Kan de nieuwe waterzuiveringstechniek AndicosTM de heilige Ganges redden?

Ruben
Vingerhoets

Heilige rivier de Ganges in India is een open riool

De Ganges is in India een heilige rivier vernoemd naar een hindoe-godin. Bijna een miljard hindoes geloven dat ze van hun zonden bevrijd worden als ze erin baden. Ook zijn honderden miljoenen mensen in de rivierbekken afhankelijk van de Ganges voor drinkwater en de irrigatie van hun akkers.  

Door de pijlsnelle economische en demografische groei in Noord-India is deze regio ook een grote vervuiler geworden. De ontwikkeling van zuiveringsinstallaties heeft echter de snelgroeiende afvalwaterproductie nog niet bijgebeend, waardoor miljoenensteden ongezuiverd rioolwater rechtstreeks afvoeren in de Ganges. Nog gevaarlijker is dat er giftige industriële reststromen in de rivier geloosd worden. Hierdoor transformeert het kristalheldere water van de Ganges langzaam maar zeker tot een openbaar riool.  Veel Indiërs zeggen daarom: "Moeder Ganges is stervende." 

Momenteel wordt slechts 20% van het stedelijke afvalwater gereinigd door zuiveringsinstallaties met als gevolg dat rioolwater en chemische effluenten rechtstreeks in het rivierwater terechtkomen met enorme gezondheidsrisico’s tot gevolg. Zo sterven er naar schatting jaarlijks een half miljoen kinderen in India door vervuild drinkwater. Daarnaast is de onverwerkte productie van stedelijk organisch afval een grote bedreiging voor de ecologische staat van de Ganges. 

Kanpur: hoofdstad der vervuiling

De hoogste verontreinigingsgraden van de Ganges worden waargenomen in de riviersectie rondom de stad Kanpur. Zo produceert Kanpur ongeveer 600 miljoen liter afvalwater per dag waarvan er slechts 100 miljoen liter kan gereinigd worden door de bestaande zuiveringsinstallaties. Dit afvalwater wordt niet enkel geproduceerd door de 3 miljoen inwoners, maar is ook afkomstig van de honderden leerlooierijen op de oevers van de Ganges die hun giftige chemicaliën in de rivier lozen en daarmee de gevaarlijkste veroorzaker van de vervuilde rivier zijn.

Om de Ganges te herstellen is er een urgente nood aan een verhoogde afvalwaterverwerkingscapaciteit. De uitbreiding van de conventionele waterzuiveringsinstallaties zou echter gepaard gaan met enkele grote nadelen zoals minderwaardige verwijderingsefficiënties, hoge investeringskosten, grootschalig grondgebruik en een aanzienlijk energiegebruik. De hoogdringende expansie van de Indiase waterzuiveringssector blijft dan ook tot op de dag van vandaag uit.

AndicosTM: een nieuwe zuiveringstechniek

Het gebrek aan zuiveringstechnieken aangepast aan de context van ontwikkelingslanden is dus de voornaamste oorzaak van de sputterende implementatie van waterzuiveringsinstallaties. Om mijn steentje bij te dragen in de strijd tegen de teloorgang van de heilige Ganges, trok ik naar India om  een nieuwe waterzuiveringstechniek te vinden aangepast aan het decor van metropool Kanpur.

Naar anaeroob-gebaseerde zuivering?

Traditioneel wordt er gefocust op aerobe zuiveringsinstallaties, echter werd het al snel duidelijk dat een anaeroob-gebaseerd conversie proces enkele voordelen heeft tot traditionele aerobe conversie. Het anaerobe vergistingsproces wordt geassocieerd met een gereduceerd energieverbruik en slibproductie door de afwezigheid van beluchting. Dit verlaagt de kosten van energie en slibverwerking. Gedurende het vergistingsproces wordt er bovendien een methaanrijk biogas geproduceerd dat kan dienen als een waardevolle energiebron. Ondanks de voordelen van anaerobe  digestie en het tropische Indische klimaat dat de rendabiliteit van het vergistingsproces stimuleert, zijn de gebruikelijke anaerobe vergisters niet rechtstreeks toepasbaar op rioolwater door de lage organische belasting van dit water dat de efficiëntie van dit proces reduceert.

