Spreken is zilver, zwijgen is goud?

Roman
Trenson

                     

 

Het zegel van geheimhouding is gemaakt van een soort was die gemakkelijk smelt.

C. J. Wijnaendts Francken

 

Foto van handen in verbinding

 

Bij het therapeutisch werken kan het soms noodzakelijk zijn de geheimhoudingsplicht naast zich te laten liggen en een derde partij te betrekken. Dit is in het bijzonder het geval wanneer men met minderjarigen in risicovolle situaties werkt. De therapeut bevindt zich hierbij als het ware tussen twee vuren: langs de ene kant wil deze zo sterk mogelijk de geheimhouding bewaren, aangezien het onrechtmatig doorbreken hiervan wettelijk strafbaar is en er zonder wederzijds vertrouwen therapeutisch onmogelijk gewerkt kan worden. Maar langs de andere kant riskeert de therapeut dat het fout afloopt omdat niemand ingelicht werd wanneer er wel daadwerkelijk gevaar was. Dit noemen we schuldig verzuim, wat eveneens wettelijk strafbaar is. Maar wanneer spreken we van écht gevaar? En doorbreken therapeuten dan meteen het beroepsgeheim of gebeurt dit minder snel dan men zou verwachten?

 De gezondheidscijfers

 The World Health Organisation (WHO) zet zich in voor onderzoek rond en optimalisatie van gezondheid wereldwijd. Volgens hun statistieken is suïcide de op 2 na grootste doodsoorzaak bij jongeren. De kaart hieronder toont de globale sterftes ten gevolge van zelfverwonding. Wanneer men hierbij ook weet dat verschillende studies een connectie tussen suïcide en zelfverwonding aantonen en dat er bij zelfverwonding maar gemiddeld 30% van de slachtoffers hulp zoekt, dan kan men begrijpen dat zelfverwonding als een risicovolle situatie gezien kan worden.

 

image-20201002205831-4De studie

 

Jasper is een jongen van 14 jaar. De ouders van Jasper besloten hem elke woensdagnamiddag bij een therapeut te laten langsgaan omdat Jasper de laatste maanden somber en stil is geworden en omdat het minder goed gaat op school. Na enkele sessies vertelt Jasper dat hij vaak met een scheermes in zijn bovenarmen snijdt, maar dat zijn ouders dit helemaal niet mogen weten. Hoe sterk zou jij geneigd zijn als therapeut om de ouders toch op de hoogte te brengen?In onze studie werden verschillende scenario’s zoals deze hierboven geschetst. Hierbij werden steeds drie variabelen gemanipuleerd: de leeftijd van de minderjarige (12/14/16), het geslacht van de minderjarige (M/V) en de wijze waarop de therapeut de zelfverwonding ontdekt (jongere vertelt therapeut/ therapeut ziet littekens/ therapeut heeft sterk vermoeden). Online werd dan bevraagd hoe sterk de participanten hierbij geneigd waren om de ouders in te lichten, ookal wil de minderjarige dit zelf niet. De vragenlijst werd zowel bij het algemene publiek als bij professionele zorgverleners afgenomen. Hierbij werd voorspeld dat hoe jonger de minderjarige was, hoe sterker men geneigd zou zijn de ouders te verwittigen. Ook verwachtten we dat het algemene publiek zou overschatten hoe snel men tegen het beroepsgeheim ingaat en informatie doorgeeft, terwijl professionele hulpverleners de informatie sterk bij zich zouden houden.

