Architecten in een nieuwe habitat: een zoektocht naar veerkrachtige vluchtelingenkampen

Febe
Viaene
  • Rani
    De Becker
  • Yana
    De Reu

Een dak boven ons hoofd, vrijheid om te gaan en staan waar we willen; het is voor ons een vanzelfsprekendheid. Echter, voor de honderden migranten die maandelijks aankomen in de vluchtelingenkampen aan de buitengrenzen van Europa bestaat deze realiteit helaas niet. Ze verblijven voor lange periodes in kampen waar erbarmelijke leefomstandigheden vaak leiden tot lichamelijke en geestelijke ziektes. Aangezien architecten werken met de gebouwde omgeving, kan men de vraag stellen welke rol ze kunnen spelen in het veerkrachtiger maken van de vluchtelingenkampen. En kunnen ze op deze manier ook bijdragen tot de verbetering van het algemene welzijn van de kampbewoners?

Op de vlucht naar een ‘beter’ leven in Europa.

Wegens aanhoudende conflicten in Afrika en het Midden-Oosten arriveren jaarlijks duizenden migranten aan de Europese buitengrenzen op zoek naar een veiligere leefomgeving. Bij aankomst moeten deze migranten zich begeven naar één van de tien Europese hotspots, die verspreid zijn over Italië en de Griekse eilanden. Een hotspot, vaak vluchtelingenkamp genoemd in de media, is een tijdelijke menselijke nederzetting waar de migranten worden geïdentificeerd, asiel kunnen aanvragen en verblijven in afwachting van het verdict.

Eén van deze hotspots bevindt zich in Moria, een dorp op enkele kilometers van de hoofdstad Mytilini van het Griekse eiland Lesbos. Moria Hotspot groeide gedurende de vijf jaar van zijn bestaan ver buiten de officiële grenzen. Dit kwam door een aanhoudende toestroom van migranten en steeds complexere (en daardoor ook tragere) processen die de migranten moeten doorlopen om het eiland te mogen verlaten richting Europees vaste land. Er verblijven op dit moment meer dan 20.000 vluchtelingen (bijna 7 keer de originele capaciteit van de hotspot) zowel in als rondom het officiële grondgebied van het kamp.

Evolutie van de grootte van Moria Hotspot: een duidelijke toename van het aantal tenten

Deze overbevolking heeft als gevolg, en gaat gepaard met, een schrijnend tekort aan hygiënische faciliteiten, voedsel en onderdak om goede leefomstandigheden te voorzien voor de vluchtelingen. De situatie werd nóg erger wanneer begin september 2020 een brand uitbrak die het Moria kamp grotendeels vernietigde. Hierdoor worden de vluchtelingen nu nog meer aan hun lot overgelaten en verblijven ze momenteel op een afgesloten autoweg tussen Moria en Mytilini. Deze verwoestende brand geeft een zeer goed beeld van de afwezigheid van veiligheid, duurzaamheid en ook veerkracht in het vluchtelingenkamp.

De slechte leefomstandigheden in Moria Hotspot

Hoe veerkrachtig zijn tijdelijke menselijke nederzettingen?

Aangezien een vluchtelingenkamp bestaat uit infrastructuur en faciliteiten, komt de vraag bovendrijven wat architecten kunnen betekenen in deze context. Architecten werken vandaag reeds meer en meer samen met (in plaats van voor) gemeenschappen om nieuwe stadsdelen te ontwerpen of te verbeteren. Vanuit dit concept ontstond dan ook de term ‘gemeenschapsarchitectuur’. Zo helpen ‘gemeenschapsarchitecten’ bijvoorbeeld mee in het opbouwen van veerkracht in post-crisissituaties en in de wederopbouw van getroffen menselijke nederzettingen na een natuurramp. Hierover werd al veel onderzoek verricht, maar deze blijft steeds beperkt tot de permanente wederopbouw van een getroffen gebied. Er wordt echter amper onderzocht wat gemeenschapsarchitecten kunnen betekenen in de context van tijdelijke, extraterritoriale menselijke nederzettingen, zoals de Europese vluchtelingenkampen. Deze context verschilt sterk van de traditioneel beschreven contexten in literatuur rond gemeenschapsarchitectuur in rampengebieden. Ten eerste worden vluchtelingenkampen bestuurd door middel van uitzonderlijke bestuursregelingen waarbij beslissingen genomen worden via gecentraliseerde besluitvormingsprocessen op een (supra)nationaal niveau. Hierin blijft burgerparticipatie beperkt. Ten tweede leidt het tijdelijke karakter van vluchtelingenkampen tot een steeds veranderende en heterogene gemeenschap met heel wat duidelijke kwetsbaarheden. Zo zijn de bewoners van een vluchtelingenkamp enorm kwetsbaar voor ziektes, klimaat, en sociale en politieke discriminatie. Deze twee kenmerken vragen om nieuwe bijdragen van gemeenschapsarchitecten om veerkracht op te kunnen bouwen in tijdelijke nederzettingen.