Aerobe conversie vs anaerobe conversie

Aerobe conversie vs anaerobe conversie

De nieuwe waterzuiveringstechniek AndicosTM, dat ultrafiltratie van afvalwater combineert met anaerobe digestie van het organisch-rijke retentaat en organisch stedelijk afval in één systeem, kan de problemen gerelateerd met de implementatie van anaerobe digestie overwinnen en de omschakeling naar anaerobe conversie stimuleren. Gedurende de ultrafiltratie kan enerzijds een goede effluentkwaliteit gegenereerd worden en anderzijds produceert het een geconcentreerd retentaat. Het geconcentreerde retentaat gecombineerd met organisch stedelijk afval resulteert in een organisch-rijke stroom geschikt voor vergisting.

Schema AndicosTM

Operationeel schema van de AndicosTM-technologie

 

Zoektocht naar optimale instellingen

Om de AndicosTM-technologie te kunnen implementeren in Kanpur moest er gezocht worden naar de optimale instellingen van deze technologie met respect tot de Indiase context. Om de gewenste continuïteit van de membraanfiltratie te bekomen bij een zo hoog mogelijke flux, moest het membraanverstoppingsproces bestudeerd worden.  Daarnaast moest er ook gekeken worden naar een optimale balans tussen effluentkwaliteit en organische concentratie in de membraantank om zowel ecologische als economische incentives te bevredigen.  De filtratie experimenten met het afvalwater van Kanpur toonde aan dat de optimale filtratieflux gelijk was aan  25 L.h-1.m-2  om zoveel als mogelijk effluent te genereren met minimale vuilafzetting tegen het membraan.

Membraanverstopping in functie van filtratieflux

Membraanverstopping in functie van filtratieflux

Het ultrafiltratie proces was instaat om efficiënt organische materie vast te  houden van het rioolwater (91.4%). Een deel van het  vastgehouden organisch materiaal ging verloren door biodegradatie in de membraantank (32.8%), maar het overige gedeelte van de geaccumuleerde organische materie kon gebruikt worden voor anaerobe vergisting. Doordat de effluentkwaliteit sterk gecorreleerd was met de concentratiefactor van het organisch materiaal in de membraantank, was de hoogst haalbare organische concentratie in de tank gelijk aan 9096mg.L-1 om in overeenkomst te blijven met de Indische milieuwetgeving doch een economisch rendabele vergisting te creëren.  

Van energieverslinder tot energieproducent

Om de assumptie van de gereduceerde operationele kosten door biogas productie te valideren, werd de biologische afbreekbaarheid getest in een vergistingstest. Anaerobe digestie van het retentaat gecombineerd met organisch stedelijk afval toonde een  biologische afbreekbaarheid van 71%.  Met behulp van de anaerobe digestie kan er 3.66kWh stroom geproduceerd worden per kubieke meter gezuiverd afvalwater bij een elektrische conversie van 40%, wat beduidend meer is als de stroomverbruik door membraan filtratie (0.4kWh/m3rioolwater). Dus, de AndicosTM-technologie kan afvalwaterzuivering verschuiven van een netto-energieverbruiker naar een netto-energieleverancier wat het een winstgevende investering kan maken.Organisch materiaal in effluent in functie van organisch materiaal in mambraantank

Effluentkwaliteit in functie van concentratiefactor in membraantank

Van energieverslinder tot energieproducent

Om de assumptie van de gereduceerde operationele kosten door biogasproductie te valideren, werd de biologische afbreekbaarheid getest in een vergistingstest. Anaerobe digestie van het retentaat gecombineerd met organisch stedelijk afval toonde een  biologische afbreekbaarheid van 71%.  Met behulp van de anaerobe digestie kan er 3.66kWh stroom geproduceerd worden per kubieke meter gezuiverd afvalwater bij een elektrische conversie van 40%, wat beduidend meer is dan het stroomverbruik door membraanfiltratie (0.4kWh/m3rioolwater). Dus, de AndicosTM-technologie kan afvalwaterzuivering verschuiven van een netto-energieverbruiker naar een netto-energieleverancier wat het een winstgevende investering kan maken.

De Ganges terug kristalhelder?

Het filtratieproces liet hogere verwijderingsefficienties op tekenen voor de belangrijkste milieucontaminanten dan de bestaande zuiveringsinstallaties in Kanpur. Ook werden de toxische chemicaliën van de leerlooierijen beduidend efficiënter verwijderd door de AndicosTM-technologie dan de huidige waterzuiveringsinstallaties van Kanpur (100% vs 77.1%). De implementatie van een full-scale AndicosTM faciliteit kan dan ook de vervuilingsbelasting van rioolwater van Kanpur verminderen van 786 ton per dag tot 128 ton per dag, waardoor de kwaliteit van de Ganges drastisch kan verbeteren.

