De Impact Van Slimme Verkeerslichten In België Voor Vrachtverkeer Op De Weg

Caro
Gaethofs

Tussen 2007 en 2020 steeg het aantal vrachtwagens, bestelwagens, tankwagens en landbouwtrekkers met 37,6 procent. Ook de wegendrukte is doorheen de jaren toegenomen; in 2014 was 83 procent van de gereden kilometers van vrachtwagens en personenwagens en werden er 58,9 miljard voertuigkilometers geteld. Tegen 2030 wordt in België verwacht dat het aantal tonkilometers stijgt met 44 procent en de gemiddelde snelheid in de spits daalt met 24 procent. Dit leidt tot congestie, frustratie, verminderde werkproductiviteit, leveringsvertragingen, luchtvervuiling, enzovoorts. Het verkeer dient aldus gemanaged te worden en slimme verkeerslichten kunnen een verbetering betekenen. Deze masterthesis onderzoekt de effectiviteit van slimme verkeerslichten voor vrachtvervoer op vlak van doorstroming, verkeersveiligheid en CO2-uitstoot. Om de slimme verkeerslichten op de juiste plaatsen in België te implementeren, wordt eerst gekeken naar andere landen. Hieruit blijkt dat elk project zijn eigen testdoeleinden voor ogen heeft en daarom ook andere criteria hanteert om een locatie te kiezen. Speelt het vrachtvervoer een belangrijke rol, zoals bij TOVERgroen in Nederland? Of ligt de focus eerder op een evenwicht tussen gemotoriseerd verkeer en voetgangersverkeer, zoals in Griekenland? Worden de lichten geïmplementeerd door verkeerscongestie zoals in India, of eerder door milieuproblemen? De voordelen komen in deze situaties telkens in dezelfde vorm terug: de doorrijkans stijgt, het aantal rodelichtovertredingen daalt, het rijcomfort neemt toe, de schadelijke uitstoot vermindert, het aantal gevallen van dilemmazone en rodelichtnegatie daalt sterk en het aantal ongevallen neemt af. Één van de grootste bekommernissen voor het implementeren van slimme verkeerslichten is de dekking van het internet, het gebrek aan universele standaarden, de opslag van zware databestanden en de beveiliging van de gegevens. Er wordt ook gekeken naar de gerealiseerde en te realiseren projecten in België en de criteria van de implementatie van slimme verkeerslichten in België. Deze wordt bepaald door enerzijds de wetgeving, de stakeholders en de verkeerssituatie zelf. Drie projecten worden geanalyseerd en uitgediept, namelijk het CITRUS-project, het C-the-Difference-project en de verkeerslichtencoördinatiecomputer, dewelke met andere projecten en literatuur worden gestaafd of met een kritisch oog worden becommentarieerd.De basis van het CITRUS-project, dat geïmplementeerd is in Halle, ligt op de prioritering van het vrachtvervoer met behulp van een app. De grootste impact op de verkeersveiligheid is niet de snelheidsaanpassing na een waarschuwingsbericht, doch wel de verhoogde alertheid van de bestuurder. Bovendien is er een aanzienlijke tijdswinst van gemiddeld 3,6 seconden per verkeerslicht op de hoofdweg N203a. Er wordt ook 37 gram minder uitlaatgassen uitgestoten door de vermindering van de acceleraties. Bij het C-the-Difference-project te Helmond en Bordeaux wordt zowel GLOSA als TSP via fasering toegepast. Enerzijds is er een duidelijke interactie tussen GLOSA en TSP, waarbij GLOSA een verwaarloosbare verandering teweeg brengt ten opzichte van de basissituatie en TSP daarentegen leidt tot opmerkelijke verbeteringen. Maar door GLOSA en TSP te combineren, zullen de prestatie-indicatoren bij GLOSA ongeveer gelijk blijven, doch bij de TSP gedeeltelijk of volledig teniet gedaan worden. Ondanks de positieve resultaten van deze twee projecten zijn er ook kritische bemerkingen. De app kan technologisch zo goed zijn ontwikkeld, alsnog zijn er afhankelijke variabelen, die bepalen of deze technologie ervoor gaat zorgen dat het veiliger is op de weg, zoals de beslissingen en het gedrag van de bestuurder, het al dan niet gebruiken van de app, de app als afleiding tijdens het rijden, maar ook de weersomstandigheden, de hoeveelheid verkeer op de weg, de lading van de vrachtwagen, enzovoorts. Verder dient men te kijken naar de kenmerken van de individuele bestuurders: oudere bestuurders kampen met een motorische degradatie en zijn sneller afgeleid en verward door concurrerende informatiebronnen. Bij jongere bestuurders is er een verhoging van de maximumsnelheid en intensiteit van het uitvoeren van een secundaire taak. Een ander kritisch punt is de werking en de lay-out van de app. Deze moet uiterst precies zijn qua timing en consequent in zijn pictogrammen. Doch lijkt een integratie in het navigatiesysteem een betere oplossing. Met betrekking tot de veiligheid op de weg moet er opgelet worden voor het verschil in de reactie van de vrachtwagenbestuurder met een app in vergelijking met de andere weggebruikers die geen app hebben. Cybersecurity en gegevensbescherming is een absolute noodzaak.Om deze reden wordt getracht een beeld te scheppen van een andere wijze waarop het verkeer geregeld wordt om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren, met name de verkeerslichtencoördinatiecomputer van Antwerpen. De VLCC is een technologisch up-to-date en dynamische lichtregeling, die anticipeert op het verkeersaanbod, doch dit vanuit een andere invalshoek dan de projecten CITRUS en C-the-Difference. De VLCC is enorm dynamisch, want deze kan inspelen op diverse verkeerssituaties, afhankelijk van de gemeten verkeersdrukte. Het dynamische aspect is gestoeld op diverse afwegingen binnen de regelprincipes. De voornaamste afweging is het vermijden van de fileterugslag. Daarnaast zijn er ook de minimale kwaliteitseisen binnen de wenssnelheid en de vrije snelheid, de categorisering van het routenetwerk, waarbij voor elke vervoersmodi (fietser, voetganger, openbaar vervoer en auto) de wegen ingedeeld worden in categorieën, de indeling in de regelgebieden en geïsoleerde kruispunten. Bij de doelstelling om verkeersveiligheid te creëren, mikt men op het ontwerp van conflictvrije verkeerspunten waarbij de afweging moet worden gemaakt of de groene verkeersstroom wordt behouden (groencyclus) of dat deze net doorbroken wordt (flexibele/dynamische regeling op basis van het verkeersaanbod). De regelprincipes zijn gebaseerd op flexibiliteit en coördinatie. Telkens opnieuw zullen de verkeerslichten in regelgebieden geëvalueerd, en desnoods bijgestuurd worden, wat maakt dat de regeling telkens opnieuw maatwerk is. Binnen het VLCC project, wordt het vrachtverkeer niet opgenomen in de doelgroep, echter is dit hoogtechnologisch project een realistisch uitgewerkt idee om ook vrachtverkeer te betrekken in andere toekomstige projecten, zoals bijvoorbeeld de haven van Antwerpen.Naar de toekomst kijken betekent een update van de V2V- en V2I-communicatie (zoals de stemcommando’s in India), een dynamisch TSP-systeem dat gebruik maakt van een aankomst-voorspellingsmodel, of het gebruik van artificiële intelligentie. Bij dit laatste wordt data dat in de cloud zit en verrijkt is met camera’s gebruikt om de verkeersstromen te voorspellen. Als er gesproken wordt over capaciteit en files in de stad, kan er ook nagedacht worden over het creëren van bijkomende ruimte, namelijk het luchtruim. Dit vereist een onbemand luchtverkeersbeheer in de hele stad, prototype sensorsystemen die de stadspolitie nodig heeft om de stad veilig te houden en een analyse van controlesystemen voor het vermijden van botsingen. Het geeft stof tot nadenken.Er bestaan diverse hightech manieren om de slimme verkeerslichten te sturen, alsook de verschillende niveaus van intelligente regeling dat een verkeerslicht kan aannemen. Echter gaat deze masterthesis hier niet diepgaand op in. Bovendien wordt er een vergelijking gemaakt met landen waar men reeds ervaring heeft met slimme verkeerslichten, zodoende is dit onderzoek gebaseerd op de ervaring en reeds bestaande onderzoeken en niet op een eigen onderzoek. Ook betreft dit een onderzoek dat tot stand is gekomen ten tijde van de corona-crisis. De maatregelen die door de overheid zijn opgelegd, zijn nog steeds van toepassing, wat ervoor zorgt dat het contact voor bijvoorbeeld feedbackmomenten, kritiek, sturing of verdere hulp hierdoor online dient te gebeuren. Ook het netwerken in deze sector moest gebeuren via digitale weg, wat het tot stand brengen van deze masterthesis heeft bemoeilijkt.

