Wij, het volk. Het volk, en wij.

Mathieu
Fiers

Het recht op zelfbeschikking is iets waar iedereen recht op heeft. Zowel u als ik maken deel uit van een groter geheel, een groepering waarmee we verschillende eigenschappen delen, zij het gemeenschappelijke taal, cultuur, geloof of gewoontes. Zo zijn bijvoorbeeld Spanjaarden een volk, maar zijn Catalanen dat ook? Zo kunnen Canadezen als een volk beschouwd worden, maar kan hetzelfde gezegd worden over de e Québécois (inwoners van Québec)?

 image 288

Er zijn zoveel "volkeren" verspreid over de hele wereld. Maar één van de grootste en meest prangende vragen, zeker wat het recht op zelfbeschikking betreft, blijft: "Wat is een volk?" 

“... the Doctrine of Self-Determination. On the surface it seemed reasonable: let the people decide. It was in fact ridiculous because the people cannot decide until somebody decides who are the people.

Deze quote van Ivor Jennings geeft de essentie van de scriptie mee. Dit oeuvre over het volksbegrip neemt de lezer dan ook mee op een reis naar een tijd waar ‘het collectieve recht’ op zelfbeschikking nog in zijn kinderschoenen stond om via de dekolonisatieperiode uit te komen bij de actuele betekenis en interpretatie ervan. Uit het onderzoek blijkt dat de oorspronkelijke betekenis van zelfbeschikking ontstond in de tijd van de Amerikaanse en Franse revoluties, als een ‘recht’ van volkeren om zelf te bepalen hoe en door wie ze bestuurd willen worden en in welke richting ze zich politiek, economisch, sociaal en cultureel willen ontwikkelen. In het historische luik over de dekolonisatieperiode bleek echter al snel dat deze oorspronkelijke betekenis van het zelfbeschikkingsrecht door de Verenigde Naties gebruikt werd als een systeem om het bestuur van gekoloniseerde landen over te dragen aan de bevolkingsgroepen binnen die staten, een ‘ad hoc’ systeem om de dekolonisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen als het ware.

Hoewel het zelfbeschikkingsrecht zich in deze periode ontwikkelde tot internationaal gewoonterecht en zelfs Jus Cogens (fundamentele internationale normen), doet de invulling en interpretatie van dat recht eerder denken aan een ‘recht op dekolonisatie’ dan aan een recht op zelfbeschikking. Dit was vooral te wijten aan de nadruk op het externe aspect van zelfbeschikking als toepassingsvorm, om de Afrikaanse volkeren onafhankelijk te laten worden, en de grenzen van de nieuwe staten vast te leggen. Deze invulling van het recht op zelfbeschikking stond dan ook schril in contrast met de internationale interpretatie van dit recht na de dekolonisatieperiode, waarbij de focus veel meer lag op het interne zelfbeschikkingsrecht.

Een van de belangrijkste vraagstukken bij de toepassing van het recht op zelfbeschikking is de omschrijving en interpretatie van het volksbegrip, en als verlengde hiervan, het minderheidsbegrip. Vanaf het moment dat het recht op zelfbeschikking in internationale instrumenten, rechtspraak en rechtsleer begon te verschijnen, tot op de dag van vandaag, blijft de internationale rechtsorde antwoorden zoeken op de vraag wat ‘volkeren’ nu precies inhoudt. De vage omschrijving van het volksbegrip in het internationaal recht is ook meteen één van de redenen waarom de relevantie en betekenis van het zelfbeschikkingsrecht voor volkeren (en minderheden) juist zo moeilijk vast te pinnen is.

image 286

Desalniettemin tracht deze scriptie zoveel mogelijk duidelijkheid over terminologie rond ‘volkeren’ en ‘minderheden’ te brengen. Gekwalificeerd worden als een volk is immers de eerste en belangrijkste (maar niet de enige) stap om te kunnen "genieten" van het recht op zelfbeschikking. De scriptie haalt in dat kader een aantal interpretatiemogelijkheden aan die, mijns inziens, het meest bijdragen tot min of meer duidelijk afgebakende invullingen van zowel het volks- als het minderheidsbegrip. Zo zijn er binnen de gehanteerde visie drie verschillende mogelijkheden tot invulling van het ‘volksbegrip’ bij zelfbeschikking te onderscheiden: naties, etnische subgroepen als onderdeel van naties en inheemse volkeren. De voorwaarden tot kwalificatie van een volk zijn dan ook afhankelijk van groep tot groep. Uit de studie van de rechtssubjecten van het recht op zelfbeschikking blijkt dat volkeren en minderheden tot op de dag van vandaag twee te onderscheiden entiteiten zijn. Zo hebben ‘volkeren’ rechtstreekse toegang tot het zelfbeschikkingsrecht, maar minderheden enkel een onrechtstreeks, op basis van de bescherming van de individuele mensenrechten uit hetzelfde verdrag (Het BUPO-Verdrag). Hier kwam de bedenking naar boven in hoeverre het onderscheid tussen volkeren en minderheden, althans wat het toepassingsgebied van het intern recht op zelfbeschikking betreft, nog relevant is. De bescherming die aan beide groepen geboden wordt, lijkt immers op hetzelfde neer te komen: de mogelijkheid om te participeren aan het besluitvormingsproces om zo de collectieve (individuele) identiteit van het volk of de minderheid te beschermen.

Eén ding is zeker: het recht op zelfbeschikking is allesbehalve een zwart-wit verhaal. Het is eerder een verschillend tinten grijs, die ver de vijftig voorbijstreeft. Hoe dan ook tracht deze scriptie de lezer mee te nemen in de wonderlijke en dynamische wereld van het internationaal publiekrecht. Deze scriptie is dan ook voor elke lezer die een leidraad zoekt in de wirwar van het recht op zelfbeschikking, of zich wil verdiepen in het "volksbegrip" (dat onderdeel uitmaakt van ieders leven). 