Dus?!

Er kan geconcludeerd worden dat de AndicosTM-technologie een economische en duurzame afvalwaterzuiveringstechniek is die een excellente effluentkwaliteit creëert om de Ganges te herstellen waarbij het tevens een netto-energieleverancier kan zijn.

Economische en ecologische vergelijking van de verschillende bestaande technologieën

 

Economische en ecologische vergelijking van waterzuiveringstechnieken

Bibliografie

Administrative Staff College of India, Hyderabad. (2013). City Sanitation Plan For Kanpur

Abbruzzini, Thalita Fernanda, Silva, Carlos Alberto, Andrade, Daniela Aparecida de, &

Carneiro, Waldete Japiassú de Oliveira. (2014). Influence of digestion methods on the

recovery of Iron, Zinc, Nickel, Chromium, Cadmium and Lead contents in 11 organic residues.

Revista Brasileira de Ciência do Solo, 38(1), 166-

176. https://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832014000100016

Agarwal, P. (2015). A review of Ganga river pollution - Reasons and remedies. Journal of

Indian Water

Resources Society , 35 (3), 46 - 52.

Akhondi E., W. F. (2014). Influence of dissolved air on the effectiveness of cyclic backwashing

in submerged membrane systems. Journal of Membrane Science (456), 77- 84.

Apte, A.D., Tare, V., Bose, P. (2006). Extent of oxidation of Cr(III) to Cr(VI) under various

conditions pertaining to natural environment. Journal of Hazardous Materials, Volume 128,

Issue 2-3, 6 February 2006, Pages 164-174.

Avraamidou, S., Beykal, B., Pistikopoulos, I.P.E., & Pistikopoulos, E.N. (2018). A hierarchical

Food-Energy-Water Nexus (FEW-N) decision-making approach for Land Use Optimization.

In Computer Aided Chemical Engineering (Vol. 44, pp. 1885-1890). Elsevier B.V.

Beg, K. R., & Ali, S. (2008). Chemical contaminants and toxicity of Ganga River sediment from

up and down stream area at Kanpur. American Journal of Environmental Sciences, 4(4),

362–366. https://doi.org/10.3844/ajessp.2008.362.366

Blue Foot Membrane NV. (n.d.). Technology-Integrated Permeate Channel (IPC) Membrane.

Lommel, Belgium.

Bose, P. (2020). Wastewater treatment and digestion.

Brown T., (2019). Ganges River Basin. Retrieved May 5th, 2020 from National Geographic:

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ganges-river-basin/

Breitenmoser, L., Gross, Huesch, Rau, Dhar, Kumar, . . . Wintgens. (2019). Anaerobic digestion

of biowastes in India: Opportunities, challenges and research needs. Journal of Environmental

Management, 236, 396-412.

Census Organization of India. (2011). City Census 2011. Retrieved April 22, 2020 from 15th

National Census survey: https://www.census2011.co.in/city.php

Central Leather Research Institute. (2012). Study report on relocation of tanneries in Jajmau,

Kanpur

Central Pollution Control Board. (2013). Pollution assessment: River Ganga. Delhi: CPCB

(Ministry of Environment and Forests, Govt. of India).

Central Pollution Control Board. (2020). Retrieved April 5th, 2020 from CPSB: CPSB.nic.in

Chamara P. Liyanage, & Koichi Yamada. (2017). Impact of Population Growth on the Water

Quality of Natural Water Bodies. Sustainability, 9(8), 1405.

64

Chang H., L. H. (2017). Hydraulic backwashing for low-pressure membranes in drinking water

treatment: A review. Journal of Membrane Science , 540, 362-380.

Choi K.Y.J., D. B. (2005). Bench-scale evaluation of critical flux and TMP in low-pressure membrane

filtration. Journal AWWA , 97 (7), 134-143.

Cox, T.J.S., Maris, T., Soetaert, K.E.R., Conley, D.J., Van Damme, S., Meire, P., . . . Ecosystems

Studies. (2009). A macro-tidal freshwater ecosystem recovering from hypereutrophication:

The Schelde case study. Biogeosciences, 6(12), 2935-2948.