Bibliografie

Interviews:

Interview met Commissaris Gerry Peeters, Sectiechef Operationele coördinatie en Diensthoofd Interne werking van de Federale politie

Interview met Jean-Pierre Blocken, Eerste Commissaris, gepensioneerd diensthoofd Centrex, alsook zaakvoerder van het bedrijf Legevia

Interview met Rodric Frederix, expert in projecten omtrent verkeerslichten en verkeersmodellen

 

Bronvermelding

Agentschap Wegen en Verkeer (2009, mei). Vademecum veilige wegen en kruispunten.

Agentschap Wegen En Verkeer (2018, 13 april). Verkeerslichten: Verkeerscomputer

Antwerpen. Agentschap Wegen En Verkeer. https://wegenenverkeer.be/wegen/signalisatie/verkeerslichten/verkeersco…

Ahmed, S. S., Fountas, G., Eker, U., Still, S. E., & Anastasopoulos, P. C. (2021). An exploratory empirical analysis of willingness to hire and pay for flying taxis and shared flying car services. Journal of Air Transport Management, 90, 101963. doi:10.1016/j.jairtraman.2020.101963

Alm, H. & Nilsson, L. (1995). The effects of a mobile telephone task on driver behaviour in a car following situation. In: Accident Analysis and Prevention, vol. 27, p. 707-715.

Almuraykhi, K. M., Akhlaq, M. (2019). STLS: Smart Traffic Lights System for Emergency Response Vehicles. 2019 International Conference on Computer and Information Sciences (ICCIS). doi:10.1109/iccisci.2019.8716429

Al-Turki, M., Jamal, A., Al-Ahmadi, H. M., Al-Sughaiyer, M. A., Zahid, M. (2020). On the Potential Impacts of Smart Traffic Control for Delay, Fuel Energy Consumption, and Emissions: An NSGA-II-Based Optimization Case Study from Dhahran, Saudi Arabia. Sustainability, 12(18), 7394. doi:10.3390/su12187394

Anastasiadou, K., Vougias, S. (2019). “Smart” or “sustainably smart” urban road networks? The most important commercial street in Thessaloniki as a case study, Transport Policy. doi:10.1016/j.tranpol.2019.07.009

Annex to the Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2010/40/EU of The European Parliament and of the Council with regard to the deployment and operational use of cooperative intelligent transport systems (2019, 13 maart). Geraadpleegd via https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-1789-F1-E…

Apple, J., Chang, P., Clauson, A., Dixon, H., Fakhoury, H., Ginsberg, M., Keenan, E., Leighton, A., Scavezze, K., Smith, B. (2011). Green Driver: AI in a Microcosm. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 25(1).

Aramrattana, M., Larsson, T., Jansson, J., & Nåbo, A. (2017). A simulation framework for cooperative intelligent transport systems testing and evaluation. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. doi:10.1016/j.trf.2017.08.004

Archer, J. (2004): Indicators for traffic safety assessment and prediction and their application in micro-simulation modeling: A study of urban and suburban intersections. Ph. D. Thesis.

Department of Infrastructure, Royal Institute of Technology, ISBN 91-7323-119-3, Stockholm, Sweden, 2004, 152pp.

Bao, S. en Ng Boyle, L. (2007). Braking Behavior at Rural Expressway Intersections for Younger, Middle-Aged, and Older Drivers. In: Proceedings of the 2007 Mid-Continent Transportation Research Symposium, Ames, Iowa, August 2007. Iowa State University.

Barr, L.C.; Yang, D.C.Y. & Ranney, T.A. (2003). Exploratary analysis of truck driver distraction using naturalistic driving data. In Proceedings of the 82nd Annual Meeting of the Transportation Research Board. Washington, D.C.

Bauer, T., Jintao Ma, P., Offerman, F. (2015). An Online Prediction System of Traffic Signal Status for Assisted Driving on Urban Streets: Pilot experiences in the United States, China and Germany

Baumann, M., Petzoldt, T., Groenewoud, C. L., Hogema, J., Krems, J. (2008). The effect of cognitive tasks on predicting events in traffic.

