Holebileerkrachten, de klas uit!

yente
vercauteren

 

 

image 578

 

België is één van de meest vooruitstrevende landen als het om holebirechten gaat. Toch blijkt het Vlaamse onderwijslandschap niet altijd een holebivriendelijke plek te zijn. Zo delen 20% van de Vlaamse holebileerkrachten hun seksuele voorkeur niet mee op school. Binnen dit onderzoek werd nagegaan via twintig diepte-interviews wat holebileerkrachten drijft om hun seksuele geaardheid te melden in het secundair onderwijs.

Uit de schoollocker

Holebileerkrachten komen voor de keuze te staan of ze hun seksuele geaardheid al dan niet vermelden voor de klas. Dit dynamisch proces wordt zichtbaarheidsmanagement genoemd. Dit onderzoek concludeert dat holebileerkrachten hun zichtbaarheid managen op verschillende manieren. De leerkrachten hanteren verbale en/of non-verbale communicatie om zich zichtbaar, mainstream of onzichtbaar op te stellen.

Een zichtbare strategie wordt gekenmerkt door respondenten die verbaal open zijn tegenover leerlingen en holebiseksualiteit extra in de kijker zetten. Het mainstream type is verbaal open en heeft als motief dat holebiseksualiteit bestaat en de samenleving dit moet aanvaarden. De onzichtbare types zijn niet open over hun seksuele geaardheid. Een opmerkelijke bevinding was dat alle respondenten open waren over hun seksuele geaardheid tegenover hun collega’s. De variatie zat vooral in de omgang met hun zichtbaarheidsmanagement naar leerlingen toe. Een van de meest voorkomende reden waarom ze dit verzwegen, is de klassamenstelling. Hierbij is het van belang dat ze weten hoe hun leerlingen in elkaar zitten om zo mogelijke negatieve reacties in te perken. De voornaamste factoren die hierbij een rol spelen zijn de achtergrond van hun leerlingen en in welk milieu deze grootgebracht zijn. Daarnaast speelt de grootte van de klaspopulatie ook een belangrijke rol. Kleine klassen zouden gemakkelijker zijn om dit tegen te vertellen i.p.v. grotere klassen.

Homoseksuelen, meer last van homonegativiteit

Homoseksuelen krijgen meer te maken met homonegativiteit dan open lesbiennes of biseksuele vrouwen. Homoseksuele respondenten die zich als zichtbaar vertonen gaven aan dat ze stevig in hun schoenen staan een belangrijke factor is.

Het ding is, ik heb de luxe niet om in de kast te blijven want ik ben heel duidelijk homo, queer en dat valt op. (…) Het is een soort zwakke plek dat je laat zien en in sommige contexten is het niet altijd veilig om die zwakheid te laten zien.

Holebileerkracht als voorbeeldfiguur

Onderzoeken tonen aan dat indien holebileerkrachten de kans krijgen en het riskeren om mensen te informeren over hun seksuele oriëntatie, de drempel lager ligt voor holebi-jongeren. Dit zou ten goede komen voor holebileerlingen hun gevoel van eigenwaarde. Dit onderzoek biedt een nieuwe wending aan het opnemen van een voorbeeldfiguur. Zichtbare leerkrachten vinden het vooral belangrijk dat ze kunnen bewijzen dat iemand uit een minderheidspositie het ook ver kan schoppen. Daarnaast geven bepaalde respondenten aan dat ze zich uitten specifiek voor holebi-jongeren. Hierbinnen speelt het gedachtegoed dat er leerlingen ook anders geaard kunnen zijn en deze nood hebben aan een referentiefiguur.

Een leerkracht heeft een pedagogisch opvoedende functie waarbij deze ook een verantwoordelijkheid heeft om uit te komen wie de leerkracht als persoon is.

Holebiseksuelen in het katholiek onderwijs, dat kan niet!