Uit de resultaten bleek inderdaad dat men het beroepsgeheim sneller doorbrak wanneer de minderjarige jonger was. Dit zagen we bij zowel het algemene publiek als bij de professionele zorgverleners. Het geslacht van de minderjarige zorgde niet voor significante verschillen. Wel vonden we terug dat men meer geneigd was het beroepsgeheim te bewaken wanneer de therapeut enkel een sterk vermoeden had, terwijl men nét minder hiertoe geneigd was wanneer de minderjarige zelf vertelde over de zelfverwonding. Hierna gebruikten we een wiskundige methode die onze data opdeelt in groepen die sterk op elkaar lijken. Na het toepassen van deze techniek werden drie verschillende groepen ontdekt: de deelnemers in groep 1 waren sterke voorstanders van het informeren van de ouders; terwijl de deelnemers in groep 3 hier nét resoluut tegen waren. De deelnemers in groep 2 bleven een beetje in het midden hangen en waren eerder neutraal. Nu, volgens onze hypothese zouden de professionele hulpverleners die deelnamen aan de studie zich in grote aantallen in groep 3 moeten bevinden. Wat we echter zagen was dat deze gelijk verspreid waren over alle drie de groepen met ongeveer evenveel voor, tegen of neutraal. Met andere woorden, er kon geen unanieme beslissing bij de professionele hulpverleners opgemerkt worden. Het is uiteraard waar dat ook hulpverleners gewoonweg mensen zijn die van elkaar verschillen in karakter en persoonlijkheid, maar een gelijke verdeling over alle drie de groepen toont toch een gebrek aan rechtlijnigheid binnen de behandeling. Het gaat hier inderdaad om complexe situaties die niet allemaal machinaal op dezelfde manier kunnen opgevangen worden, maar een iets uniformere aanpak met betrekking tot het beroepsgeheim zou zowel mogelijk als aangewezen kunnen zijn.  

 

Functional Measurement TheorieDaarnaast werd bij het onderzoek gebruik gemaakt van een Functional Measurement perspectief. Deze psychologische theorie werd ontwikkeld door Norman H. Anderson en onderzoekt hoe personen verschillende informatiebronnen samen combineren om uiteindelijk tot één geïntegreerd besluit te komen. Anderson beschrijft daarbij drie mogelijke opties: mensen tellen de informatie op, ze vermenigvuldigen de info of ze nemen het gemiddelde. We onderzochten dit Functional Measurement perspectief en vonden dat participanten voornamelijk de informatie optelden. Dit betekent dat de variabelen elk in een bepaalde mate bijdroegen tot de neiging om het beroepsgeheim te doorbreken. Het verschil met vermenigvuldigen is dat bepaalde combinaties van de niveau’s van de variabelen ineens explosief hogere scores kunnen geven, terwijl bij het nemen van het gemiddelde bepaalde variabelen tegen elkaar kunnen opwegen. Weten dat deelnemers de informatie bij elkaar optellen kan belangrijk zijn indien men mensen meer of beter wil informeren. Wanneer men de informatie opteld wordt er bijvoorbeeld maar weinig aandacht besteedt aan het idee dat bepaalde variabelen elkaar kunnen compenseren, terwijl dit misschien wel nuttig kan zijn.Naar een zachtere toekomst 

Hoewel de studie een eerder beperkt aantal deelnemers had en echte scenario’s meestal een heel stuk complexer zijn dan deze die in het onderzoek gebruikt werden, zou deze studie toch een eerste aanzet kunnen zijn om aan te tonen dat er mogelijks nog te veel onduidelijk rond de geheimhouding bij zelfverwondende jongeren. Door de manier waarop men beslissingen neemt rond het al dan niet doorbreken van het beroepsgeheim beter te begrijpen, zou men meer duidelijkheid en voorspelbaarheid kunnen scheppen en minderjarigen beter kunnen informeren. Hopelijk zouden deze veranderingen ervoor kunnen zorgen dat meer van deze jongeren in risicosituaties professionele hulp zullen opzoeken.

Oranje lint symbool zelfverwonding

Bibliografie

American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, American Psychiatric Association, Arlington, Va, USA, 5th edition, 2013.

Anderson, N. H. (1996). A functional theory of cognition. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Anderson, N. H. (2013). Unified psychology based on three laws of information integration. Review of General Psychology, 17(2), 125-132.

Anderson, N. H. (2016). Information integration theory: Unified psychology based on three mathematıcal laws. Universitas Psychologica, 15(3), 1-7.

Anderson, N.H. (1971). Integration Theory and Attitude Change. Psychological Review, 78(3), 171- 206. Consulted on 18 June 2020 on http://fsnagle.org/files/anderson1971integration.pdf

Andover, M.S., Primack, J.M., & Gibb, B.E. (2010). An examination of non-suicidal self-injury in men: Do men differ from women in basic NSSI characteristics? Archives of Suicide Research, 14, pp. 79-88 Artikel 422 SW (n.d.). Consulted on 22 July 2020 on https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N… 7060801&table_name=wet Artikel

458 SW (n.d.). Consulted on 22 July 2020 on https://www.ieciab.be/nl/leden/Publicaties/wetten-en-koninklijkebesluit…

Baetens I., Claes L., Muehlenkamp J., Grietens H., & Onghena P. (2011). Non-suicidal and suicidal self-injurious behavior among Flemish adolescents: A web survey. Arch Suicide Res, 15, p 56-67.