Bedi, P., Mediratta, N., Dhand, S., Sharma, R., Singhal, A. (2007). Avoiding Traffic Jam Using Ant Colony Optimization - A Novel Approach. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4426554#sec1

Belgisch Staatsblad (1975, 9 december). Koninklijk besluit houdende algemeen regelement op de politie van het wegverkeer. Belgisch Staatsblad (1976, 11 oktober). Ministerieel besluit tot bepaling van de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

Bellinger, D.B., Budde, B.M., Machida, M., Richardson, G.B., et al. (2009). The effect of cellular telephone conversation and music listening on response time in braking. In: Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol. 12, nr. 6, p. 441-451.

Bieker, L. (2015). Traffic safety evaluations for emgergency vehicles. In Young Researchers Seminar.

Bieker-Walz, L., Behrisch, M. (2019). Modelling green waves for emergency vehicles using connected traffic data

Biem, A., Bouillet, E., Feng, H., Ranganathan, A., Riabov, A., Verscheure, O. (2010). RealTime Traffic Information Management using Stream Computing

Biswal A. K., Singh D., Pattanayak B. K. (2021). IoT-Based Voice-Controlled Energy-Efficient Intelligent Traffic and Street Light Monitoring System. In: Sharma R., Mishra M., Nayak J., Naik B., Pelusi D. (eds) Green Technology for Smart City and Society. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 151. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8218-9_4

Bonneson, J.A., and McCoy, P.T. Manual of Traffic Detector Design. Civil Engineering Department, University of Nebraska-Lincoln, 1994.

Boufous, S., Finch, C., Hayen, A. en Willamson, A. (2008). The impact of environmental, vehicle and driver characteristics on injury severity in older drivers hospitalized as a result of a traffic crash. In: Journal of Safety Research 39, pp. 65-72. Elsevier

Bourgeois, D. (2016). Voetgangersdetectie voor dynamische verkeerslichtenregeling: Een analyse van voertuig doorstromingsefficiëntie en voetgangersveiligheid

Bravo, Y., Ferrer, J., Luque, G., & Alba, E. (2016). Smart Mobility by Optimizing the Traffic Lights: A New Tool for Traffic Control Centers. Lecture Notes in Computer Science, 147–156. doi:10.1007/978-3-319-39595-1_15

Brebbia, C.A., Longhurst, J.W.S., Popov, V., (2011). Air pollution XIX. (1e ed.) Southampton, Verenigd Koninkrijk: WIT Press.

Brooks, R.M. (2012). Acceleration Characteristics of Vehicles in Rural Pennsylvania, International Journal of Recent Research and Applied Studies 12 (3), pp. 449-453 https://www.idm.ugent.be/wp-content/uploads/2018/12/IDM_studiedag2018_P…

Brouwer 1991 : Brouwer, W.H., Waterink, W., Van Wolffelaar, P.C., Rothengatter, J.A., (1991). Divided attention in experienced young and older drivers: lane tracking and visual analysis in a dynamic driving simulator. Human Factors 33, 573—582.

Brouwer, W.H., 1996. Older drivers and attentional demands: consequences for human factors research. In: Brookhuis, K.A., Weikert, C., Moraal, J., De Waard, D. (Eds.), Aging and Human Factors. Proc. Europe Chapter of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting 1993. Traffic Research Centre, University of Groningen, Haren, The Netherlands, pp. 93—106.

Brouwers, K. (2016). Schriftelijke vraag Vlaams Parlement Proefproject slimme verkeerslichten N3 Leuven - Evaluatiestudie

Caird, J.K., Willness, C.R., Steel, P. & Scialfa, C. (2008). A meta-analysis of the effects of cell phones on driver performance. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 40, nr. 4, p. 1282-1293.

Cardwell, D. (2014). Copenhagen Lighting the Way to Greener, More Efficient Cities Celesti, A., Galletta, A., Carnevale, L., Fazio, M., Lay-Ekuakille, A., & Villari, M. (2018). An IoT Cloud System for Traffic Monitoring and Vehicular Accidents Prevention Based on Mobile Sensor Data Processing. IEEE Sensors Journal, 18(12), 4795–4802. doi:10.1109/jsen.2017.2777786

Cheng, Q., Zhao, X., Wen, M., Shen, J., Tang, M., & Zhang, C. (2020). SAPTM: Towards High-Throughput Per-Flow Traffic Measurement with a Systolic Array-Like Architecture on FPGA. Electronics, 9(7), 1160. doi:10.3390/electronics9071160

Chrobok, R., Kaumann, O., Wahle, J., & Schreckenberg, M. (2004). Different methods of traffic forecast based on real data. European Journal of Operational Research, 155(3), 558–568. doi:10.1016/j.ejor.2003.08.005

Chu, D., Li, Z., Wang, J., Wu, C., & Hu, Z. (2018). Rollover speed prediction on curves for heavy vehicles using mobile smartphone. Measurement. doi:10.1016/j.measurement.2018.07.054

Chu, Y.-C., & Huang, N.-F. (2012). An Efficient Traffic Information Forwarding Solution for Vehicle Safety Communications on Highways. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 13(2), 631–643. doi:10.1109/tits.2011.2177456

CITRUS (2017, 10 maart). About Citrus. Geraadpleegd via https://www.citrusproject.eu/category/about/about-citrus/

Citrus-project.eu (2017, 10 maart). Test region. Geraapleegd van https://www.citrusproject.eu/category/app/fieldtest/

Collet, C., Guillot, A. & Petit, C. (2010). Phoning while driving I: A review of epidemiological, psychological, behavioural and physiological studies. In: Ergonomics, vol. 53, nr. 5, p. 589-601.

Consiglio, W., Driscoll, P., Witte, M. & Berg, W.P. (2003). Effect of cellular telephone conversations and other potential interference on reaction time in a braking response. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 35, nr. 4, p. 495-500.

Corthout, R. (2016). Projectfiche Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

Crevits, H. (2012, 23 oktober). Beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken Beleidsprioriteiten 2012-2013

DaCoTA (2012). Driver distraction, Deliverable 4.8f of the EC FP7 project DaCoTA

Davidse, R.J. (2000). Ouderen achter het stuur. Identificatie van aandachtspunten voor onderzoek. SWOV-rapport D-2000-5. Leidschendam, Nederland: SWOV. en Langford, J. en Koppel,  S. (2006). Epidemiology of older driver crashes – Identifying older driver risk factors and exposure patterns. In: Transportation Research Part F 9, pp. 309-321. Elsevier.

