De metissen van Belgisch-Congo

Emma
Van Hooste

“Op straat vermijdt men te spreken met een mulat, zooals het ook gaat voor een zwarte. Hij moet in de inlandsche wijk wonen en verblijven, en in alle openbare plaatsen is hij niet meer dan een inlander.” (Van Der Schueren, 1946, p 341)

Dit is een voorbeeld van hoe men tijdens de Belgische koloniale periode dacht over kinderen van gemengde afkomst, hier “mulat” genoemd. Deze kinderen, vandaag aangeduid met het neutralere metis, hebben doorgaans een witte Europese vader en een Afrikaanse moeder. Ze waren meestal het resultaat van relaties gekenmerkt door ongelijkheid op basis van gender en huidskleur. Metissen waren tegelijkertijd een logisch resultaat van de koloniale staat en een bedreiging hiervoor. Door hun dubbele afkomst pasten ze niet in het koloniale systeem dat gebaseerd was op een raciale verdeling. Hierbij waren zwarten minderwaardig aan witten. Dit paste in het zogenoemde “beschavingsdiscours” dat stelde dat de witten de morele verplichting hadden naar Afrika te gaan om daar de zwarten te “beschaven”.

“Le problème des mulâtres”

Voor mijn thesis ben ik in de Afrika-archieven van de Belgische staat gedoken op zoek naar bronnen over metissen. De meeste documenten over metissen in de archieven vallen onder de noemer “le problème des mulâtres” of het “mulattenprobleem”. Het is duidelijk dat de metissen een moeilijke positie innamen in de kolonie. Zowel in Belgisch-Congo als in België waren er heel wat verschillende meningen over hun aanwezigheid.

Er waren ruwweg drie verschillende manieren waarop koloniale staten omgingen met hun metissen. De eerste manier focust op de Europese roots van de kinderen en wil hen dezelfde opvoeding geven als Europese kinderen. De tweede optie legt de nadruk op het Afrikaanse karakter van de metissen en gaat ervan uit dat ze nooit “blank” en “beschaafd” genoeg zullen zijn om een deel uit te maken van de Europese samenleving. De derde en laatste manier ziet metissen als te verschillend van zowel Europeanen als Afrikanen en wil een aparte categorie voor hen.

Te wit, te zwart

Aan de hand van archiefmateriaal en andere primaire bronnen heb ik de positie van metissen in Belgisch-Congo onderzocht. Hierbij heb ik gefocust op hoe ze gecategoriseerd en behandeld werden. Deze twee zaken zijn sterk met elkaar verbonden want de manier waarop metissen gezien werden, bepaalde hoe ze behandeld werden.

De Belgische koloniale staat heeft haar visie over metissen doorheen de jaren verschillende keren veranderd. Afhankelijk van wie de bevoegde minister was en wat de buurlanden beslisten, veranderde België van mening. Dit toont nog maar eens aan dat het “mulattenprobleem” niet zomaar op te lossen was.

Tijdens mijn archiefonderzoek vielen mij enkele zaken op die belangrijk waren voor de besluitneming rond metissen. Dit waren gebeurtenissen of aspecten van het koloniale leven die in vele discussies over metissen aan bod kwamen. In mijn thesis ben ik dieper ingegaan op vier van deze zaken. Op deze manier heb ik geprobeerd een analyse te maken van de categorisatie en behandeling van metissen in Belgisch-Congo.

Gender

Een eerste aspect bleek het verschil te zijn tussen de behandeling van vrouwen en mannen in de kolonie. De gold zowel voor de ouders van de metissen als voor de kinderen zelf. Zoals eerder al aangehaald, waren veel van de interraciale relaties in de kolonie gekenmerkt door raciale ongelijkheid en seksuele uitbuiting. Daarnaast was er ook nog sprake van gender ongelijkheid. De moeders van metissen, in contact met witte Europese mannen, hadden te maken met een dubbele discriminatie. Ze werden gezien als verleidsters van de kolonialen.

Daarnaast was er ook een groot verschil in hoe de metis meisjes en jongens behandeld werden. De meisjes kregen als dochters van “koloniale verleidsters” een stempel. Ze werden gezien als lustobjecten.