Er zou verwacht worden dat het katholiek onderwijs een negatievere houding heeft ten aanzien van homoseksualiteit dan het gemeenschapsonderwijs. Dit blijkt echter geen rol te spelen. Het is belangrijker om te kijken op microniveau en welke waarden en normen de individuen (schoolteam en leerlingen) binnen de schoolcontext hebben. Daarnaast was het wel opvallend dat respondenten uit het gemeenschapsonderwijs liever niet in het katholiek onderwijs zouden staan. Leerkrachten uit het katholiek onderwijs gaven aan dat dit vroeger eerder een probleem was. Het tijdsaspect speelt dus weldegelijk een rol. In de huidige maatschappij wordt het holebi-zijn minder als een taboe ervaren omdat het meer sociaal aanvaardbaard wordt. Het is meer afhankelijk van de leerlingpopulatie in hoe de leerkrachten hun zichtbaarheid hanteren. Hierbij dient er vermeld te worden dat dit vooral voorkwam in scholen zoals het buitengewoon onderwijs, OKAN-onderwijs (Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen onderwijs) en de zogenaamde concentratiescholen. Dit heeft meer te maken met het diverse publiek en contradicties met hoe ze homoseksualiteit aanzien. De holebileerkrachten staan aldus voor een uitdaging wat betreft multiculturaliteit en superdiversiteit.

Regenboogdraad doorheen het schooljaar

Diversiteit is in de huidige maatschappij steeds belangrijker geworden. Het onderwijs wil hier ook maar al te graag naar opzoek gaan. Het is belangrijk voor leerkrachten dat ze steun ervaren vanuit hun schoolteam en directie. Dit zorgt voor een hoger welbevinden bij de holebi-leerkrachten. Voor een gefundeerd diversiteitsbeleid is het van belang dat het niet enkel berust op individuele leerkrachten maar dit gedragen wordt door heel de school. Dit kan bereikt worden door een expliciet diversiteit beleid te integreren. Door meer aandacht te schenken aan diversiteit en dit mee te nemen in de klas als in de school komt dit ten goede uit voor LGBTQ+-personen en andere minderheden.

Hoe meer gedragenheid en ondersteuning de holebigemeenschap zal krijgen in de toekomst, hoe hoger het welbevinden zal worden binnen deze minderheidsgroep.

Op weg naar een toekomst waar een coming-out niet meer nodig zal zijn?

Bibliografie

Aerts, S., Cox, N., Dewaele, A., Van Houtte, M. & Vincke, J. (2012). Sense of Belonging in Secondary Schools: A Survey of LGB and Heterosexual Students in Flanders. Journal of Homosexuality, 59(1), 90–113.

Allen, L. (2011). ‘Undoing’ the self: should heterosexual teachers ‘come out’in the university classroom? Pedagogy, Culture & Society, 19(1), 79-95.

Anné, J., & Dewaele, A. (2018). Predictoren van zichtbaarheidsmanagement bij homo-, biseksuele, en lesbische werknemers binnen de Vlaamse Overheid. Geraadpleegd op https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/509/367/RUG01-002509367_2018_000…

Arena, D.F. & Jones, K.P. (2017). To” B” or not to” B”: Assessing the disclosure dilemma of bisexual individuals at work. Journal of Vocational Behavior, 103, 86 – 98.

Bais, K. (2010). Gewoon anders: acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Balsam, K. F., & Mohr, J. J. (2007). Adaptation to sexual orientation stigma: A comparison of bisexual and lesbian/gay adults. Journal of Counseling Psychology, 54, 306 – 319

Bartkiewicz, M. J., Boesen, M. J., Greytak, E. A., Kosciw, J. G.,  & Palmer, N. A. (2012). The 2011 National School Climate Survey: The experiences of lesbian, gay, bisexual and transgender youth in our nation's schools. Gay, Lesbian and Straight Education Network (GLSEN). 121 West 27th Street Suite 804, New York, NY 10001.

Beatty, J., Clair, J., & MacLean, T. (2005). Out of sight but not out of mind: Managing invisible social identities in the workplace. Academy of Management Review, 30, 78 – 95.