Barney, L. J., Griffiths, K. M., Christensen, H., & Jorm, A. F. (2009). Exploring the nature of stigmatizing beliefs about depression and help-seeking: implications for reducing stigma. BMC public health, 9(1), 61.

Berger, E., Hasking, P., & Martin, G. (2013). ‘Listen to them’: Adolescents' views on helping young people who self-injure. Journal of Adolescence, 36(5), 935-945. Berghmans, M. (2014) Beroepsgeheim voor Dummies. Consulted on 5 July 2020 on https://www.kennisplein.be/Documents/Beroepsgeheim%20voor%20dummies.pdf…;

Berk, M., Avina, C., & Clarke, S. (2020). Self-Injurious Behavior. The American Psychiatric Association Publishing Textbook of Suicide Risk Assessment and Management, 305.

Brausch, A. M., & Gutierrez, P. M. (2010). Differences in non-suicidal self-injury and suicide attempts in adolescents. Journal of youth and adolescence, 39(3), 233-242.

Brausch, A. M., & Muehlenkamp, J. J. (2007). Body image and suicidal ideation in adolescents. Body image, 4(2), 207-212.

Brausch, A., Muehlenkamp, J., Washburn, J. (2016). Nonsuicidal self-injury disorder: does criterion B add diagnostic utility? Psychiatry Res., 244, pp. 179-184.

Bresin, K., & Schoenleber, M. (2015). Gender differences in the prevalence of nonsuicidal self-injury: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 38, 55–64.

Buelens, T., Luyckx, K., Kiekens, G., Gandhi, A., Muehlenkamp, J. J., & Claes, L. (2020). Investigating the DSM-5 criteria for non-suicidal self-injury disorder in a community sample of adolescents. Journal of affective disorders, 260, 314-322.

Burke, T. A., Hamilton, J. L., Cohen, J. N., Stange, J. P., & Alloy, L. B. (2016). Identifying a physical indicator of suicide risk: Non-suicidal self-injury scars predict suicidal ideation and suicide attempts. Comprehensive Psychiatry, 65, 79-87.

Burke, T. A., Piccirillo, M. L., Moore‐Berg, S. L., Alloy, L. B., & Heimberg, R. G. (2019). The stigmatization of nonsuicidal self‐injury. Journal of clinical psychology, 75(3), 481- 498.

Cavanagh, J. T., Carson, A. J., Sharpe, M., & Lawrie, S. M. (2003). Psychological autopsy studies of suicide: a systematic review. Psychological medicine, 33(3), 395-405.

Claes, L. (2007). Zelfverwonding. Hoe Ga Je Ermee om? Amsterdam, Nederland: Lannoo Uitgeverij.

Claes, L. (2012). Zelfverwondend gedrag bij jongeren: Wat is het en hoe pak je het aan?. Signaal: significant voor de professionele hulpverlener/Stichting Integratie Gehandicapten [Destelbergen]-Gent, 21, 14-21.

Corrigan, P. W. (2000). Mental health stigma as social attribution: Implications for research methods and attitude change. Clinical psychology: science and practice, 7(1), 48- 67.

Cracco, J., & Thiery, E. (2003). Mogelijkheden en beperkingen van factoranalyse: Illustratie met de WISC-R bij kinderen met leerproblemen. Significant, 2, pp. 2-16.

D’haese, R. & Put, J. (2015). De rechtspositiebepaling en -bescherming van de cliënt in de professionele hulp- en zorgverlening. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Werknota 02. Consulted on 22 April 2020 from https://lirias.kuleuven.be/retrieve/374473

De Belgische Grondwet (n.d.). Consulted on 31 March 2020 on https://www.senate.be/doc/const_nl.html#t2

De Spiegeleire, K. (2010). Onderzoeksdaden tegen dragers van het beroepsgeheim. Universiteit Gent.