Gemeenschapsarchitecten dragen hun steentje bij.

Ons onderzoek breidt de kennis over de wederopbouwpraktijken van gemeenschapsarchitecten na rampen uit van permanente naar tijdelijke menselijke nederzettingen. Om dit te kunnen onderzoeken, herdefiniëren we het begrip veerkracht zowel als (1) een sociaal-structurele kwaliteit, verworven door verschillende actoren, en als (2) een politiek proces. Deze nieuwe definitie en nieuwe context laat toe om drie nieuwe rollen te ontdekken die gemeenschapsarchitecten vervullen naast hun traditionele rollen. We analyseren kritisch de mogelijkheden en beperkingen van deze nieuwe rollen in vluchtelingenkampen en onderzoeken in hoeverre architecten in staat zijn om veerkracht te bevorderen. Dit zowel op vlak van het verbeteren van de sociaal-structurele kwaliteit van het kamp als in het herformuleren van de bestuurlijke regelingen. We voerden een onderzoek uit in het kader van de Europese migratiecrisis van 2015, dat grotendeels voortbouwt op een empirisch onderzoek van de Office of Displaced Designers (ODD), een gemeenschapsarchitectuurpraktijk actief in Moria Hotspot.

Na onze samenwerking met, en analyse van ODD stelden we vast dat architecten enkel een diepere en duurzamere impact kunnen hebben met hun project, zowel op sociaal als politiek vlak, indien ze nieuwe houdingen aannemen. Enerzijds moeten ze zichzelf politiek activeren, want veerkracht als een politiek proces versterken is even belangrijk als het opbouwen van structurele, kwalitatieve veerkracht in het kamp. Het vermogen om de gewenste ruimtelijke kwaliteit van een kamp op te bouwen hangt namelijk grotendeels af van de machtsverhoudingen tussen alle betrokken actoren. En anderzijds moeten ze sterkere allianties opbouwen met mede- organisaties en ijveren voor socialere humanitaire hulp. Gemeenschapsarchitecten kunnen namelijk nieuwe ideeën aanbrengen bij de hogere organisaties en kunnen zo eventueel de aanwezige machtsverhoudingen bijsturen/veranderen/herdefiniëren. Door deze nieuwe rollen aan te nemen, kunnen zij op een meer efficiënte manier een duurzame bijdrage leveren tot het verbeteren van de veerkracht in vluchtelingenkampen.

We kunnen concluderen dat architecten meer doen dan enkel gebouwen ontwerpen en bouwen. Ze focussen ook op de structurele en vooral sociale kwaliteiten van de Europese vluchtelingenkampen, en engageren zich politiek in de hoop om humanitaire hulp te optimaliseren. Door verschillende rollen te vervullen, dragen ze bij tot zowel het verbeteren van de kampinfrastructuur als het versterken van de fysieke en mentale gezondheid van de bewoners. Zo streven ze, samen met mede-hulporganisaties, om een dak boven het hoofd te voorzien van de vluchtelingen en om hun een gezonde en veilige toekomst te garanderen.

Bibliografie

Adger, N. (2000). Social and Ecological Resilience: are they related? Progress in Human Geography, 347-364.

Agamben, G. (2020). Homo sacer. de soevereine macht en het naakte leven. (I. Van Der Burg, Trans.) Amsterdam: Boom/Parrèsia. (Originally published in 1995 in Italian as Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita.)