Bimbi, D. S., Grov, C., Bimbi, D. S., Nanin, J. E., & Parsons, J. T. (2006). Race, ethnicity, gender, and generational factors associated with the coming out process among gay, lesbian, and bisexual individuals. Journal of Sex Research, 43, 115 – 121.

Blaise, M. (2005). Playing it straight: Uncovering gender discourses in the early childhood classroom. New York: Routledge Press.

Boersma, H., Bucx, F. & Keuzenkamp, S. (2019). Ontmoet een homo in de klas. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 28(6), 25-45. https://doi.org/10.18352/jsi.592

Bowman, S. (2003). A call to action in lesbian, gay, and bisexual theory building and

research. Counseling Psychologist, 31, 63 – 69.

Breda, J., Dewaele, A. & Godemont, J. (2004). Geen roos zonder doornen: Oudere holebi's, hun

sociale omgeving en specifieke behoeften. Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid, UA-LUC.

Buyck, J., & Van Houtte, M. (2018). Managing their way tot he top? Een onderzoek naar de sociale dynamieken op de werkvloer bij lesbische en biseksuele leidinggevende vrouwen. Geraadpleegd op https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2018-09/Masterproef_Buyck_Joren.pdf

Callegher, J. D. (2010). Attitudes towards homosexuality among catholiceducated university graduates. Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice, vol. 13 nr. 3, pp. 306-328.

Çavaria. (2017). Vlaamse LGBT+-schoolklimaat enquête 2016-2017. Geraadpleegd van https://www.cavaria.be/sites/default/files/2019-04/scholierenenquete_2017_nl.pdf

Çavaria. (Z.j.). Wie zijn we. Geraadpleegd op https://www.cavaria.be/

Charpentier, S. (2004). Heteronormativity and working life course in the stories of people over the age of 45, in: Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (eds.), “Straight people don’t tel,l do they…?”: Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work. Helsinki: Oy Edita Ab, 100-125.

Chung, B. Y. (2001). Work discrimination and coping strategies: conceptual frameworks for counseling lesbian, gay, and bisexual clients. The Career Development Quarterly, 50, 33-44

Claes, E., Dejaeghere, Y., Harell, A., Hooghe, M. & Quintelier, E. (2007). De houding van jongeren ten aanzien van holebi-rechten. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Leuven: Center for Citizenship and Democracy.

Colgan, F., Creegan, C., McKearney, A. & Wright, T. (2006). Lesbian, gay and bisexual workers: equality, diversity and inclusion in the workplace. Equal Opportunities International, 25(6), 465 – 470

Connell, R.W. (1996). Teaching the Boys: New Research on Masculinity, and Gender Strategies for Schools. Teacher College Record, 98(2), 206-235.

Coston, B. M., & Kimmel, M. (2012). Seeing privilege where it isn’t: Marginalized masculinities and the intersectionality of privilege. Journal of Social Issues, 68(1), 97-111.

Cox, N., Dewaele, A., Van den Berghe, W. & Vincke, J. (2006). Een statistisch onderzoek met het oog op het verzamelen van basismateriaal over de doelgroep holebi's. Gent: UGent - Steunpunt Gelijke kansenbeleid (UA -UHasselt), in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Gelijke Kansen in Vlaanderen.

Cox, N., Dewaele, A., Van den Berghe, W. & Vincke, J. (2008). Discriminatie van holebi’s op de werkvloer: over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het “roze” plafond. Rapport voor het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Gent: Universiteit Gent, Vakgroep Sociologie.

Cox, N., Dewaele, A., Van Houtte, M. & Vincke, J. (2013). From coming out to visibility management—A new perspective on coping with minority stressors in LGB youth in Flanders. Journal of Homosexuality, 60(5), 685 – 710. Doi: 10.1080/00918369.2013.773818

Dankmeier, P. (2017). De wetenschap over respectvol omgaan met seksuele diversiteit op scholen. EduDivers.