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

Verdragen en Protocollen

-  Handvest van de Volkenbond van 28 April 1919.

-  Minderhedenverdrag tussen de Principale Geallieerden en Geassocieerde machten en Polen, Versailles, 28 juni 1919.

-  The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States van 26 december 1933.

-  Handvest van de V erenigde Naties van 26 juni 1945, UNTS XVI, 1-59.

-  Statuut van het Internationaal Gerechtshof van 26 juni 1945, UNTS XVI, 61-89.

-  Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten van 16 december 1966.

-  Eerste Optionele Protocol bij het Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten van 16 december 1966.

-  Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten van 16 december 1966.

-  Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht van 23 mei 1969, UNJY 140, 153.

-  Afrikaans Handvest betreffende Mensen- en Volkerenrechten van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (Organisation of African Unity of OAU) van 27 juni 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21, ILM Vol 58, (1982).

Rechtspraak

-  The Åland Islands Question: Report of the Committee of Jurists, LNOJ, Spec. Supp, No. 3, 1920, 3- 19p.

-  The Åland Islands Question: Report of the Commission of Rapporteurs, LN Doc. B7.21/68/106, 1921, 1-53 p.

-  IGH 20 februari 1969, North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany v. Netherlands), 1969, ICJ Reports 1969, 3-57.

-  IGH 21 Juni 1971, Legal Conqsequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia, Advisory Opinion, ICJ reports 1971, 16-66 p.

-  IGH 16 oktober 1975, Western Sahara Case, Advisory Opinion, ICJ Reports 1975, 12-82 p.

-  IGH 27 juni 1986, Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United

States of America), ICJ Reports 1986, 14-150 p.

-  IGH 22 december 1986, Frontier Dispute Case (Burkina Faso v. Republic of Mali), ICJ Reports 1986, 554-651 p.

-  HRC 26 maart 1990, Lubicon Lake Band v. Canada, Communication No. 167/1984, UN Doc. CCPR/C/38/D/167/1984, (1990), 30 p.

-  African Commission on Human and Peoples’ Rights, 1-7 juni 1996, Reports on the Mission of Good Offices to Senegal of the ACHPR (1992), 8 p.

-  Separate opinion Judge AJIBOLA, Case Concerning the Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgement, 3 feb. 1994, ICJ Reports 1994, 51-92 p.

- African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR), Katangese Peoples’ Congress v. Zaire, th

1992, Communication No. 75/92, ACHPR/RPT/8 , Annex VI (1995), 260-261 p.

- IGH 30 juni 1995, Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia), ICJ Reports 1995, 90 p.

 

-  EHRM judgement of 18 December 1996, Loizidou v. Turkije, 15318/89, 43 p.

-  SCJ Quebec 20 augustus 1998, Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217, Nr. 25506, 81p.

-  HRC 27 juli 1999, Concluding Observations, Mexico, 1999, 5 p., UN Doc. CCPR/C/79/Add.109. (1999),

-  HRC 25 juli 2000, J.G.A. Diergaardt et al. v. Namibia, Communication No. 760/1997, UN Doc. CCPR/C/69/D/760/1997, (2000), 21 p.

-  HRC 27 oktober 2000, Mahuika et al. v. New-Zealand, Communication No. 547/1993, UN Doc. CCPR/C/70/D/547/1993, (2000), 20 p.

-  HRC 15 juli 2002, Gillot et al. v. France, Communication No. 932/2000, UN Doc. CCPR/C/75/D/932/2000, (2002), 25 p.

-  IGH 22 juli 2010, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in respect of Kosovo, Advisory Opinion, ICJ Reports, 2010, 403-453 p.

-  IGH 25 februari 2019, Legal Consequences on the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, ICJ GL No. 169, 47p.

Internationale Organisaties

African Commission on Human and Peoples Rights

- Resolutie 11 (XVI) van het ACHPR (11 november 1994), ACHPR/Res.11(XVI)94 (1994). Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

- Resolutie 142 (II) van de Algemene Vergadering van de VN (3 november 1947), UN Doc. A/RES/142(II), (1947).

-  Resolutie 143 (II) van de Algemene Vergadering van de VN (3 november 1947), UN Doc. A/RES/143(II), (1947).

-  Resolutie 222 (III) van de Algemene Vergadering van de VN (3 november 1948), UN Doc. A/RES/222(III), (1948).

-  Resolutie 217 (III) A van de Algemene Vergadering van de VN (10 december 1948), UN Doc. A/RES/217(III)A, (1948) (Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens).

-  Resolutie 334 (IV) van de Algemene Vergadering van de VN (2 december 1949), UN Doc. A/RES/334(IV), (1949).

-  Resolutie 441 (V) van de Algemene Vergadering van de VN (2 december 1950), UN Doc. A/RES/441(V), (1950).

-  Resolutie 567 (VI) van de Algemene Vergadering van de VN (18 januari 1952), UN Doc. A/RES567(VI), (1952).

-  Resolutie 545 (VI) van de Algemene Vergadering van de VN (5 februari 1952), UN Doc. A/RES/545(VI), (1952).

-  Resolutie 637 (VII) van de Algemene Vergadering van de VN (16 december 1952), UN Doc. A/RES/637 (VII)A-C, (1952).

-  Resolutie 648 (VII) van de Algemene Vergadering van de VN (10 december 1952), UN Doc. A/RES/648(VII), (1952).

-  Resolutie 738 (VIII) van de Algemene Vergadering van de VN (28 november 1953), UN Doc. A/RES/738(VIII), (1953).

-  Resolutie 837 (IX) van de Algemene Vergadering van de VN (14 december 1954), UN Doc. A/RES/837 (IX), (1954).

-  Resolutie 1188 (XII) van de Algemene Vergadering van de VN (11 december 1957), UN Doc. A/RES/1188(XII), (1957).

-  Resolutie 1514 (XV) van de Algemene Vergadering van de VN (14 december 1960), UN Doc. A/RES/1514(XV), (1960).

