeelding van de hardware voor conferentietolken. Op die manier worden studenten zoveel mogelijk voorbereid op hun toekomstige werkomgeving, zonder daarbij ook de kosten van de traditionele opstelling te moeten dragen. Door middel van de Interpreter App kan de student-tolk luisteren naar de spreker, of naar een andere tolk naar keuze. De student spreekt vervolgens de vertaling in via de microfoon.

Screenshot Interpreter App

De tweede webapplicatie is de “Delegate App”. Die stelt de gebruiker in staat om in elk oor te luisteren naar een geluidssignaal naar keuze. Dat is handig voor een leraar om te vergelijken en studenten te evalueren. Een Delegate kan enkel luisteren, niet spreken.

Screenshot Delegate App

De derde webapplicatie is de “Chairman App”, voor leraars. Die bouwt verder op de Delegate App en biedt extra functionaliteit. De leraar kan een intercom starten met een student naar keuze. De leraar kan ook een “Activity” starten, dit is een klassikale opgave waarbij iedere student hetzelfde signaal hoort en dit dient te vertalen. Het is mogelijk om, tijdens een Activity, de vertalingen van de studenten op te nemen. Dat is belangrijk om de studenten te kunnen evalueren. Tijdens een opname heeft de leerkracht de mogelijkheid om “markers” toe te voegen op een bepaald tijdstip bij een bepaalde student, bijvoorbeeld wanneer de student in kwestie een fout maakt.

Screenshot Chairman App

Bij het bestaande systeem werden de opnames op iedere pc apart opgeslagen. Dat was niet gebruiksvriendelijk. Daarom werd een centraal opnamesysteem ontwikkeld. Nu wordt de audio in realtime gestreamd naar een centrale opnameserver en daar opgeslagen, wat het overzichtelijker maakt voor de leraar.

Stel je een wereld voor waar meer mensen meer talen kunnen leren om elkaar beter te begrijpen

De nieuwe software die ontwikkeld werd tijdens deze masterproef binnen het bedrijf Televic Education zal deel uitmaken van "interpreterQ". Televic Education zal zich bezighouden met de verdere ontwikkeling en het commercialiseren. In de toekomst zou een tablet gebruikt kunnen worden, wat nog goedkoper zou zijn. Met enkele aanpassingen zou zelfs leren op afstand zou mogelijk gemaakt kunnen worden.

Op die manier kan deze masterproef ertoe bijdragen dat taalopleidingen goedkoper kunnen worden en toegankelijker zijn voor een breder publiek, aangezien dit systeem kan gebruikt worden op eenvoudige laptops. Dat maakt het voor onderwijsinstellingen interessant, maar ook voor de studenten en leerkrachten aangenaam en laagdrempelig om te gebruiken. Zo kunnen meer mensen meer talen leren om elkaar beter te begrijpen. 

Bibliografie

[1] „Bootstrap Snippet Very simple login form using HTML,” [Online]. Available: https://bootsnipp.com/snippets/3kp

[2] „Json.NET - Newtonsoft,” [Online]. Available: https://www.newtonsoft.com/json

[3] B. Rogers, „Json.Net - Error getting value from 'ScopeId' on 'System.Net.IPAddress',” [Online]. Available: https://stackoverflow.com/questions/18668617/json-net-error-getting-val…

[4] P. J. Mark Heath, „WaveInEvent.cs,” [Online]. Available: https://github.com/naudio/NAudio/blob/master/NAudio/Wave/WaveInputs/Wav… [Geopend 21 Oktober 2018].

[5] „Stream Class,” [Online]. Available: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.io.stream?view=netfr… [Geopend 19 September 2018].

[6] C. Murtagh, „NAudio.Lame,” [Online]. Available: https://github.com/Corey-M/NAudio.Lame

[7] „WPF Controls,” [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/wpf/wpf_controls.htm

[8] „.Net: How do I check for illegal characters in a path?,” [Online]. Available: https://stackoverflow.com/questions/2435894/net-how-do-i-check-for-ille…

[9] „How to check if one path is a child of another path?,” [Online]. Available: https://stackoverflow.com/questions/8091829/how-to-check-if-one-path-is…

[10] „.NET Framework Guide,” 10 April 2018. [Online]. Available: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/

[11] „What Is Windows Communication Foundation,” 30 Maart 2017. [Online]. Available: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wcf/whats-wcf

[12] „IComparable<T>.CompareTo(T) Method,” [Online]. Available: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.icomparable-1.compar…

[13] D. C. User, „Dante Controller User,” [Online]. Available: https://dev.audinate.com/GA/dante-controller/userguide/pdf/latest/AUD-M…

[14] „CommunicationState Enum,” [Online]. Available: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.servicemodel.communi…

[15] „C# Path traversal warning when using Path.Combine,” [Online]. Available: https://stackoverflow.com/questions/48777564/c-sharp-path-traversal-war…

[16] „HtmlSpecialChars equivalent in Javascript?,” [Online]. Available: https://stackoverflow.com/questions/1787322/htmlspecialchars-equivalent…

[17] „HTML5 Server-Sent Events,” [Online]. Available: https://www.w3schools.com/Html/html5_serversentevents.asp

[18] J. Hanson, „What is HTTP Long Polling?,” 1 December 2014. [Online]. Available: https://www.pubnub.com/blog/2014-12-01-http-long-polling/

[19] „SignalR,” [Online]. Available: https://www.asp.net/signalr

[20] „Introduction to ASP.NET Core SignalR,” 25 April 2018. [Online]. Available: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/introduction?view=…

[21] „AJAX Introduction,” [Online]. Available: https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp

[22] „Atom (standard),” [Online]. Available: https://pdfs.semanticscholar.org/31fb/fc022d20d128e15fc41fe43ac20130166…

[23] [Online]. Available: https://caniuse.com/#search=websockets

[24] H. r. methods. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods

[25] X. D. Donder, „Virtual interpreter training system with centralized recording,” Televic Education, Izegem, 2018.

[26] „HttpListener Class,” [Online]. Available: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.httplistener?vie…

Download scriptie (2.77 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Sammy Verslype, Xavier De Donder