Agerbak, T. (2020, March 6). Interview with the former DRC Head Agent on Lesvos. (R. De Becker, Y. De Reu, & F. Viaene, Interviewers)

Agier, M. (2017, June). Migration Nation. Le monde diplomatique.

Alaa. (2018). Interview with a former ODD participant. (S. Elnaschie, Interviewer)

Alammari, B. (2020, March 7). Interview with a former ODD volunteer. (R. De Becker, Y. De Reu, & F. Viaene, Interviewers)

Amnesty International. (sd). Refugees, Asylum-seekers and Migrants. Retrieved April 15, 2020,  from https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/

Andriessen, A. (2018). What role(s) do architects play in building resilience in post-disaster situations? Uncovering the multifacetedness of post-disaster resilience architect (unpublished thesis). Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Andriessen, A., Paidakaki, A., Susilo, C., & Van den Broeck, P. (2020). Architects’ multifaceted roles in enhancing resilience after disasters. In N. Martins, M. Fayazi, L. Hobeica, & F. Kikano, Enhancing Disaster Preparedness: From Humanitarian Architecture to Community Resilience (Vol. Chapter 7, p. eds.). Elsevier.

ANSA. (2020, 03 05). Lesvos as 'war zone' - MSF official. Opgehaald van InfoMigrants: https://www.infomigrants.net/en/post/23203/lesbos-like-war-zone-msf-official

Apostolou, N. (2019, November 4). Briefing: How will Greece’s new asylum law affect refugees? Retrieved May 9, 2020, from https://www.thenewhumanitarian.org/news/2019/11/04/Greece-new-asylum-law-refugees

Aquilino, M. (2011). Beyond shelter: Architecture and human dignity. In M. J. Aquilino, Beyond shelter. (Vol. 1, pp. 6-11). London, United Kingdom: Thames & Hudson Ltd. Retrieved November 2019

Arán, M., & Peixoto Jr, C. A. (2007). Vulnerability and bare life: Bioethics and biopolitics today. Revista de Saúde Pública, 849-857.

Augé, M. (1995). Non-Places. Introduction to an anthropology of Supermodernity. (J. Howe, Trans.) London: Verso.

Boano, C., & García, M. (2011). Lost in translation? The challenges of an equitable post-disaster reconstruction process: Lessons from Chile. Environmental Hazards, 10, 293-309.

Boano, C., & Kelling, E. (2013, June). Towards an architecture of dissensus: participatory urbanism in South-East Asia. Footprint, 13, 41-62.

Boano, C., & Talocci, G. (2017). Inoperative design. ‘Not doing’ and the experience of the Community Architects Network. City, 21, 860-871.

Bonifazi, C. (2008). Evolution of regional patterns of international migration in Europe. In C. Bonifazi, M. Okólski, & J. Schoorl, International Migration in Europe: New Trends and New Methods of Analysis (pp. 107-128). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Bosher, L. (2008). Hazards and the built environment. Attaining built-in resilience. Abingdon, Oxon: Taylor & Francis.

Brown, K., & Westaway, E. (2011). Agency, Capacity, and Resilience to Environmental Change: Lessons from Human Development, Well-Being and Disasters. Annual Review of Environment and Resources, 321-342.

Bulley, D. (2014). Inside the tent: Community and government in refugee camps. Security Dialogue, 63-80.

Charlesworth, E. (2006). Architects without Frontiers: War, Reconstruction and Design Responsibility. London: Elsevier.

Connor, P. (2016, August 2). Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015. Retrieved May 28, 2020, from Pew Research Center: https://www.pewresearch.org/global/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/

Coulombel, P. (2011). Open letter to architects, engineers, and urbanists. In M. Aquilino, Beyond shelter. (Vol. 25, pp. 286-259). London, United Kingdom: Thames & Hudson. Retrieved November 2019

Council of Europe. (2007, October 10). Recommendation on he legal status of non-governmental organisations in Europe. Retrieved April 18, 2020, from Council of Europe: https://rm.coe.int/16807096b7

Davidson, C. (2010). Multi-actor arrangements and project management. In G. Lizarralde , C. Johnson , & C. Davidson , Rebuilding after disasters. From emergency to sustainability. (Vol. 5, pp. 88-109). Abingdon, Oxon, United Kingdom: Spon Press. Retrieved November 2019

Davidson, D. J. (2010). The Applicability of the Concept of Resilience to Social Systems: Some Sources of Optimism and Nagging Doubts. Society and Natural Resources, 1135-1149.