De Coster, A. (2011, 5 mei). Voorontwerp Herinrichting A8 (N203A) in Halle: een tunnel, voor meer veiligheid en leefbaarheid. Geraadpleegd van https://www.vlaanderen.be/fr/nbwa/nbwanews-message/103723

De Goede, M., Sluijsmans, G. (2015). Technologische kansen voor verkeersveiligheid

De Mol, J., Vandenberghe, W., Vlassenroot, S., & De Baets, K. (2009). ITS-technieken om verkeersveiligheid te verhogen op kruispunten met verkeerslichten (VRI’s): Onderzoek naar de mogelijkheden van dynamisch snelheidsadvies op VRI’s. Diepenbeek: Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken. Spoor Verkeersveiligheid.

De Vries, M. (2020) Priopilot Helmond Evaluatie 9 september 2020 [Powerpoint].

De Weerd, P. (2018). Platooning en ander slim transport: dit zijn de gevolgen voor de logistiek. Geraadpleegd van https://www.logistiek.nl/distributie/artikel/2018/11/platooning-enander…

Depratere, I. (2018, 13 maart). Nieuwe Vlaamse technologie moet verkeer vlotter krijgen en fijn stof verminderen. Testcase met slimme verkeerslichten op N203. Geraadpleegd van https://www.standaard.be/cnt/dmf20180312_03405985?&articlehash=65E07FA8…

Depré, B., Reynaert, I., Timmermans, J., Cardyn, A. (2018). Multimodale en geconnecteerde mobiliteitsoplossingen voor de steden van vandaag en morgen

Deymier, G., Gaschet, F. (2018). Urban congestion and households' vulnerability within the Bordeaux Metropolitan Area

Dingus, T. A., Hulse, M. C., Mollenhauer, M. A., Fleischman, R. N., McGehee, D. V., Manakkal, N. (1997). Effects of age, system experience, and navigation technique on driving with an advanced traveler information system, Hum. Factors, 39, (2), pp.177-199.

Donkers, H. (1990). De Bijdrage van het Autoverkeer aan de Luchtvervuiling: Stank na Tank. https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/179880/179880.pdf

Downs, A. (1992). Still stuck in traffic: coping with peak-hour traffic congestion (1e ed.) Washington D.C., Amerika: Brookings Institution Press.

Elhenawy, M., Bond, A., Rakotonirainy, A. (2018). C-ITS Safety Evaluation methodology based on Cooperative Awareness Messages

Elmitiny, N., Yan, X., Radwan, E., Russo, C., & Nashar, D. (2010). Classification analysis of driver’s stop/go decision and red-light running violation. Accident Analysis & Prevention, 42(1), 101– 111. doi:10.1016/j.aap.2009.07.007

Engstrom, A. (1994). 10 years with LHOVRA-what are the experiences?, Seventh International Conference on Road Traffic Monitoring and Control, 1994., Londen, VK, 1994, pp. 97- 100, doi: 10.1049/cp:19940433.

ERSO (2018). Annual Accident Report 2018, European Road Safety Observatory (ERSO), 2018. Retrieved from https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/s…

ETSC (2010). Minimising In-Vehicle Distraction. PRAISE Thematic Report 5. Brussel, België: European Transport Safety Council

Europese Commissie (2017). C-ITS Platform Final report Phase II September 2017. Geraadpleegd van 2017-09-c-its-platform-final-report.pdf (europa.eu)

Europese Commissie (2018). Cooperative ITS: Making a difference in Europe’s cities C-The Difference Project Final Study Report Version 3.0 – 30.09.2018 Extensions of Green Periods for Freight Vehicles at Signalized Intersections: a Stochastic Analysis, Proceedings of the QTNA2018, (Tsukuba, July 25-27, 2018), pp. 69-73

Faugere, J. G., Dufoir, J. (1991). Urban traffic adjustment by application of the GERTRUDE system. Influence of the regulation of the traffic on the carbon monoxide air levels on the city of Bordeaux.

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid Directie Mobiliteit. (2018). Kilometers afgelegd door Belgische voertuigen in 2017. https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/rapport_kilometers_2017_…

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid en de Directie Mobiliteit - Dienst Studies en Enquêtes. (2019). Federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017.

Festag, A. (2014). Cooperative intelligent transport systems standards in europe. IEEE Communications Magazine, 52(12), 166–172. doi:10.1109/mcom.2014.6979970

Fildes, B., Corben, B., Kent, S., Oxley, J., Minh Le, T. en Ryan, P. (1994). Older road user crashes. Clayton, Victoria, Australia: Monash University Accident Research Centre.

Foina, A. G., Krainer, C., & Sengupta, R. (2015). An Unmanned Aerial Traffic Management solution for cities using an air parcel model. 2015 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). doi:10.1109/icuas.2015.7152423

Formisano, C. et al. (2015) The Advantages of IoT and Cloud Applied to Smart Cities. 3rd International Conference on Future Internet of Things and Cloud, Rome, 2015, pp. 325-332, doi: 10.1109/FiCloud.2015.85.

Franceries, M. (1980). Traffic planning and air pollution - The Bordeaux example. I - The GERTRUDE traffic plan. France.

Ghazal, B., ElKhatib, K., Chahine, K., & Kherfan, M. (2016). Smart traffic light control system. 2016 Third International Conference on Electrical, Electronics, Computer Engineering and Their Applications (EECEA). doi:10.1109/eecea.2016.7470780

Hamers, P., Soekroella, A., Taale, H. (2019). TrafficQuest rapport: Impact van C-ITS use cases

Hancock, P., Lesch, M.F. & Simmons, L. (2003). The distraction effects of phone use during a crucial driving maneuver. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 35, p. 501-514.

Handa, A., Sharma, A., & Shukla, S. K. (2019). Machine learning in cybersecurity: A review. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, e1306. doi:10.1002/widm.1306

Hanowski, R.J.; Perez, M.A. & Dingus, T.A. (2005). Driver distraction in long-haul truck drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 8 (6), 441-458

Het Vlaams Gewest (2010). Masterplan 2020: Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen.

Horrey, W.J. & Wickens, C.D. (2006). Examining the impact of cell phone conversations on driving using a meta-analytic techniques. In: Human Factors, vol. 48, nr. 1, p. 196-205.

Hounsell, N., & Shrestha, B. (2012). A New Approach for Co-Operative Bus Priority at Traffic Signals. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 13(1), 6–14. doi:10.1109/tits.2011.2172869

Hughes, P. Guidelines for the Installation of Advance warning Flashers. Technical Memorandum, Engineering Services Divisions, Minnesota Department of Transportation. August 28, 2000.