Commissies en organisaties

Het “mulattenprobleem” trok de aandacht van heel wat verschillende actoren. Veel mensen, gaande van politici over religieuze leiders tot leden van liefdadigheidsorganisaties, hadden een mening over de aanwezigheid van metissen. In speciale commissies, opgericht door de regering, werd de zaak besproken. Dit leidde tot hevige discussies, maar nooit tot het nemen van doortastende beslissingen. Daarnaast waren er ook talloze organisaties die zich het lot van metissen aantrokken of die een bepaalde behandeling voor hen promootten.

Invloed op het koloniale systeem

Metissen hadden een invloed op de raciaal ongelijke koloniale samenleving. Het doel van de koloniale staat was dan ook om hun invloed zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de commissies werden er voor verschillende aspecten van het sociale leven aparte beslissingen genomen voor metissen. Enkele van deze aspecten waren onderwijs, gezondheidszorg en openbaar vervoer. Er werd beslist hoe metissen zich dienden te gedragen en hoe ze moesten worden behandeld door de overheid.

Metissen en évolués

Het laatste opvallende feit uit de archieven dat ik onderzocht heb, is de link tussen metissen en évolués. Congolezen konden vanaf de jaren 1950 het statuut van évolué verkrijgen wanneer ze konden aantonen een “hogere beschaving” bereikt te hebben. Dit hield onder meer in dat ze de Belgische cultuur hadden overgenomen en een goede kennis van het Frans hadden. Ze namen dus net als metissen een positie tussen de witten en zwarten in in de kolonie. Tijdens de discussies over de positie van metissen werd dan ook snel de link met het statuut van évolué gelegd.

Conclusie

De positie van metissen in Belgisch-Congo was een hot topic. Hun aanwezigheid veroorzaakte een gevaar voor de voortzetting van Belgisch-Congo. De wetgeving rond metissen veranderde voortdurend in een zoektocht naar de beste manier om met de gemengde bevolking om te gaan. Verschillende actoren bemoeiden zich met het lot van de metissen. Beslissingen in andere kolonies die met hetzelfde “mulattenprobleem” kampten, hadden hun invloed in Belgisch-Congo. Een categorisatie op basis van “ras” of huidskleur zoals het Belgisch bewind gewend was in Belgisch-Congo, was niet mogelijk voor metissen. Hierdoor werd er vooral gefocust op hun zogenaamde “social standing”. Metissen die erkend waren door hun witte ouder genoten over het algemeen meer voordelen en werden beschouwd als “semi-witten”. De kinderen wiens witte ouder, meestal de vader, niks met hen te maken wou hebben, kregen geen speciale aandacht en werden nagenoeg genegeerd.

Bibliografie

List of references

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. (2018, 29 maart). Resolutie over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest [DOC 54, 2952/007]. Retrieved from: http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/54/2952/54K2952007.pdf

Bolamba, A-R. (1946). Chronique de la vie indigène et nouvelles diverses. La Voix du Congolais (9), 380.

Bostoen, K., & Brinkman, I. (Eds.). (2018). The Kongo Kingdom: The Origins, Dynamics and Cosmopolitan Culture of an African Polity. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Brinckman, B. (2019, 3 april). Michel excuseert zich bij kinderen van de kolonie. De Standaard. Retrieved from: http://www.standaard.be/cnt/dmf20190402_04297701

Budagwa, A. (2014). Noirs-Blancs, Métis: La Belgique et la ségrégation des Métis du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1908-1960). Céroux-Mousty, Belgium: Budagwa.

Burns, A. (1949). Le préjugé de race et de couleur, et en particulier le problème des relations entre les Blancs et les Noirs. Translated by D.-P. De Pedrals. Paris, France: Payot.

Cauvin, A. (Director). (1955). Bwana Kitoko [Motion Picture]. Belgium.

Ceuppens, B. (2003). Congo made in Flanders? Koloniale Vlaamse visies op Blank en Zwart in Belgisch Congo. Ghent, Belgium: Academia press.

Ceuppens, B. (2006). De moeder van alle problemen: Koloniale Eurafrikanen, "ras", burgerschap en gender. Vlaams Marxistische Tijdschrift 40(1), 17-30.

Coppens, P. (1961). Le Problème mulâtre en Belgique. Brussels, Belgium: Association pour la Protection des Mulâtres.

Cornelis, S. (1991). Stanley au service de Léopold II: La fondation de l'Etat Indépendant du Congo (1878-1885). In: P. Marechal (Ed.), H.M. Stanley: Explorateur au service du Roi (pp. 41- 73 60). Tervuren, Belgium: Musée Royal de l'Afrique Centrale - Koninklijke Museum voor Midden-Afrika.