-  Resolutie 1541 (XV) van de Algemene Vergadering van de VN (15 december 1960), UN Doc. A/RES/1541(XV), (1960).

-  Resolutie 2106 (XX) van de algemene vergadering van de VN (21 december 1965), UN doc. A/RES/2106(XX), (1965). (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination).

-  Resolutie 2200 A (XXI) van de Algemene Vergadering van de VN (16 december 1966), UN Doc. A/RES/2200(XXI)A, (1966), (Eerste Optionele Protocol bij het BUPO-verdrag).

-  Resolutie 2625 (XXV) van de Algemene Vergadering van de VN (24 oktober 1970), UN Doc. A/RES/2625(XXV), (1970). (Friendly Relations Declaration van 1970).

-  Resolutie 43/105 van de Algemene V ergadering van de VN (8 december 1988), UN Doc. A/RES/43/105 (1988).

-  Summary Record of the 4th meeting van het Derde Comité van de Algemene Vergadering van de VN op 7 oktober 1992, UN Doc. A/C.3/47/SR.4 (1992), 14 p.

-  Resolutie 47/135 van de Algemene Vergadering van de VN (18 december 1992), UN Doc. A/RES/47/135, (1992). (United Nations Minorities Declaration)

-  Resolutie 48/121 van de Algemene Vergadering van de VN (20 december 1993), UN Doc. A/RES/48/121, (1993).

-  Vienna Declaration and Programme of Action van 25 juni 1993, UN Doc. A/COF/157/23, (1993)

-  Resolutie 50/6 van de Algemene Vergadering van de VN (9 november 1995) UN Doc. A/RES/50/6,

(1995), (Declaration on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations).

-  Resolutie 61/295 van de Algemene Vergadering van de VN (13 september 2007), UN Doc. A/RES/61/295, (2007). (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples).

Commission on the Security and Co-Operation in Europe (CSCE)

- Vienna Declaration of the Commission on Security and Cooperation in Europe (CSCE), parliamentary Assembly, 8 juli 1994.

Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights (OHCHR)

- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation, OHCHR, New York and Geneva, 2010, UN Doc. HR/PUB/10/3 geraadpleegd van https://www.ohchr.org/documents/publications/minorityrights_en.pdf

Organization of African Unity (OAU)

- African Charter on Human and Peoples’ Rights of the Organisation of African Unity (OAU) of 27 June 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3, (1981).

Organization on the Security and Co-Operation in Europe

-  Conference on the Security and Co-Operation in Europe, Helsinki Final act, 1975, 34 p.

-  Letter of the OSCE High Commissioner on National Minorities to the Minister of Foreign Affairs of

- The Republic of Ukraine, OSCE Doc.REF.HC/4/97 (1997).

Raad van Europa

- Council of Europe, Framework Convention for the Protection of National Minorities and Explanatory Report, 1995, 3, art. 3(2). H (95) 10.

Studies vanuit de Verenigde Naties

- CAPOTORTI, F., Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, New York, United Nations, 1979, 122 p. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1. (1979).

- CRISTESCU, A., The Right of Self Determination: Historic and Current Development on the Basis of United Nations Instruments, New York, United Nations, 1981, 132 p., UN Doc. E/CN.4/Sub.2/404/Rev. 1. (1981).

(United Nations) Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities

  • -  ESPIELL, H.G., The Right to Self-Determination: Implementation of United Nations Resolutions, Sub -Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, UN, 1980, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/405, Rev. 1, (1980), 97 p.

  • -  COBO, J.M., (Special Rapporteur), Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations, Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and the Protection of Minorities, New York, United Nations, Vol. 5, 1987, V, 46 p. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4 (1987).

  • -  Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Explenatory Note concerning the draft declaration on the rights of indigenous peoples, 45th session, 1993, 3, §12. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1 (1993).

  • -  Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Technical Review of the United Nations Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 1994, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1 (1994).

  • -  DAES, E., Working Paper on the Concept of Indigenous Peoples, Sub Commission on the Prevention of Discrimination and the Protection of Minorities, 14th session, 1996. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 (1996).

    UNESCO

- UNESCO, International Meeting of Experts on Further Study for the Concept of the Rights of Peoples: Final Report and Recommendations, 22 feb. 1990, UN Doc. SHS-89/CONF/602/7, 17 p.

 

United Nations Human Rights Commission

- Commision on Human Rights, 1 May 1952, 8th session: summary record of the 256th meeting, UN Doc. E/CN.4/SR.256 (1952), 14 p.

United Nations Human Rights Committee

-  Human Rights Committee, Compilation of General Comments and General Recommendations adopted by Human Rights Treaty Bodies, 1994, UN Doc. HRI/GEN/1/REV.1 (1994), 107 p.

-  HRC, Rapports du Comité des droits de l’homme, GA, 2000, 55th session, Supp. No. 40, UN Doc. A/55/40 (Vol. 1) (2000), 164 p.Venice Commission

- EIDE, A., “Territorial Integrity of States, Minority Protection, and Guarantees for Autonomy Arrangements: Approach and Roles of the United Nations” in European Commission for Democracy Through the Law of the Council of Europe (Venice Commission), Local Self-Government, Territorial Integrity and Protection of Minorities, Lausanne, 25-27 April 1996, 237 p.

VN Veiligheidsraad

-  Resolutie 688 van de VN-Veiligheidsraad (5 april 1991), UN Doc. S/RES/688, (1991).

-  Resolutie 724 van de VN-Veiligheidsraad (15 december 1991), UN Doc. S/RES/724, (1991).

RECHTSLEER

Boeken

-  ALLEN, B., HANAUER, L., NADER, A., & SCOTTEN, A.G., Regional Implications of an Independent Kurdistan, Santa Monica, RAND, 2016, 179 p.

-  ANAYA, S.J., Indigenous Peoples in International Law, New York, Oxford University Press, 2004, 396 p.