Dankmeijer, P. & Schouten, M. (2008). Een roze draad in veiligheid op school: Seksuele diversiteit in een brede aanpak van omgangsvormen. Amsterdam, Nederland: Empowerment lifestyle services.

Dean, J. J. (2010). Thinking Intersectionality: Sexualities and the Politics of Multiple Identities. In Y. Taylor, S. Hines, & M. E. Casey (Eds.), Theorizing Intersectionality and Sexuality. Genders and Sexualities in the Social Sciences. London: Palgrave Macmillan.

Dean, L. & Meyer, I. H. (1998). Internalized homophobia, intimacy, and sexual behavior among gay and bisexual men. In G. M. Herek (Ed.), Stigma and sexual orientation: Understanding prejudice against lesbian, gay men, and bisexuals. Thousand Oaks, CA: Sage. 

De Brauwere, G. (2002). Onderzoek naar de situatie van Vlaamse holebileerkrachten. Gent: Hogeschool Gent - Departement Sociaal-Agogisch Werk, Steunpunt Onderzoek en Dienstverlening.

Delamillieure, J., & Dewaele, A. (2012). Zichtbaarheidsmanagement als copingvaardigheid bij holebi-jongeren.  Geraadpleegd op https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/894/184/RUG01-001894184_2012_000…

De Pourcq, L., & Van Houtte, M. (2014). Homo's en janetten: Leerlingen uit het beroeps- en algemeen secundair onderwijs over gendernonconformiteit en homonegativiteit. Geraadpleegd op http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/thesis/masterproef_LynnD…

Dewaele, A. & Michielsens, M. (2003). Structurele en culturele elementen en succesfactoren in het leven van holebi’s: een verkenning. Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid UA-LUC.

Dewaele, A., & Van Houtte, M. (2010). Zichtbaarheid- en discriminatiemanagement bij holebi-jongeren. Gent, Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Universiteit Antwerpen – Universiteit Hasselt

Dewaele, A., Van Houtte, M. & Vincke, J. (2014). Visibility and coping with minority stress: a genderspecific analysis among lesbians, gay men, and bisexuals in Flanders. Archives of Sexual Behavior, 43(8), 1601-1614. Doi: 10.1007/s10508-014-0380-5

Dierckx, E., van Laar, C. & Phalet, K. (2019). Gender, geweld, seksualiteit en discriminatie in het onderwijs. Geraadpleegd op   https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/782/282/RUG01-002782282_201…

Dijker, A. J. & Koomen, W. (1997). Ingroup and outgroup stereotypes and selective processing. European Journal of Social Psychology, 27, 589-601.

Donaldson, M. (1993). What Is Hegemonic Masculinity? Theory and Society, 22 (5), 643- 657.

Elchardus, M., Kavadias, D., & Siongers, J. (1998). Hebben scholen een invloed op de waarden van jongeren? Samenvatting van het onderzoek naar de doeltreffendheid van waardevorming in het secundair onderwijs (Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel-TOR 1998/15). Geraadpleegd van http://socipc1.vub.ac.be/torwebdat/publications/t1998_15.pdf

Dubel, I., & Hielkema, A. (2008). Urgentie geboden. Homo-en lesborechten zijn mensenrechten.

El Kaka, I., & Kursun, H. (2002). Mijn geloof en mijn geluk. Islamitische meiden en jongens over hun homoseksuele gevoelens. Amsterdam: Schorer Boeken.

Engels, N., Laevers, F., Lombaerts, Michalek, N., K., Van Houtte, M., & Van Maele, D. (2015). Gender & onderwijskwaliteit: Meer dan een jongens-meisjeskwestie. Lannoo Campus.

Fokkema, T. & Kuyper, L. (2011). Minority stress and mental health among Dutch LGBs: Examination of differences between sex and sexual orientation. Journal of Counseling Psychology, 58, 222 – 233.

FRA, E. (2013). EU LGBT Survey: European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey–Results at Glance. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 31 s.