IBO (2011, 26 april). Gevaarlijk kruispunt dan toch aangepakt. Geraadpleegd van https://www.nieuwsblad.be/cnt/mo3b0ivv

Ibrahim, S., Kalathil, D., Sanchez, R. O., & Varaiya, P. (2018). Estimating Phase Duration for SPaT Messages. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 1–9. doi:10.1109/tits.2018.2873150

Igbinosun, L. I., Omosigho, S. E. (2016). Traffic flow model at fixed control signals with discrete service time distribution. Croatian Operational Research Review, 7(1), 19–32. doi:10.17535/crorr.2016.0002

Irwin, M., Fitzgerald, C. & Berg, W.P. (2000). Effect of the intensity of wireless telephone conversations on reaction time in a braking response. In: Perceptual and Motor Skills, vol. 90, p. 1130-1134.

Jakhrani, A. Q., Othman, A.-K., Rigit, A. R. H., & Samo, S. R. (2012). Estimation of carbon footprints from diesel generator emissions. 2012 International Conference on Green and Ubiquitous Technology. doi:10.1109/gut.2012.6344193

Jamroz, K., & Smolarek, L. (2013). Driver Fatigue and Road Safety on Poland’s National Roads. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 19(2), 297–309. doi:10.1080/10803548.2013.11076987

Janssen, N.A.H., Hoek, G., Lawson-Simic, M., Fischer, P., Bree van, L., Brink ten, H., Keuken, M., Atkinson, R., Anderson, H.R., Brunekreef, B., Cassee, F., 2011. Black carbon as an additional indicator of the adverse health effects of airborne particles compared to PM10 and PM2.5. Environmental Health Perspectives 119, 1691-1699.

Janssen, S .T. (1997). Presentatie handboek 'Categorisering wegen': Verslag van het onderdeel 'duurzaam-veilig' van de PAO-cursus 'De bakens verzetten in het verkeersveiligheidsbeleid.

Jones, P., & Hervik, A. (1992). Restraining car traffic in European cities: An emerging role for road pricing. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 26(2), 133–145. doi:10.1016/0965-8564(92)90008-u

Jonkers, E. (2020, september) Publieke verkeers- en transportdata: actuele data, ontsloten volgens internationale standaarden, landelijke dekking. [powerpoint].

Kanungo, A., Sharma, A., Singla, C. (2014). Smart traffic lights switching and traffic density calculation using video processing, 2014 Recent Advances in Engineering and Computational Sciences (RAECS), Chandigarh, 2014, pp. 1-6, doi: 10.1109/RAECS.2014.6799542.

Keskinen, E., Ota, H. en Katila, A. (1998). Older drivers fail in intersections: Speed discrepancies between older and younger male drivers. In: Accident Analysis and Prevention, Vol. 30, No. 3, pp. 323-330. Pergamon.

Kitchin, R., Dodge, M. (2017). The (In)Security of Smart Cities: Vulnerabilities, Risks, Mitigation, and Prevention. Journal of Urban Technology, 1–19. doi:10.1080/10630732.2017.1408002

Konings, R. (2019, 15 mei). Agoria: Slimme verkeerslichten kunnen de Brusselse files met 30 procent laten dalen. Geraadpleegd via https://www.agoria.be/nl/Agoria-Slimme-verkeerslichtenkunnen-de-Brussel…

Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer [en van het gebruik van de openbare weg] (WEGCODE). (1975, 1 december). Geraadpleegd van https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode

Langford, J. en Koppel, S. (2006). Epidemiology of older driver crashes – Identifying older driver risk factors and exposure patterns. In: Transportation Research Part F 9, pp. 309-321. Elsevier.

Laurila, J. K., Gatica-Perez, D., Aad, I., Blom, J., Bornet, O., Do, T. M. T., … Miettinen, M. (2013). From big smartphone data to worldwide research: The Mobile Data Challenge. Pervasive and Mobile Computing, 9(6), 752–771. doi:10.1016/j.pmcj.2013.07.014

Lee, W.-H., Tseng, S.-S., & Shieh, W.-Y. (2010). Collaborative real-time traffic information generation and sharing framework for the intelligent transportation system. Information Sciences, 180(1), 62–70. doi:10.1016/j.ins.2009.09.004

Levelt, P.B.M. (2003). Praktijkstudie naar emoties in het verkeer: Vragenlijststudie naar kenmerken zoals frequentie, aanleiding en gevolgen voor de veiligheid.

Li, Q., Li, R., Ji, K., Dai, W. (2015). Kalman Filter and Its Application. 2015 8th International Conference on Intelligent Networks and Intelligent Systems (ICINIS). doi:10.1109/icinis.2015.35

Liao, C. F., Glick, D. B., Haag, S., Baas, G. (2010). Development and Deployment of Traffic Control Game. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2199(1), 28–36. doi:10.3141/2199-04

Liu, Y-C. (2001). Comparative study of the effects of auditory, visual and multimodality displays on drivers performance in advanced traveller information systems. 44,(4),pp.425-442.

Logghe et al. (2020). CITRUS best practices and recommendations on policy making deliverable 6.4

Lüßmann, J., Vreeswijk, J., van Katwijk, R., Blokpoel, R., Fullerton, M. (2014). Impact assessment for cooperative urban traffic management applications based on microscopic traffic flow simulation.

Macfarlane, J. (2019). When apps rule the road: The proliferation of navigation apps is causing traffic chaos. It’s time to restore order. IEEE Spectrum, 56(10), 22–27. doi:10.1109/mspec.2019.8847586

Maerivoet, S. (2001). Het gebruik van microscopische verkeerssimulatie bij een onderzoek naar de fileproblematiek op de Antwerpse ring

Maerivoet, S., Ons, B. (2020a). CITRUS: first monitoring and evaluation report.

Maerivoet, S., Ons, B. (2020b, 4 december). CITRUS. [Powerpoint].

Maerivoet, S., Ons, B. (2020c). CITRUS: second monitoring and evaluation report.

Mahmud, K., Gope, K., Chowdhury, S. M. (2012). Possible Causes & Solutions of Traffic Jam and Their Impact on the Economy of Dhaka City. Journal of management and sustainability, 2(2), 112. http://dx.doi.org/10.5539/jms.v2n2p112

McCartt, A.T., Hellinga, L.A. & Braitman, K.A. (2006). Cell phones and driving: Review of research. In: Traffic Injury Prevention, vol. 7, nr. 2, p. 89- 106.