-  BANTEKAS, I., OETTE, L., International Human rights: law and practice, Cambridge/New York Cambridge university press, 2013, 731 p.

-  BOSSACOMA-BUSQUETS, P., Morality and Legality of Secession: A theory of Self-Determination, London, Palgrave Macmillan, 2019, 393 p.

-  BROWNLIE, I., The Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon Press, 1979 (third ed.), 743 p.

-  BROWNLIE, I., The Rule of Law in International affairs: International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations, Leiden, Martinus Nijhof Publishers, 1998, 242 p.

-  BUCHHEIT, L.C., Secession: The legitimacy of Self-Determination, Yale, Yale University Press, 1978, 260 p.

-  CASSESE, A., Self-Determination of Peoples. A Legal reappraisal, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, 375 p.

-  CLIQUET, A., & DE MOOR, N., Leidraad internationaal publiekrecht, Gent, Academia press, 2013, 145 p.

-  COBBAN, A., National Self-determination, Chicago, The University of Chicago Press, 1944, 186 p.

-  COBBAN, A., The Nation State and Self-Determination, New York, Crowell, 1970, 321 p.

 

-  CONNOR, W., Ethnonationalism: The Quest for Understanding, Princeton, Princeton University Press, 1994, 234 p.

-  DAVIS, G.B., Outlines of International Law, New York, Harper & Brothers, 1887, 498 p.

-  DOEHRING, K., Self-Determination, in SIMMA, B. and MOSLER, H., The Charter of The United

Nations, A Commentary, Oxford, Oxford University Press 1994, 1258 p.

-  DONELLY, J., Universal Human Rights in Theory and Practice, Ithaca (New York), Cornell UniversityPress, 2003, 290 p.

-  ERMACORA, F., The Protection of Minorities Before the United Nations, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 182, 1983, 247-366 p.

-  ESCUDERO-ESPINOSA, J.F., Self-Determination and humanitarian Secession in International Law of a Globalized world, Kosovo V. Crimea, Springer International Publishing, 2017, 204 p.

-  FALKOWSKI, J.E., Secessionary Self-Determination: A Jeffersonian Perspective, Boston University International Law Journal, Vol. 9, 1991, 346 p.

-  FIORE, P., Nouveau Droit International Public, Vol. 1, vertaald uit het Italiaans door PRADIER- FODERE, P., Auguste Durand & Pedone-Lauriel, Paris, 1868, 528 p.

-  HANNUM, H., Autonomy, sovereignty and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights, Philadelphia (USA), University of Pennsylvania Press, 1990, 552 p.

-  HENRARD, K., Devising an Adequate System of Minority Protection: Individual Human Rights, Minority Rights and the Right to Self-Determination, Den Haag/Boston/Londen, Martinus Nijhof Publishers, 2000, 363 p.

-  HOBSBAWM, E.J., Nations and Nationalism since 1780: Program, Myth, Reality, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, 206 p.

-  HOBSON, J.A., Towards International Government, New York, The Macmillan Company, 1915, 139- 142 p. geraadpleegd via https://archive.org/details/towardsinternati00hobsiala/page/140/mode/2up op 26/03/2020;

-  IZADY, M.R., The Kurds: A Concise Handbook, Washington, D.C., Taylor & Francis, 1992, 184 p.

-  JACKSON, R.H., Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World, Vancouver,Cambridge University Press, 1993, 225 p.

-  JENNINGS, I., The Approach to Self-Government, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 1958, 56.

-  KACZOROWSKA-IRELAND, A., Public International Law (4th edition), Abingdon, Oxon, Routledge, 2010, 944 p.

-  KYMLICKA, W., Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity, Oxford, Oxford University press, 2007, 384 p.

-  LALONDE, S. N., Determining Boundaries in a Conflicted World: The Role of Uti Possidetis, McGill- Queen’s Press, MQUP, 2002, 360 p.

-  LANSING, R., The Peace Negotiations: A Personal Narrative, e-book, 2003, 570 p.

-  LAWRENCE, W.B., Commentaire sur les Eléments du Droit International et sur l’Histoire des Progrès du Droit des gens de Henry Wheaton, Vol. 3, F.A. Brockhaus, Leipzig, 1873, 7-473 p.

-  LU J., On State Secession from an International Law Perspectives, Springer International Publishing,

2018, 296 p.

-  MALACZUK, P., Akerhurst’s Modern Introduction to International Law, Abingdon, Oxton, New York, Routledge, 2002, 472 p.

-  MCDOWALL, D., A Modern History of the Kurds, London, I.B. Tauris & Co. Ltd., 2003, 504 p.

-  MUSGRAVE, T.D., Self-Determination and National Minorities, Oxford, Clarendon Press, 1997, 290p.

-  PENTASSUGLIA, G., Minorities in International Law, Council of Europe Publishing, 2002, 304 p.

 

-  POMERANCE, M., Self-Determination in La wand Practice: The New Doctrine of The United Nations, Martinus Nijhof Publishers, 1982, 154 p.

-  SHAW, M., International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 1033 p.

-  SLONIM, S., South West Africa and the United Nations: An international mandate in dispute, London, Johns Hopkins Press, 1973, 409 p.

-  STEWART, R.W., American Military History: Volume II (The United States Army in a Global Era (1917-2008), Washington D.C., Center of Military History, 2010, 574 p.

-  SUSSKIND, L.E., & ANGUELOVSKI, I., Addressing the Land-Claims of Indigenous Peoples, Massachusetts Institute of Technology Program on Human Rights and Justice, 2008, 130 p.

-  TAMIR, Y., Liberal Nationalism, Princeton, Princeton University Press, 1995, 196 p.-  TERRETT, S., The Dissolution of Yugoslavia and the Badinter Arbitration Commission: a Contextual Study of Peace-making efforts in the post-Cold War world, Aldershot, Ashgate, 2000, 395 p.

