Zoektocht naar efficiëntere teelttechnieken in wintertarwe

Jordi
Dendauw

De hedendaagse  Vlaamse landbouw staat  onder druk door de continu verscherpende bemestingsnormen opgelegd door de overheid. Laatst was dat mestactieplan 6, in de volksmond gekend als MAP 6. Land- en tuinbouwers worden verplicht om telkens minder organische mest (afkomstig van landbouwdieren) open te spreiden op velden en weides. Hierdoor moet er meer mest getransporteerd worden naar mestverwerkingsinstallaties of op lange afstand (mesttransport naar akkerbouwstreken waar weinig organische mestproductie aanwezig is.). Men is op een punt gekomen dat de land- en tuinbouwers minder eenheden stikstof en fosfor mogen bemesten dan dat de plant nodig heeft om te kunnen groeien. Op deze manier worden de gronden langzaam aan uitgeput aan mineralen en nutriënten en minder vruchtbaar. Hierdoor gaan teelten minder productief worden en kan er geen positief financieel rendement op tafel neergelegd worden.

Hierdoor proberen verschillende onderzoekinstanties (bvb. Inagro), chemiereuzen (bvb. BASF), zaaizaadvermeerderaars (bvd. Jorion Philip- Seeds),.. te zoeken naar nieuwe en efficiëntere teelttechnieken in land- en tuinbouw. Jorion Philip –Seeds kwam in 2018 op de markt met een coating bestaande uit humus- en fulvozuren, genaamd B-up coating, in maïszaden. Deze zuren zorgen voor een snellere en efficiëntere opname van voornamelijk fosfor (P) in de bodem, wat zeer belangrijk is bij de kieming en groei van wortels van de plant. Het positieve resultaat in maïs zette werknemers bij Jorion Philip –Seeds aan het denken. Dit resulteerde tot het toevoegen van B-up coating in wintertarwe.  Hiervoor werden enkele velden uitgezaaid met wintertarwe en desbetreffende coating.

Een perceel liggende te Deinze werd nauw opgevolgd door Jordi Dendauw, student aan Vives Roeselare. Het zaaizaad, ras Extase, werd ter beschikking gesteld door Jorion  Philip –Seeds. Het veld werd in 4 verschillende stroken gezaaid met 2 verschillende zaaizaden (met B- up coating en zonder). Bij de kieming werd er meteen verschil opgemerkt. Het zaaizaad behandeld met de B-up coating was veel sneller gekiemd en stond sneller boven het aardoppervlak.  De kieming gebeurde in optimale weersomstandigheden, daardoor heeft het onbehandeld zaaizaad de achterstand ingehaald. In het verdere groeiverloop zijn er geen merkwaardige verschillen tevoorschijn gekomen. Op het einde van de proef werden enkele planten met elkaar vergeleken. De lengte was even lang. Bij het wortelstelsel waren er minimale verschillen waar te nemen, waarbij de planten van het behandelde zaaizaad met B-up iets meer worteltjes bevatten (licht waarneembaar met het blote oog). Doordat er bovengronds geen verschillen te zien zijn, worden er geen grote meeropbrengsten verwacht van de wintertarwe.

 

Tijdens het uitvoeren van de proef werd er een dronefoto genomen met als doel de gewasdichtheid te meten en te beoordelen. Daaruit is er niets teweeg gekomen. Maar iets anders kwam aan het licht, op de foto was er telkens 3 meter naast het sproeispoor een donkere lijn te zien. Na het nader bekijken op het veld bleek het een strook met onkruiden te zijn die tussen de tarwe aanwezig was. Hieruit blijkt dat hedendaagse technologie best kan gebruikt worden in land- en tuinbouw om gewassen op veldniveau op te volgen.

Ondanks dat er veel verschillende producten op de markt aanwezig zijn met humus- en fulvozuren maken de land- en tuinbouwers er weinig gebruik van. Mede door kostprijs en onwetendheid van optimaal gebruik van de producten. Er worden proeven uitgevoerd door de producenten zelf die allemaal positief naar boven komen. 

De proef is vlot verlopen met positief resultaat in het beginstadium van de proef. De humus- en fulvozuren hebben zeker een positieve werking op de ontwikkeling van de plant. Er zit zeker toekomst in het gebruik van de betreffende zuren. De juiste toepassing en juiste dosis moet nog grondig uitgetest worden om financieel rendement hogerop te kunnen helpen.

Door Jordi Dendauw

Student Agro en biotechnologie

Afstudeerrichting landbouw

2019 – 2020

Bibliografie

Bronvermelding

 

België, H. G.-B. (2005-2007). IWT - Tetra project Humine- en fulvozuren als tool voor optimalisatie van plantenvoeding. Hogeschool Gent- Bodemkundige Dienst België.

 

Biotics, S. (sd). Research for Results What is Humic Acid? Opgehaald van www.soilbiotics.com

 

Dixon, J. a. (1989). Minerals in Soil Environments. Science Society of America, Madison, Wisconsin, United States of America.

 

Fytoweb. (sd). Opgehaald van www.fytoweb.be

 

Gebreksverschijnselen bij tarwe (P). https://www.yara.be/gewasvoeding/tarwe/gebreksverschijnselen---tarwe/fo….

 

Humuszuren / Triferto Meststoffen / Maismest HUMICoat. (sd). Opgehaald van Triferto Meststoffen: https://www.triferto.eu/nl/concepten/maismest-humicoat

 

Incotec. (sd). Incotec, Product Finder. Opgehaald van https://www.incotec.com/en-gb/crops-and-solutions/product-finder/produc…

 

Jean-Luc Lamont, Y. L. (2009). Gewasbescherming wintertarwe en wintergerst. Opgehaald van LV Vlaanderen: https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/teelthandleidi…

 

Landbouwleven. (2018, 03 2). Opgehaald van Landbouwleven: https://www.landbouwleven.be/2512/article/2018-03-02/het-bemestingsseiz…

 

maatschappij, V. l. (2020). Opgehaald van https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/teelthandleidi…

 

Pettit, D. R. (2008). Organic matter, humus, humate, humic acid, fulvic acid and humin: their importance in soil fertility and plant health. Emeritus Associate Professor Texas A&M University.

 

Seeds, J. P. (sd). B-up Coating. Opgehaald van https://www.jorion-philip-seeds.be/nl/

 

SOILTECH. (sd). Toepassingen Root en Shoot. Opgehaald van https://soiltech.nl/nl-be/product/optima-root/

 

 

Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Bollaert Bea