De Vos, T. (2009). Zelfbeschadiging. Consulted on 06 May 2020 on https://www.opvoedadvies.nl/zelfbeschadiging.htm Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (n.d.). Consulted on 21 April 2020 on https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1013455.html

Desmet, N. (2014). Met het beroepsgeheim ten aanzien van minderjarigen. Consulted on 12 May 2020 on http://www.infojeugdhulp.be/wp-content/uploads/2015/11/Jeugdrechtberoep…

Favazza, A. R., & Conterio, K. (1989). Female habitual self‐mutilators. Acta Psychiatrica Scandinavica, 79(3), 283-289.

Fliege, H., Lee, J. R., Grimm, A., & Klapp, B. F. (2009). Risk factors and correlates of deliberate self-harm behavior: A systematic review. Journal of psychosomatic research, 66(6), 477-493.

Fortune, S., Sinclair, J., & Hawton, K. (2008a). Adolescents’ views on preventing self-harm. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 43(2), 96-104.

Fortune, S., Sinclair, J., & Hawton, K. (2008b). Help-seeking before and after episodes of self-harm: a descriptive study in school pupils in England. BMC public health, 8(1), 369.

Franklin, J. C., Hessel, E. T., Aaron, R. V., Arthur, M. S., Heilbron, N., & Prinstein, M. J. (2010). The functions of nonsuicidal self-injury: Support for cognitive-affective regulation and opponent processes from a novel psychophysiological paradigm. Journal of abnormal psychology, 119(4), 850.

Gandhi, A., Luyckx, K., Baetens, I., Kiekens, G., Sleuwaegen, E., Berens, A., ... & Claes, L. (2018). Age of onset of non-suicidal self-injury in Dutch-speaking adolescents and 49 emerging adults: an event history analysis of pooled data. Comprehensive Psychiatry, 80, 170-178.

Gollust, S. E., Eisenberg, D., & Golberstein, E. (2008). Prevalence and correlates of self-injury among university students. Journal of American college health, 56(5), 491-498.

Graff, H., & Mallin, R. (1967). The syndrome of the wrist cutter. American Journal of Psychiatry, 124(1), 36-42.

Gratz, K. L. (2001). Measurement of deliberate self-harm: Preliminary data on the Deliberate SelfHarm Inventory. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 23(4), 253-263.

Gratz, K. L., & Roemer, L. (2008). The relationship between emotion dysregulation and deliberate self‐harm among female undergraduate students at an urban commuter university. Cognitive behavior therapy, 37(1), 14-25.

Halperin, D. M. (2016). Prevalence and correlates, diagnostic classification, psychological vulnerability factors, and functions of non-suicidal self-injury among university students: A mixed-method analysis. Northeastern University.

Hamza, C. A., Stewart, S. L., & Willoughby, T. (2012). Examining the link between nonsuicidal self-injury and suicidal behavior: A review of the literature and an integrated model. Clinical psychology review, 32(6), 482-495.

Harris, H. E., & Myers, W. C. (1997). Adolescents' misperceptions of the dangerousness of acetaminophen in overdose. Suicide and Life‐Threatening Behavior, 27(3), 274- 277.

Henriksson, M. M., Aro, H. M., Marttunen, M. J., Heikkinen, M. E., Isometsa, E. T., Kuoppasalmi, K. I., & Lonnqvist, J. K. (1993). Mental disorders and comorbidity in suicide. American journal of psychiatry, 150, 935-935.

Herlihy, B., & Corey, G. (1996). Confidentiality. ACA ethical standards casebook, 205-209. Hippocrates of Cos (1923). "The oath". Loeb Classical Library, 147, 298–299. DOI: 10.4159/DLCL.hippocrates_cos-oath.1923. Retrieved 31 March 2020 from https://www.loebclassics.com/view/hippocrates_cosoath/1923/pb_LCL147.29….

Hofmans, J., & Mullet, E. (2013). Towards unveiling individual differences in different stages of information processing: A clustering-based approach. Quality & Quantity, 47(1), 455-464.

International Society for the Study of Self-injury. (2018). What is self-injury? Consulted on 08/04/2020 on https://itriples.org/about-self-injury/what-is-self-injury.