Crevecoeur, M. (1947). Des différentes catégories de personnes en droit congolais et de la situation juridique des personnes de sang mêlé. Revue Juridique du Congo Belge.

Cruyen, A. (1935). Le problème des enfants mulâtres au Congo. In: Congrès international pour l'Étude des Problèmes résultant du Mélange des Races (11-12 octobre 1935) (pp. 29-44.). Brussels, Belgium.

De Geest, A. (1934). Frans Demers en zijn exootisch tooneel. Antwerp, Belgium: Uitgeverij Jos Janssens.

Delval, N. (1966). Schuld in Kongo? Leuven, Belgium: Davidsfonds.

Depaepe, M., Vinck, H., & Herman, F. (2009). Van wildemannen, brave zwartjes en geëvolueerden: Over de mogelijke impact van de Congoconnectie op het Belgische onderwijs. In: V. Viaene, D. Van Reybrouck & B. Ceuppens (Eds.), Congo in België. Koloniale cultuur in de metropool (pp. 131-145, 341-342). Leuven, Belgium: Leuvense Universitaire Pers, 2009.

Dibalu, A. (1969). L'histoire de la formation des maîtres de l'enseignement élémentaire dans l'évolution de l'enseignement au Congo (PhD thesis).

De Meester, T. (1998). Nationaliteit in Belgisch Congo: constructie en verbeelding. Afrika Focus, 14(1), 7-16.

Dryepondt, G. (1923). La question des métis au Congo Belge. In: Institut Colonial International. Compte rendu de la session tenue à Bruxelles en 1923, t 2 (pp. 120-123). Brussels, Belgium.

Dunkerley, M. E. (2009). Education policies and the development of the colonial State in the Belgian Congo, 1916-1939 (PhD thesis).

Franck, L. (1926). The contact of Europe and Africa. In: E.W. Smith (Ed.) The Christian mission in Africa: A study based on the proceedings of the International Conference at Le Zoute, 74 Belgium, September 14th to 21st, 1926 (pp. 137–141). London, United Kingdom: International Missionary Council.

Gerard, E., & Kuklick, B. (2015). The Congo of the Belgians. In Death in the Congo: Murdering Patrice Lumumba (pp. 5-18). United States, Cambridge: Harvard University Press.

Gilmour, R. (2006). Grammars of colonialism: Representing languages in colonial South Africa. London, United Kingdom: Palgrave.

Ghequière, K., Kanobana, S. R., Claus, F., & De Moor, P. (2010). De bastaards van onze kolonie: verzwegen verhalen van Belgische metissen. Roeselare, Belgium: Roularta books.

Guebels, L. (1952). Relation complète des travaux de la commission permanente pour la protection des indigènes: 1911-1951. Gembloux, Belgium: Duculot.

Harris, M. (1968). The rise of anthropological theory: A history of theories of culture. New York, United States: Thomas Y Crowell.

Heynssens, S. (2017). De kinderen van Save: Een geschiedenis tussen Afrika en België. Kalmthout, Belgium: Polis.

Heyse, T. (1952). Congo belge et Ruanda-Urundi: notes de droit public et commentaires de la charte coloniale. Brussels, Belgium: Van Campenhout.

Hulstaert, G. (1936). Rond het mulattenvraagstuk. Elckerlic 2(8), 25.

Hulstaert, G. (1945). Le Problème des Mulâtres. Africa: Journal of the International African Institute, 15(3), 129-144.

Hunt, N. (1990). Domesticity and Colonialism in Belgian Africa: Usumbura's Foyer Social, 1946- 1960. Signs, 15(3), 447-474.

Husken, F. (1994). Declining Welfare in Java: Government and Private Inquiries, 1903–1914. In: R. Cribb (Ed.), The Late Colonial State in Indonesia, ed. Robert (pp. 407-430). Leiden, The Netherlands: KITLV.

Jadot, J.-M. (1927). La question des mulâtres. Essor colonial et maritime, (276), 1-2.

Jean-Baptiste, R. (2011). "Miss Eurafrica": Men, Women's Sexuality, and Métis Identity in Late Colonial French Africa, 1945–1960. Journal of the History of Sexuality, 20(3), 568-593.