Dai, J., Ren, F., & Tao, C. (2012). Adsorption of Cr(VI) and speciation of Cr(VI) and Cr(III) in

aqueous solutions using chemically modified chitosan. International Journal of Environmental

Research and Public Health, 9(5), 1757-1770.

Deseau, I. (2019). Comparison of different types of membrane bioreactors in the industry. Leuven:

KU Leuven. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Diels L., Strybos A., Haentjens T., Genné I., Campling P., Cauwenberg P. (2017). ANDICOSTM

®: WASTE WATER TO ENERGY IN COMPACT SYSTEMS. VITO and University of Antwerp.

Brussels.

Diels, L. (2020). Water treatment technology. Technology for Integrated Water Management.

Antwerp University.

Dotremont C., D. W. (2011). Integrated permeate channel (IPC) membranes. Mol.

Dotaniya, M., Das, L., & Meena, H. (2014). Assessment of chromium efficacy on germination,

root elongation, and coleoptile growth of wheat ( Triticum aestivum L.) at different growth

periods. Environmental Monitoring and Assessment, 186(5), 2957-2963.

FAO. (2011). Ganges-Brahmaputra-Meghna Basin. Retrieved April 5th, 2020 from Aquastat:

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/gbm/index.stm

Fazeli S., F. A. (2012). Evaluation of flat sheet membrane bioreactor efficiency for municipal

wastewater treatment. International Journal of Environmental Health Engineering , 1 (2),

1-5

Fendorf, S. (1995). Surface reactions of chromium in soils and waters. Geoderma, 67(1), 55-

71.

Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review

of Global Issues. International Journal of Environmental Research and Public

Health, 16(6), International journal of environmental research and public health, March 24,

2019, Vol.16(6).

Franke-Whittle, I., Walter, A., Ebner, C., & Insam, H. (2014). Investigation into the effect of

high concentrations of volatile fatty acids in anaerobic digestion on methanogenic communities.

Waste Management, 34(11), 2080-2089.

Global Runoff Data Center. (2014, Unkn. Unkn.). Ganges Basin: Station Farakka. Retrieved

May 1st, 2018 from Water Systems Analysis Group: http://www.compositerunoff.

sr.unh.edu/html/Polygons/P2846800.html

65

Guertin, J., Jacobs, J. A., & Avakian, C. P. (2004). Chromium(VI) Handbook (1ste editie). Florida,

USA: CRC press.

Hernalsteens, M.L. (2015). Biofouling in membrane bioreactors: nexus between polyacrylonitrile

surface charge and community composition. Kuleuven. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Heylen, C. (2018). Impact of the implementation of Andicos technology on the Ganges water

quality: Case study of Kanpur. Ghent University, Antwerp University & Antwerp Maritime

Academy.

Hernández Leal, L., Temmink, H., Zeeman, G. & Buisman, C. J. N.  Bioflocculation of

grey water for improved energy recovery within decentralized sanitation concepts. Bioresource

Technology 101, 9065–9070.

Indian Institutes of Technology. (2010). Sewage treatment in Class I Towns: Recommendations

and guidelines.

Indian Institute of Technology. (2015). Ganga River Basin Management Plan.

Indian Institute of Technology of Kanpur. (2020). Introduction to water quality analysis.

Judd, S. (2011). The MBR Book: Principles and applications of membrane bioreactors for

wastewater treatment. Elsevier.

Kimura, K. (2004). Irreversible membrane fouling during ultrafiltration of surface water. Water

research , 38 (14-15), 3431-41.

Kim HY. Analysis of variance (ANOVA) comparing means of more than two groups. Restor

Dent Endod. 2014;39(1):74‐77. doi:10.5395/rde.2014.39.1.74

Kumar K.N, G. S. (2009). Characterization of Municipal Solid Waste (MSW) and a proposed

management plan for Kharagpur, West Bengal, India. Resources, Conservation and Recycling

, 53, 166-174.

Kumar, S., Smith, S. R., Fowler, G., Velis, C., Kumar, S. J., Arya, S., Rena, Kumar, R., &

Cheeseman, C. (2017). Challenges and opportunities associated with waste management

in India. Royal Society open science, 4(3), 160764. https://doi.org/10.1098/rsos.160764

Le-Clech P., Jefferson B., Chang I.S., Judd S., Critical flux determination by the flux-step

method in a submerged membrane bioreactor. J. Membr. Sci., 227 (2003), pp. 81-93

López-Luna, J., González-Chávez, M., Esparza-García, F., & Rodríguez-Vázquez, R. (2009).