Gennez, C. & Meuleman, E. (2017). Voorstel van resolutie betreffende genderbewust onderwijs en meer kwaliteitsvolle relationele en seksuele vorming op school. Geraadpleegd op http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1269985

Goffman, E. (2016). De dramaturgie van het dagelijkse leven. (Johannes, J. & Nijnhoff, P., vertaler). Utrecht: Bijleveld. (Origineel werk gepubliceerd 1959).

Gray, E. M., Harris, A., & Jones, T. (2016). Australian LGBTQ teachers, exclusionary spaces and points of interruption. Sexualities19(3), 286–303. https://doi.org/10.1177/1363460715583602

Griffin, P., & Ouellett, M. (2003). From silence to safety and beyond: Historical trends in addressing lesbian, gay, bisexual, transgender issues in K-12 schools. Equity & Excellence in Education, 36(2), 106-114.

Harbeck, K. M. (2014). Coming out of the classroom closet: Gay and lesbian students, teachers, and curricula. Routledge.

Hunt, R. & See, H. (2011). Bisexuality and identity: The double-edged sword: Stonewall research into bisexual experience. Journal of Bisexuality, 11(2-3), 290 – 299. doi:10.1080/15299716.2011.571995

Jackson, J. (2007). Unmasking identities: An exploration of the lives of gay and lesbian teachers. Lanham, MD: Lexington Books.

Jans, T., & Van Steerthem, A. (2018). Welzijn en genderdiversiteit op de werkvloer. TBV–Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde26(5), 228-231.

Jennings, K. (2005). One teacher in 10: LGBT educators share their stories. London: Alyson Publications.

Jones, K.P., Kendra, M., King, E. B., Mohr, J. J. & Peddi, C. I. (2014). Predictors of Identity Management: An Exploratory Experience-Sampling Study of Lesbian, Gay, and Bisexual Workers. Journal of Management, 1 – 27

Jones, K. P., King, E. B., Gilrane, V. L., McCausland, T. C., Cortina, J. M., & Grimm, K. J. (2013). The baby bump: Managing a dynamic stigma over time. Journal of Management. Advance online publication.

Juul, T., & Repa, T. (1993). A survey to examine the relationship of the openness of self-identified lesbian, gay male, and bisexual public-school teachers to job stress and job satisfaction. Geraadpleegd op https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED378079.pdf

Keuzenkamp, S., Kooiman, N., & van Lisdonk, J. (2012). Ervaringen van homo- en biseksuelen in Nederland. In Niet te ver uit de kast. (Pp. 42–57). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Khayatt, D. (1997). Sex and the teacher: Should we come out in class? Harvard Educational Review, 61 (1), 126–43.

Köllen, T. (2013). Bisexuality and diversity management—Addressing the B in LGBT as a relevant ‘sexual orientation’in the workplace. Journal of Bisexuality13(1), 122-137.

Kuyper, L. (2016). LHBT-monitor 2016. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Lasser, J., Price, L.R. & Ryser, G. R. (2010). Development of a lesbian, gay, bisexual visibility management scale. Journal of homosexuality, 57(3), 415-428.

Lasser, J., & Tharinger, D. (2003). Visibility management in school and beyond: A qualitative study of gay, lesbian, bisexual youth. Journal of Adolescence, 26, 233 – 244

Leithwood, K., & McAdie, P. (2007). Teacher working conditions that matter. Education Canada, 47(2), 42-45.

Link, B.G. & Phelan, J.C. (2001). Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology, 27, 363-385.

Martino, W. (2008). The lure of hegemonic masculinity: Investigating the dynamics of gender relations in two male elementary school teachers’ lives. International Journal of Qualitative Studies in Education, 21 (6), 575–603.

Mayfield, W. (2001). The development of an International Homonegativity Inventory for gay men. Journal of homosexuality, 41 (2).

McCarthy, L. (2003). Wearing my identity: A transgender teacher in the classroom. Equity & Excellence in Education, 36, 170 – 183.

Melillo, S. M. (2003). Heteronormativity and teaching: A phenomenological study of lesbian teachers. Geraadpleegd op https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED479173.pdf

Meuleman, B. & Roose, H. (2015). Methodologie van de sociale wetenschappen: een inleiding. Gent: Academia Press.