-  THORNBERRY, P., International Law and the Rights of Minorities, Oxford, Oxford University Press, 1992, 464 p.

-  VIDMAR, J., Democratic Statehood in International Law: The emergence of New States in Post-Cold War Practice, Oxford, Hart Publishing, 2013, 302 p.

-  VUKAS, B., States, Peoples and Minortities, in Recueil des Courses (HR), Collected Courses of the Hague Academy of International Law of 1991, Den Haag, Martinus Nijhof Publishers, 1999, 528 p.

-  WASHINGTON, H.A., Writings of Thomas Jefferson: being his autobiography, correspondence, reports, messages, addresses and other writings, official and private, Vol. IX., New York, 1854, 604 p.

-  WOOLSEY, T., Introduction to the Study of International Law, Scribner, Armstrong & Co., New York, 1874, 487 p.

Bijdragen in verzamelwerken

-  ABI-SAAB, G., “Conclusions” in KOHEN, M.G., Secession. International Law Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 470-476 p.

-  BOZARSLAN, H., “Kurds and the Turkish State” in FLEET, K., KUNT, I.M., KASABA R., & FAROQHI, S., The Cambridge History of Turkey, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 333- 356 p.

-  BROWNLIE, I., “The Right of Peoples in International Law” in CRAWFORD, J., The Right of Peoples, Oxford, Clarendon press, 1988, 1-16 p.

-  CASSESE, A., “Self-Determination of Peoples and the Recent Break-up of USSR and Yugoslavia” in MACDONALD, R.St.J., Essays in Honour of Wang Tieya, Dordrecht, Martinus Nijhof Publishers, 1994, 131-144 p.

-  CRAWFORD, J., “Outside the Colonial Context” In ALLAN, W.J., Self-Determination in the Commonwealth, Aberdeen, Aberdeen University press, 1988, 1-21 p.

-  CRAWFORD, J., “The Right of Peoples: Some Conclusions”, in CRAWFORD, J., The Right of Peoples, Oxford, Clarendon Press, 1988, 159-177 p.

-  CRAWFORD, J., “The Rights of Peoples: ‘Peoples’ or ‘Governments’?” in CRAWFORD, J., The Right of Peoples, Oxford, Clarendon Press, 1988, 55-68 p.

-  CRAWFORD, J., “The International Court of Justice and the United Nations”, in LOWE, V., & FITZMAURICE, M., Fifty Years of the International Courts of Justice, Essays in Honour of Sir Robert Jennings, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 585-605 p.

-  CRAWFORD, J., “State Practice and International Law in Relation to Unilateral Secession” in BAYEFSKY, A.F., Self-Determination in International Law: Quebec and Lessons Learned, Leiden, Martinus Nijhof Publishers, 2000, 31-62 p.

-  DONELLY, J., “Human Rights, Individual Rights and Collective Rights” in BERTING, J., BAEHR, P.R., & BURGERS, J.H., Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities, Santa Barbara (Cal.), ABC-CLIO, 1990, 39-62 p.

 

-  FRANCK, T., “Postmodern Tribalism and the Right to secession” in BRÖLMANN, C; LEFEBER, R., ZIECK, M., Peoples and Minorities in International Law, Dordrecht, Martinus Nijhof Publishers, 1993, 3-27 p.

-  FROWEIN, J.A., “Self-Determination as a Limit to Obligation Under International Law”, in TOMUSCHAT, C., Modern Law of Self Determination, Dordrecht, Martinus Nijhof Publishers, 1993, 211-223 p.

-  JOHNSON, H.S., “Self-Determination: Western European Perspectives”, in ALEXANDER, Y., and FRIEDLANDER, R.A., Self-Determination: National, Regional, And Global Dimensions, Abingdon, Routledge, 2019, 81-96.

-  HIGGINS, R., International Law and the Avoidance, Containment and Resolution of Disputes, Recueil Des Cours (HR), Leiden, Martinus Nijhof Publishers, 1991, Vol. V, 9-342 p.

-  HIGGINS, R., “Post Modern Tribalism and the Right to Secession” in BRÖLMAN, C., LEFEBER, R., & ZIECK, M., Peoples and Minorities in International Law, Dordrecht, Martinus Nijhof Publishers, 1993, 364 p.

-  KIMMINICH, O., “A ‘Federal’ Right to Self-Determination” in TOMUSCHAT, C., Modern Law of Self-Determination, Dordrecht, Martinus Nijhof Publishers, 1993, 83-100 p.

-  KLABBERS, J., & LEFEBER, R., “Africa: Lost Between Self-Determination and Uti Possidetis” BRÖLMAN, in C., LEFEBER, R., & ZIECK, M., Peoples and Minorities in International Law, Dordrecht, Martinus Nijhof Publishers, 1993, 364 p.

-  KYMLICKA, W., “Minority Rights in Political Philosophy and International Law” in BESSON, S., & TASIOULAS, J., The Philosophy of International Law, Oxford, Oxford University Press, 2010, 377- 396 p.

-  MÉGRET, F., “The Right to Self-Determination: Earned, not Inherent” in TESON, F.R., The Theory of Self-determination, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 45-69 p.

-  MORRIS, C.W., “The Case for National Self-Determination” in F.R., TESON, The Theory of Self- determination, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 32-44 p.

 

-  MURSWIEK, D., “The Issue of a Right of Secession – Reconsidered” in TOMUSCHAT, C., Modern Law of Self-Determination, Dordrecht, Martinus Nijhof Publishers, 1993, 21-40 p.

-  OETER, S., “The Role of Recognition and Non-Recognition with Regard to Secession” in in WALTER, C., UNGERN-STERN A., & ABUSHOV, K., Self-Determination and Secession in International Law, Oxford University Press, Oxford, 2014, 45-67 p.

-  PATTEN, A., “Self-Determination for National Minorities” in TESON, F.R., The Theory of Self- determination, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 120-144 p.