Toxicity assessment of soil amended with tannery sludge, trivalent chromium and hexavalent

chromium, using wheat, oat and sorghum plants. Journal of Hazardous Materials,

163(2-3), 829-834.

Masciola D., Reed B., Viadero R., Martinelli D. (1999). EFFECTS OF FEED OIL CONTENT,

TRANSMEMBRANE PRESSURE AND MEMBRANE ROTATIONAL SPEED ON PERMEATE

WATER QUALITY IN HIGH-SHEAR ROTARY ULTRAFILTRATION.

66

Miller, D., Kasemset, S., Paul, D., & Freeman, B. (2014). Comparison of membrane fouling at

constant flux and constant transmembrane pressure conditions. Journal of Membrane Science,

454(C), 505-515.

Ministry of Environment and Forests. (1986). The Environment (Protection) Rules: General

Standards for discharge of environmental pollutants - Part A: Effluents. New Delhi

Mizuta, K. & Shimada, M. (2010). Benchmarking energy consumption in municipal wastewater

treatment plants in Japan. Water Science and Technology 62 (10), 2256–2262.

DOI:10.2166/wst.2010.510

Mes T.Z.D., S. A. (2003). Methane production by anaerobic digestion of wastewater and solid

wastes. In Bio-methane and Bio-hydrogen (pp. 58-95)

Narain, S. (2014). Ganga: The river, its pollution and what we can do to clean it. New Delhi:

Centre for Science and Environment.

National Mission for Clean Ganga. (2018). Ganga Basin: Climate. Retrieved April 5th, 2020

from National Mission for Clean Ganga: http://nmcg.nic.in/climate.aspx

NGRBA. (2017). Assessment of Pollution of drains carrying sewage/industrial effluent joining

Ganga river and its tributaries between Haridwar to Kanpur. Uttar Pradesh Jal Nigam, Uttar

Pradesh Pollution Control Board, National Mission for Clean Ganga, MoWR, RD & GR

Central Pollution Control Board, MoEF&CC, Delhi.

Norah, M., Shumirai, Z., Zelma, M. L., & Upenyu, M. (2015). Impacts of untreated sewage

discharge on water quality of middle Manyame River: A case of Chinhoyi town, Zimbabwe.

International Journal of Environmental Monitoring and Analysis, 3, 133–

158. https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.11648/j.ijema.20150303…

Nriagu, J.O. & Nieboer, E. (1988). Chromium in the natural and human environments. Wiley,

New York

Olivares, J., Puyol, D., Melero, J.A., Dufour, J. (2019) Wastewater Treatment Residues as

Resources for Biorefinery Products and Biofuels (1st edition). Amsterdam, Nederland.

Elsevier

Opoku, E. Determination of sulphate as barium sulphate using gravimetry with drying of residue.

Department of chemistry, Kwame Knrumah university of science and technology.

Palash W. (2005). Hydrological Impact Study of Tipaimukh Dam Project of India on Bangladesh

Parthan S. R., M. M. (2009). Cost analysis of municipal solid waste management in India.

Pavitra Ganga. (2020). Andicos piloting in Kanpur.

Rabaey, K. (2016-2017). Biotechnological processes in environmental sanitation. Faculty of

Bioscience Engineering, Ghent University

Roberts, Mark. (2016). Identifying the economic potential of Indian districts (Vol. 7623, Policy

Research Working Paper Series). The World Bank.

67

Tuyet N.T., Dan N.P., Vu N.C., et al. Laboratory-scale membrane up-concentration and coanaerobic

digestion for energy recovery from sewage and kitchen waste. Water Sci Technol.

2016;73(3):597‐606. doi:10.2166/wst.2015.535

Satoto E.N. (2010). Anaerobic Digestion of Organic Solid Waste for Energy Production. KIT

Scientific Publishing 2010, Germany

Silpa K,. Yao L., Bhada-Tata P., and Van Woerden F., (2018). What a Waste 2.0: A Global

Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Urban Development Series. Washington,

DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648 -1329-0. License: Creative Commons Attribution

CC BY 3.0 IGO

Singh M., S. I. (2007). Sediment characteristics and transportation dynamics of the Ganga

River. Geomorphology , 86, 144-175.

Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Mamais D., Karivali M., Lekkas T.D. Chromium species behaviour

in the activated sludge process. Chemosphere. 2003;52(6):1059‐1067.

doi:10.1016/S0045-6535(03)00309-6

Sobańtka A., P. M. (2014). Implementation of Extended Statistical Entropy Analysis to the Effluent

Quality Index of the Benchmarking Simulation Model No. 2. Water (6), 86-103

Strybos, A. (2017). Water treatment: Impact of AndicosTM technology on the Ganges. Antwerp

University

The energy and resources institute. (2014). Environmental and Social Assessment with Management

Plan for laying of Branch Sewers and Allied Works in Sewerage District-I of Kanpur

City, Uttar Pradesh

The World Bank (WHO). (2015). The National Ganga River Basin Project. Retrieved April 5th,

2020 from The World Bank: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/03/23/indiathe-

national-ganga-riverbasin-project

Troch, M. (2018). Impact of urban activity on Ganges water quality and ecology: Case study

of Kanpur. Ghent University & Antwerp University.

Tuyet, N. T., Dan, N. P., Vu, N. C., Trung, N. L., Thanh, B. X., De Wever, H., . . . Diels, L.

(2016). Laboratory-scale membrane up-concentration and co-anaerobic digestion for energy

recovery from sewage and kitchen waste. Water Science and Technology, 73(3),

597-606.

University of Ontario, Institute of technology. (2018). City population 2050. Retrieved May 24,

2020 from Sustainability today: https://sites.uoit.ca/sustainabilitytoday/urban-andenergysystems/

Worlds-largest-cities/population-projections/city-population-2050.php

Uttar Pradesh State Planning Institute. (2002). Uttar Pradesh State Statistical Diary Economic

and Statistical Division. State Planning Institute, Lucknow.

Van damme S. (2020). Global water problems and integrated water management. Technology

for integrated water management. UAntwerpen.

68

Van Lier, J. B. (2009) High-rate anaerobic wastewater treatment: diversifying from end-of-thepipe

treatment to resourceoriented conversion techniques. Water Science and Technology:

A Journal of the International Association on Water Pollution Research 57 (8), 1137–

1148.

Verliefde, A. (2017). Environmental technology: Analysis and abattement of water pollution

(Part Technology). Ghent University.

Vingerhoets R. (2019). Monitoring the influence of agricultural practices on the soil fertility in

Ayacucho, Peru. Kuleuven. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

VITO. (2015). Manual Mobile Algae Filtration - unit (MAF-unit, 140923-00005). VITO. Van

Houtven Diane, Vanhoof Filip.

Vlaeminck S. (2020). Water treatment technology. Technology for integrated water management.

UAntwerpen.

Water Resources Information System. (2017). Basins. Retrieved May 5th, 2020 from Resources

Information System of India: http://indiawris.nrsc.gov.in/wrpinfo/index.php?title=

Basins

Wett, B., Takács, L., D. Batstone, D., Wilson, C., & Murthy, S. (2014). Anaerobic model for

high-solids or high-temperature digestion – additional pathway of acetate oxidation. Water

Sci Technol, 69(8), 1634–1640.

World Bank (2012) What A Waste; A Global Review of Solid Waste Management. Urban Development

Series, Knowledge Papers;

World population review. (2020). Kanpur population 2020. Retrieved May 28, 2020 from world

population review: https://worldpopulationreview.com/world-cities/kanpur-population/

Wu, S., Lin, N., Chou, C., Hu, C., & Tung, K. (2019). Biofouling mechanism of polysaccharide–

protein–humic acid mixtures on polyvinylidene fluoride microfiltration membranes. Journal

of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 94, 2-9.

Xu, Z., Xu, J., Yin, H., Jin, W., Li, H., & He, Z. (2019). Urban river pollution control in developing

countries. Nature Sustainability, 2(3), 158-160.

Zheng, X., Ernst, M., & Jekel, M. (2009). Identification and quantification of major organic foulants

in treated domestic wastewater affecting filterability in dead-end ultrafiltration. Water

Research, 43(1), 238-244.

Zia, H., & Devadas, V. (2008). Urban solid waste management in Kanpur: Opportunities and

perspectives. Habitat International, 32(1), 58-

Zia, H., & Devadas, V. (2007). Municipal solid waste management in Kanpur, India: Obstacles

and prospects. Management of Environmental Quality: An International Journal, 18(1), 89-

108.

Download scriptie (4.36 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Ludo Diels