Davoudi, S., Shaw, K., Haider, L. J., Quilan, A. E., Peterson, G. D., Wilkinson, C., Fünfgeld, H., MecEvoy, D., Porter, L. (2012). Resilience: A Bridging Concept or a Dead End? “Reframing” Resilience. Planning Theory & Practice, 299-333.

De Genova, N. (2015). Extremities and regularities. Regulatory regimes and the spectacle of immigration enforcement. In Y. Jansen, R. Celikates, & J. De Bloos, The irregularization of migration in contemporary Europe: detention, deportation, drowning. (pp. 3-14). Lanham, Maryland, United States : Rowman & Littlefield International.

Diken, B. (2004). From refugee camps to gated communities: Biopolitics and the end of the city. Citizenship Studies 8(1), 83-106.

Dimitriadi, A. (2017). Governing irregular migration at the margins of Europe. The case of hotspots on the Greek islands. Athens: Hellenic Foundation for European and Foreign Policy.

Dimitriadi, A., & Sarantaki, A.-M. (2019). National Report on the Governance of the Asylum Reception System in Greece. Chemnitz.

Editorial of Local Environment. (2011). Disaster resilience: a bounce back or bounce forward ability? Local Environment, 417-424.

Eizaguirre, S., Terrones, A., Martinez-Celorrio, X., Garcia, M., & Miquel, M. (2012). Multilevel Governance and Social Cohesion: Bringing Back Conflict in Citizenship Practices. Urban Studies, 1999-2016.

Elnaschie, S. (2020, March 9). General Interview on the Practice of Office of Displaced Designers. (R. De Becker, Y. De Reu, & F. Viaene, Interviewers)

European Commission. (2015, March 13). European Agenda on Migration. Retrieved November 20, 2019, from European Commission: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

European Commission. (2019, February). Managing Migration. EU financial support to Greece. Retrieved May 9, 2020, from European Commission: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201902_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf

European Council. (2016, March 18). EU Turkey statement, 18 March 2016. Retrieved November 20, 2019, from https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/#

Federico, V., & Feroni, C. G. (2018). Global Migration: Consequences and Responses. Migration Governance: Legal and Policy Framework. University of Florence.

Frontex. (2016). Risk Analysis of 2016. Retrieved November 2019, from Frontex | European Union Agency: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf

General Assembly of the UN. (2016, September 19). Resolution adopted by the General Assembly on 19 September 2016. New York Declaration for Refugees and Migrants. New York, United States.

Gonzalez, S., & Healey, P. (2005). A Sociological Institutionalist Approach to the Study of Innovation in Governance Capacity. Urban Studies, 2055-2069.

Grant, H. (2020, January 17). 'Moria is a hell': new arrivals describe life in a Greek refugee camp. Retrieved May 8, 2020, from https://www.theguardian.com/global-development/2020/jan/17/moria-is-a-hell-new-arrivals-describe-life-in-a-greek-refugee-camp

Greek Council for Refugees. (2018). Country Report-Greece. Retrieved May 6, 2020, from Asylum Information Database: https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece

Greek Council for Refugees. (n.d.). Reception and Identification Procedure Greece. Retrieved May 6, 2020, from https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/access-procedure-and-registration/reception-and

Hellenic Republic. (2016). Legislation | asylum service. Retrieved from Asylum service | ministry of citizen protection : http://asylo.gov.gr/en/?page_id=113

Hernandez, J. (2016, January 29). Refugee Flows to Lesvos: Evolution of a Humanitarian Response. Retrieved from Migration Policy Institute: https://www.migrationpolicy.org/article/refugee-flows-lesvos-evolution-humanitarian-response

Herman, D. F. (2020, March 1). AYS Special: Lesvos well beyond the brink (this is what we know so far). Retrieved from Medium: https://medium.com/are-you-syrious/ays-special-lesvos-well-beyond-the-brink-this-is-what-we-know-so-far-7c11873e12f8

Hilhorst, D. (2018). Classical humanitarianism and resilience humanitarianism: making sens of two brands of human action. Journal of International Humanitarian Action, 1-12.