Meyer, I. H. (1995). Minority stress and mental health in gay men. Journal of Health and Social Behavior, 36, 38 – 56. doi:10.2307/2137286

Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129, 674 – 697. Doi:10.1037/0033-2909.129.5.674

Moors, S., & Nellis, S. (2020). Leerkracht uit de kast! Queer onderwerpen in de klas. FONS (BRUGGE. GEDRUKT), 6(1), 34–35.

Mortelmans, D. (2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden (4de druk ed.). Leuven: Uitgeverij Acco.

Nardi, P. M. (1999). Gay Men’s Friendships – Invincible Communities. Chicago/London: The University of Chicago Press

Oskamp, S. (2000). Reducing prejudice and discrimination. Hove, UK: Psychology Press.

Pelleriaux, K. & Van Ouytsel, J. (2003). De houding van Vlaamse scholieren tegenover holebiseksualiteit. Antwerpen: Universiteit Antwerpen - Onderzoeksgroep Cultuur & Welzijn/ Holebifabriek vzw.

Popova, M. (2018). Inactionable/Unspeakable: Bisexuality in the Workplace. Journal of Bisexuality, 18(1), 54 – 66, doi: 10.1080/15299716.2017.1383334

Rensenbrink, C. W. (1996). What difference does it make? The story of a lesbian teacher. Harvard Educational Review, 66(2), 257 – 270.

Ritchie, J. &  Spencer, l.(1994). Qualitative data analysis for applied policy research. Bryman and Burgess (Eds.), Analysing Qualitative Data, 173-194.

Ryan-Flood, R. (2004). Beyond Recognition and Redistribution: A case study of lesbian and gay workers in a local labour market in Britain. Gender Institute New Working Paper Series, No. 12. London: London School of Economics.

Salo, A. (2004). Working class lesbian women in their work communities, in: Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (eds.), “Straight people don’t tell do they…?”. Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work. Helsinki: Oy Edita Ab, 194-205.

Smits, T., & Vansteelandt, I. (2019). Talige diversiteit. In T. Smits, P. Janssenswillen, & W. Schelfhout (Eds.), Leraren opleiden in een superdiverse samenleving (pp. 21–39). Leuven: Acco.

Spreen, M. (1992). Rare populations, hidden populations and link-tracing designs: what and why? Bulletin Methodologie Sociologique, 36: 34-58.

Stevens, P. & Vincke, J. (1999), Project leefsituatie Vlaamse holebi’s: resultaten kwalitatief onderzoeksgedeelte. Brussel/Univrsiteit Gent: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Cel Gelijke Kansen/Vakgroep Sociologie, Gent

Subramanian, S. V. & Teney, C.  (2010). Attitudes Toward Homosexuals among Youth in Multiethnic Brussels. Cross-Cultural Reserach, 44(2), 151–173. https://doi.org/10.1177/1069397109357136

UNESCO. (2016). Out in the Open: Education Sector Responses to Violence Based on Sexual Orientation and [22] Gender Identity/expression. Geraadpleegd op https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244756

Unia. (2016). Onderzoeksrapport iVOX Homofobie in België anno 2016. Geraadpleegd van https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/homofobie-in-belgie-anno-2016-onderzoeksrapport

UNIA. (2018). Diversiteitsbarometer Onderwijs. Geraadpleegd op https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/1210_UNIA_Barometer_2017_-_NL_AS.pdf

Wells, K. (2018). Transgender teachers: The personal, pedagogical, and political. Journal of Homosexuality, 65(12), 1543–1581.

Yu, C., Zuo, X., Blum, R. W., Tolman, D. L., Kågesten, A., Mmari, K. & Lian, Q. (2017). Marching to a different drummer: A cross-cultural comparison of young adolescents who challenge gender norms. Journal of Adolescent Health, 61(4), S48-S54.

Download scriptie (1.15 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Mieke Van Houtte