Jeurissen, L. (2002a). Colonisation et question des mulâtres au Congo-belge. Joseph-Marie Jadot (1886-1967). In. M. Quaghebeur (Ed.), Figures et paradoxes de l’histoire au Burundi, au Congo et au Rwanda (pp. 82-104). Paris, France: l’Harmattan

Jeurissen, L. (2002b). Les ambitions du colonialisme belge pour la "race mulâtre" (1918-1940). Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, (3-4),497-535.

Jeurissen, L. (2003a). Colonisation au masculin et mise en corps de la féminité noire: le cas de l’ancien Congo belge. In: Seminarie FERULg 2002-2003 Cyclus Femme et Corps, 8 mei 2003 (pp. 9-10).

Jeurissen, L. (2003b). Quand le métis s'appelait "mulâtre": société, droit et pouvoir coloniaux face à la descendance des couples eurafricains dans l'ancien Congo belge. Louvain-la-Neuve, Belgium: Bruylant-Academia.

Jones, H. (2012). RETHINKING POLITICS IN THE COLONY: THE MÉTIS OF SENEGAL AND URBAN POLITICS IN THE LATE NINETEENTH AND EARLY TWENTIETH CENTURY. The Journal of African History, 53(3), 325-344.

Kamanayo, G. (Director). (2000). Kazungu, le métis [Documentary]. Belgium.

Katzenellenbogen, S. (1996). It didn't happen at Berlin: Politics, economics and ignorance in the setting of Africa's colonial boundaries. In: P. Nugent & A.I. Asiwaju (Eds.), African boundaries: Barriers, conduits and opportunities (pp. 21-34). London, United Kingdom: Pinter.

Lagae, J. (2015). “Congo as it is?” Curatorial reflections on using spatial urban history in the memory of Congo: the colonial era exhibition. In: A. Coombes & R. B. Phillips (Eds.), Museum transformations (Vol. 5, pp. 157–180). United States, Chichester: Wiley Blackwell.

Lambilotte, M. (1992). Koloniale politiek en het Rassenvraagstuk in Belgisch-Congo: het Mulatten- "probleem" (Thesis).

Lauro, A. (2005). Coloniaux, ménagères et prostituées au Congo belge (1885-1930). Loverval, Belgium: Labor.

Marzorati, A. F. G. (1954). The Political Organisation and the Evolution of African Society in the Belgian Congo. African Affairs, 53(211), 104–112.

McClintock, A. (1995). Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest. New York, United States: Routledge (University of Michigan).

Meeuwis, M. (1997). Constructing Sociolinguistic Consensus: A Linguistic Ethnography of the Zairian Community in Antwerp, Belgium (PhD thesis).

Meeuwis, M. (2011). The origins of Belgian colonial language policies in the Congo. Language Matters 42 (2), 190-206.

Metis van België / Métis de Belgique. Wij zijn // Nous sommes. Retrieved March 24, 2020, from: http://metisbe.squarespace.com/wij-zijn-nous-sommes

Moehler-De Greef, F. (2017). Les enfants arc-en-ciel (1). Mémoires du Congo et du Ruanda-Urundi, (43), 12-15.

Moehler-De Greef, F. (2018a). Les enfants arc-en-ciel (3). Mémoires du Congo et du Ruanda-Urundi, (45), 14-17.

Moehler-De Greef, F. (2018b). Les enfants arc-en-ciel (4). Mémoires du Congo et du Ruanda-Urundi, (46), 14-17.

Ndaywel è Nziem, I., Obenga, T., & Salmon, P. (1998). Histoire générale du Congo: de l'héritage ancien à la République Démocratique. Paris, France: Duculot.

Ndaywel è Nziem, I. & Mudimbe-Boyi, E. (2009). Images, mémoires et savoirs: Une histoire en partage avec Bogumil Koss Jewsiewicki. Paris, France: Editions Karthala.

Nolf, P. (1930). Le problème des races: (discours prononcé à la séance publique de l'Institut royal colonial). Brussels, Belgium: Le flambeau.

Pomfret, D. (2009). Raising Eurasia: Race, Class, and Age in French and British Colonies. Comparative Studies in Society and History, 51(2), 314-343.

Ponzanesi, S. (2012). The Color of Love: Madamismo and Interracial Relationships in the Italian Colonies. Research in African Literatures, 43(2), 155-172.