Hilhorst, D., & Jansen, B. (2010). Humanitarian Space as Arena: A Perspective on the Everyday Politics of Aid. Development and Change, 1117-1139.

Holling, C. (1973, September). Resilience and Stability of Ecological Systems. Annual Review of Ecology and Systematics, pp. 1-23.

Holling, C. S. (1996). Engineering Resilience versus Ecological Resilience. In P. Schulze, Engineering with Ecological Constraints (pp. 31-45). Washington D.C.: National Academy Press.

Hyndman, J. (2000). Managing Displacement: Refugees and the Politics of Humanitarianism. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Ibrahim. (2018, October 23). Interview with a former ODD participant. (S. Elnaschie, Interviewer)

Ilcan, S., & Rygiel, K. (2015). “Resiliency Humanitarianism”: Responsibilizing Refugees through Humanitarian Emergency Governance in the Camp. International Political Sociology, 333-351.

Ilias, A., Leivaditi, N., Papatzani, E., & Petracou, E. (2019). Global Migration: Consequences and responses. Border Management and Migration Controls in Greece. University of the Aegean.

Ilias, A., Leivaditi, N., Papatzani, E., & Petracou, E. (2020). Global Migration: Consequences and Responses. Refugee Protection Greece Country Report. University of the Aegean.

IOM. (2015, April 21). Survivors of Mediterranean Tragedy Arrive in Sicily . Retrieved March 12, 2020, from International Organization for Migration: https://www.iom.int/news/survivors-mediterranean-tragedy-arrive-sicily

Johnson, C. (2011). Kernels of Change: Civil Society Challenges to State-led Strategies for Recovery and Risk Reduction in Turkey. Environment & Urbanisation, 415-430.

Keck, M., & Sakdapolrak, P. (2013). What is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward. Erdkunde, 5-19.

Kuhlicke, C. (2013). Resilience: a capacity and a myth: findings from an in-depth case-study in disaster management research. Nat Hazards, 61-76.

Leach, M. (2008). Re-framing Resilience: A symposium report. Brighton: STEPS Centre.

Leape, S., & Brown, S. (2018, September 13). Greece has the means to help refugees on Lesbos – but does it have the will? Retrieved May 9, 2020, from The Guardian: https://www.theguardian.com/global-development/2018/sep/13/greece-refugees-lesbos-moria-camp-funding-will

Lizarralde, G. (2010). Post-disaster low-cost housing solutions: learning from the poor. In G. Lizarralde, C. Johnson, & C. Davidson , Rebuilding after disasters. From emergency to sustainability. (Vol. 2, pp. 25-48). Abingdon, Oxon, United Kingdom: Spon Press. Opgeroepen op November 2019

Lorenz, D. (2013). The Diversity of Resilience: contributions from a social science perspective. Nat Hazards, 7-24.

Luansang, C., Boonmahathanakorn, S., & Domingo-price, L. M. (2012). The role of community architects in upgrading; reflecting on the experience in Asia. Environment & Urbanization, 24, 497-512.

Macklin, R. (2003, November). Bioethics, Vulnerability and Protection. Bioethics, 472-486.

Mägdefrau, N., & Sprague, T. (2016). Residents' participation in rebuilding more resilient space. In S. Greiving , M. Ubaura , & J. Tešliar, Spatial planning and resilience following disasters. (Vol. 14, pp. 295-319). Bristol, United Kingdom: Policy Press. Opgeroepen op November 2019

Magis, K. (2010). Community Resilience: An Indicator of Social Sustainability. Society and Natural Resources, 401-416.

Malafeka, M. (2018, April 13). Moria Refugee Camp: Restriction of Movement and Living Conditions. Retrieved May 10, 2020, from https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2018/04/moria-refugee?fbclid=IwAR3ggaGEsG62PorHi-9OBys-F7yCSFTwuSDWb8X0S9QZkRnb4bdl4_VKsqg

McKernan, B., & Boffey, D. (2020, February 28). Greece and Bulgaria crack down on Turkish borders as refugees arrive. Retrieved from The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2020/feb/28/tensions-rise-between-turkey-and-russia-after-killing-of-troops-in-syria

Médecins Sans Frontières. (2016, March 22). Greece. MSF ends activities inside the Lesvos "Hotspot". Retrieved May 9, 2020, from https://www.msf.org/greece-msf-ends-activities-inside-lesvos-%E2%80%9Chotspot%E2%80%9D

Moulaert, F. (2010). Social Innovation and Community Development. In F. Moulaert, F. Martinelli, E. Swyndegouw, & S. Gonzalez, Can Neighbourhoods Save the City? (pp. 4-16). Routledge.