McGill, J., and Jacobson, K. “A Review of Advance Warning and Detection Devices for Traffic Signals on Ontario Highways.” Volume 1–Final Report. Contract 9790-4202- 9565 for Ministry of Transportation, Ontario. Synetics Transportation Consultants. October 1998.

Meesmann, U. & Opdenakker, E. (2013). Aandachtsafleidend gedrag bij professionele bestuurders. Brussel, België – Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – Kenniscentrum Verkeersveiligheid

Menkveld, M. (2001). Verification of the CO2-meter for the FACE Foundation; Verificatie CO2- meter voor de Stichting FACE. Netherlands.

Mhatre, S., Patil, S., Shinde, P., Bhosale, R. (2020). Priority based traffic light automation using IR sensor through IoT. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). (7)3

Miete, O. (2011). Nieuwe inzichten door expliciete beschouwing van de variabiliteit in het verkeer (Rijkswaterstaat – Dienst Verkeer en Scheepvaart) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2005). Mobiliteitscel Quickscan - Wegenvignet Finaal rapport April 2005

Misener, J., Shladover, S., Dickey, S. (2010). Investigating the Potential Benefits of Broadcasted Signal Phase and Timing (SPAT) Data under IntelliDrive. California PATH Program, University of California, Berkeley, Tech. Rep., 2011.

Miz V., Hahanov V. (2014) Smart traffic light in terms of the cognitive road traffic management system (CTMS) based on the Internet of Things, Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS 2014), Kiev, 2014, pp. 1-5, doi: 10.1109/EWDTS.2014.7027102.

Mobilidata (n.d.). De voordelen voor vrachtwagens Geraadpleegd van https://mobilidata.be/nl/voordelen/vrachtwagens

Mobiliteitsbrief Vlaanderen (2018). Vrachtwagenchauffeurs krijgen via app realtime advies over optimale snelheid en beste route (Mobiliteitsbrief Vlaanderen, nr. 192)

Mohri, M., Rostamizadeh, A., Talwalkar, A. (2018). Foundations of Machine Learning. (2e ed.) Cambridge, Amerika: The MIT Press

Morel, M., Petit, C., Bruyas, M., Chapon, A., et al. (2005). Physiological and behavioural evaluation of mental load in shared attention tasks. In: The IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. p. 5526-5527.

N.n. (2020, 16 juli). Kruispunt Zwarte Ring wordt rotonde met vrijliggende fietspaden. Geraadpleegd van https://holahageland.net/2020/06/16/kruispunt-zwarte-ring-wordt-rotonde…

Naujoks, F., & Totzke, I. (2014). Behavioral adaptation caused by predictive warning systems – The case of congestion tail warnings. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 26, 49–61. doi:10.1016/j.trf.2014.06.010

Neesen, H. (2020, 16 juni). Kruispunt zwarte ring wordt rotonde met vrijliggende fietspaden.

Novaco, R. W., Stokols, D., Campbell, J., Stokols, J. (1979). Transportation, Stress, and Community Psychology. American journal of Community Psychology, 7, 361-380. https://doi.org/10.1007/BF00894380

Oliveira L. F. P., Manera L. T.? Luz P. D. G., (2019 ). Smart Traffic Light Controller System, Sixth International Conference on Internet of Things: Systems, Management and Security (IOTSMS), Granada, Spain, 2019, pp. 155-160, doi: 10.1109/IOTSMS48152.2019.8939239.

Olson, R.L.; Hanowski, R.J.; Hickman, J.S. & Bocanegra, J. (2009). Driver distraction in commercial vehcile operations. Washington D.C., Verenigde Staten: Federal Motor Carrier Safety Administration, U.S. Department of Transportation

Owens, W.A., Dam, K.W., Lin, H.S. (2009). Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding US Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities (Washington DC: Committee on Offensive Information Warfare; National Research Council, National Academic Press, 2009).

Palmers, N. (2019, 25 juni). Slimme verkeersregeling in Antwerpen. Geraapleegd van https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren-en-mobiliteit/detail/sli…

Palmers, N. (2019, 25 juni). Slimme verkeersregeling in Antwerpen. Antwerpen. https://www.antwerpen.be/info/5d122aa93adb8edb0e78e796/senioren

Palsa, J., Vokorokos, L., Chovancova, E., & Chovanec, M. (2019). Smart Cities and the Importance of Smart Traffic Lights. 2019 17th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA). doi:10.1109/iceta48886.2019.9040086

Parella, J.M. (2019). Design and Development of a Green Light Optimized Speed Advisory Sytsem.

Peeters, K. (2014). Weg van mobiliteit: over mobiliteit en geluk (1ste ed.) Vrijdag Uitgevers

Pouyanne, G. (2010).Urban form and daily mobility: methodological aspects and empirical study in the case of Bordeaux

Preusser, D.F., Williams, A.F., Ferguson, S.A., Ulmer, R.G. en Weinstein, H.B. (1998). Fatal crash risk for older drivers at intersections. In: Accident Analysis and Prevention, Vol. 30, No. 2, pp. 151-159. Pergamon.

Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen, (2010, 7 juli). Geraadpleegd via https://eurlex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0040…

Rondinone, M., Correa, A. (2018). Definition of V2X message sets.

Rooijers, A. J. (1997). Rijsnelheid en attitudes jegens overschrijding van de limiet van verschillende groepen autogebruikers. s.n.

Rooms, B. (2020, 25 juni). Slimme verkeerslichten sturen het verkeer in Hasselt: "Boeiende inkijk in verkeersmanagement van de toekomst" Geraadpleegd van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/25/slimme-verkeerslichten-moeten-v…

Rooms, B. (2020, 25 juni). Slimme verkeerslichten sturen het verkeer in Hasselt: "Boeiende inkijk in verkeersmanagement van de toekomst". Geraadpleegd via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/25/slimme-verkeerslichten-moeten-v…

Rufino, J., Silva, L., Fernandes, B. (2018). Empowering vulnerable road users in C-ITS.

Ryan, G.A., Legge, M. en Rosman, D. (1998). Age related changes in drivers’ crash risk and crash type. In: Accident Analysis and Prevention, Vol. 30, No. 3, pp. 379-387. Pergamon.

Scholliers, J., van Sambeek, M., & Moerman, K. (2017). Integration of vulnerable road users in cooperative ITS systems. European Transport Research Review, 9(2). doi:10.1007/s12544-017-0230-3

Seghers, B. (2006). Stedelijk rekeningrijden naar Londens model: een haalbaarheidsstudie voor Antwerpen en Brussel

Seredynski, M., Khadraoui, D., Viti, F., (2015). Signal Phase and Timing (SPaT) for Cooperative Public Transport Priority Measures.