Jacobson, C.M., & Gould, M. (2007). The epidemiology and phenomenology of nonsuicidal self-injurious behavior among adolescents: A critical review of the literature. Archives of Suicide, 11, 129–147.

Joiner, T. (2005). Why people die by suicide. Harvard University Press.

Jones, R., Sharkey, S., Ford, T., Emmens, T., Hewis, E., Smithson, J., ... & Owens, C. (2011). Online discussion forums for young people who self-harm: user views. The Psychiatrist, 35(10), 364-368.

Kahan, J., & Pattison, E. M. (1984). Proposal for a distinctive diagnosis: The Deliberate Self‐Harm syndrome (DSH). Suicide and Life‐Threatening Behavior, 14(1), 17-35.

Kiekens, G., Hasking, P., Claes, L., Mortier, P., Auerbach, R., Boyes, M., Bruffaerts, R. (2018). The DSM-5 non-suicidal self-injury disorder among college freshman: Prevalence and associations with mental disorders and suicidal thoughts and behaviors. Depression and Anxiety, 35(7), 629-637.

Kirchner, T., Ferrer, L., Forns, M., & Zanini, D. (2011). Self-harm behavior and suicidal ideation among high school students. Gender differences and relationship with coping strategies. Actas Esp Psiquiatr, 39(4), 226-35.

Klineberg, E., Kelly, M. J., Stansfeld, S. A., & Bhui, K. S. (2013). How do adolescents talk about self-harm: A qualitative study of disclosure in an ethnically diverse urban population in England. BMC public health, 13(1), 572.

Klonsky, E. D. (2007). The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clinical psychology review, 27(2), 226-239.

Klonsky, E. D., & Muehlenkamp, J. J. (2007). Self‐injury: A research review for the practitioner. Journal of clinical psychology, 63(11), 1045-1056.

Laye-Gindhu, A.; & Schonert-Reichl, K. (2005). Nonsuicidal self-harm among community adolescents: Understanding the “whats” and “whys” of self-harm. Journal of Youth and Adolescence, 34, pp. 447-457. 

Lee, D. E. (1987). The self-deception of the self-destructive. Perceptual and motor skills, 65(3), 975-989.

Lewis, S. P. (2016). The overlooked role of self-injury scars: Commentary and suggestions for clinical practice. The Journal of nervous and mental disease, 204(1), 33-35. 

Linehan, M. M. (1986). One population or two? Annals of the New York Academy of Sciences, 487(1), 16-33.

Linz, S. J., & Sturm, B. A. (2013). The phenomenon of social isolation in the severely mentally ill. Perspectives in Psychiatric Care, 49(4), 243-254.

Madge, N., Hewitt, A., Hawton, K., Wilde, E. J. D., Corcoran, P., Fekete, S., ... & Ystgaard, M. (2008). Deliberate self-harm within an international community sample of young people: comparative findings from the Child & Adolescent Self‐harm in Europe (CASE) Study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(6), 667-677.

Mairesse, O. (2007). Mathematics of Subjective Sleepiness: functional integration of homeostatic and circadian determinants in the self-evaluation of sleepiness (Unpublished doctoral dissertation). Free University of Brussels, Brussels, Belgium.

Monteith, L. L., & Pettit, J. W. (2011). Implicit and explicit stigmatizing attitudes and stereotypes about depression. Journal of Social and Clinical Psychology, 30(5), 484-505.

Muehlenkamp, J. J. (2005). Self‐injurious behavior as a separate clinical syndrome. American Journal of Orthopsychiatry, 75(2), 324-333.

Muehlenkamp, J. J., & Gutierrez, P. M (2004). An investigation of differences between self-injurious behavior and suicide attempts in a sample of adolescents. Suicide and Life-Threatening Behavior, 34, 12–23.

Muehlenkamp, J. J., & Gutierrez, P. M. (2007). Risk for suicide attempts among adolescents who engage in non-suicidal self-injury. Archives of suicide research, 11(1), 69-82.

Noble, S., & Shanteau, J. (1999). Information Integration Theory: A Unified Cognitive Theory. Journal of Mathematical Psychology, 43, 449-454.

Nock, M. K., & Prinstein, M. J. (2004). A functional approach to the assessment of self-mutilative behavior. Journal of consulting and clinical psychology, 72(5), 885.