Moulaert, F., & Swyndegouw, E. (2010). Socially Innovative Projects, Governance Dynamics and Urban Change: Between State and Self-Organisation. In F. Moulaert, F. Martinelli, E. Swyndegouw, & S. Gonzalez, Can Neighbourhoods Save the City? (pp. 219-234). Routledge.

Nancy, J.-L. (2000). Being Singular Plural. Stanford, CA: Stanford University Press.

NGO representative. (2020, April 4). Interview with an NGO’s Island Representative on Lesvos. (R. De Becker, Y. De Reu, & F. Viaene, Interviewers)

OECD. (2018). Working together for local integration of migrants and refugees in Athens. Paris: OECD Publishing.

Office of Displaced Designers. (2020, February 11). Team — Office of Displaced Designers. Retrieved from Office of Displaced Designers: http://www.displaceddesigners.org/team-2

Ojakangas, M. (2005). Impossible dialogue on Bio-power. Foucault studies., 5-28.

Oxford University Press. (2020). migration noun - definition, pictures, pronunciation and usage. Retrieved February 14, 2020, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/migration?q=migration

Paidakaki, A., & Moulaert, F. (2017). Does the post-disaster resilient city really exist?: A critical analysis of the heterogeneous transformative capacities of housing reconstruction “resilience cells". International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 275-291.

Paidakaki, A., & Moulaert, F. (2018). Disaster Resilience into Which Direction(s)? Competing Discursive and Material Practices in Post-Katrina New Orleans. Housing, Theory and Society, 432-454.

Pallister-Wilkins, P. (2018). Hotspots and the Geographies of Humanitarianism. Environment and Planning D: Society and Space, 1-18.

Papadopoulou, A., Maimone, E., Tsipoura, V., & Drakopoulou, K. (2016). The Implementation of the Hotspots in Italy and Greece: a Study. Retrieved May 7, 2020, from European Council for Refugees and Exiles: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-5.12.2016..pdf

Pelling, M., & Dill, K. (2010). Disaster Politics: Tipping Points for Change in the Adaptation of Sociopolitical Regimes. Progress in Human Geography, 21-37.

Petal, M., Green, R., Kelman, I., Shaw, R., & Dixit, A. (2008). Community-based construction for disaster risk reduction. In L. Bosher, Hazards and the built environment. Attaining built-in resilience. (Vol. 10, pp. 191-217). Abingdon, Oxon, United Kingdom : Taylor & Francis. Retrieved November 2019

Pradel, M., Garcia, M., & Eizaguirre, S. (2013). Theorizing Multi-level Governance in Social Innovation Dynamics. In F. Moulaert, D. MacCallum, A. Mehmood, & A. Hamdouch, The International Handbook on Social Innovation; Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research (pp. 155-168). Cheltenham: Edward Elgar.

Rozakou, K. (2019). 'How did you get in?’ Research access and sovereign power during the 'migration crisis' in Greece. Social Anthropology, 68-83.

Sabates-Wheeler, R. (2019). Mapping differential vulnerabilities and rights: 'opening' acess to social protection ofr forcibly displaced populations. Comparative Migration Studies.

Sartori, F. (2020, February 22). Interview with a former ODD volunteer. (R. De Becker, Y. De Reu, & F. Viaene, Interviewers)

Secretariat General for the Aegean and Island Policy. (n.d.). Secretariat General for the Aegean and Island Policy - Coordination Committee. Retrieved from Secretariat General for the Aegean and Island Policy: http://www.ypai.gr/cms_files/dynamic/c78011/image.big/INFO_el_GR.pdf

Shields, P. (2015). The human cost of the European Union's external border regime. Peace Review, 82-90.