-  PAUST, J., “Self-Determination: A Definitional Focus” in ALEXANDER, Y., & FRIEDLANDER, A., Self-Determination: National, Regional and Global Dimensions, Abingdon, Routledge, 2019, 392 p.

-  PETERS, A., “The Principle of Uti Possidetis Juris” in WALTER, C., UNGERN-STERN, A. & ABUSHOV, K., Self-Determination and Secession in International Law, Oxford University Press, Oxford, 2014, 95-137 p.

-  PETERSON, W., “On the Subnations of Western Europe” in GLAZER N., & MOYNIHAN, D.P., Ethnicity: Theory and Experience, Harvard, Harvard University press, 1978, 177-208 p.

-  RODRIGUEZ-SANTIAGO, E., “The Evolution of Self-Determination of Peoples in International Law” in, TESON, F.R., The Theory of Self-determination, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 201-240 p.

-  SCHEININ, M., “The Right to Self-Determination under the Covenant on Civil and Political Rights” in AIKIO, P., & SCHEININ, M., Operationalizing the Right of Indigenous Peoples to Self- Determination, Turku (Finland), Institute for Human Rights (Åbo Akademi University), 2000, 179- 199.

-  SCHEININ, M., “The United Nations International Covenant on Civil and Political Rights: Article 27 and other provisions” in K., HENRARD & R., DUNBAR, Synergies in Minority Protection: European and International Law perspectives, New York, Cambridge University Press, 2008, 23-45 p.

-  SEYMOUR, M., “Internal Self-Determination and Secession” in PAVKOVIC, A., & RADAN, P., The Ashgate Research Companion to Secession, Abingdon, Routledge, 2011, 385-405 p.

-  TANCREDI, A., “Some Remarks on the Relationship Between Secession and General International Law in the Light of the ICJs Kosovo Advisory Opinion” in HILPOLD, P., Kosovo and International Law: The ICJ Advisory Opinion of 22 July 2010, Leiden/Boston, Martinus Nijhof Publishers, 2012, 79- 108 p.

-  TESON, F.R., “Introduction: The Conundrum of Self-Determination”, in TESON, F.R., The Theory of Self-determination, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 1-12 p.

-  THORNBERRY, P., “The Democratic or Internal Aspect of Self-Determination with some remarks on Federalism” in TOMUSCHAT, C., Modern Law of Self-Determination, Dordrecht, Martinus Nijhof Publishers, 1993, 101-138 p.

-  TOMUSCHAT, C., “Democratic Pluralism: The Right to Political Opposition” in ROSAS, A., & HELGESEN, J., The Strength of Diversity: Human Rights and Pluralist Democracy, Dordrecht, Martinus Nijhof Publishers, 1992, 27-47 p.

-  TOMUSCHAT, C., “Self-Determination in a Post-Colonial World” in TOMUSCHAT, C., Modern Law of Self-Determination, Dordrecht, Martinus Nijhof Publishers, 1993, 1-20 p.

Gepubliceerde doctoraatsproefschriften

RAIC, D., Statehood and the Law of Self-Determination, Leiden, Kluwer Law International, 2002, 495 p.

LLM ThesissenTSANAVA, T., Do Minorities have the Right to Self-Determination? Comparative Analysis of Kosovoand Chechnya, Budapest, Central European University, 2011, 57 p.

Bijdragen in juridische tijdschriften

(Geraadpleegd van https://home.heinonline.org/ - https://www.tandfonline.com/ - https://www.jstor.org tenzij anders vermeld)

-  AKHA V AN, P ., “Lessons from Iraqi Kurdistan: Self-Determination and Humanitarian Intervention Against Genocide”, Netherlands Quarterly of Human Rights (NQHR), Vol. 11, 1993, 41-62 p.

-  BARTOS, T., “Uti Possidetis. Quo Vadis?”, Australian Yearbook of International Law, Vol. 18, 1997, 37-96 p.

-  BIEBER, R., “European Community Recognition of Eastern European States: A New Perspective for International Law?”, Proceedings of the ASIL (PASIL), Vol. 86, 1992, 374-377 p.

-  BINDER, G., “The Case for Self-Determination”, Stanford JIL, Vol. 29, 1993, 223-270 p.

-  BROWN, P.M., “The Aaland Islands Question”, AJIL, Vol.15, Nr. 2, April 1921, 268-272 p.

-  CASTELLINO, J. & GILBERT, J., “Self-Determination, Indigenous Peoples and Minorities”, Macquarie Law Journal, Vol 3, 2003, 155-178 p.

-  CRAWFORD, J., “State Practice and International Law in Relation to Secession”, British Yearbook of International Law (BYIL), Vol. 69, No. 1, 1998, 85-117 p.

-  CHRISTAKIS, T., “The ICJ Advisory Opinion on Kosovo: Has International Law Something to Say About Secession?” Leiden JIL, Vol. 24, 2011, 73-86 p.

-  DAHLMAN, C, “The Political Geography of Kurdistan”, Eurasian Geography and Economics, Silver Spring, V.H. Winston & Son, Vol. 43, 271-299 p.

-  DINSTEIN, Y., “Collective Human Rights of Peoples and Minorities”, ICLQ (International and Comparative Law Quarterly), Vol. 25, 1976, 102-120 p.,

-  EIDE, A., “The National Society, Peoples and Ethno-Nations: Semantic Confusions and Legal Consequences”, Nordic JIL, Vol. 64, 1995, 353-369 p.

-  EMERSON, R., “Self-Determination”, AJIL, Vol. 65, No. 3, July 1971, 459-475 p.

-  EMERSON, R., “The Logic of Secession”, Yale Law Journal, Vol. 89, 1979-1980, 802-824 p.

-  FRANCK, T.M., “The Emerging Right to Self-Governance”, AJIL, Vol. 86, No. 1, January 1992, 46- 91 p.

-  FRIEDLANDER, R.A., “Proposed Criteria for Testing the Validity of Self-Determination as it Applies to Disaffected Minorities”, Chitty’s Law Journal, Vol. 25, 1977, 335-338 p.