Nock, M. K., & Prinstein, M. J. (2005). Contextual features and behavioral functions of self-mutilation among adolescents. Journal of abnormal psychology, 114(1), 140.

Nock, M. K., Joiner Jr, T. E., Gordon, K. H., Lloyd-Richardson, E., & Prinstein, M. J. (2006). Nonsuicidal self-injury among adolescents: Diagnostic correlates and relation to suicide attempts. Psychiatry Research, 144(1), 65-72.

Nock, M.K. (2010). Self-injury. Annu Rev Clin Psychol, 6(15), p 1-15. 

O'Connor, R. C., Rasmussen, S., Miles, J., & Hawton, K. (2009). Self-harm in adolescents: self-report survey in schools in Scotland. The British Journal of Psychiatry, 194(1), 68- 72.

Patton, G. C., Harris, R., Carlin, J. B., Hibbert, M. E., Coffey, C., Schwartz, M., & Bowes, G. (1997). Adolescent suicidal behaviors: a population-based study of risk. Psychological medicine, 27(3), 715-724.

Pisani, A. R., Wyman, P. A., Petrova, M., Schmeelk-Cone, K., Goldston, D. B., Xia, Y., & Gould, M. S. (2013). Emotion regulation difficulties, youth-adult relationships, and suicide attempts among high school students in underserved communities. Journal of youth and adolescence, 42(6), 807-820.

Portzky, G., De Wilde, E. J., & Van Heeringen, K. (2008). Deliberate self-harm in young people: differences in prevalence and risk factors between The Netherlands and Belgium. European child & adolescent psychiatry, 17(3), 179-186.

Rajappa, K., Gallagher, M., & Miranda, R. (2012). Emotion dysregulation and vulnerability to suicidal ideation and attempts. Cognitive Therapy and Research, 36(6), 833-839.

Ribeiro, J. D., Franklin, J. C., Fox, K. R., Bentley, K. H., Kleiman, E. M., Chang, B. P., & Nock, M. K. (2016). Self-injurious thoughts and behaviors as risk factors for future suicide ideation, attempts, and death: a meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Medicine, 46, 225–236.

Rosenthal, R. J., Rinzler, C., Wallsh, R., & Klausner, E. (1972). Wrist-cutting syndrome: The meaning of a gesture. American Journal of Psychiatry, 128(11), 1363-1368.

Ross, R. R., & McKay, H. B. (1979). Self-mutilation.

Lexington, MA: Lexington Books. Ross, S., & Heath, N. (2002). A study of the frequency of self-mutilation in a community sample of adolescents. Journal of youth and Adolescence, 31(1), 67-77.

Rowe, S. L., French, R. S., Henderson, C., Ougrin, D., Slade, M., & Moran, P. (2014). Help-seeking behaviour and adolescent self-harm: a systematic review. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 48(12), 1083-1095.

Rüsch, N., Corrigan, P. W., Heekeren, K., Theodoridou, A., Dvorsky, D., Metzler, S., ... & Rössler, W. (2014). Well-being among persons at risk of psychosis: the role of self-labeling, shame, and stigma stress. Psychiatric Services, 65(4), 483-489.

Sastre, M. T. M., González, C., Lhermitte, A., Sorum, P. C., & Mullet, E. (2010). Do ethical judgments depend on the type of response scale? Comparing acceptability versus 53 unacceptability judgments in the case of Life-Ending procedures. Psicológica, 31(3), 529-539.

Seeman, N., Tang, S., Brown, A. D., & Ing, A. (2016). World survey of mental illness stigma. Journal of affective disorders, 190, 115-121.

Selby, E. A., Bender, T. W., Gordon, K. H., Nock, M. K., & Joiner Jr, T. E. (2012). Non-suicidal selfinjury (NSSI) disorder: a preliminary study. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 3(2), 167.

Simeon, D., & Favazza, A. R. (2001). Self-injurious behaviors: Assessment and Treatment. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

Simpson, M. A. (1980). Self-mutilation as indirect self-destructive behavior. The many faces of suicide: Indirect self-destructive behaviour. New York; McGraw-Hill.

Singh, R. (2011). Information integration as a basic cognitive process. Handbook of psychology in India, 73-98.