Rahier, J. (2003). "Métis/Mulâtre, Mulato, Mulatto, Negro, Moreno, Mundele Kaki, Black, ….: The wanderings and meanderings of identities." In: P. C. Hintzen & J. M. Rahier (Eds.), Problematizing Blackness: Self-ethnographies by Black immigrants to the United States (pp. 85-112). New York, United States: Routledge.

Rubbens, A. (1954). De sociale bevordering der mulatten. Zaïre 5(5), 507-512.

Sohier, A. (1950). La nationalité des Congolais. Journal des tribunaux d’outre-mer, (49).

Stoler, A.L. (1989). Making empire respectable: the politics of race and sexual morality in 20th‐ century colonial cultures. American Ethnologist, 16(4), 634-660.

Stoler, A.L. (2009). Along the archival grain: epistemic anxieties and colonial common sense. Princeton, United States: Princeton university press.

Van Bilsen, J. (1993). Kongo 1945-1965: Het Einde van een Kolonie. Leuven, Belgium: Davidsfonds. 

Vanderlinden, J. (1989). Le Congo des Belges. In: B. Adam (ed.) Congo-Zaïre: La Colonisation, l’Indépendance, le Régime Mobutu, et Demain? (pp. 21-36). Brussels, Belgium: GRIP.

Van Der Schueren, G. (1946). Onze kolonie en de kolonisatie. Voordrachten en lezingen gehouden in het koloniaal universitair centrum. Antwerp, Belgium: Standaard Boekhandel.

Vellut, J-L. (1982). "Matériaux pour une image du blanc dans la société coloniale du Congo Belge" In: J. Pirotte (Ed.) Stéréotypes nationaux et préjugés raciaux au XIX et XX siècles. Sources et méthodes pour une approche historique (pp. 91-116). Louvain-la-Neuve, Belgium: Bureau du Recueil.

Vermeersch, A. (1914). La femme congolaise: ménagère de blanc, femme de polygame, chrétienne. Brussels, Belgium: A. Dewit.

Vijgen, I. (2005). Tussen mandaat en kolonie: Rwanda, Burundi en het Belgische bestuur in opdracht van de Volkenbond (1916-1932). Leuven, Belgium: Acco.

Vindevoghel, J. (1935). Rapport sur la situation des Mulâtres au Congo Belge. In: Congrès international pour l'Étude des Problèmes résultant du Mélange des Races (11-12 octobre 1935) (pp. 50-63). Brussels, Belgium.

Vindevoghel, J. (1938). Étude sur la Question Métis au Congo Belge. Brussels, Belgium.

Weeks, J. (2017). Sex, politics and society: The regulation of sexuality since 1800. London, United Kingdom: Routledge.

Weiss, H. (2012). The Congo's Independence Struggle Viewed Fifty Years Later. African Studies Review, 55(1), 109-115.

Archive sources

Africa Archive

Africa Archive, AI 3733, fourth subfolder: assistance aux mulâtres.

Africa Archive, AI 4674, Commission des Mulâtres (1947) 1948: Abandon de famille (Exact title of document unknown due to corona measures.)

Africa Archive, AI 4674, Commission des Mulâtres (1947) 1948: éducation des mulâtres (Exact title of document unknown due to corona measures.)

Africa Archive, AI 4674, Commission des Mulâtres (1947) 1948: Statut juridique (Exact title of document unknown due to corona measures.)

Africa Archive, AI 4674, Mulâtres avant 1940: Problème des mulâtres. Questions soulevées par le Service de l'Hygiène, Duren, A. Bruxelles, le 20 janvier 1938.

Africa Archive, AI 4674, third subfolder: extrait du journal l'étoile (Nyota) du 5 septembre 1946 d'Eville - les mulâtres. Written by Sendwe Jason.

Africa Archive, AI 4674, third subfolder: extrait du journal « l’étoile – Nyota » du 9 janvier 1947, p 3: un coup de lumière sur des banalités. Written by Ndalia Jacques-Marie.

Africa Archive, AI 4674, third subfolder: extrait de l'avenir colonial belge n°201 - lundi 22 juillet 1945: la question des mulâtres. Written by N.C.

Africa Archive, AI 1417, IV-B Commission Mulâtres. Africa Archive, AI 1417, IV B Commission Mulâtres: District urbain de Léopoldville: liste des métis résident à la cité indigène.

Africa Archive, AI 1417, IV B Commission Mulâtres: count of 1947 in all provinces (exact title of document unknown due to corona measures.)