-  GUGLIELMO, R., “Three Nations Warring in the Bosom of a Single State: An Exploration of Identity and Self-Determination in Quebec”, Fletcher Forum of World Affairs, Vol. 21, No. 1, 1997, 197-224 p.

-  GUNTHER, M.M., “The Kurdish Question in Perspective”, World Affairs (journal), Vol. 166, No. 4, 2004, 197-205 p.

-  HANNA, R.M., “Right to Self-Determination in In Re Secession of Quebec”, Maryland Journal of International Law (Md. JIL), Vol 23, No. 1, 1999, 212-246 p.

-  HANNUM, H., “Rethinking Self-Determination”, Virginia Journal of International Law (Vir. JIL), Vol. 34, 1993, 1-70 p.

-  HILPOLD, P., “The Kosovo case and International Law: Looking for Applicable Theories”, Chinese JIL, Vol. 8, 2009, 47-61 p.

-  JABER, T., “A Case for Kosovo? Self-Determination and Secession in the 21st Century, IJHR, Vol. 15, No 6, August 2011, 926-947 p.

-  KAPUSTIN, A., “Crimea’s Self-Determination in the Light of Contemporary International Law”, HJIL (Heidelberg Journal of International Law), Vol. 75, 2015, 101-118 p. geraadpleegd van https://www.zaoerv.de/75_2015/75_2015_1_a_101_118.pdf

-  KINGSBURY, B., “Indigenous Peoples in International Law: A Constructivist Approach to the Asian Controversy”, AJIL, Vol. 92, 1998, 414- 457 p.

-  KIWANUKA, R.N., “The Meaning of “People” in the African Charter on Human and Peoples Rights”, AJIL, Vol. 82, 1988, 80-101 p.

-  KOOIJMANS, P.H., “Tolerance, Sovereignty and Self-Determination”, NILR, Vol. 43, No. 2, 211-217 p.

-  LAUWERS, G., & SMIS, S., “New Dimensions of the Right to Self-Determination: A study of the international Response to the Kosovo Crisis”, N & EP, Vol. 6, No. 2, 2000, 43-70 p.

-  KER-LINDSAY, J., “Preventing the Emergence of Self-Determination as a Norm of Secession: An Assessment of Kosovo Unique Case Argument”, Europe-Asia Studies, Vol. 65, No. 5, 837-856 p.

-  KIRGIS Jr., F.L., “The Degrees of Self-Determination in the United Nations Era, AJIL, Vol. 88, 1994, 304-310 p.

-  LOIZIDES, N.G., “State Ideology and the Kurds in Turkey”, Middle Eastern Studies, Vol. 46, No. 4, 2010, 513-527.

-  MARGALIT, A., & RAZ, J., “National Self-Determination”, The Journal of Philosophy, Vol. 87, No. 9, 1990, 439- 461 p.

-  MASSA, S., “Secession by Mutual Assent: A Comparative Analysis of the Dissolution of Czechoslovakia and the Separatist Movement in Canada”, Wisconsin JIL, Vol. 14, 1995, 183-222 p.

-  MCWHINNEY, E., “Le droit des Peuples à Disposer d’eux-mêmes by Calogeropoulos-Stratis”, S., Canadian Yearbook of International Law, Vol. 13, 1973, 113-114 p.

-  MHANGO, M.O., “Recognizing a Right to Autonomy for Ethnic Groups under the African Charter on Human Rights: Katangese Peoples’ Congress v. Zaire, Human Rights Brief (HRB), Vol. 14, No. 2, 2007, 11-15 p.

-  MUHARREMI, R., “A Note on the ICJ Advisory Opinion on Kosovo”, German Law Journal, Vol. 11, 867-880 p.

-  MÜLLERSON, R.A., “Precedents in the Mountains: On the Parallels and Uniqueness of the Cases of Kosovo, South Ossetia and Abkhazia”, Chinese JIL, Vol. 8, 2009, 2-25 p.

-  OLIVIER, M., “The Relevance of ‘Soft Law’ as a Source of International Human Rights” in The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, Hatfield, Institute of Foreign and Comparative Law, 2002, Vol. 35 (November), No. 3, 289-307 p.

-  OYE CUKWURAH, A., “The Organization of African Unity and African Territorial Boundary Problems, 1963-1973”, Indian Journal of International Law, Vol. 13, 1973, 176-206 p.

-  OTHMAN, A., “The Kurds and the Lausanne Peace Negotiations, 1922-1932”, Middle Eastern Studies, Vol. 33, No. 3, 1997, 521-534.

-  PELLET, A, “The Opinions of the Badinter Arbitration Committee: A Second Breath for the Self- Determination of Peoples”, EJIL, Vol. 3, 1992, 178-185 p.

-  RAMAGA, P., “The Bases of Minority Identity”, HRQ, Vol. 14, 1992, 409-428 p.

-  ROSENSTOCK, R., “The Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations: A Survey”, AJIL, Vol. 65, 1971, 713-735 p.

-  RYNGAERT, C., & GRIFFIOEN, C., “The Relevance of the Right to Self-Determination in the Kosovo Matter: In Partial Response to the Agora Papers”, Chinese JIL, Vol. 8, 2009, 573-588 p.

-  SHAW, M.N., “The Definition of Minorities in International Law, IYHR (Israel Yearbook of Human Rights, Vol. 20, 1990, 13-44 p.

-  SHAW, M.N., “The Heritage of States: The Principle of Uti Possidetis Juris Today, British Yearbook of International Law (BYIL), Oxford, Vol. 67, No. 1, 1997, 75-154 p.

-  STRANG, D., “Global Patterns of Decolonization, 1500-1987, International Studies Quarterly, Vol. 35, No. 4, Dec 1991, 429-454 p.

-  THIO, L., Battling Balkanization: Regional Approaches Toward Minority Protection Beyond Europe, Harvard International Law Journal, Vol 43, No. 2, 2002, 466 p.