Sonneborn, C. K., & Vanstraelen, P. M. (1992). A retrospective study of self-inflicted burns. General hospital psychiatry, 14(6), 404-407.

Stänicke, L. I., Haavind, H., & Gullestad, S. E. (2018). How do young people understand their own self-harm? A meta-synthesis of adolescents’ subjective experience of self-harm. Adolescent Research Review, 1–19. https://doi.org/10.1007/s40894-018-0080-9

Stanley, B., Gameroff, M. J., Michalsen, V., & Mann, J. J. (2001). Are suicide attempters who selfmutilate a unique population? American Journal of Psychiatry, 158(3), 427-432.

Steinley, D. (2006). K‐means clustering: a half‐century synthesis. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 59(1), 1-34.

Sutton, J. (2007). Healing the Hurt Within (3rd ed.). Oxford, United Kingdom: How To Books.

Swannell, S. V., Martin, G. E., Page, A., Hasking, P., & St John, N. J. (2014). Prevalence of nonsuicidal self‐injury in nonclinical samples: Systematic review, meta‐analysis and meta‐regression. Suicide and Life‐Threatening Behavior, 44(3), 273-303.

Tang, J., Yu, Y., Wu, Y., Du, Y., Ma, Y., Zhu, H., ... & Liu, Z. (2011). Association between nonsuicidal self-injuries and suicide attempts in Chinese adolescents and college students: a cross-section study. PloS one, 6(4).

Versweyvelt, A.; Put, J.; & Opgenhaffen, T. (2018). Wegwijzers beroepsgeheim. Koninklijke Universiteit Leuven.

Victor, S. E., Muehlenkamp, J. J., Hayes, N. A., Lengel, G. J., Styer, D. M., & Washburn, J. J. (2018). Characterizing gender differences in nonsuicidal self-injury: Evidence from a large clinical sample of adolescents and adults. Comprehensive psychiatry, 82, 53-60.

Wachter Morris, C. A., & Wester, K. L. (2020). Functions and Prevalence of Self-Directed Violence in Adolescence. Journal of Child and Adolescent Counseling, 1-14.

Walsh, B. W. (2006). Treating self-injury: A practical guide. Guilford Press.

Weinberg, A., & Klonsky, E. D. (2012). The effects of self-injury on acute negative arousal: A laboratory simulation. Motivation and Emotion, 36(2), 242-254.

Wester, K., Trepal, H., & King, K. (2018). Nonsuicidal self‐injury: Increased prevalence in engagement. Suicide and Life‐Threatening Behavior, 48(6), 690-698.

Wet betreffende de rechten van de patiënt (n.d.). Consulted on 5 april 2020 on http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=… 245&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&n umero=1&sql=(text+contains+(%27%27))

Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (n.d.). Geraadpleegd op 30 maart 2020 van https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N… 2120832&table_name=wet

Whitlock, J., Eckenrode, J., & Silverman, D. (2006). Self-injurious behaviors in a college population. Pediatrics, 117(6), 1939-1948.

Whitlock, J., Muehlenkamp, J., & Eckenrode, J. (2008). Variation in nonsuicidal self-injury: Identification and features of latent classes in a college population of emerging adults. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 37(4), 725-735.

WHO. World Health Organization; 2012. Consulted on 4 May 2020 on https://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/adolescence/…

Wilkinson, P., & Goodyer, I. (2011). Non-suicidal self-injury. Eur Child Adolesc Psychiatry, 20, p 103–108.

Wouters, W., Herbots, K., & Put, J. (2009). “Omgaan met vertrouwelijke informatie”, Katholieke Hogeschool Kempen.

Zetterqvist, M. (2015). The DSM-5 diagnosis of nonsuicidal self-injury disorder: a review of the empirical literature. Child Adolesc. Psychiatry Ment. Health, 9(1), p 31.  

Zetterqvist, M., Lundh, G., Dahlström, O., & Svedin, C.G. (2013). Prevalence and function of NonSuicidal Self-Injury (NSSI) in a community sample of adolescents, using suggested DSM-5 criteria for a potential NSSI disorder. J. Abnorm. Child Psychol., 41(5), pp. 759-773. https://doi.org/10.1007/s10802-013-9712-5