Seredynski, M., Ruiz, P., Szczypiorski, K., & Khadraoui, D. (2014). Improving Bus Ride Comfort Using GLOSA-Based Dynamic Speed Optimisation. 2014 IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium Workshops. doi:10.1109/ipdpsw.2014.58

Sharara, M., Ibrahim, M., & Chalhoub, G. (2019). Impact of Network Performance on GLOSA. 2019 16th IEEE Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC). doi:10.1109/ccnc.2019.8651787

Simoes, A., Nikolaou, S. (2006). Deliverable F.2 Inventory of drivers’ needs for training regarding ITS according to driving tasks affected. Report of Task Force F, HUMANIST Network of excellence, January 2006.

Singer, P.W., Friedman, A., Cybersecurity and Cyberwar (Oxford: Oxford University Press, 2014).

S-LIM (2020). Hasselt zet als eerste slimme camera’s in tegen sluipverkeer. Geraadpleegd van Hasselt zet als eerste slimme camera’s in tegen sluipverkeer | s-Lim

Slootmans, F. (2015). Themadossier Verkeersveiligheid nr. 5: Afleiding in het verkeer.

Smith, H. R., Hemily, B., Ivanovic, M. (2005). Transit Signal Priority (TSP): A Planning and Implementation Handbook (1ste ed.). Washington, Amerika: ITS America.

Smith, S. W., Kim, Y., Guanetti, J., Kurzhanskiy, A. A., Arcak, M., & Borrelli, F. (2019). Balancing Safety and Traffic Throughput in Cooperative Vehicle Platooning. 2019 18th European Control Conference (ECC). doi:10.23919/ecc.2019.8795628

Snelder, M., Drolenga, H., Mulder, M. (2011). Hoe kwetsbaar is het Nederlandse wegennetwerk? Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 24 en 25 november 2011, Antwerpen

Soriano, F. R., Tomás, V. R., & Pla-Castells, M. (2012). Deploying harmonized ITS services in the framework of EasyWay project. Proceedings of the 6th Euro American Conference on Telematics and Information Systems - EATIS ’12. doi:10.1145/2261605.2261651

Starkey, N. J., Charlton, S. G., Malhotra, N., & Lehtonen, E. (2020). Drivers’ response to speed warnings provided by a smartphone app. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 110, 209–221. doi:10.1016/j.trc.2019.11.020

Stassijns, J. (25/05/2018). De supercomputer begint eraan. De Standaard. Geraadpleegd van https://www.standaard.be/plus/20180525/ochtend/optimized/71

Statistiek Vlaanderen (2016). Omgeving 5: Ruimte, wonen, milieu en natuur, energie, landbouw, mobiliteit.

Stelling, A., Hagenzieker, M.P. (2012). Afleiding in het verkeer: Een overzicht van de literatuur

Strayer, D.L., Drews, F.A. & Johnston, W.A. (2003). Cell phone induced failures of visual attention during simulated driving. In: Journal of Experimental Psychology: Applied, vol. 9, nr. 1, p. 23-32.

Strayer, D.L., Watson, J.M. & Drews, F.A. (2011). Cognitive distraction while multi-tasking in the automobile. In: Psychology of Learning and Motivation vol. Volume 54, p. 29-58.

SWOV (2008a): Factsheet Ouderen en infrastructuur. http://www.swov.nl/rapport/Factsheets/NL/Factsheet_Ouderen_en_infrastru… , geraadpleegd op 10/12/2008

SWOV (2013). SWOV-Factsheet. Afleiding in het verkeer. Leidschendam, Nederland: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Taale, H., Hamers, P., Soekroella, A. (2021). Nationaal verkeerskundecongres 2020: Impact van C-ITS use cases

Tavasszy, L., De Jong, G. (2014). Modelling Freight Transport. (1e ed.) Londen, Engeland: Elsevier.

Teasdale, N. (2014). Distractions et conduite d’un véhicule lourd. Paper presented at the conference ‘Les distractions au volant’, Québec, 7-8 October 2014

TMLeuven (2016). DOD1 Verkeerskundige studies - Fase 1: Globale studie: Netwerkvisie en Regelstrategie.

TMLeuven (2018). DOD1 Verkeerskundige studies - fase 3-4: Detailstudie regelgebied 11.

TMLeuven (2019). DOD1 Verkeerskundige studies - fase 3-4: Detailstudie regelgebied 02.

TMLeuven (2020). DOD1 Verkeerskundige studies - Fase 3: Ex-post evaluatie regelgebied 11

Unibaso, G., Del Ser, J., Gil-Lopez, S., & Molinete, B. (2010). A novel CAM-based traffic light preemption algorithm for efficient guidance of emergency vehicles. 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. doi:10.1109/itsc.2010.5625210

Van Ark, E. J., Delschle, N., Janssen, R., De Ruiter, J. (2020, 30 september). Catalyst HeavyDuty Transport Living Lab: Fuel consumption and pollutant emissions of heavy-duty trucks traversing signalized intersections: An exploration using real-world data [Powerpoint].

Van Brusselen, D., Arrazola de Oñate, W., Maiheu, B., Vranckx, S., Lefebvre, W., Janssen, S., Avonts, D. (2016). Health Impact Assessment of a Predicted Air Quality Change by Moving Traffic from an Urban Ring Road into a Tunnel. The Case of Antwerp, Belgium. PLOS ONE, 11(5), e0154052. doi:10.1371/journal.pone.0154052

Van Dijk, T. M. (2019). Aanleiding ‘Pilot Prioriteitsfacilitering’ Gemeente Helmond

Van Driel, C. J. G., Hoedemaeker, M., & van Arem, B. (2007). Impacts of a Congestion Assistant on driving behaviour and acceptance using a driving simulator. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 10(2), 139–152. doi:10.1016/j.trf.2006.08.003

Van Hout, K., Brijs, T. (2010). Ouderen en verkeersveiligheid: Een probleemanalyse. Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken - Spoor Verkeersveiligheid. UHasselt.

Van Nes R. ‘Design of multimodal transport networks, a hierarchical approach’, Delft, Delft University Press 2002

Van Nieuwenhuizen, C. W. (2020). Kamerbrief Smart mobility in beweging.