-  VIDMAR, J., “Conceptualizing Declarations of Independence in International Law, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 32, 153- 177 p.

-  VIDMAR, J., “Remedial Secession in International Law: Theory and (Lack of) Practice”, St. Antony’s International Law Review, Vol. 6, No. 1, 2010, 37-56 p.

-  V ASHUM, R. “Self-Determination: Principles, Meanings and Practices”, Indian Anthropologist, V ol. 26, No 1 (June), 1996, 63-76 p.

-  VEITER, T., “Commentary on the Concept of National Minorities”, HRJ, Vol. VII, 1974, 273-277 p.

-  WEISSNER, S., “Rights and Status of Indigenous Peoples: A Global Comparative and International Legal Analysis”, Harvard Human Rights Journal, Vol. 12, 1999, 57-128 p.

-  WELLER, M., “The International Response to the Dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia”, AJIL, Vol.86, 1992, 569-607 p.

-  WILSON, J., “Ethnic Groups and the Right to Self-Determination”, Connecticut Journal of International Law, (CJIL), Vol. 11, 1996, 433-486 p.

-  WHITE, R.C.A., “Self-Determination: Time for a Re-Assessment?”, Netherlands International Law Review (NILR), Vol. 28, No. 2, 1981, 147-170 p.

-  WOOLSEY, T.S., “The Rights of Minorities Under the Treaty with Poland”, AJIL, Vol. 14, No. 3, juli 1920, 392-396 p.

ONLINEBRONNEN

Krantenartikelen

- A., PALICKOVA, “15 Countries, and counting, revoke recognition of Kosovo, Serbia says”, Euractiv, 2019 geraadpleegd van https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/15-countries-and- counting-revoke-recognition-of-kosovo-serbia-says/

- A., STARK, “Adieu, Liberal Nationalism”, NY Times, 2 november, 1995, art. 27 geraadpleegd van https://www.nytimes.com/1995/11/02/opinion/adieu-liberal-nationalism.ht…

- X, “Who are the Kurds, BBC News, geraadpleegd van https://www.bbc.com/news/world-middle-east- 29702440

Online juridische artikelen

-  ALBERS, G., “Indigenous People: Specific Land Claims”, the Canadian encyclopedia, 2015, geraadpleegd van https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/specific-claims.

-  CHHABRIA, M., “Leading Figures of International Law: Pasquale Stanislao Mancini”, International Judicial Monitor, Washington DC, 2015 geraadpleegd van http://www.judicialmonitor.org/current/leadingfigures.html

-  CHRISTAKIS, T., “Secession”, Oxford Bibliographies, 2012, geraadpleegd van https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/ob…- 0044.xml

-  LAGERWALL, A., “Jus Cogens”, Oxford Bibliographies, 2015; geraadpleegd van https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/ob…- 0124.xml.

-  LEMARCHAND, R., CORDELL, D., WIESE, B.M., PAYANZO, N., “Democratic Republic of Congo”, Encylopædia Brittanica, 2020, geraadpleegd van https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo/People.

- SLIMANE, S., “Recognizing Minorities in Africa”, briefing, Minority Rights Group International, 2003, 8p. geraadpleegd van https://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site- downloads/download-43-Recognizing-Minorities-in-Africa.pdf

-  X, Amnesty International, Indigenous Peoples, geraadpleegd op https://www.amnesty.org/en/what-we- do/indigenous-peoples/.

-  X, Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples – United States of America: Native Americans, 2009, geraadpleegd van https://www.refworld.org/docid/49749c8632.html.

-  WILSON, W., Fourteen Points, 8 January 1918, geraadpleegd van https://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp.

-  United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, geraadpleegd van https://indicators.ohchr.org/.

-  United Nations Permanent Forum of Indigenous Issues, “Who are Indigenous Peoples?”, 2015, 5th session, Factsheet 1, geraadpleegd van https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf.

Overige onlinebronnen

-  X, “Inuit Regions in Canada”, geraadpleegd van https://www.itk.ca/about-canadian-inuit/

-  Sui Generis, Cambridge Dictionary geraadpleegd van https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sui-generis.

-  X, “Kurd”, Brittanica, geraadpleegd van https://www.britannica.com/topic/Kurd

-  X, “French Revolution”, History, 21 februari 2020, geraadpleegd van https://www.history.com/topics/france/french-revolution

-  X, “volk”, Amnesty International, 3 juli 2015, geraadpleegd van https://www.ensie.nl/amnesty- international/volk

-  X, “Treaty of Paris, 1738”, Office of the Historian, geraadpleegd van https://history.state.gov/milestones/1776-1783/treaty

-  X, “De booglamp, eerste elektronische verlichting”, geraadpleegd van https://wetenschap.infonu.nl/techniek/52637-de-booglamp-de-eerste-elekt…

-  KOOPS, E., “De Franse Revolutie (1789): tijdlijn, samenvatting, oorzaken en verloop”, geraadpleegd van https://historiek.net/franse-revolutie-tijdlijn-oorzaken-samenvatting/7…

-  Van Daele, “patriot, geraadpleegd van https://www.vandale.nl/gratis- woordenboek/nederlands/betekenis/patriot#.XsFW9RMzZ0s

-  Van Daele, “multilateraal”, geraadpleegd van https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/multilate…

-  X, “Interactive timeline of decolonization: geopolitical issues and impact on the European integration process (1944-1975)”, geraadpleegd van https://www.cvce.eu/en/obj/interactive_timeline_of_decolonisation_geopo… on_the_european_integration_process_1944_1975-fr-74d9fd02-0f16-421f-afa6-cb0946b32a23.html.

-  X, Land acknowledgement, City of Toronto, February 2019, geraadpleegd van https://www.toronto.ca/city-government/accessibility-human-rights/indig…- acknowledgement/

Download scriptie (2.19 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. Dr. Frank Maes