Smith, H. (2016, September 20). Thousands flee as blaze sweeps through Moria refugee camp in Greece. Retrieved May 9, 2020, from The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2016/sep/19/thousand-flee-as-blaze-sweeps-through-moria-refugee-camp-in-greece

Stamatoukou, E. (2019, December 27). How the Greek policy on migration is changing. Retrieved May 11, 2020, from European Data Journalism network: https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/How-the-Greek-policy-on-migration-is-changing

Storgaard, H. (2017). Interview with the former DRC Project Coordinator on Lesvos. (S. Elnaschie, Interviewer)

Swyndegouw, E. (2005). Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-beyond-the-state. Urban Studies, 1991-2006.

Swyndegouw, E. (2009). Civil Society, Governmentality, and the Contradictions of Governance-beyond-the-State: The Janus-face of Social Innovation. Social Innovation and Territorial Development, 63-75.

Syzar. (2018, October 23). Interview with a former ODD participant. (S. Elnaschie, Interviewer)

Tazzioli, M. (2017, November 26). Containment through mobility : migrants' spatial disobediences and the reshaping of control through the hotspot system. Journal of ethnic and migration studies, pp. 2674-2779.

Till, J. (1997). The knowledge of architecture. In J. Worthington, & G. Cairns, European Architectural Education: Managing and Measuring Diversity (pp. 107-112). York: Institute of Advance Architectural Studies, University of York.

Turner, J. F. (1972). The Reeducation of a Professional. In J. F. Turner, & R. Fichter, Freedom to Build, dweller control of the housing process (pp. 122-147). New York: eds Collier Macmillan. Retrieved October 2019

UNHCR. (1951). The 1951 Refugee Convention. Retrieved April 15, 2020, from UNHCR: https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html

UNHCR. (2015, November 12). Lesvos island - Greece. Factsheet. Retrieved May 9, 2020, from UNCHR: https://www.unhcr.org/en-lk/protection/operations/5645ddbc6/greece-factsheet-lesvos-island.html

UNHCR. (2016, March 26). Legal considerations on the return of asylum-seekers and refugees from Greece to Turkey as part of the EU-Turkey Cooperation in Tackling the Migration Crisis under the safe third country and first country of asylum concept. Retrieved May 8, 2020, from UNHCR: https://www.unhcr.org/56f3ec5a9

UNHCR. (2016, July 11). UNHCR viewpoint: ‘Refugee’ or ‘migrant’ – Which is right? Retrieved April 15, 2020, from https://www.unhcr.org/55df0e556.html

UNHCR. (2019, December 1). Mediterranean situation, Greece. Retrieved from UNHCR: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179

UNHCR. (sd). Meditterean Situation. Retrieved 2020, from UNHCR: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

van der Heiden, G.-J. (2020). Voorwoord. In G. Agamben, Homo sacer. De soevereine macht en het naakte leven. (pp. 7-21). Amsterdam: Boom/Parrèsia.

van Houtum, H. (2010). Human blacklisting: the global apartheid of the EU's external border regime. Environment and planning D: society and space., 957-976.

van Houtum, H., & Pijpers, R. (2007). The European Union as a gated community: the two-faced border ad immigration regime of the EU. Antipode, 291-309.

Venkatachalam, T. (2011). When people are involved. In M. Aquilino, Beyond shelter. Architecture for crisis. (Vol. 7, pp. 70-81). London, United Kingdom : Thames & Hudson Ltd. Opgeroepen op November 2019

Victor. (2018). Interview with a former ODD participant. (S. Elnaschie, Interviewer)

Volkin, S. (2020, April). How are refugees affected by COVID-19? Retrieved from Hub: https://hub.jhu.edu/2020/04/20/covid-19-refugees-asylum-seekers/

Vradis, A., Papada, E., Painter, J., & Papoutsi, A. (2019). New Borders. Hotspots and the European Border Regime. London: Pluto Press.

WHO. (2020, April 29). Advice for public. Retrieved from WHO | World Health Organization: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Wiegert, E. (2020, February 14). Interview with the Protectiom Team Leader of the ICRC. (R. De Becker, Y. De Reu, & F. Viaene, Interviewers)

 

Download scriptie (11.08 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Dr. Angeliki Paidakaki