Africa Archive, AI 1417, IV B Commission Mulâtres: Commission pour l’étude du problème des mulâtres, séance tenue le mardi 5 avril 1938 en la salle du Conseil Social, p 2-3.

Africa Archive, M 615, Instruction publique – colonies scolaires. (I refer to the complete folder because I do not have the titles of all the documents in it due to the corona measures.)

Africa Archive, M 615, Instruction publique – colonies scolaires 2: colonie scolaire aux enfants mulâtres. (Exact title of documents unknown due to corona measures.)

Africa Archive, M 650, Enseignement: inspection scolaires, statistiques 1928: Rapport du 01/01/1928 au 01/01/1929 sur l’œuvre des filles mulâtres dirigée par les Filles de la Croix à Lubunda (Braine-l’Alleud-St. Joseph) près Kongolo.

Africa Archive, M 650, Enseignement: inspection scolaires, statistiques 1928: Rapport annuel 1929 enfants mulâtres (garçons), Lubunda (Braine-l’Alleud-St. Joseph) près Kongolo, missions des pères du St. Esprit préfecture apostolique du Katanga septentrional.

KADOC

KADOC, archive André Dequae, BE/942855/239/37: 04/02/1948: Note pour monsieur le Président de la Commission pour l’étude des Problèmes intéressant les Mulâtres, Dr. L. Mottoulle, Bruxelles.

KADOC, archive André Dequae, BE/942855/239/37: Association des Mulâtres de Léopoldville, à Monsieur Sohier, Président de la Commission des Mulâtres Conseiller à la Cour de Cassation, Bruxelles. Léopoldville le 4 mars 1947.

KADOC, archive André Dequae, BE/942855/239/37: Ministre des colonies, Note pour monsieur Deschamps: Activité en 1949 de la Commission des mulâtres créée par Arrêté ministérial du 19 mars 1947. Bruxelles, le 13 décembre 1949.

KADOC, archive André Dequae, BE/942855/239/37: (no title) Letter written by P. Poncelet, attaché de Cabinet addressed to Théo Lefevre, Membre de la Chambre des Représentants. Bruxelles, le 20 mars 1948. KADOC, archive André Dequae, BE/942855/239/37: Note manuscrite de monsieur le gouverneur général Ryckmans. Léopoldville, le 18 juin 1945.

KADOC, archive André Dequae, BE/942855/239/37: Conclusions de la commission du ministre des colonies sur le problème des mulâtres: 3° Admission des enfants mulâtres dans les écoles pour enfants européens. Bruxelles, le 11 décembre 1950, A. Dequae.

KADOC, archive André Dequae, BE/942855/239/37: (no title) Letter written by P. Wigny, addressed to Père Van Wing. Bruxelles, le 22 avril 1948.

KADOC, archive André Dequae, BE/942855/239/37: newspaper article: Echos …: Encore les mulâtres. 27/05/1948. (name of newspaper and author missing)

KADOC, archive André Dequae, BE/942855/239/37: Note pour monsieur le président de la commission pour l'étude des problèmes intéressant les mulâtres: I: transport en commun. Bruxelles, le 4 février 1948. Dr. L. Mottoulle.

KADOC, archive André Dequae, BE/942855/239/37: Note pour monsieur le président de la commission pour l'étude des problèmes intéressant les mulâtres: II: Pour l'hospitalisation et le régime judiciaire. Bruxelles, le 4 février 1948. Dr. L. Mottoulle.

KADOC, archive André Dequae, BE/942855/239/37: Note pour monsieur le président de la commission pour l'étude des problèmes intéressant les mulâtres: III: contrat de travail – contrat d’emploi. Bruxelles, le 4 février 1948. Dr. L. Mottoulle.

KADOC, archive André Dequae, BE/942855/239/37: Résumé des propositions faites par l'Association pour la Protection des Enfants de Statut Européen (A.P.P.E.S.E) Lusambo à la Commission établis à Bruxelles pour l'examen du problème général des mulâtres, Notre lettre du 26/12/46.

KADOC, archive André Dequae, BE/942855/239/37: (no title) Letter written by A. Sohier, addressed to the minister. Bruxelles, le 18 juin 1948. KADOC, archive Romain Moyersoen, BE/942855/451/72: éducation des enfants mulâtres (Rapport à la Conférence des Chefs Ecclésiastiques du Congo JUIN 1936).

Download scriptie (773.04 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
dr. Gillian Mathys, Prof. dr. Michael Meeuwis