Van Poppel M. D. E., Peters, J., Brabers, R., Damen, E., Daems, J. (2012). Metingen van ultrafijn stof in Vlaanderen op hotspot(s) voor de blootstelling aan verkeerspolluenten: VITO.

Vance, A. (2016). Elon Musk: How the Billionaire CEO of SpaceX and Tesla is Shaping our Future. (1e ed.) Londen, Engeland: Ebury Publishing.

Vandenbroucke, J. (2016, 8 maart). Schriftelijke vraag Slimme verkeerslichten - Stand van zaken implementatie (2)

Velders, G.J.M., Aben, J.M.M., Jimmink, B.A., Geilenkirchen, G.P., van der Swaluw, E., de Vries, W.J., Wesseling, J., van Zanten, M.C., 2012. Largescale Air Quality Concentration and Deposition Maps of the Netherlands. RIVM, Bilthoven, The Netherlands. Report 680362002.

Verhaert, J., De Pooter, B. (2015). Antwerpen actief en bereikbaar: Mobiliteitsplan 2020 | 2025 | 2030: richtinggevend deel

Verhetsel, A. (2001). The impact of planning and infrastructure measures on rush hour congestion in Antwerp, Belgium. Journal of Transport Geography, 9(2), 111–123. doi:10.1016/s0966-6923(00)00041-7

Verhoeven, F. (2006). Ontwerp van een multimodaal netwerk rond Antwerpen.

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vlaams Verkeerscentrum. (2020, 31 maart). Rapport Verkeersindicatoren Snelwegen

Vlaanderen 2019. Geraadpleegd van https://www.verkeerscentrum.be/studies/rapportverkeersindicatoren-snelw…

Vlaamse Overheid (2011). Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen: Gecoördineerde versie 2011.

Vlaamse Overheid, Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica, Sectie Verkeersparameters. (2010).

Verkeerstellingen 2010 Op gewestwegen in Vlaanderen met automatische telapparaten. https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/Verkee…

Vlaamsparlement.be (2017). Visie op slimmere verkeerslichten. Geraadpleegd via https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1416628

Vlaanderen.be (2009, 6 november). Werkzaamheden in Diest: Gewijzigde verkeerssituaties op de Citadellaan (R26) en in de Leuvensesteenweg (N2). Geraadpleegd van https://www.vlaanderen.be/fr/nbwa/nbwa-news-message/103327

Vojvodic, H., Vujic, M., & Skorput, P. (2017). Cooperative architecture of data acquisition for emission reduction in traffic. 2017 25th Telecommunication Forum (TELFOR). doi:10.1109/telfor.2017.8249341

Walraevens, J. (2018, n.d.). Waarom prioriteit geven aan trucks een goed idee kan zijn. [Powerpoint]. Geraadpleegd van https://www.idm.ugent.be/wp-content/uploads/ 2018/12/IDM_studiedag2018_PechaKucha_JW.pdf

Wee, B. V., & Banister, D. (2015). How to Write a Literature Review Paper? Transport Reviews, 36(2), 278–288. doi:10.1080/01441647.2015.1065456

Wegenenverkeer.be (2020, 1 december). N76 Genk - Slimme verkeerslichten tussen Westerring en Hoevenzavellaan. Geraadpleegd via https://wegenenverkeer.be/nieuws/n76-genkslimme-verkeerslichten-tussen-…

Wegenenverkeer.be (2020, 12 november) Kruispunt Kiezelstraat: veilige oversteek en slimme verkeerslichten. Geraadpleegd van https://wegenenverkeer.be/werken/kruispuntkiezelstraat-veilige-overstee…

Wegenenverkeer.be (n.d.). Verkeerscomputer Antwerpen. Geraadpleegd via https://wegenenverkeer.be/wegen/signalisatie/verkeerslichten/verkeersco…

Wegenenverkeer.be (n.d.). Verkeerslichten: Waar en wanneer worden verkeerslichten geplaatst?. Geraadpleegd van https://wegenenverkeer.be/wegen/signalisatie/verkeerslichten

Wen, W. (2008). A dynamic and automatic traffic light control expert system for solving the road congestion problem. Expert systems with applications, 34(4), 2370. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.03.007

Wesseling, J., Van Der Swaluw, E., Hoogerbrugge, R., Velders, G., De Vries, W., Van Den Elshout, S., Ameling, M. (2014). Elemental Carbon (EC) concentrations in the Netherlands.

Wet betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 27 quater. (1968, 16 maart). Geraadpleegd van http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=…

WHO (2011). Mobile phone use: a growing problem of driver distraction. Genève, Zwitserland: World Health Organisation

Willekens, M. (2018). Prioriteit vrachtverkeer - Een simulatiestudie naar het effect van prioriteit verlening aan vrachtverkeer op de N279, rapport DTV Consultants, 2018.

Willekens, M. (2020). Rapport imflow op N201: Verkeerskundige evaluatie deel 2: vergelijking 1- met 2 situatie.

Wu, G., Boriboonsomsin, K., Zhang, W.-B., Li, M., & Barth, M. (2010). Energy and Emission Benefit Comparison of Stationary and In-Vehicle Advanced Driving Alert Systems. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2189(1), 98–106. doi:10.3141/2189-11

Zengqiang, M., Cunzhi, P., Yongqiang, W. (2008). Road Safety Evaluation from Traffic Information Based on ANFIS. 2008 27th Chinese Control Conference. doi:10.1109/chicc.2008.4605560

Zhang X. D. (2020) Machine Learning. In: A Matrix Algebra Approach to Artificial Intelligence. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2770-8_6

Zhang, G., Wang, Y. (2011). Optimizing Minimum and Maximum Green Time Settings for Traffic Actuated Control at Isolated Intersections. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 12(1), 164–173. doi:10.1109/tits.2010.2070795

Zhang, J., Fraser, S., Lindsay, J., Clarke, K. en Mao, Y. (1998). Age-specific patterns of factors related to fatal motor vehicle traffic crashes: focus on young and elderly drivers. In: Public Health 112, pp. 289-295. R.I.P.H.H.

Zhang, K., Batterman, S. (2013). Air pollution and health risks due to vehicle traffic. Science of the total environment, 450-451, 307-316. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.01.074

Zhou, B., Cao, J., & Wu, H. (2011). Adaptive Traffic Light Control of Multiple Intersections in WSN-Based ITS. 2011 IEEE 73rd Vehicular Technology Conference (VTC Spring). doi:10.1109/vetecs.2011.5956434

Download scriptie (1.36 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Hasselt
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Prof. dr. Mario Cools
Thema('s)